Katalog

Beata Seredyńska - Polak, 2016-04-22
Andrychów

Zajęcia przedszkolne, Ćwiczenia

Program wspomagania rozwoju dzieci 5 i 6 letnich

- n +

Program wspomagania rozwoju dzieci 5 i 6 letnich

Założenia programu:
• wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci
• wyrównywanie szans edukacyjnych
• rozwijanie indywidualnych predyspozycji dzieci i ich zdolności
• stosowanie pozytywnych wzmocnień
Cele główne:
• Wspomaganie dzieci w kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
• Doskonalenie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
• Wspieranie dzieci w rozwijaniu uzdolnień.
Cele szczegółowe:
• Doskonalenie sprawności ruchowej (motoryki dużej) oraz funkcji manualnych (motoryki małej).
• Usprawnianie orientacji przestrzennej oraz kształcenie umiejętności matematycznych.
• Doskonalenie myślenia i pamięci.
• Usprawnianie analizy i syntezy słuchowej.
• Doskonalenie komunikacji językowej.
• Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego.
• Praca z dzieckiem zdolnym.
Metody pracy: praktyczne, problemowe, słowne.
Pomoce dydaktyczne: karty pracy, podręczniki, ćwiczenia, kolorowanki, historyjki obrazkowe ,gry dydaktyczne oraz planszowe, układanki geometryczne, patyczki, kolorowe i czarnobiałe obrazki, zagadki, rebusy, loteryjki, domina obrazkowe, przedmioty do manipulacji i inne.

PRACA Z DZIECKIEM
I. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej oraz funkcji manualnych.
Cele ćwiczeń:
• zachowanie i utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
• doskonalenie gibkości, zwinności, płynności i harmonii ruchów oraz precyzji i równowagi
• rozwijanie prawidłowej koordynacji pracy rąk
• doskonalenie precyzji ruchów ręki oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej
Propozycje ćwiczeń:
1. Doskonalenie sprawności ruchowej: ćwiczenia wyprostne, zabawy rzutne (piłka) oraz skoczne (skakanka), przeskakiwanie przez przeszkody, podskoki obunóż, „pajacyki”, przeskakiwanie z nogi na nogę, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia tułowia, skłony i skręty w różnych kierunkach, w przód, w tył, w prawo, w lewo,
2. Usprawnianie funkcji manualnych:
- lepienie z plasteliny, zaklejanie powierzchni figur geometrycznych, wyklejanie konturów figur geometrycznych, wylepianie różnych kształtów, postaci ludzkich i zwierząt, wyklejanie kuleczkami różnych kształtów, wyklejanie ornamentu różnymi elementami; malowanie palcem, watą, dużym pędzlem - najpierw dużych powierzchni, stopniowo coraz mniejszych. Stosowanie ruchów z góry na dół, od strony lewej do prawej, łączenie linii pionowych i poziomych, rysowanie dziobków, łuków, wypełnianie wzorami np.: sukienki, dywanika, malowanie linii falistych, kolistych, spirali, kokardek. Dobre efekty uzyskuje się, rysując flamastrem. Będzie to pociąganie linii po wykropkowanym wzorze, domalowywanie brakujących części, kończenie szlaczków, rysowanie linii spiralnych, linii przerywanych od lewej do prawej, z góry na dół, rysowanie labiryntów, wypełnianie konturów figur geometrycznych, wypełnianie liter, łączenie kropek wyznaczających określony kształt;
- ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki według Hany Tymichovej;
-wykonywanie różnych czynności plastyczno – manipulacyjnych: wydzieranki, wycinanki, przewlekanie sznurówki itp.


II. Usprawnianie orientacji przestrzennej oraz kształcenie umiejętności matematycznych.

Cele ćwiczeń:
• wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała
• określanie kierunków
• umiejętne nazywanie stosunków przestrzennych i wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce
• przeliczanie elementów, wykonywanie prostych działań (dodawanie, odejmowanie)
• posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
• nazywanie i rozróżnianie figur geometrycznych

Propozycje ćwiczeń:
1. Doskonalenie orientacji przestrzennej względem siebie oraz różnych przedmiotów: wierszyki, rymowanki oraz piosenki dotyczące schematu własnego ciała, nazywanie kierunków i stron: w lewo, w prawo, w tył, w przód, do góry, na dół, lewa, prawa; układanie przedmiotów po prawej i lewej stronie; umieszczenie elementów w wyznaczonym miejscu, określanie położenia różnych przedmiotów (poprawne używanie wyrażeń przyimkowych);
2.Usprawnianie orientacji przestrzennej na kartce: rysowanie elementów przy instruktażu słownym, opowiadanie o położeniu danych przedmiotów na obrazku, używając określeń oznaczających stosunki przestrzenne (wyrażenia przyimkowe);
3.Poprawne posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi: przeliczanie liczmanów, podawanie prawidłowej liczny przeliczonych elementów, porównywanie liczebności zbiorów, wskazywanie tyle samo liczmanów, więcej lub mniej, rozdzielanie parzystą liczbę elementów na dwie równe części, dodawanie i odejmowanie na konkretach i w pamięci;
4.Znajomość figur geometrycznych: poprawne nazywanie figur, rozróżnianie, odwzorowywanie ze wzoru i z pamięci.


