Katalog

Kinga Brózda, 2016-05-18
Międzyrzecz

Technika, Projekty edukacyjne

Projekt wychowania komunikacyjnego

- n +

PROJEKT
wychowania komunikacyjnego
„Rowerem w świat”
dla klas IV

realizowany
w Szkole Podstawowej nr 3 im Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu
od r. szk. 2014/15ZESPÓŁ ZADANIOWY
do realizacji projektu „Rowerem w świat”

• nauczyciel zajęć technicznych Kinga Brózda
• wychowawcy klas IV
• nauczyciele wspomagający projekt
• policja
• pielęgniarka szkolna
• nadleśnictwo MiędzyrzeczWSTĘP
Dynamicznie rozwijająca się technika motoryzacyjna, znaczny wzrost liczby pojazdów i wypadków na naszych drogach sprawia, że musimy przygotować dzieci i młodzież do uczestnictwa w ruchu drogowym.
Edukacja dzieci w zakresie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym powinna stanowić celową działalność społeczną mającą na celu ukształtowanie odpowiednich motywacji etycznych, postaw społecznych oraz pożądanych zachowań na drogach.
Uczniowie szkoły podstawowej są coraz bardziej świadomymi uczestnikami ruchu drogowego. Po ukończeniu 10.roku życia mogą starać się o kartę rowerową i dlatego to dobry moment, by uwrażliwić ich na temat bezpieczeństwa na drodze i uświadomić, że zarówno jako piesi, ale także jako kierujący i pasażerowie mają na nie wpływ.

CELE GŁÓWNE PROJEKTU:
- utrwalenie prawidłowych zachowań na drodze – kształtowanie właściwych postaw zgodnych z zasadami ruchu drogowego w czasie rajdu rowerowego na Głębokie;
- przygotowanie uczniów do uzyskania karty rowerowej na lekcjach zajęć technicznych ;
- przygotowanie uczniów do szkolnego i powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zgodnie z regulaminami Lubuskiego Komitetu Wojewódzkiego OTB w RD;
- rozwijanie umiejętności wyniesionych z lekcji zajęć technicznych oraz kółka technicznego;
- wdrażanie uczniów do samodzielnego korzystania z materiałów o tematyce ruchu drogowego dostępnych w Internecie.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

•poszerzanie i utrwalanie podstawowych wiadomości zdobytych w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego uczniów jako pieszych, pasażerów środków komunikacji i rowerzystów,
• wdrażanie uczniów do samodzielnego korzystania z materiałów o tematyce ruchu drogowego;
• wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze;
• wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć i definicji z dziedziny ruchu drogowego zawartych w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym”;
• poznanie przepisów o zasadach ruchu kolumn;
• doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów sprawdzających wiadomości ucznia ubiegającego się o kartę rowerową(80%wiedzy teoretycznej);
• kształtowanie spostrzegawczości oraz orientacji przestrzennej i czasowej;
• zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

TREŚCI EDUKACYJNE: zgodne z podręcznikiem Iwony Kamińskiej ”Zajęcia techniczne – część komunikacyjna” seria ciekawi świata numer dopuszczenia MEN: 601/2/2012
 zanim wsiądziesz na rower,
 zasady bezpiecznej jazdy rowerem,
 podstawowe zasady ruchu drogowego,
 bezpieczne wykonywanie manewrów,
 przecinanie się kierunków ruchu,
 skrzyżowania- znaki do skrzyżowań,
 przejścia dla pieszych,
 przejazd dla rowerzystów,
 jazda rowerem przy zmniejszonej przejrzystości powietrza,
 przejazdy kolejowe i tramwajowe,
 zatrzymanie i postój,
 prędkość i hamowanie,
 jazda rowerów w kolumnie,
 wyposażenie-warunki techniczne i obsługa roweru,
 zachowanie w razie wypadku,
 jak najlepiej kierować rowerem- doskonalenie techniki jazdy.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Praca z uczniami odbywać się będzie w ramach lekcji zajęć technicznych –liczba godzin z podstawy programowej 32 (1 godzina tygodniowo) oraz na zajęciach pozalekcyjnych- kółko techniczne planowana 1 godzina tygodniowo. Podczas zajęć wykorzystywane będą: prezentacje multimedialne uczniów i nauczyciela; płyty multimedialne „Z rowerem za pan brat”, „ Krzyżówki drogowe”, „ Pierwsza pomoc przedmedyczna”; Internet (strony www o tematyce BRD);plansze dydaktyczne (np.: „Znaki drogowe”, „Skrzyżowania drogowe”, „Budowa i wyposażenie roweru”); Testy; Kodeks drogowy oraz zestawy testów z poprzednich edycji turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Podczas lekcji zajęć technicznych, a w całym roku szkolnym przewidziano 32 godziny, w ramach tych godzin zostaną przeprowadzone:
 wyjścia klas IV w miasto i analiza przejazdu przez skrzyżowania,
 pierwsza pomoc przedmedyczna w wypadkach drogowych- zajęcia praktyczne z pielęgniarką,
 spotkania z policjantem- omówienie bezpiecznej jazdy rowerem,
 praktyczna jazda rowerem w terenie wyznaczonym na kartę rowerową, ćwiczenie, umiejętności skrętu w lewo, w prawo, zatrzymanie itp.


