Katalog

Katarzyna Knap, 2016-05-18
Wysoka

Język polski, Sprawozdania

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego

- n +

Katarzyna Knap
nauczyciel kontraktowy języka polskiego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Mikołaja Kopernika
W Wyrzysku


Sprawozdanie z działań związanych z realizacją planu rozwoju zawodowego za okres stażu 1. 09. 2009 r. – 31. 05. 2012 r.Wyrzysk, 06. 06. 2012 r.


Jestem nauczycielem języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku. Swój staż, związany ze zdobyciem stopnia awansu nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2009 r. Trwał on 2 lata i 9 miesięcy. Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy nad zrealizowaniem zadań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez okres jego trwania pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły, realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze. Przebieg stażu przedstawię według wymagań kwalifikacyjnych określonych przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7. 2. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.

 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Aleksandrą Kozimor
Na początku mojej ścieżki awansu zawodowego otrzymałam opiekę p. Aleksandry Kozimor. Świadomość obecności opiekuna podczas odbywania stażu dało mi poczucie większego komfortu podczas pełnienia swoich obowiązków, bowiem miałam pewność, iż wszelkie mogące się pojawić w tym czasie trudności zostaną wspólnie rozwiązane.
 Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu
Udział w wyżej wymienionych lekcjach pozwolił mi na praktyczne ocenienie swoich postępów i porównanie przebiegu swoich zajęć do tych, które są prowadzone przez doświadczonego pedagoga. To z kolei miało przełożenie na moje późniejsze prowadzenie zajęć, gdyż zmiana perspektywy spojrzenia daje nieco inny ogląd na sprawę – w tym przypadku lekcję – co sprawia, że łatwiej i szybciej dostrzegamy swoje różnego rodzaju niedociągnięcia.

 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły
Możliwość poprowadzenia zajęć pod okiem opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły
w wielu przypadkach utwierdziła mnie w przekonaniu o słuszności swoich decyzji odnośnie sposobu prowadzenia zajęć czy doboru ćwiczeń. Omówienie po każdej z takich lekcji jej przebiegu stanowiło dla mnie źródło cennych rad i informacji. Natomiast dostrzeżenie przez hospitujących dobrych stron poprowadzonej przeze mnie lekcji było niejako dodatkowym bodźcem i działało motywująco na moje kolejne działania.
 Dbałość o salę jako warsztat pracy
Co prawda nie jest mi przypisana z żadnych klas lekcyjnych, jednakże w miarę możliwości próbowałam uatrakcyjnić pracownię języka polskiego w naszej szkole. To właśnie w tym miejscu można było podziwiać prace wykonane przez uczniów w ramach prowadzonych przeze mnie lekcji – m. in.. maski teatru greckiego, plakaty, itp.
 Wybór programu nauczania i podręcznika do języka polskiego

Jako nauczyciel języka polskiego przyjęłam na siebie szczególną odpowiedzialność budzenia u młodego pokolenia przywiązania do mowy ojczystej, miłości do literatury, wrażliwości na piękno i poprawność języka oraz kształcenie umiejętności biegłego posługiwania się nim, zarówno w mowie, jak i piśmie. Praca polonisty to także kształtowanie postaw moralnych młodych Polaków, wychowanie w duchu humanizmu. By osiągnąć te cele, nie wystarczy sama osobowość nauczyciela, niezbędny jest właściwy dobór odpowiedniego programu nauczania. Dlatego pracując z danymi podręcznikami starałam się zbierać informacje zwrotne na ich temat - od uczniów, ich rodziców, innych nauczycieli. Uczestniczyłam w spotkaniach z przedstawicielami różnych wydawnictw, po czym bazując na własnych obserwacjach i doświadczeniach oraz opiniach innych nauczycieli języka polskiego, dokonałam wyboru programu nauczania i podręcznika w oparciu o jego merytoryczne wartości.

 Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego

Dbając o obiektywizm i poczucie sprawiedliwości moich uczniów opracowałam PSO w oparciu o WSO. Z zasadami oceniania na języku polskim uczniowie zawsze zaznajamiani są już we wrześniu na pierwszej lekcji języka polskiego. Każda niejasność omawiana i wyjaśniana jest na forum klasy.

