Katalog

Katarzyna Pietrzyk, 2016-05-06
kielce

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Program zajęć dodatkowych dla klasy II "Nauka przez doświadczanie"

- n +


PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH - dla klas II na rok szkolny 2011/2012 -„NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZANIE” zorganizowanych
w ramach Rządowego Projektu Indywidualizacji Procesu Nauczania w klasach I –III.


Program ten jest przeznaczony dla uczniów zdolnych chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody i matematyki, którzy zostali zakwalifikowani do realizacji zajęć dodatkowych-
„Nauka przez doświadczanie”.
Jego treści pozwalają na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej ze względu na ograniczenia czasowe. Program pobudza aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Uczy współdziałania
w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Pomaga zagospodarować czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę.

Cel ogólny

Głównym zadaniem programu jest zachęcenie dzieci do pogłębienia wiedzy o otaczającym świecie przyrody oraz pobudzanie uczniów do znacznego wysiłku umysłowego, do logicznego rozumowania, a także rozbudzanie ich matematycznych zainteresowań, matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii, ale i ostrożności przed zbyt pochopnym rozwiązywaniem danego problemu.
Cele pośrednie:
1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań podopiecznych zjawiskami spotykanymi w codziennym życiu;
2. Przygotowanie wychowanków do konkursów przyrodniczych i matematycznych;
3. Przygotowanie do życia, w którym cenionymi wartościami, są poznawanie przyrody, oraz dbałość o własne zdrowie i bezpieczeństwo;
4. Wykształcenie u podopiecznych umiejętności wybierania i prezentowania interesujących informacji z literatury popularnonaukowej, słowników i encyklopedii, korzystanie z Internetu i encyklopedii multimedialnych;
5. Uczenie wyciągania wniosków z wykonywanych ćwiczeń;
6. Rozwijanie wytrwałości w dochodzeniu do poprawnego rozwiązywania zadania;
7. Rozwijanie zdolności poznawczych i samodzielnego, logicznego myślenia;
8. Zachęcanie do rozwiązywania łamigłówek logicznych;
9. Uczenie tworzenia nowych wersji zadania, poprzez zmianę warunków w nim zawartych;
10.Uczenie dostrzegania w treści zadania informacji nie podanych wprost;
11.Wdrażanie do samodzielnej pracy nad zagadnieniami matematycznymi oraz uczenie wnikliwego analizowania treści zadania;
12.Nauka współdziałania w grupie;
13.Nauka poprzez zabawę i doświadczanie.

METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Edukacja uczniów na zajęciach na organizowaniu pracy badawczej uczniów, podczas których poznają obiektywną rzeczywistość (środowisko w którym żyją), uczą się racjonalnych metod działalności poznawczej (np. obserwacja, wywiad, eksperyment), kształtują umiejętności praktycznego działania i rozwiązywania zadań.

Metody stosowane w realizacji zawartych w programie treści kształcenia:

• pogadanki
• dyskusje
• obserwacje
• doświadczenia
• eksperymenty
• gromadzenie materiałów tematycznych
• gry i zabawy dydaktyczne
• praca z tekstem
Formy pracy
• indywidualna jednolita
• indywidualna zróżnicowana
• grupowa jednolita
• grupowa zróżnicowana


REALIZOWANE TREŚCI

Wiadomości i umiejętności praktyczne
1.Obliczenia dotyczące miar długości, pojemności, wagi, czasu, pieniędzy, temperatury i kalendarza
2.Odczytywanie wskazań zegara, mierzenie temperatury, wyznaczanie kierunków świata.
3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą oraz planem;
4.Nauka posługiwania się lupą i mikroskopem.
5. Umiejętność samodzielnego zakładania i obserwacji różnych hodowli.

Korzystanie z różnych źródeł wiedzy przyrodniczej
1.Ukazanie możliwości poszerzania wiedzy o przyrodzie.
2.Poznanie multimedialnych programów przyrodniczych.
3.Poznanie ciekawostek ze świata przyrody.
4.Zachęcanie do czytania książek traktujących o przyrodzie oraz oglądania filmów przyrodniczych.

Figury geometryczne
1.Obliczanie obwodu prostych figur geometrycznych.
2.Proste, krzywe, łamane.
3.Mierzenie odcinków.
4.Linie prostopadłe i równoległe

Działania na liczbach
1.Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000.
2.Mnożenie i dzielenie w zakresie 100.
3.Porównywanie różnicowe i ilorazowe.
4.Znaki rzymskie.
5.Kolejność wykonywania działań.
6. Równania z jedną niewiadomą.
7.Ułamki (połowa, ćwierć, proste obliczenia ułamkowe).
8.Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000. Porównywanie
i porządkowanie liczb. Proste przypadki dodawania i odejmowania.
9. Algorytm dodawania i odejmowania sposobem pisemnym.
10. Zadania tekstowe proste i złożone z zastosowaniem czterech działań arytmetycznych.