Dodatkowo po zajęciach lekcyjnych około 4 godzin w miesiącu kwietniu odbywa się
egzamin praktyczny z udziałem policjanta na kartę rowerową zgodnie z szkolną procedurą uzyskania karty rowerowej.
Planowanie i realizacja rajdu rowerowego „ Rowerem w świat” klas IV na Głębokie .
Rajd rowerowy odbywałby się w miesiącu maju w dwóch dniach(w pierwszym dniu klasy IV a i IV b w drugim klasy IV c i IV d) zgodnie z harmonogramem szkolnym od godz. 9.00. do godz. 15.00. Przejazd w kolumnach wg wyznaczonej mapy przejazdu. Zatrzymanie w leśniczówce nad J. Głębokim gdzie zostaną przeprowadzone zabawy i konkursy:
 rozwiązywanie krzyżówek w grupach o hasłach: „Pieszy”, „Znaki drogowe”, „ Karta rowerowa”;
 ćwiczenie praktyczne: ” Sprawdzenie refleksu”- przygotować 4 kije np. od szczotki na których w równych odstępach zaznaczamy 4 linie. Prosimy kolegę, aby przytrzymał przygotowaną w ten sposób miarkę tak, aby dolny koniec kija był na wysokości Twojej dłoni poziomo wyciągniętej ręki, gdy kolega puści kij należy złapać go:
- od dołu 1 linia- znakomity refleks
- od dołu 2 linia- dobry refleks
- od dołu 3 linia- przeciętny refleks
- od dołu 4 linia- słaby refleks.
Badać refleks możemy w 2 turach wypoczęci i zmęczeni (kilka przysiadów itp.).
 ćwiczenie praktyczne: ” Bezpieczne hamowanie” –uczniowie podzieleni są na 2 grupy, stojące w rzędzie. W każdej grupie jest przynajmniej 1 rower. Prowadzący ustawia się twarzą do dzieci, co najmniej 50m. Na sygnał prowadzącego(zielona chorągiewka) startuje 1 uczeń z każdej grupy. Po przebyciu pewnego odcinka, zatrzymują się na sygnał prowadzącego(czerwona chorągiewka). Wytypowany przez prowadzącego uczeń mierzy drogę przebytą przez rowerzystów od momentu zauważenia sygnału do całkowitego zatrzymania roweru(drogę hamowania);
 ćwiczenie praktyczne w parach: ” Określenie kąta widzenia”- to pole Twojego widzenia, czyli ta część otoczenia, którą widzisz bez wykonywania dodatkowych ruchów głową. Najmniejszy dopuszczalny kąt widzenia wynosi 140 stopni. U niektórych osób przekracza nawet 180 stopni.
- stań w pozycji wyprostowanej ze wzrokiem skierowanym na wprost,
- wyciągnij ręce poziomo, jak najbardziej odchylone do tyłu,
- poproś kolegę o podanie do rąk dwóch ołówków w kontrastowych kolorach,
- przesuwaj do przodu ręce (wzrok skierowany cały czas na wprost) do momentu spostrzeżenia ołówków i trafnego określenia ich koloru,
- poproś kolegę o zmierzenie kąta rozstawienia rąk.
Po konkursach czas wolny pieczenie kiełbasek, zabawy sportowe. Wyjazd godzina 14.00. do Szkoły Podstawowej nr 3.


