Katalog

Katarzyna Jachacy, 2016-04-22
warszawa

Zajęcia zintegrowane, Różne

Opinia o uczniu z zaburzoną integracją sensoryczną

- n +

Od września 2015r. chłopiec będzie uczniem klasy drugiej Szkoły Podstawowej
Jest to dziecko bardzo sympatyczne, pogodne, uśmiechnięte, dość ruchliwe. Chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami, relacje z innymi dziećmi są pozytywne – z chęcią współpracuje z innymi w sytuacjach zadaniowych, jak i w zabawie. Jest ufny, pomocny, towarzyski i otwarty zarówno w stosunku do nauczyciela, jak i do dzieci. Lubiany i akceptowany przez rówieśników. Stosuje się do norm społecznych, przestrzega zasad i umów. Nie sprawia problemów wychowawczych, nie stwarza sytuacji konfliktowych. Stara się radzić sobie w sytuacjach trudnych, nadal jednak ma problem z panowaniem nad emocjami. Niepowodzenia szybko go zniechęcają, powodują płacz, brak wiary we własne możliwości, niechęć do podejmowania wysiłku.
Dziecko chętnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły, często bierze udział w różnych konkursach, przedstawieniach. Ma dużą wyobraźnię i fantazję - potrafi tworzyć ciekawe opowiadania. Jest uzdolniony muzycznie – ma bardzo dobry słuch muzyczny, poczucie rytmu, bardzo ładnie śpiewa. Potrafi bardzo ładnie recytować wiersze, tworzyć ciekawe interpretacje odgrywanych w przedstawieniach ról. Krzyś jest inteligentnym chłopcem, który interesuje się wszystkim, co go otacza, posiada bogatą wiedzę o otaczającym go świecie, zwłaszcza wiedzę przyrodniczą. Potrafi zadawać ciekawe pytania, aby zdobyć informacje, które go interesują.
Ma dobrą pamięć – szybko uczy się wierszy, rymowanek, słów piosenek.
W czasie zajęć wypowiada się całymi rozbudowanymi zdaniami na konkretny temat, łączy je
w logiczną całość. Jest aktywny, bardzo chętnie bierze udział w rozmowie, posiada bogate słownictwo. Zna i potrafi zapisać wszystkie litery alfabetu i liczby. Płynnie czyta zdaniami
i wyrazami, zwraca uwagę na znaki przestankowe, stara się zmieniać ton głosu. Rozumie przeczytany tekst. Sprawnie liczy, dodaje i odejmuje w zakresie 10 i więcej. Potrafi rozwiązywać proste zadania tekstowe. U chłopca zostały zdiagnozowane zaburzenia integracji sensorycznej, a co za tym idzie nadwrażliwość dotykowa i słuchowa, hipertonia, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, obniżona sprawność manualna. Krzyś nie zawsze dokładnie i starannie wykonuje polecenia. Pracuje wolno, zdarza się, że nie kończy rozpoczętego zadania. Niestarannie odtwarza kształty liter, cyfr i ich połączeń. Jego ruchy są sztywne, szarpane, obserwuje się duże napięcie mięśniowe. Podczas pisania często kładzie głowę na stoliku. Trudność sprawia mu dokładne odwzorowywanie wzorów, kształtów, mieszczenie się w wyznaczonym polu. Przy pisaniu z pamięci popełnia błędy, gubi wyrazy, litery. Prace plastyczne są niestaranne i schematyczne. Podczas zajęć ruchowych ma kłopoty z koordynacją ruchową, trudności z płynnością ruchową, naśladowaniem ruchów. Dziecko wymaga częstej kontroli wykonywanej pracy, zachęty i aktywizowania. Jest mało wytrwały. Ma problemy z koncentracja uwagi. Potrafi jednak pracować samodzielnie, choć zadaną prace często wykonuje niestarannie i w wolniejszym tempie, a to z powodu małej koncentracji ( zdarza mu się bawić przyborami szkolnymi, rozmawiać z kolega itp.). Z powodu niskich zdolności organizacyjnych nie dba o ład i porządek na stanowisku pracy i wokół siebie, wymaga ciągłego nadzoru i przypominania o porządku.
Ze względu na opisane uzdolnienia i trudności dziecko uczestniczy w dodatkowych zajęciach wyrównawczych doskonalących sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową, prowadzonych przez wychowawcę. Uczestniczy też w zajęciach rozwijających uzdolnienia matematyczne.
Współpraca z rodzicami chłopca układa się bardzo dobrze, jesteśmy w stałym kontakcie. Rodzice interesują się funkcjonowaniem dziecka w grupie szkolnej, jego trudnościami, postępami. Z dużym zaangażowaniem współpracują w celu ujednolicenia oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych.
Opinię opracował wychowawca klasy.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.