Katalog

Dominika Buca, 2016-04-01
Czaplinek

Różne, Regulaminy

Regulamin szczęśliwego numerka

- n +

REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”


I. Sposób losowania „Szczęśliwego Numerka”.
II. Uprawnienia „Szczęśliwego Numerka”.
III. Wyjątki od „Szczęśliwego Numerka”.
IV. Utrata przywileju „Szczęśliwego Numerka”.
V. Warunki i tryb odwoływania od utraty przywileju „Szczęśliwego Numerka”.
VI. „Szczęśliwy Numerek” – nagroda dla ucznia.
VII. Postanowienia końcowe.

I. Sposób losowania „Szczęśliwego Numerka”.
1. „Szczęśliwy Numerek” jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) przed pierwszą lekcją.
2. „Szczęśliwy Numerek” obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.
3. Każdego dnia może być wylosowany tylko jeden numerek od 1 do 30.
4. Losowaniem zajmuje się opiekun Samorządu Uczniowskiego, bądź pod jego nieobecność inny nauczyciel.
5. Wylosowany numer podany jest do wiadomości uczniów i nauczycieli przez wywieszenie go na tablicy informacyjnej przy pokoju nauczycielskim. Każdy nauczyciel ma obowiązek sprawdzić, który numer z dziennika jest w danym dniu „Numerkiem Szczęśliwym”.
6. „Szczęśliwy Numerek” posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada
wylosowanemu.
7. Numerek raz wylosowany nie będzie brał udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka z puli przeznaczonej do losowania.
8. Od wyniku losowania nie ma odwołań.

II. Uprawnienia „Szczęśliwego Numerka”.
„Szczęśliwy Numerek” zwalnia ucznia z niezapowiedzianych odpowiedzi i niezapowiedzianych kartkówek. Osoba ze „Szczęśliwym Numerkiem” ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi na ocenę. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.
W wyjątkowych dniach (np. Dzień Kobiet, Dzień Chłopców, Dzień Dziecka, a także w tzw. „kolorowych dniach”) wyznaczonych przez Samorząd Uczniowski „Szczęśliwy Numerek” dotyczy większych grup uczniów bądź całych klas.

III. Wyjątki od „Szczęśliwego Numerka”.
1. Uprawnienia „Szczęśliwego Numerka” są nieważne, jeżeli odpowiedź była wcześniej zapowiedziana.
2. Uczeń posiadający „Szczęśliwy Numerek” nie jest zwolniony z zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów, prac klasowych czy kartkówek.
3. Uczeń posiadający „Szczęśliwy Numerek” nie jest zwolniony z przestrzegania Regulaminu Szkolnego.
4. „Szczęśliwy Numerek” nie chroni od uwag za złe zachowanie.
5. Uczeń ze „Szczęśliwym Numerkiem” jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.
6. „Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia od wykonywania zadań domowych, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań. Za zadanie
domowe (lub jego brak) uczeń może zostać oceniony.
7. „Szczęśliwy Numerek” nie jest losowany na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej- klasyfikacją semestralną i roczną.

IV. Utrata przywileju „Szczęśliwego Numerka”.
1. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których
może go pozbawić każdy nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą, pedagogiem lub
dyrektorem szkoły.
2. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy, pedagogiem bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji "Twój Szczęśliwy Numerek" na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed lub w czasie lekcji oraz nieusprawiedliwione nieobecności.

V. Tryb odwoławczy od utraty przywileju „Szczęśliwego Numerka”.
1. Uczeń może zgłosić zastrzeżenia do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, jeśli uzna,
że utrata przywileju „Szczęśliwego Numerka” została ustalona niezgodnie z Regulaminem „Szczęśliwego Numerka”.
2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po utracie przywileju „Szczęśliwego Numerka”.
3. Powyższe zastrzeżenie rozpatruje Dyrektor szkoły z Opiekunem S.U.
4. W przypadku stwierdzenia, że utrata przywileju „Szczęśliwego Numerka” została ustalona niezgodnie z Regulaminem „Szczęśliwego Numerka”, następuje przywrócenie przywileju „Szczęśliwego Numerka”.

VI. „Szczęśliwy Numerek” – nagroda dla ucznia.
Uczeń może w nagrodę za 100% frekwencję czy inne szczególne osiągnięcia, a także jako szczęśliwy los podczas zabaw szkolnych otrzymać kupon ze „Szczęśliwym Numerkiem”. Ma obowiązek skorzystać z tego kuponu w ciągu całego bieżącego semestru, w którym otrzymał ten przywilej.
W momencie, gdy uczeń wybierze sobie dzień, w którym chciałby wykorzystać przywilej „Szczęśliwego Numerka” przychodzi z kuponem do Dyrektora Szkoły, który go podbija pieczątką i podpisuje.
Kupon należy przed rozpoczęciem każdej lekcji w danym dniu pokazać każdemu nauczycielowi.

VII. Postanowienia końcowe.
We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem należy zgłaszać się do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.


Wyświetleń: 12


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.