Katalog

Aleksandra Rzeźwicka, 2016-04-01
Warszawa

Ogólne, Artykuły

Kilka słów o integracji

- n +

Integracja to nic innego, jak łączenie czy zespolenie. Integracja w klasie integracyjnej ma na celu synchronizację możliwie jak największej liczby zabiegów edukacyjnych i terapeutycznych wokół osoby ucznia i jego rozwoju we wszystkich sferach osobowości (fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i moralnej). W takiej klasie uczą się dzieci o zróżnicowanym stopniu sprawności intelektualnej oraz ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (pojętymi w bardzo szerokim zakresie ), a także osoby pełnosprawne.
Koncepcja nauczania integracyjnego wpływa na zmianę w podejściu do osób niepełnosprawnych, kształtuje tolerancję i wrażliwość na ich potrzeby, a zarazem stwarza różnorodność sytuacji stymulujących wzajemny rozwój osób o odmiennej kondycji fizycznej, psychicznej czy umysłowej.
Długo byłam wychowawczynią klas integracyjnych i pragnę na podstawie własnych doświadczeń przybliżyć wartość i znaczenie integracji w szkole.
Główną ideą występującą w takiej klasie jest uczestniczenie na przedmiotach wiodących pedagoga wspomagającego, który najczęściej pełni funkcję wychowawcy tego zespołu. Najczęściej jest to pedagog specjalny i terapeuta. Liczba uczniów w takiej klasie nie przekracza 20 osób (wśród nich znajduje się od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenia). Nauczyciele znają potrzeby i problemy dzieci, potrafią na nie odpowiadać i wyjaśniać odmienność oraz nietypowe zachowania dzieci niepełnosprawnych rówieśnikom i ich rodzicom.
Jakkolwiek jest realizowany wspólny program nauczania, to każde dziecko pracuje na miarę swoich możliwości i nie musi wykonywać wszystkich zadań, w takim samym tempie, co cała klasa. Każde dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych ma odpowiednio dostosowane metody, formy i środki nauczania – w taki sposób, aby nauka nie sprawiała dużych kłopotów.
Bycie dziecka w takiej klasie daje mu równe szanse zaistnienia w środowisku szkolnym zwłaszcza na płaszczyźnie społecznej. Jest przecież takie samo jak inni, tylko nie na każdym poziomie osiąga najwyższe wyniki. Integracja niweluje wyobcowanie i pozwala odkryć przy pomocy nauczycieli nieodkryte do tej pory uzdolnienia – zawsze jest dziedzina, w której jesteśmy lepsi.
Oprócz programowej realizacji zadań, z dużym zaangażowaniem koncentrujemy się na wszechstronnym rozwoju naszych podopiecznych. Poprzez imprezy, także klasowe, wpływamy na rozwój osobowości młodego człowieka, by opuszczając mury szkoły, bez obawy mógł wkroczyć w nowe środowisko z poczuciem własnej wartości, a prowadzone przez nas zajęcia w dużej mierze temu służą.
Życie w współczesnym społeczeństwie niesie młodym ludziom wiele wyzwań, oczekując od nich bycia otwartymi i dynamicznymi. Jest to środowisko konkurencyjne, promujące jednostki aktywne i pomysłowe. W naszej szkole uczniowie otrzymują właśnie pomoc w rozwijaniu własnej kreatywności. Rozmaite koła zainteresowań pozwalają im jeszcze bardziej poznać swoje predyspozycje, co może mieć decydujący wpływ na wybór kolejnej szkoły, a co za tym idzie - dalszej drogi życiowej. Takie doświadczenia zwiększają samodzielność, otwartość na nowe działania oraz rozbudzają ciekawość świata. Dzieci stają się bardziej zintegrowane społecznie. Aktywność uczniów jest celowa i zgodna z ich wyborem. Ma to większe znaczenie wychowawcze niż wtedy, gdy wykonuje się zadania tylko na polecenie.
Zajęcia teatralne, a raczej sam udział w przedstawieniach, stanowi gratyfikację, bo skoro uczeń bierze w nich udział, to znaczy, że się do tego nadaje. Jeśli ma możliwości zaprezentowania się przed publicznością nie tylko szkolną i otrzymuje brawa, wyróżnienie jest podwójne. Poprzez szeroko pojętą sztukę uczniowie uczą się odróżniać i ukazywać własne uczucia. Dają ujście swym emocjom, co w każdym wieku jest niezwykle ważne. Człowiek jest zdolny do przekraczania samego siebie, a każda forma ekspresji pobudza uczniów do samodzielności, co przyczynia się do jeszcze większej integracji.
Wychowawca - pedagog wspomagający prowadzi dla swojej klasy dodatkowo zajęcia kompensacyjno-rewalidacyjne oraz wyrównawcze.
Bardzo ważny aspekt integracji stanowi jej wielopłaszczyznowość:
* Integracja wewnątrz klas - gdzie uczniowie, którym nauka nie sprawia kłopotu pomagają tym słabszym kolegom i koleżankom. Tu także uczniowie pełnosprawni dają szczery przykład swojej dojrzałości, decydując się na wybór właśnie klasy integracyjnej, bo jak mówi stare przysłowie: „ Czym skorupka za młodu nasiąknie…”, a przecież czas szkolny to czas dorastania i kształtowania się postaw. Bardzo istotne jest wpływanie na pozytywne postrzeganie koleżanki czy kolegi posiadających orzeczenie z poradni p-p, nie przez pryzmat ocen w dzienniku, ale poprzez ich osobowość, tego, co potrafią zrobić, a w takiej klasie jest to zdecydowanie łatwiejsze. Pozwalając uwierzyć w siebie osobie niepełnosprawnej ,bez względu na to, co owa niepełnosprawność oznacza i czego dotyczy, dajemy możliwość ujścia głęboko zakorzenionym kompleksom. Utwierdzamy w przekonaniu o pełnowartościowości człowieczeństwa i jego posłannictwa na Ziemi.
*Integracja z rodzicami – kiedy rodzice uczniów uczestniczą w szkolnych uroczystościach, wycieczkach czy wspólnych klasowych wigiliach corocznie organizowanych w każdej klasie naszej szkoły.
*Integrację z nauczycielami i wychowawcą / pedagogiem wspomagającym/- wszelkie wyjścia na lekcje muzealne, wystawy wyjazdy na wycieczki. Wychowawca będący pedagogiem wspomagającym, ma możliwość dogłębnej obserwacji swych podopiecznych, co pozwala w całościowy sposób śledzić reakcje uczniów, a to sprzyja lepszemu zrozumieniu i nawiązywaniu pozytywnego kontaktu. /,,Każde zachowanie jest jakimś komunikatem”/.
Poprzez lepsze poznanie istnieje możliwość stwarzania większych możliwości rozwoju wychowanka.
*Integrację ze społecznością dzielnicy -poprzez wychodzenie na zewnątrz, branie udziału w rozmaitych konkursach.


Wyświetleń: 11


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.