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczeń:
1. Wie, jakie należy spełnić wymagania aby otrzymać kartę rowerową.
2. Potrafi określić, czy dany rower może być używany na drodze publicznej (ocena stanu technicznego roweru przed jazdą).
3. Wie, jak należy przygotować rower do jazdy.
4. Ma opanowaną technikę jazdy rowerem.
5. Rozumie i potrafi stosować poznane zasady ruchu drogowego.
6. Wie, na co w pierwszej kolejności należy zwracać uwagę i jakie ma to znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze.
7. Potrafi bezpiecznie wykonywać poznane manewry na drodze.
8. Potrafi przewidzieć następstwa niewłaściwych zachowań.
9. Wie, jak należy zachować się widząc dany znak i wiedzę tę stosuje w praktyce.
10. Potrafi określić kogo powinien przepuścić na skrzyżowaniu i przed kim ma pierwszeństwo.
11. Potrafi przewidzieć manewr pojazdu na podstawie dawanych przez kierowcę sygnałów i w związku z tym wie, jak powinien postąpić.
12. Zna obowiązujące przepisy i rozumie ich sens, potrafi je zastosować w praktyce.
13. Wie, komu i w jaki sposób przekazać krótką, ale odpowiednio wyczerpującą informację o wypadku drogowym.
14. Potrafi podjąć działania w przypadku wystąpienia drobnych urazów.
15. Potrafi podjąć działania – ustalenie stanu osoby poszkodowanej oraz podjęcie w razie konieczności resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).
METODY i SPOSOBY BADANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
- wysiłek i zaangażowanie uczniów;
- wysiłek i zaangażowanie grupy;
- testy sprawdzania wiedzy teoretycznej uczniów;
- lista pytań sprawdzających wiadomości ucznia;
- prezentacje multimedialne uczniów;
- sprawdzanie podstawowych umiejętności praktycznej jazdy na rowerze, w czasie ćwiczeń, egzaminu praktycznego na kartę rowerową oraz rajdu rowerowego;
- podjęcie rywalizacji podczas zajęć szkolnych;
- podjęcie rywalizacji w czasie eliminacji do szkolnego turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
KONTROLA I OCENA – ewaluacja

Ewaluacja następuje na bieżąco w trakcie roku szkolnego, opiera się na obserwacji, jak uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami z wychowania komunikacyjnego i umiejętnościami techniki jazdy na rowerze. Wszystkie wymienione wcześniej działania mają prowadzić do jednego najważniejszego – bezpiecznego uczestniczenia uczniów w ruchu drogowym. Najbardziej miarodajne będzie sprawdzenie tego w warunkach naturalnych – w prawdziwym ruchu drogowym (rajd rowerowy na Głębokie),również obserwacja umiejętności uczniów występuje podczas jazdy na placu manewrowym w czasie egzaminu praktycznego na kartę rowerową, a także podczas zajęć teoretycznych, przeprowadzanych dyskusji. Zasób wiadomości uczniów z tego zakresu zawsze można sprawdzić, stosując odpowiednie sprawdziany i testy, zestawy pytań, wycieczki i zajęcia praktyczne.
Ważnym elementem ewaluacji będzie udział uczniów w szkolnym i powiatowym turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym .


Literatura:
 podręcznik dla KL. 4-6 szkoły podstawowej – „Zajęcia techniczne – część komunikacyjna” – Iwona Kamińska -seria ciekawi świata, rok wyd.2012 ;
 podręcznik dla nauczyciela szkoły podstawowej – „Zajęcia techniczne – część komunikacyjna” – Iwona Kamińska, Teresa Gerej-Moszczyńska -seria ciekawi świata, rok wyd.2012 ;
 podręcznik WORD w trosce o bezpieczeństwo na drogach- „ Karta rowerowa”, rok wyd.2013 ;
 „Prawo o ruchu drogowym” – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 z poźn. zm.;
 „Kodeks drogowy”;
 Dz.U.2002 nr 170 poz.1393 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych;
 Art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2014r.poz.191);
 film edukacyjny-” Z rowerem za pan brat”;
 miasteczko ruchu drogowego Gorzów z płyty multimedialnej;
 część komunikacyjna- krzyżówki drogowe z płyty multimedialnej;
 pokazy multimedialne uczniów kl. V: - historia rowerów, bezpieczne dziecko, co to jest droga?, zdarzył się wypadek, poznajemy znaki drogowe, pierwszeństwo przejazdu, manewry w ruchu drogowym, bezpieczeństwo pieszych na drodze itp.
 Internet: www.wychowaniekomunikacyjne.org/,www.krbrd.gov.pl, http://www.ko-gorzow.edu.pl/brd.

Załączniki:
 szkolna procedura uzyskania karty rowerowej;
 arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową;
 karta wycieczki (imprezy);
 regulamin rajdu rowerowego;
 trasa przejazdu(wskazówki dotyczące dojazdu do Jeziora Głębokie).

projekt opracowała Kinga Brózda
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.