 Opracowanie planów wynikowych

Podczas trwania stażu przygotowałam plany dydaktyczne z języka polskiego dla klas technikum, liceum profilowanego, jak i zasadniczej szkoły zawodowej (w tym klasy specjalnej).

 Opracowanie wymagań edukacyjnych

Przez okres trwania stażu opracowywałam indywidualne wymagania edukacyjne dla uczniów z różnymi dysfunkcjami, również dla uczniów klasy specjalnej z upośledzeniem o stopniu lekkim. Dla tych uczniów opracowałam również specjalne materiały edukacyjne.

 Opracowanie planów zajęć pozalekcyjnych

W celu urozmaicenia zajęć pozalekcyjnych, mając na myśli ich atrakcyjność dla ucznia, jak i dbając o ich wartość merytoryczną opracowałam plan działań na zajęciach dodatkowych z języka polskiego, które zazwyczaj miały formę fakultetów dla maturzystów.

 Dbałość o pomoce dydaktyczne

Na własne potrzeby opracowywałam pomoce dydaktyczne w postaci testów, sprawdzianów, kart pracy. Ponadto wychodziłam z inicjatywą zakupu pomocy dydaktycznych, niestety z powodów finansowych nie wszystkie prośby zostały pomyślnie sfinalizowane. Wspólnie z bibliotekarzem szkolnym – Moniką Borucką-Rerek – wybrałyśmy adaptacje filmowe lektur, które zostały zakupione do szkolnej biblioteki. Ponadto byłam fundatorem nowości wydawniczych, zakupionych przez bibliotekarza szkoły. Miało to na celu wzbogacenie biblioteki szkolnej w pozycje, o które młodzież często pyta, a tym samym przyczyniło się to do podniesienia poziomu czytelnictwa w naszej szkole.


 Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych

W oparciu o współczesne badania nad mózgiem ludzkim, zdolnością przyswajania materiału oraz metodami nauki wprowadziłam pracę metodą mapy myśli (mindmaps). Uczniowie już w pierwszej klasie zobowiązani są do założenia specjalnego zeszytu, w którym opracowywują każdą lekturę w postaci mapy myśli, jeszcze przed rozpoczęciem omawiania jej na lekcji. Praca ta wymaga od uczniów dużego poświęcenia, ponieważ jest ona niezwykle pracochłonna oraz wymagająca kreatywności lecz trud się opłaca. Uczniowie, którzy pracowali od samego początku w ten sposób uzyskiwali lepsze wyniki w nauczaniu, jak i na egzaminie maturalnym, niż ci, którzy lektury omawiali w sposób tradycyjny. Aktualnie wszyscy moi uczniowie pracują tą metodą. Ponadto często na lekcji wykorzystujemy stylistykę popularnych programów telewizyjnych – np. „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, „Rozmowy w toku”, itp. Uczniowie świetnie się przy tym bawią, a tym samym powtarzają informacje na temat omawianej lektury. Oczywiście wybór danej metody warunkowany jest oddziałem klasowym, z którym w danym momencie pracuję.

 Gromadzenie odpowiedniej literatury

Bezustannie gromadzę literaturę specjalistyczną mającą na celu wzbogacenie mojej pracy zarówno polonisty, jak i wychowawcy. Są to pozycje zarówno z dziedziny literaturoznawstwa, psychologii, jak i pedagogiki. Na bieżąco śledzę informacje zawarte w czasopiśmie Polonistyka. Ponadto staram się być na bieżąco ze współczesną literaturą, aby móc polecić swojemu uczniowi książkę „wartą przeczytania”.

 Uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego:

