Katalog

Renata Kanwiszer, 2016-04-01
Łódź

Katarzyna Wiktorek
Zajęcia zintegrowane, Różne

Program koła matematycznego dla uczniów zdolnych klas III.

- n +

PROGRAM KOŁA MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLASY III

Informacje o programie
Program koła matematycznego przeznaczony jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej klasy III posiadających zdolności w zakresie edukacji matematycznej.
W zajęciach będą uczestniczyć uczniowie, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, rozwinąć zdolności i doskonalić swoje już zdobyte umiejętności. W kole matematycznym mogą brać udział również uczniowie, którzy poprzez zabawę odkryją interesujące strony matematyki. Program będzie realizowany podczas dodatkowych zajęć w ciągu roku szkolnego w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
Nadrzędnym celem zajęć jest nie tylko doskonalenie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcji, ale również rozwijanie aktywności matematycznej i zdolności poznawczych uczniów, a także pobudzanie ich do samodzielnego logicznego myślenia.

Cele programu
- rozwijanie zainteresowań matematycznych,
- wspomaganie rozwoju umysłowego, emocjonalnego i
społecznego,
- rozwijanie samodzielnego i logicznego myślenia
matematycznego,
- stymulowanie aktywności twórczej,
- doskonalenie pojęć matematycznych,
- rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów matematycznych,
- wykorzystywanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym,

Metody i formy pracy
będą umożliwiały uczniom swobodę, samodzielność
działania i poszukiwania.
- metoda problemowa,
- metoda aktywizująca,
- burza mózgów,
- gry dydaktyczne,

Formy pracy
Najbardziej efektywną formą pracy na kole zainteresowań jest zróżnicowanie technik na każdych zajęciach:
- praca z całym zespołem,
- praca w grupach,
- praca w parach,
- praca indywidualna

Zagadnienia programowe
1. Działania arytmetyczne na liczbach
2. Mnożenie i dzielenie
3. Figury geometryczne
4. Matematyka w życiu codziennym: zegary, termometry,
kalendarz,
5. Rozwiązywanie zadań tekstowych

Przewidywane osiągnięcia:
Uczeń potrafi:
- biegle dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w zakresie
100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
- rozwiązywać zadania tekstowe różnymi sposobami,
- określać związki między danymi a szukanymi w zadaniach
niestandardowych,
- dodawać i odejmować liczby wielocyfrowe,
- układać zadania tekstowe do formuły matematycznej,
- biegle wykorzystywać prawa działań, w celu ułatwienia
obliczeń,
- rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą grafów, drzewek
matematycznych,
- współpracować z rówieśnikami.

Ewaluacja
programu przeprowadzona zostanie na koniec roku
szkolnego. Będzie ona wynikiem :
- zainteresowania uczniów prowadzonymi zajęciami,
- zaangażowaniem i opiniami uczniów uczestniczących w
zajęciach koła matematycznego,
- obserwacji własnych,
Narzędziem ewaluacji będzie ankieta ewaluacyjna skierowana do uczniów i ich rodziców.
Wyświetleń: 10


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.