Katalog

Katarzyna Jachacy, 2016-05-06
warszawa

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Jachacy

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach

Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne

Termin rozpoczęcia stażu: 02.09.2013r.

Termin zakończenia stażu: 31.05.2016r.
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Plan oparty został na rozporządzeniu MEN z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr.206,poz.2593) i obowiązującą Kartę Nauczyciela (Dz. U. Nr.2118 z 2003r.,poz.1112) z późniejszymi zmianami.
WSTĘP
Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania tego, co składa się na moją codzienną pracę wychowawczo – dydaktyczną w oddziale przedszkolnym. Możliwość uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego jest dla mnie wyzwaniem oraz okazją do autorefleksji i zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Myślę, że trzyletnia praca zgodna z niniejszym planem podniesie moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze, a przede wszystkim przyniesie korzyści dzieciom, rodzicom i placówce, w której pracuję.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN , portalu Eduseek itp. Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela, Prawie Oświatowym oraz Ustawy o Systemie Oświaty

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły
Wrzesień 2013
Wrzesień 2013

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażuPlan rozwoju zawodowegoDokumentowanie realizacji stażu dotyczącego awansu
zawodowego
• Pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych,
gromadzenie i ciągła
aktualizacja dokumentów
związanych z awansem,
uzyskanie oceny dorobku
zawodowego.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, notatki,
scenariusze imprez,
konspekty, referaty, plany,
sprawozdania etc.

Sporządzenie sprawozdań półrocznych i na koniec stażu z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Przygotowywanie sprawozdań z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

Na koniec każdego okresu
Czerwiec 2016r.
Sprawozdania częściowe i sprawozdanie końcowe z realizacji planu rozwoju zawodowego

Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Wyznaczenie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły

• Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej

• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ( warsztaty, kursy, konferencje, studia podyplomowe, otwarte lekcje innych nauczycieli ).

• Udział w szkoleniowych
Radach Pedagogicznych


• Aktywna praca w zespole
samokształceniowym kształcenia zintegrowanego i oddziałów przedszkolnych
Wrzesień 2013

Cały okres stażu
W czasie stażuCały okres stażu


Według planu pracy zespołu kształ. zintegr. i oddziałów przedszkolnych


Potwierdzenie dyrektora


Zaświadczenia, dyplomy, potwierdzenia uczestnictwa
Zaświadczenia, potwierdzenie dyrektora


Protokoły ze spotkań

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.

• Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych. Gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
Cały okres stażu
Wykaz bibliografii

Przygotowywanie imprez
i uroczystości przedszkolnych.
• Zorganizowanie imprez takich jak Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp. przy współpracy z koleżankami i rodzicami wychowanków.
Okres stażu.
Harmonogram imprez, potwierdzenia.

Współpraca z rodzicami, zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola
• Udzielanie wsparcia pedagogicznego podczas zebrań, spotkań połączonych z wsparciem pedagogicznym rodziców (pogadanki, referaty itp.)
• Prowadzenie kącika-gazetki ściennej dla rodziców
• Angażowanie rodziców w życie szkolne swoich dzieci-pomoc rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek klasowych, zachęcanie do udziału w akcjach typu „ Cała Polska czyta dzieciom”
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

Systematycznie w okresie stażuSystematycznie w okresie stażu
Sprawozdania, protokoły z zebrań, referaty


ZdjęciaDokumentacja szkolna, scenariusze uroczystości, sprawozdania, notatki, zdjęcia

Scenariusze zajęć otwartych, zdjęcia

Opieka nad salą przedszkolną - dbanie o wystrój sali i holu szkolnego.
• Wzbogacanie kącików zainteresowań w sali, w nowe pomoce, kompletowanie biblioteczki utworów literatury dziecięcej.
• Aktualizacja dekoracji sali, przedszkola związana z porami roku, uroczystościami, wystawy prac dzieci.


Okres stażu.


zdjęcia, potwierdzenie dyrektora.
Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań
• Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w organizowa-nych konkursach szkolnych i pozaszkolnych
Okres stażu
Zdjęcia, sprawozdania, ewentualnie dyplomy lub zapisy z protokołów

Obserwacja i analiza możliwości dzieci.
• Obserwacja i analiza potrzeb i możliwości dzieci.
• Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w osiąganiu gotowości szkolnej
Cały okres stażu
Wstępna i końcowa diagnoza gotowości szkolnej dzieci, prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci

Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami i ewaluacją.
• Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja.
Czerwiec 2014, czerwiec 2015
Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej.2. Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy.
• Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.

• Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

• Prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców.

• Opracowywanie prezentacji multimedialnych na zajęcia lub jako pomoc w realizacji programów, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera.


• Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera i programów komputerowych
Cały okres stażu

Cały okres stażu


Cały okres stażu
Wymienione materiały

Przykładowe scenariusze zajęć, karty pracy, referaty, prezentacje multimedialne
Zaświadczenia, dokumentacja

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej. (Internet – dodatkowym źródłem informacji)
• Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Pozyskiwanie z Internetu informacji potrzebnych nauczycielowi. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych

• Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym. Śledzenie aktualności na portalach internetowych

• Publikacje Internecie. Opracowanie i opublikowanie w Internecie scenariuszy zajęć, referatów, itp.

• Korzystanie z nośników optycznych (DVD,CD) w pracy z dziećmi.
Okres stażuWykaz najczęściej wykorzystywanych stron internetowych

Notatki, wydrukiWykaz serwisów i portali edukacyjnychPotwierdzenie publikacji


Zgromadzone materiały

Współtworzenie strony internetowej szkoły
• Nawiązanie współpracy z nauczycielem informatyki oraz odpowiedzialnym za stronę internetową szkoły. Udział w systematycznym uaktualnianiu strony poprzez publikację np. zdjęć, notatek z uroczystości, przygotowywanie materiałów z życia grupy, itp.
Okres stażu
Publikacje artykułów, zdjęć, na stronie internetowej szkoły
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem z
innymi nauczycielami

• Udział radach szkoleniowych, zespołach przedmiotowych, szkoleniach

• Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie trwania kursów i warsztatów z innymi nauczycielami.

• Współorganizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych na terenie placówki

• Współpraca z nauczycielami w ramach zespołu kształcenia zintegrowanego - wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów.

Okres stażu
Według kalendarza imprez


Okres stażuProtokoły rad szkoleniowych, sprawo-zdania z pracy zespołu
zdjęcia, kronika, scenariusze, strona internetowa szkoły


protokoły, sprawozdania
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

• Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Opracowywanie scenariuszy, przygotowywanie
środków dydaktycznych, analiza
zajęć
w miarę możliwości i potrzeb
Scenariusze, konspekty, plany, zdjęcia

Przygotowywanie
referatów i wygłaszanie ich na zebraniu zespołu
samokształceniowego.

Udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.


• Opracowywanie i przekazywanie własnych opracowań i referatów


• Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, imprez szkolnych, arkuszy obserwacji, ankiet, kart pracy, programów autorskich, itp.
na bieżąco
Przykładowe materiały, referatyPotwierdzenia nauczycieli o korzystaniu z materiałów, referaty
Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców. • Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych, integracyjnych i imprez okolicznościowych. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, scenariusze

Publikowanie materiałów
edukacyjnych na stronach internetowych
• Publikacja własnych materiałów: testów, kart pracy, referatów, scenariuszy lekcji, imprez itp.


Okres stażu

Publikacja w Internecie, adresy portali edukacyjnych

§ 8 ust.2 pkt 4 - Realizacja co najmniej trzech wybranych zadań.
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo-profilaktycznego swojej grupy
• Praca dydaktyczno-wychowawcza podczas codziennych zajęć, imprezy klasowe, wycieczki, diagnoza, ewaluacja.
Okres stażu
Zatwierdzony plan wychowawczo-profilaktyczny, sprawozdanie

Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu: „Czytajmy dzieciom”
• Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści. Włączenie rodziców do współpracy przy realizacji programu.
Okres stażu
Program „Czytajmy dzieciom” –dla dzieci 5,6letnich.Harmonogram spotkań. Sprawozdanie

Opracowanie i wdrożenie programu działań profilaktycznych o bezpieczeństwie lub projektu edukacyjnego o tematyce prozdrowotnej
• Opracowanie działań profilaktycznych dla dzieci we własnej grupie.
Okres stażu
Projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Organizowanie i współorganizowanie imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych.
• Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców. Przygotowywanie atrakcji integrujących szkołę z rodziną i środowiskiem lokalnym – coroczny festyn rodzinny
Wg kalendarza imprez