a) Wrzesień 2009 - Spotkanie dla przewodniczących szkolnych zespołów przedmiotów humanistycznych – spotkanie zorganizowane zostało przez p. Renatę Piszczek – metodyka języka polskiego. Było ono świetną okazją do wymiany doświadczeń z nauczycielami innych szkół powiatu pilskiego, a tym samym było dla mnie punktem wyjścia do zaplanowania pracy szkolnego zespołu przedmiotów humanistycznych.
b) Listopad 2009 – Kurs na egzaminatora z języka polskiego - OKE Poznań– jest to jeden z ważniejszych kursów w karierze nauczyciela języka polskiego, ponieważ po pomyślnie zdanym egzaminie, daje on uprawnienia egzaminatora z języka polskiego. Tym samym jestem egzaminatorem szkolnych komisji maturalnych z języka polskiego (egzamin ustny) oraz otrzymałam powołanie do sprawdzania prac maturalnych. Takie doświadczenia są niezwykle przydatne do zweryfikowania swojej pracy z maturzystami oraz pozwalają na jej udoskonalenie.
c) Listopad 2009 – konferencja – Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego 2009 – spotkanie to było podsumowaniem egzaminu maturalnego z języka polskiego, a tym samym dało ono całościowy ogląd na to zagadnienie. Było również okazją do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
d) Luty 2010 – kurs - Zarządzanie informacją - po skończeniu 80-godzinnego kursu otrzymałam uprawnienia do nauczania szybkiego czytania, technik pamięciowych oraz metod efektywnego uczenia się.
e) Marzec 2010 – warsztaty – Jak przeprowadzić nietuzinkową lekcję z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej Wesele St. Wyspiańskiego – podczas tych warsztatów poznałam kilka możliwości urozmaicenia lekcji poświęconych dramatowi Wyspiańskiego.
f) Marzec 2010 – prezentacja – Zestaw edukacyjny do nauczania w szkole ponadgimnazjalnej – spotkania z wydawcami pozwalają na wymianę doświadczeń dotyczących podręcznika, a ponadto są też doskonałą okazją do wymiany zdań z innymi nauczycielami. Z całą pewnością, aby być na bieżąco z ofertą edukacyjną wydawnictw, warto uczestniczyć w tego typu spotkaniach.
g) Wrzesień 2010 – spotkanie dla członków szkolnych zespołów ewoluujących - Piła.
h) Wrzesień 2010 – szkolenie – Metody aktywizujące – metoda projektu i eksperymentu – szkolenie organizowane zostało przez WSB w Pile. W głównej mierze były to zajęcia warsztatowe, które podsunęły mi kilka nowatorskich rozwiązań aktywizujących uczniów stosowanych przeze mnie do dziś na lekcjach.
i) Październik 2010 – konferencja – Akademia maturalna – spotkanie stanowiło analizę wyników maturalnych z języka polskiego, co pozwoliło mi na zweryfikowanie swojej dotychczasowej pracy, aby jeszcze efektywniej przygotować młodzież do egzaminu maturalnego.
j) Listopad 2010 – konferencja – Pisanie ikon – Konferencja prowadzona była przez A. Binkowskiego – prezesa pilskiego oddziału Związku Plastyków; dzięki niej poszerzyłam swoją wiedzę na temat korelacji sztuk plastycznych i literatury.
k) Kwiecień 2011 – konferencja – Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie – wykład p. Henryka Jeszke uświadomił mi, jak ogromnym zagrożeniem dla współczesnego młodego człowieka jest Internet. Ponadto zwrócono uwagę na działania profilaktyczne i naprawcze w celu uchronienia współczesnego nastolatka przed uzależnieniem od Internetu.
l) Wrzesień 2011 – szkolenie – Metody rozwiązywania sporów i konfliktów w szkole – cykl zajęć prowadzonych przez Romualdę Kosmatkę w sposób znaczący wpłynął na mój poziom wiedzy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia warsztatowe natomiast pozwoliły mi na przećwiczenie i przedyskutowanie spotykanych w szkole sytuacji konfliktowych zarówno uczeń – uczeń, uczeń-nauczyciel czy też klasa-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel, a nawet nauczyciel-dyrektor.
m) Październik 2011 – szkolenie – Stosowanie prawa w praktyce szkolnej – podczas tego szkolenia zdobyłam wiedzę z zakresu prawa, które ma zastosowanie w praktyce szkolnej.
n) Luty 2012- wykład – Reforma programowa w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Ocenianie zewnętrzne w świetle wyzwań nowego egzaminu – prelekcja dr. Piotra Marciuszka w kompleksowy sposób nakreśliła mi czekające nas w roku szkolnym 2012/2013 zmiany, związane z nową podstawą programową. Przedstawiono również związane z tym zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego.
o) Luty 2012 – wykład – Korespondencja sztuk – film, malarstwo, literatura - podczas tego wykładu w sposób syntetyczny przedstawiono istotę korespondencji sztuk oraz znaczenie tego zjawiska dla współczesnego, młodego odbiorcy.
p) Maj 2012 – kurs – Nauczyciel kontraktowy przed komisją egzaminacyjną – niezwykle istotne spotkanie, które jest niejako ukoronowaniem mojego stażu. Podczas kursu otrzymałam istotne wskazówki potrzebne do sporządzenia sprawozdania oraz przedstawiono zakres wymagań egzaminacyjnych, itp.
Ponadto brałam udział w szkoleniowych radach pedagogicznych:
a) Grudzień 2010 – szkolenie dotyczące kształcenia modułowego – co prawda szkoleniem modułowym zostały objęte przedmioty zawodowe, niemniej jednak dowiedziałam się podczas tego szkolenia, jak powinny zostać zmodyfikowane programy nauczania, aby mogły być zastosowane w omawianym systemie.
b) Styczeń 2012 – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście nowych rozporządzeń MEN – w sposób syntetyczny przedstawiono założenia udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej od przyszłego roku szkolnego.
c) Kwiecień 2012 – Odpowiedzialność prawna nieletnich. Narkotyki w szkole. Procedury przeciwdziałania – zajęcia prowadzone przez policjanta przybliżyły mi problem narkomanii wśród młodzieży – nawet tak małych miasteczek jak Wyrzysk. Wykład p. Andrzeja Latosińskiego skłonił mnie do pewnych refleksji nad rolą nauczyciela w świecie, w którym narkotyki są niemalże tak dostępne i powszechne jak bułki w sklepie.