Zadana nietypowe
1.Łamigłówki, rebusy i zagadki matematyczne.
2. Zadania z nadmiarem lub niedoborem danych.


Prowadzenie hodowli
1.Czego rośliny potrzebują do życia? Założenie eksperymentalnej hodowli roślin doniczkowych (jak zrobić sadzonkę z łodygi),fasoli, pietruszki, cebuli;
2.Czy drożdże to organizmy żywe?
• Przygotowanie potrzebnych pomocy: drożdże, cukier, mleko, mąka;
• Przygotowanie hodowli drożdży;
• Obserwacja wzrostu drożdżowego rozczynu;
• Film rejestrujący obserwację preparatu drożdży pod mikroskopem.
3. Jak dżdżownice spulchniają ziemię?- hodowla
4. Założenie hodowli pleśni.

Rośliny wokół nas - wykonywanie zielników:
1.Rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin;
2.Umiejętność korzystania z kluczy i atlasów do oznaczania roślin;
3.Poznanie zasad zbioru i suszenia roślin;
4.Sposób opisu zebranego materiału- wykonanie zielnika.
5. Doświadczenia z roślinami.

Poznajemy tajemnice powietrza -doświadczenia
1.Ile waży powietrze?
2.Czy powietrze ma kształt?
3.Gorące powietrze jest lżejsze niż zimne.
4.Rozszerzanie i kurczenie powietrza.
5. Ciśnienie powietrza.
6.Skład powietrza.
7.Czy powietrze przenosi fale dźwiękowe?

Poznajemy tajemnice wody - doświadczenia
1.Co pływa, a co tonie?
2.Jak zasolenie wody wpływa na siłę wyporu?
3.Prawo Archimedesa.
4.Bez wody nie ma życia?
5.Parowanie
6.Para wodna się skrapla.
7.Czy lód zajmuje więcej miejsca niż woda?
8. Rozpuszczalność substancji w wodzie.
9.Siła wody.
10. Napięcie powierzchniowe wody.
11.Czy słona woda szkodzi roślinom?


Obserwacje mikroskopowe
1. Budowa mikroskopu , poznanie zasad posługiwania się mikroskopem.
2.Samodzielne przygotowanie preparatów do obserwacji komórek cebuli, pleśni, włosa ludzkiego, krwi, skóry, pantofelka itp.
3. Obserwacja gotowych preparatów mikroskopowych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA I UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA

Treści zawarte w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez nauczyciela w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Treści te zostały dobrane w taki sposób, aby były ciekawe, pobudzały do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania.
Zajęcia raz w tygodniu po 45 minut. Poszczególne tematy zajęć mogą być realizowane w ciągu jednego lub kilku spotkań, w zależności od potrzeb i uznania nauczyciela.

Ewaluacja programu
Ewaluacja ta będzie dokonywana podstawie ankiety dla ucznia i rodzica oraz wyników osiągniętych przez uczniów biorących udział w konkursach przyrodniczych i matematycznych na szczeblu szkolnym, rejonowym i ogólnokrajowym.
Miernikiem oceny zakładanych osiągnięć uczniów objętych programem będzie także:
• coraz aktywniejszy udział uczniów zdolnych w codziennych zajęciach lekcyjnych,
• podejmowanie przez nich zadań dodatkowych promujących ich zdolności,
• praca na zajęciach nietypowymi metodami,
• dociekliwość, podejmowanie intelektualnych wyzwań na różnorakich zajęciach.

Literatura:
J. Hanisz: Zadania na szóstkę. Warszawa 1997
E. Gruszczyk-Kolczyńska, M. Skura: Skarbiec matematyczny. Warszawa 2005
Red. Z. Bobiński i inni: Matematyka z wesołym Kangurem. Toruń 2004
A. Ludwa: Wesoły świat matematyki dla klas II. Poznań 2003
M. Cackowska: Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III.
Warszawa 1993
Hans Jurgem Press: Przez zabawę do nauki. Warszawa 1995
Red.Katarzyna Kolowca-Chmura: Wielkie odkrywanie świata- powietrze i woda. Kraków 2010
Red. Piotr Graboń: Moja księga eksperymentów. Poznań 2008
Moje pierwsze łamigłówki matematyczne.
Zbiór zadań dla klas I-III. Wydawnictwo Didasko,
J. Grześkowiak Zbiór zadań z matematyki klasa III "JAK? TAK!"
Matthews J. Matematyka 0 – III. Kiermasz pomysłów. Warszawa 1992 WSiP.
Jeleński A. Lilavati. Rozrywki matematyczne. Warszawa 1992 WSiP
Ziarenka matematyczne. Pod redakcją M. Dąbrowskiego. Warszawa 1991 WSiP.
Cwirko – Godycki J., Krczmarczyk J., Makowska J. Proste gry i zabawy matematyczne w domu i na wakacjach. Warszawa 1980 Instytut Wydawniczy CRZZ.
Jadwiga Hanisz, Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI w. klasach I-III,

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.