Zdjęcia, scenariusze

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie i wspieranie dzieci w konkursach organizowanych w naszej szkole i gminie.
• Organizowanie konkursów plastycznych.
• Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach szkolnych i gminnych

Cały okres stażu
Regulaminy konkursów, przykładowe materiały, zdjęcia, dyplomy, potwierdzenia uczestnictwa


Organizowanie ciekawych
wycieczek przedszkolnych. Poszerzenie dostępu dzieci do kultury i sztuki
• Organizowanie wycieczek i wyjazdów do kina, teatru, na musicale, itp.
Wg potrzeb
Karty wycieczek, zapisy w dzienniku lekcyjnym, zdjęcia


Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach

Cały okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzeniaDoskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi.
• Udział w radach szkoleniowych i pozaszkolnych formach doskonalenia. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz przy współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki.

Cały okres stażu

Opis i analiza zdobytej wiedzy

Współpraca z miejscowym przedszkolem im. Pszczółki Mai.
• Dzielenie się pomysłami- organizowanie przedstawień dla dzieci przedszkolnych.

okres stażu


Zdjęcia, scenariusze przedstawień, potwierdzenia dyrektora przedszkola

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym swoich dzieci
• Aktywny udział w zajęciach otwartych
• Włączanie się w organizację uroczystości, wycieczek
• Aktywny udział w zebraniach z rodzicami, wspieraniu pedagogicznym
• Tablica informacyjna
Cały okres stażu
Ankiety, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, referaty, listy obecności, zdjęcia

Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym


• Konsultacje w przypadkach problemów dydaktyczno - wychowawczych
Okres stażu
Potwierdzenia, notatki, protokoły spotkań

Współpraca z logopedą
• Konsultacje logopedyczne dzieci mających wady wymowy, interesowanie się postępami uczestniczących w terapii logopedycznej dzieci
Cały okres stażu
Potwierdzenia, notatki, dokumentacja

Współpraca z pielęgniarką szkolną
• Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej.
Cały okres stażu
Potwierdzenia, notatki, zdjęcia

Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Wołominie
• Zorganizowanie spotkań z policjantem celem zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach
Corocznie na przełomie września i października. Potwierdzenia, zdjęcia, kronika szkolna, wzmianka na szkolnej stronie

Współpraca ze Strażą Pożarną.
• Zwiedzanie pobliskiej jednostki Straży Pożarnej w Wołominie. Zapoznani z zasadami postępowania na wypadek pożaru oraz w innych sytuacjach, z którymi radzi sobie Straż Pożarna, udział w próbnych ewakuacjach
na wypadek pożaru

Okres stażu
Zdjęcia, sprawozdania ze spotkań, kronika szkolna, wzmianka na szkolnej stronie

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym
• Współpraca z placówkami kulturalnymi, gminnymi przedszkolami udział dzieci w różnych konkursach

• Współpraca i uczestnictwo w akcjach charytatywnych organizowanych na rzecz zwierząt potrzebujących pomocy, typu schronisko -
organizowanie zbiórki żywności i potrzebnych rzeczy
• Współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz dziecka, np. Domem Dziecka, Hospicjum

Okres stażuW miarę potrzeb

W miarę potrzeb
Prace plastyczne, dyplomy, potwierdzeniaZaświadczenia

Zaświadczenia

Pomoc dzieciom z
problemami edukacyjnymi

• Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
okres stażu
Dokumenty potwierdzające współpracę
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
• Prowadzenie obserwacji, rozmowy indywidualne z rodzicami, ankiety skierowane do rodziców

Okres stażu
Opracowane materiały, notatki ze spotkań, kwestionariusze wywiadu

Rozpoznawanie i rozwiązywanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych i wychowawczych

• Analizowanie i pomoc w
rozwiązywaniu problemów
uczniów- współpraca z
rodzicami, nauczycielami
uczącymi i specjalistami
• Opis i krótka charakterystyka problemów: zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań. Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe

Okres stażu
Pisemna charakterystyka podjętych działań i ich efektów.

Plan może ulec modyfikacji w zależności od wynikłych potrzeb lub sytuacji, które mogą zaistnieć w czasie trwania stażu.

Przedkładam do zatwierdzenia Zatwierdzam
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.