III. Doskonalenie myślenia i pamięci.


Cele ćwiczeń:
• usprawnianie operacji umysłowych: porównywanie, klasyfikowanie, wnioskowanie
• doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego
• wzbogacanie wiedzy o otaczającej rzeczywistości
• doskonalenie pamięci symultanicznej (globalnej) i sekwencyjnej

Propozycje ćwiczeń:

1.Przyporządkowywanie do określonej grupy – materiał tematyczny i atematyczny: segregowanie w grupy obrazki przedstawiające: zwierzęta, owoce, warzywa, pojazdy, zabawki i nazwanie jednym słowem każdą z grup;
szeregowanie przedmiotów wg określonego kryterium (np. wielkość, kolor, rodzaj, malejąco, rosnąco), klasyfikowanie i nazywanie reguły, uzupełnianie brakującego elementu w szeregu,
dobieranie par: parasol + chmurka, widelec + łyżka, czapka + szalik, bur + skarpetka itp., memory i inne podobnego typu gry dydaktyczne;
2.Układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych z zachowaniem porządku logiczno - czasowego oraz myślenia przyczynowo – skutkowego; opowiadanie treści obrazków tematycznych, ilustracji; udzielanie odpowiedzi na pytanie do wysłuchanego tekstu literackiego, rozwiązywanie i wymyślanie zagadek oraz rebusów, kończenie zdań, gry i zabawy dydaktyczne, różne formy inscenizacji;
3.Odszukiwanie wskazanych obrazków w zestawie, wskazywanie par obrazków, memory; zapamiętywanie sekwencji przedmiotów leżących na dywanie oraz figur geometrycznych eksponowanych kolejno.

IV. Usprawnianie analizy i syntezy słuchowej.

Cele ćwiczeń:
• identyfikowanie i rozróżnianie odgłosów świata zewnętrznego
• wyodrębnianie wyrazów w zdaniu, sylab i głosek w wyrazie
• wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie
• różnicowanie opozycji fonologicznych

Propozycje ćwiczeń:

1.Słuchanie różnych odgłosów (lasu, ulicy, kuchni), identyfikowanie i nazywanie ich, odtwarzanie struktur rytmicznych: wyklaskiwanie, wystukiwanie rytmu;
2.Przeliczanie wyrazów w zdaniach, układanie zdań z określoną liczbą wyrazów; dzielenie wyrazów na sylaby, wskazywanie ilości sylab w wyrazie, szukanie wyrazów o określonej liczbie sylab, łączenie sylab;
3.Wyszkiwanie obrazków oraz wyrazów rozpoczynających się na daną głoskę, globalne czytanie wyrazów, głoskowanie, wskazywanie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie (wyrazy typu: oko, osa);
4.Wskazywanie różnic w opozycjach fonologicznych: kosa – koza, szal – żal itp.


V. Doskonalenie komunikacji językowej.

Cele ćwiczeń:
• usprawnianie artykulatorów
• rozwijanie mowy pod względem fonetycznym, leksykalnym i gramatycznym
• wdrażanie do swobodnego wypowiadania się
• zachęcanie do twórczych wypowiedzi

Propozycje ćwiczeń:

1.Stosowanie ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych, dźwiękonaśladowczych.
2.Logoterapia w przypadku stwierdzonej wady wymowy.
3.Wzbogacanie słownictwa: opowiadanie treści obrazków oraz ilustracji tematycznych i dodawanie informacji wykraczających poza obserwowaną treść obrazków. Zadawanie pytań związanych z tematyką obrazków, które zobligują do odpowiedzi; Nazywanie przedmiotów i tworzenie pojęć ogólnych; Opowiadanie historyjek obrazkowych, różne formy inscenizacji, scenki, zabawy tematyczne; Odpowiadanie na pytania, kończenie zdań, nadawanie tytułów.
4. Stosowanie prymarnych rzeczowników, czasowników, przymiotników; układanie zdań z rozsypanek obrazkowych zawierających części mowy; tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej za pomocą obrazków; używanie prawidłowo czasów za pomocą obrazków przedstawiających określone czynności;
VI. Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego.

Cele ćwiczeń:
• rozwijanie spostrzegawczości
• kształcenie orientacji przestrzennej
• przygotowanie do nauki czytania i pisania


Propozycje ćwiczeń:

1.Wyszukiwanie wśród kilku obrazków tematycznych jednego, różniącego się szczegółem (tematyczne, atematyczne);
identyfikowanie w zestawie obrazków jednego pokazywanego na obrazku (tematyczne, atematyczne);
odnalezienie na dużej ilustracji sytuacyjnej przedmiotu pokazanego na pojedynczym obrazku (tematyczne, atematyczne);
dopasowanie brakujących części na obrazku tematycznym;
wyszukiwanie różnic w parach obrazków;
2. Segregowanie przedmiotów, figur geometrycznych, np. według wielkości, koloru, kształtu;
3. Loteryjki, domina obrazkowe, puzzle, zabawy dydaktyczne typu: czego brakuje?VII. Praca z dzieckiem zdolnym.

Cele ćwiczeń:
• rozpoznanie i rozwijanie zdolności
• stwarzanie odpowiednich warunków do indywidualnego rozwoju
• rozwijanie predyspozycji i zainteresowań
• pozytywne wzmacnianie
• udział w konkursach

Propozycje ćwiczeń:

1.Stwarzanie sytuacji problemowych, motywujących do poszukiwań i rozwiązań; dostarczanie dziecku materiałów rozwijających jego zainteresowania i zdolności, praca w grupach, opieka nad słabszymi kolegami, dzielenie się swoja wiedzą, wykorzystywanie wiedzy, zainteresowań i uzdolnień na zajęciach; stawianie większych wymagań, motywowanie i nagradzanie;
Opracowała: mgr Beata Seredyńska - Polak
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.