Katalog

Anna Kosztyła, 2016-04-13
Radymno

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Anna Kosztyła
– wychowawca świetlicyw Szkole Podstawowej
im. Bohaterów Września 1939r.
w Radymnie


Posiadane kwalifikacje nauczyciela mianowanego:
- mgr Edukacji Wczesnoszkolnej (Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Pedagogiczno – Artystyczny).
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2013 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maj 2016 r.

Główny cel podejmowanego stażu:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:
• Doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
• Tworzenie uczniom optymalnych warunków zaspokajania ich potrzeb oraz rozwoju zainteresowań.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach dokształcania.
• Doskonalenie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej.
• Praca na rzecz środowiska lokalnego
1) Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
(§ 8 ust. 2 pkt 1).


L.p
Zadania do realizacji

Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji

1.
Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa
oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.


Wrzesień 2013 r.Wrzesień 2013 r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.Plan Rozwoju Zawodowego.


2.
Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego.


Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.


Maj 2016 r.

Maj/
czerwiec
2016 r.

Sprawozdanie.

Ocena dorobku zawodowego.


4.
Praca z uczniem słabym i zdolnym.

Stosowanie metod aktywizujących.

Pomoc w odrabianiu zadania domowego i nauce uczniom świetlicy.

Prowadzenie kółka matematycznego dla uczniów świetlicy szkolnej.

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych.

Udział uczniów w konkursach.Cały okres stażu.
Poświadczenie Dyrektora.


Program kółka matematycznego.


Kserokopie dyplomów.

5.
Organizowanie warsztatu pracy wychowawcy świetlicy.
Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach: plastycznych, czytelniczych, wiedzy ogólnej.

Opracowanie i aktualizowanie strony internetowej świetlicy.

Uczestniczenie w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Realizowanie programu „Nie pal przy mnie proszę”.

Okres stażu.


Okres stażu.Dyplomy, potwierdzenia.

Strona internetowa szkoły.

6.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego (szkolenia, warsztaty, konferencje wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne).

Cały okres stażu.
Zaświadczenia, potwierdzenia.

7.
Przeprowadzenie analizy pracy.
Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów świetlicy i ich rodziców.

Zgodnie z potrzebami.
Ankieta i zbiorcze wyniki.

8.
Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją statutowych zadań szkoły.
Organizowanie konkursów na terenie szkoły.

Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych.

Udział w organizacji Drzwi Otwartych Szkoły.

Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora.


Opracowane materiały.
Zdjęcia.

9.
Organizowanie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów świetlic szkolnych.
Opracowanie regulaminu konkursu, przeprowadzenie konkursu i wyłonienie zwycięzców, prezentacja prac.
Okres stażu.
Regulamin konkursu, lista zwycięzców, zapis na stronie internetowej, informacje na gazetce ściennej w szkole.10.
Projekt „e – Twinning (Miesiące i pory roku)”.
Prowadzenie zajęć:
- plastyczno-technicznych,
- czytelniczych,
- muzycznych,
- rekreacyjno – sportowych,
- naukowo – doświadczalnych,
- komputerowych,
- językowych.

Rok szkolny 2013/2014
Publikacje na stronie internetowej szkoły, zdjęcia prac uczniów.
2) Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt 2).


L.p
Zadania do realizacji

Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji

1.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Wykorzystanie programów komputerowych do przygotowywania pomocy dydaktycznych, scenariuszy, ankiet, materiałów na gazetki oraz dokumentacji związanej z awansem zawodowym i pracą wychowawcy świetlicy.

Archiwizacja wszystkich zebranych i wykorzystywanych materiałów (np. dotyczących odbywanego stażu) na dostępnych współcześnie nośnikach informacji.

Śledzenie aktualności oświatowych na portalach internetowych.

Systematycznie w trakcie trwania stażu.

Płyty DVD, CD, fotografie.

2.
Wykorzystanie komputerów i Internetu
w codziennej pracy.
Pomoc w wyszukiwaniu informacji w bazie danych, proponowanie sprawdzonych stron www.

Tworzenie pomocy dydaktycznych do zajęć świetlicowych.
Opracowywanie i konstruowanie tematycznych prezentacji multimedialnych (wykorzystywanie rzutnika i ekranu).

Systematycznie w trakcie trwania stażu.
Adnotacje w dzienniku.

3.
Dokumentowanie własnych osiągnięć przy pomocy technologii informacyjnej.
Tworzenie prezentacji multimedialnych ilustrujących przebieg pracy oraz wszelkich podejmowanych działań w ramach pracy świetlicy szkolnej.

Okres stażu.
Gotowa prezentacja.

4.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej informacji o organizowanych konkursach i wynikach konkursów.

Zamieszczanie informacji o organizowanym konkursie międzyszkolnym na stronie Urzędu Miasta.

Zamieszczanie informacji o działalności świetlicy szkolnej na portalu facebook.

Zamieszczanie notatek z życia świetlicy na stronie internetowej szkoły (Świetlica).

Wymiana informacjami z nauczycielami za pomocą maila.

Okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
Strony internetowe szkoły, Urzędu Miasta.

3) Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust. 2 pkt 3).


L.p.
Zadania do realizacji

Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji

1.
Współpraca nauczycieli świetlicy szkolnej.
Organizowanie spotkań zespołu świetlicy - wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów.

Na bieżąco.
Sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora szkoły.

2.
Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich.
Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.

W okresie stażu

Poświadczenie Dyrektora.
Scenariusz lekcji.
Poświadczenie obecnych nauczycieli.

