Katalog

Renata Figórska-Sulima, 2016-04-01
Kłodzko

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Projekt oceny dorobku zawodowego opiekuna stażu nauczyciela ubiegaj ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego 2015 r

- n +

Projekt oceny dorobku zawodowego
mgr …..............................
za okres stażu 01.09.2012 r. – 31.05.2015 r.

Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego, wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji, proponuję wystawienie Panu.............................
pozytywnej oceny dorobku zawodowego.


U Z A S A D N I E N I E

Pan ….......................- mgr pedagogiki , ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego , realizował swój staż w oparciu o przepisy Rozdz. 3a Karty Nauczyciela, Rozp. MEN z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozp. MEN z dnia 14 listopada 2007r zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Poznał procedury związane z awansem zawodowym. Zapoznał się z dokumentacją związaną z funkcjonowaniem Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku, m.in.: Statutem ZPS w Kłodzku, Planem Wychowawczym ZPS w Kłodzku, Planem Profilaktycznym ZPS w Kłodzku, przepisami BHP, Regulaminem Pracy w ZPS Kłodzko, Regulaminem Wychowanka ZPS w Kłodzku, systemem motywacyjnym oraz innymi dokumentami obowiązującymi w placówce.
Zapoznał się także ze sposobem prowadzenia dokumentacji MOS w Kłodzku i MOS w Krosnowicach, oraz dokumentacją poszczególnych wychowanków prowadzoną przez pedagoga w placówce.
Pomimo wielokrotnej zmiany opiekuna stażu, związanej z potrzebami placówki, pan Szymon doskonale radził sobie z zaistniałą sytuacją.
Nawiązał ze mną współpracę jako z opiekunem stażu. Określiłyśmy formy współpracy, wzajemnych relacji oraz częstotliwość kontaktów w sprawach realizacji zadań objętych planem rozwoju zawodowego. Starałam się przekonać go do realizacji takich zadań, które w efekcie przyniosą korzyść zarówno jemu jak i wychowankom oraz przyczynią się do rozwoju placówki.

W okresie stażu pan…..................... aktywnie, kreatywnie i z pełnym zaangażowaniem realizował zadania zawarte w swoim planie rozwoju zawodowego. Przygotowywał scenariusze zajęć i przeprowadzał je z grupą wychowawczą.
W czasie obserwowanych przeze mnie zajęć Pan …................. dał się poznać jako osoba zorganizowana, kreatywna i zaangażowana w problematykę zajęć. W miarę upływu czasu coraz lepiej radził sobie z grupą, potrafił kierować pracą wychowanków. Przeprowadzone przez niego zajęcia były ciekawe i chłopcy w większości chętnie w nich uczestniczyli. Podczas rozmów po odbytych zajęciach dzielił się ze mną trafnymi spostrzeżeniami i wnioskami. Chętnie przyjmował rady, uwagi i wskazówki.
Wychowawca chętnie także uczestniczył jako obserwator w zajęciach wychowawczych przeprowadzonych przez opiekuna stażu, pedagoga i innych wychowawców. Z pewnością przyczyniło się to do zdobycia przez niego doświadczenia w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej w naszym ośrodku jak i wzbogaciło warsztat jego pracy z wychowankami.

W miesiącu wrześniu 2012 r Pan …................ przy pomocy ówczesnego opiekuna stażu opracował i przedstawił do akceptacji Dyrektorowi ZPS w Kłodzku swój Plan Rozwoju Zawodowego. Plan został przyjęty i zatwierdzony do realizacji w okresie stażu.

Pan …............ od samego początku pracy w naszej placówce był bardzo zaangażowany w poznanie wychowanków, ich problemów oraz chęć niesienia im pomocy. Wiele problemów wychowawczych dzięki jego działalności na stanowisku wychowawcy udało się rozwiązać. Zachęcał wychowanków do kontynuowania nauki w szkole, wzmacniała ich motywacje do nauki, do nadrabiania zaległości edukacyjnych i poprawiania ocen. Wiele razy udzielał pomocy w radzeniu sobie z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej wychowankom gorzej przystosowanym. Starał się pomagać im również w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych.
Pan …............ pogłębiał swoją wiedzę, zdobywał nowe umiejętności w czasie kursów i warsztatów doskonalenia zawodowego poza naszą placówką tj. W styczniu 2013 roku wziął udział w szkoleniu dla nauczycieli i wychowawców zorganizowanym przez PCD i Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Kłodzku , zatytułowanym „Interpretacja opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Możliwości pomocy dziecku z dysfunkcjami w szkole i placówce”.
W lutym 2013/14 roku rozpoczął również kursy kwalifikacyjne „Organizacja i zarządzanie w oświacie” oraz z zakresu „Pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej” w Centrum Edukacji w Kłodzku. Aktywnie uczestniczył w szkoleniach organizowanych na terenie ZPS w Kłodzku.
Był bardzo aktywny w procesie samokształcenia i samodoskonalenia zawodowego. Na bieżąco zapoznawał się z fachową literaturą dotyczącą zaburzeń zachowania, analizował wiele publikacji z dziedziny psychologii, pedagogiki i resocjalizacji. Chętnie także dzielił się z innymi swoją wiedzą i spostrzeżeniami na ten temat.

Pan …...................... był zaangażowany w realizację zadań z zakresu konkursu „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń” w roku szkolnym 2014/15, w którym podejmował wiele działań o charakterze prewencyjno – profilaktycznym dotyczących zwalczania i zapobiegania przemocy i demoralizacji nieletnich. W celu realizacji zadań objętych tym projektem współpracował m.in. z KPP w Kłodzku, sądami oraz z innymi placówkami resocjalizacyjnymi. Współorganizował spotkania wychowanków z policjantami, pogadanki o tematyce walki z przemocą i uzależnieniami. Dzięki wspólnej działalności nasza placówka zdobyła certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”.

Wychowawca był także bardzo zaangażowany w program promocji zdrowia i sportu w naszej placówce. Współorganizował z …........................ piesze wycieczki do Barda oraz spływy pontonowe dla naszych wychowanków. Prowadził sportowe zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej chłopców w roku szkolnym 2014/15 . Swoimi działaniami jak i zaangażowaniem przyczynił się znacznie do promocji zdrowia i kultury fizycznej w ZPS w Kłodzku.

Pan …............. dba o wystrój i estetykę swojej grupy wychowawczej. Często we własnym zakresie organizuje sprzęt,wyposażenie i materiały budowlane dla grupy. Wraz z wychowankami angażuje się w prace remontowo-budowlane grupy.

Pan …...................... to bardzo zaangażowana, odpowiedzialna i niezwykle pracowita osoba, otwarta na nowości, na innych ludzi. Jest ambitny i gotowy do podnoszenia kwalifikacji. Jest lubiany i szanowany, budzi zaufanie wśród wychowanków. Te cechy jej charakteru są w mojej ocenie niezbędne do pracy na stanowisku wychowawcy w takiej placówce jak nasza.

Podjęte działania w planie rozwoju zawodowego zrealizował prawidłowo i udokumentował. W związku z tym proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego Panu mgr ...................................


Kłodzko dn. 1 czerwca 2015 r Opiekun stażu:
mgr Renata Figórska-Sulima
Wyświetleń: 18


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.