Katalog

Anna Kosztyła, 2016-04-13
Radymno

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

- n +

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r.
w Radymnie
ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mg. Anna Kosztyła

W związku ze zmianą zajmowanego stanowiska w roku szkolnym 2014/2015 z wychowawcy świetlicy na nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, plan rozwoju zawodowego sporządzony 01 IX 2013r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu. Niniejszy aneks sporządzony 1 IX 2014r. zawiera niezrealizowane oraz nowe zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.


1) Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
(§ 8 ust. 2 pkt 1).


L.p
Zadania do realizacji

Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji

1.
Opracowanie sprawozdania z realizacji Aneksu do Planu Rozwoju Zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego Aneksu do Planu Rozwoju Zawodowego.


Maj 2016 r.
Sprawozdanie

2.
Organizowanie warsztatu pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
Realizowanie programu „Bezpieczny Puchatek”

Realizowanie programu „Mały Mistrz”.

Udział w akcji „Góra grosza”

Udział w akcji „Serce w zakrętce”.

Okres stażu.


2014–2017


Okres stażu.

Okres stażu.

Strona internetowa szkoły.

3.
Doskonalenie zawodowe, organizacja własnego warsztatu pracy.
Stosowanie nowoczesnych
metod nauczania - wykorzystywanie na lekcjach płyt CD, tablicy interaktywnej, internetu.

Udział w internetowych kursach, szkoleniach i konferencjach poszerzających warsztat pedagogiczny –
E konferencje.

Cały okres stażu.


Zaświadczenia, potwierdzenia.4.
Przeprowadzenie analizy pracy.
Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klasy i ich rodziców.

Zgodnie z potrzebami.
Ankieta i zbiorcze wyniki.

5.
Organizowanie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas „0” i I - III.
Opracowanie regulaminu konkursu, przeprowadzenie konkursu i wyłonienie zwycięzców, prezentacja prac.
Okres stażu.
Regulamin konkursu, lista zwycięzców, zapis na stronie internetowej, informacje na gazetce ściennej w szkole.


6.
Organizowanie szkolnego Konkursu wokalnego dla uczniów klas I - III.
Opracowanie regulaminu konkursu, przeprowadzenie konkursu i wyłonienie zwycięzców.
Okres stażu.
Regulamin konkursu, lista zwycięzców, zapis na stronie internetowej.3) Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust. 2 pkt 3).


L.p.
Zadania do realizacji

Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji

1.
Aktywna praca w zespołach szkolnych.

Udział w pracach zespołu – Modyfikacja Programów Profilaktyki.

Udział w pracach zespołu – Koncepcja Pracy Szkoły.

Okres stażu.Okres stażu.
Listy obecności.


4a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a).


L.p.
Zadania do realizacji

Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji


1.
Opracowanie i wdrożenie programu „Uczeń na medal”.

Wdrożenie i realizacja programu autorskiego.
Okres stażu.
Program.

2.
Opracowanie i wdrożenie programu „Pluszowy klasowy przyjaciel”.

Wdrożenie i realizacja programu autorskiego.
2015/2016
Program.


4c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c).


L.p.
Zadania do realizacji

Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji


1.
Uczestnictwo w zewnątrz szkolnych
konkursach dla dzieci.


Przygotowanie prac konkursowych z uczniami klasy.
Cały okres stażu.
Dyplomy, podziękowania, publikacje na stronie internetowej szkoły.


2.
Organizacja imprez klasowych.

Organizowanie uroczystości wynikających z kalendarza klasowego.
Okres stażu.
Informacje na stronie internetowej szkoły.
Zdjęcia.
4e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e).


L.p.
Zadania do realizacji

Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji


1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

Spotkania i rozmowy z panią psycholog.

Zaproszenie p. psycholog do wygłoszenia prelekcji dla rodziców klasy.

Okres stażu.
Potwierdzenie.Lista obecności.
2.

Współpraca z logopedą szkolnym.

Spotkania i rozmowy z logopedą dotyczące uczniów klasy.

Okres stażu.
Potwierdzenie.

3.

Współpraca z higienistką szkolną.

Spotkania i rozmowy dotyczące uczniów klasy.

Okres stażu.
Potwierdzenie.

4.
Współpraca z przedszkolem samorządowym w Radymnie.
Zaproszenie przedszkola do udziału w konkursie plastycznym.
Okres stażu.
Podziękowania dla nauczycieli.

Kserokopie dyplomów.Zdjęcia i publikacje na szkolnej stronie internetowej.


5.
Współpraca z przedszkolem parafialnym w Radymnie.
Zaproszenie przedszkola do udziału w konkursie plastycznym.
Okres stażu.

Podziękowania dla nauczycieli.

Kserokopie dyplomów.

Zdjęcia i publikacje na szkolnej stronie internetowej.


6.
Współpraca z innymi szkołami podstawowymi.

Zaproszenie szkoły podstawowe do udziału w konkursie plastycznym.
Okres stażu.
Podziękowania dla nauczycieli.

Kserokopie dyplomów.

Zdjęcia i publikacje na szkolnej stronie internetowej.


7.
Współpraca z biblioteką miejską w Radymnie

Wizyta w bibliotece miejskiej.
Zaproszenie pani bibliotekarki do przeczytania uczniom książki w ramach akcji „Cała Polska Czyta dzieciom”.

Okres stażu.
Zdjęcia.


Przedstawiony Aneks do Plan Rozwoju Zawodowego traktuję jako otwarty i dlatego może podlegać on – po uzgodnieniu z dyrektorem – pewnym modyfikacjom, wynikającym z pojawienia się nowych i ciekawych pomysłów.

Powyższy Aneks do Plan Rozwoju Zawodowego
opracował nauczyciel mianowany mgr Anna Kosztyła
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.