3.
Udzielanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż.
Dzielenie się wiedzą
z kursów, szkoleń.

Przekazywanie uwag, wniosków,
(instruktaż indywidualny).
Udostępnianie zgromadzonych materiałów (w tym szkoleniowych).


Na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Potwierdzenia otrzymane od nauczycieli.

4.
Aktywna praca w zespole samokształceniowym kształcenia zintegrowanego.
Udział w pracach zespołu samokształceniowego kształcenia zintegrowanego.

Na bieżąco w trakcie trwania stażu oraz zgodnie z harmonogramem.

Listy obecności.

5.
Zamieszczenie własnych publikacji w Internecie.

Publikowanie materiałów związanych z wykonywaną pracą.

Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej.
W trakcie trwania stażu.
Dostępne publikacje.

6.
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami.
Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów.

Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.

Okres stażu.
Poświadczenia Dyrektora.

Poświadczenia nauczycieli współpracujących.

7.

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych i przeprowadzanie ich.

Współpraca w przygotowaniu do konkursów.

Okres stażu.
Scenariusze uroczystości.

Poświadczenia nauczycieli współpracujących.
Zdjęcia.

4a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a).


L.p.
Zadania do realizacji

Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji


1.
Opracowanie i wdrożenie programu koła matematycznego dla uczniów uczęszczających na świetlicę szkolną.

Prowadzenie zajęć koła matematycznego w oparciu o opracowany program.
Okres stażu.
Opracowany program.

2.
Opracowanie i wdrożenie programu koła plastycznego dla uczniów świetlicy szkolnej.

Prowadzenie zajęć koła plastycznego w oparciu o opracowany program.
Okres stażu.
Program koła plastycznego.

3.

Opracowanie i wdrożenie programu „Z kulturą osobistą na co dzień”.
Wdrożenie i realizacja programu autorskiego.
Okres stażu.
Program.


4c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c).


L.p.
Zadania do realizacji

Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji


1.
Uczestnictwo w zewnątrzszkolnych
konkursach dla dzieci.


Przygotowanie prac konkursowych z uczniami świetlicy szkolnej.
Cały okres stażu.
Dyplomy, podziękowania, publikacje na stronie internetowej szkoły.


2.
Organizowanie konkursu matematycznego dla klas I – III.

Przeprowadzenie konkursu matematycznego w klasach I – III.
Maj każdego roku szkolnego.
Karty konkursów matematycznych.

3.
Organizacja i współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych.
Opracowywanie scenariuszy imprez i uroczystości oraz wykonanie dekoracji.

Zgodnie z harmonogramem imprez i uroczystości szkolnych.

Scenariusze, fotografie.

4.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym, Internecie; dokumentacja „życia” szkoły.

Opracowanie i aktualizacja informacji z życia szkoły (umieszczanie informacji w Internecie).

Prowadzenie Kroniki Świetlicy Szkolnej.

Na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Kronika Świetlicy Szkolnej.
Informacje na stronie internetowej szkoły.

5.
Organizacja imprez w świetlicy szkolnej.

Organizowanie uroczystości w świetlicy szkolnej wynikających z kalendarza szkolnego.
Okres stażu.
Informacje na stronie internetowej szkoły.

Zdjęcia.
4e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e).


L.p.
Zadania do realizacji

Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji


1.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Spotkania i rozmowy z pedagogiem szkolnym.

Okres stażu.
Poświadczenie pedagoga.

2.
Współpraca ze świetlicami szkolnymi z pobliskich miejscowości.

Udział w spotkaniach szkoleniowych.

Organizowanie i uczestniczenie w konkursach międzyświetlicowych.

Okres stażu.
Poświadczenia.


Kserokopie dyplomów.3.
Współpraca z MOK.
Uczestniczenie uczniów świetlicy w konkursach.

Okres stażu.
Poświadczenia.

Kserokopie dyplomów.

Zdjęcia i publikacje na szkolnej stronie internetowej.


4.
Współpraca ze świetlicą wzrastanie.
Uczestniczenie uczniów świetlicy w konkursach.

Okres stażu.
Poświadczenia.

Kserokopie dyplomów.

Zdjęcia i publikacje na szkolnej stronie internetowej.


5.
Współpraca ze świetlicą parafialną.
Uczestniczenie uczniów świetlicy w konkursach.

Okres stażu.
Poświadczenia.

Kserokopie dyplomów.
Zdjęcia i publikacje na szkolnej stronie internetowej.


6.
Współpraca z przedszkolem samorządowym w Radymnie.
Przedstawienie inscenizacji przez uczniów świetlicy szkolnej.
Okres stażu.
Poświadczenia.

Kserokopie dyplomów.

Zdjęcia i publikacje na szkolnej stronie internetowej.


7.
Współpraca z przedszkolem parafialnym w Radymnie.
Przedstawienie inscenizacji przez uczniów świetlicy szkolnej
Okres stażu.

Poświadczenia.

Kserokopie dyplomów.

Zdjęcia i publikacje na szkolnej stronie internetowej.
5) Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 ust. 2 pkt 5).


L.p.
Zadania do realizacji

Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji

1.
Analizowanie i opisanie przypadków rozpoznania
i rozwiązania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Zapoznanie się z opinią poradni, zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia, wyznaczenie celu działań, podjęcie działań w celu rozwiązania problemu.

Okres stażu.
Opis i analiza przypadków.

Przedstawiony Plan Rozwoju Zawodowego traktuję jako otwarty i dlatego może podlegać on – po uzgodnieniu z dyrektorem – pewnym modyfikacjom, wynikającym z pojawienia się nowych i ciekawych pomysłów.

Powyższy Plan Rozwoju Zawodowego
opracował nauczyciel mianowany mgr Anna Kosztyła

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.