Katalog

Alicja Kotlarz, 2016-04-01
Połaniec

Technika, Scenariusze

scenariusz lekcji z zajęć technicznych: Rodzaje, zastosowanie i obróbka wytworów papierniczych.

- n +

Scenariusz lekcji

I. Część metodyczna:
Temat: Rodzaje, zastosowanie i obróbka wytworów papierniczych.
Klasa: V,

Cel ogólny lekcji
Uczeń:
- bada i porównuje podstawowe właściwości papieru oraz określa możliwości wykorzystania go w technice i w życiu codziennym,

Cele szczegółowe lekcji
Uczeń:
- wymienia przedmioty wykonane z papieru,
- omawia zastosowanie papieru w codziennym życiu człowieka,
- rozpoznaje rodzaje materiałów papierniczych, oraz porównuje ich pod względem grubości, gładkości i przezroczystości,
- gromadzi wnioski na temat stopnia trudności obróbki papieru i wytworów papierniczych
z wykonanych doświadczeń,
- wskazuje narzędzia przydatne do obróbki papieru oraz wykonywania z niego różnych przedmiotów,
- samodzielnie wykonuje przy użyciu odpowiednich narzędzi i instrukcji pracę z papieru
„serce – koszyczek”,

Metody:
• rozmowa kierowana,
• metoda aktywizująca – mapa myśli,
• praca z tekstem,
• praca z materiałem doświadczalnym,
Formy:
indywidualna, grupowa, zbiorowa.


Środki dydaktyczne:
• podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 „Jak to działa”(s. 84-85),
• karty pracy (zał.nr1,2,3),
• narzędzia do obróbki papieru (nożyczki, dziurkacz, nożyk, zszywacz, klej, flamastry, kątomierz, linijka, cyrkiel, ołówek),
• przykładowe próbki materiałów papierniczych (bibuła, krepina, kartka z bloku rysunkowego i technicznego, karton, tektura),
• instrukcja dla uczniów jak zrobić samodzielnie „serce koszyczek”,
• przykładowe ręcznie zrobione kartki świąteczne,


II. Część merytoryczna:
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, wspólne przypomnienie tematu ostatniej lekcji, która dotyczyła etapów produkcji papieru, sprawdzenie pracy domowej na temat historii powstania papieru, podanie i zapisanie tematu lekcji.

Faza realizacyjna
1. Nauczyciel poleca uczniom podać trzy przykłady przedmiotów z najbliższego otoczenia, które zostały wykonane z papieru. Osoby chętne podają swoje propozycje.
2. Nauczyciel rozdaje uczniom arkusz papieru, pośrodku którego mają napisane wyrażenie zastosowanie papieru w życiu codziennym (mapa myśli) (zał.nr1). Uczniowie pracują parami w ławkach (zespoły 2 osobowe). Uczniowie na papierze zapisują swoje skojarzenia związane z podanym zagadnieniem. Zespoły zapisują zebrane informacje w taki sposób, aby utworzyły one układy wzajemnych powiązań. Po wypisaniu w ustalonym porządku wszystkich skojarzeń grupy kolejno prezentują efekty swoich prac. Następnie wspólnie zaznaczają wyrazy i sformułowania pojawiające się na większości map, i uzupełniają nimi arkusz przypięty do tablicy.
3. Ochotnik zapoznaje klasę z tekstem „wytwory papiernicze” ze s.84. ,wspólne krótkie omówienie przeczytanego tekstu. Następnie uczniowie mają za zadanie wśród różnych materiałów papierniczych wyszukać właściwe i ułożyć je we wskazanej kolejności przez nauczyciela tj. papier (bibuła, krepina, kartki z bloku rysunkowego i technicznego), karton oraz tekturę. Nauczyciel podchodzi do każdej ławki i sprawdza poprawność wykonania zadania, a następnie poleca uczniom przykleić ich fragmenty w zeszycie i podpisać.
4. W dalszej kolejności po zapoznaniu się przez uczniów z informacji zawartymi na s. 85 podręcznika i wspólnym omówieniu, uczniowie realizują zadanie w karcie pracy (zał.nr2).Uczniowie zostają podzieleni na 3 grupy. Do tego zadania uczniowie wykorzystują omawiane wcześniej próbki materiałów papierniczych i przybory biurowe. Przeprowadzają doświadczenia, na podstawie których zapisują w tabeli wnioski dotyczące stopnia trudności zgniatania, przecinania nożyczkami, dziurkowania, łączenia zszywaczem i klejenia ze sobą poszczególnych elementów. Każda grupa przeprowadza swoje doświadczenia na innym rodzaju papieru. Grupa I otrzymuje papier z bloku rysunkowego, grupa II – papier z bloku technicznego, grupa III – karton. Na zakończenie przedstawiciele grup prezentują efekty pracy na forum klasy.

Faza podsumowująca
1. Nauczyciel prosi uczniów o powiedzenie, czego dowiedzieli się na dzisiejszej lekcji.
2. Nauczyciel pokazuje uczniom kartki świąteczne wykonane ręcznie i prosi o podanie materiałów i narzędzi które posłużyły do jej wykonania.
3. Uczniowie dostają instrukcję z opisem jak wykonać „serce – koszyczek”. Po jego wykonaniu wklejają go do zeszytu (zał.nr3).
4. Praca domowa:
- rozwiąż krzyżówkę ze s. 86.
- uczniowie mają na następną lekcję przynieść blok rysunkowy kolorowy, nożyczki, klej, cyrkiel,

ZAŁĄCZNIK NR1
ZAŁĄCZNIK NR 2

GRUPA I

Sprawdź na wskazanej próbce papieru możliwość wykonania podanych czynności.
Wpisz w odpowiednie rubryki tabelki litery oznaczające: Ł (łatwe), T (trudne), N (niemożliwe)


materiał

czynność
blok rysunkowy

zgniatanie


przecinanie nożyczkami


dziurkowanie


łączenie zszywaczem


klejenie tych samych elementów

GRUPA II

Sprawdź na wskazanej próbce papieru możliwość wykonania podanych czynności.
Wpisz w odpowiednie rubryki tabelki litery oznaczające: Ł (łatwe), T (trudne), N (niemożliwe)


materiał

czynność
blok techniczny

zgniatanie


przecinanie nożyczkami


dziurkowanie


łączenie zszywaczem


klejenie tych samych elementów

GRUPA III

Sprawdź na wskazanej próbce papieru możliwość wykonania podanych czynności.
Wpisz w odpowiednie rubryki tabelki litery oznaczające: Ł (łatwe), T (trudne), N (niemożliwe)


materiał
czynność
karton

zgniatanie


przecinanie nożyczkami


dziurkowanie


łączenie zszywaczem


klejenie tych samych elementów

ZAŁĄCZNIK NR 3

Instrukcja wykonania z papieru „serca – koszyczek”


1. Stosując się do podanych wskazówek, spróbuj wykonać z papieru model serduszka koszyczek

2. Na kartkach kolorowego papieru są narysowane linie. Za pomocą nożyczek wytnij kształty połowy serc i natnij według wzoru do zaznaczonego miejsca.


3. Połącz obie połówki, zaplatając ze sobą nacięte paski, aż powstanie „serce – koszyczek”.
Wyświetleń: 21


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.