Brałam również w szkoleniach komisji maturalnych oraz w szkoleniach dla przewodniczących komisji egzaminów zawodowych w Pile.

 Uczestniczenie w pracach organów szkoły

Podczas trwania stażu przewodniczyłam Zespołowi Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych – wraz z członkami zespołu planowaliśmy działania na dany rok szkolny, a następnie dokonywałam podsumowania i analizy pracy zespołu w bieżącym roku szkolnym. Dokonuję także zestawienia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz dokonuję jego podsumowania. Ponadto działam w zespole wychowawców. Brałam również udział w pracach maturalnych komisji egzaminacyjnych oraz komisji sprawdzających kwalifikacje zawodowe (zarówno jako członek, jak i przewodniczący) w naszej szkole, jak i w ZSTR Nieżychowo oraz w Brzostowie. Ponadto pełniłam funkcję egzaminatora na maturze ustnej z języka polskiego. W roku szkolnym 2010/2011 byłam przewodniczącym zespołu przeprowadzającego ewaluację wewnętrzną – obszar: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.”. Ewaluacja własnych działań
Systematycznie przeprowadzałam prace klasowe, sprawdziany, które weryfikowały poziom wiedzy moich uczniów, co dało mi ogląd na skuteczność mojej pracy oraz niejednokrotnie motywowało do poszukiwania nowych rozwiązań edukacyjnych. Ponadto organizowałam dodatkowe próbne egzaminy maturalne z języka polskiego dla moich uczniów, aby kontrolować ich poziom przygotowania do egzaminu dojrzałości.

 Organizacja konkursów

Podczas trwania stażu organizowałam konkursy wewnątrzszkolne, jak i byłam koordynatorem konkursów o zasięgu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Moja praca nie ograniczała się jedynie do wytypowania ucznia i wysłania jego zgłoszenia – niejednokrotnie były to godziny przygotowań i indywidualnych spotkań z uczniem czy też nawet całe dnie spędzone na przeprowadzaniu wywiadów, itd. Nie zawsze odnosiliśmy sukcesy, ale ważne było zaangażowanie uczniów i ich chęć robienia czegoś dodatkowego, co niekoniecznie związane było ze szkołą.
a) konkursy pozaszkolne:
- konkurs recytatorski – Rok Słowackiego (2009),
- konkurs na esej związany z twórczością Juliusza Słowackiego (2009),
- konkurs na pracę literacką – Czas II wojny światowej – czas honoru (2009),
- konkurs na najlepszy artykuł prasowy – Młodzi dziennikarze na 5-tkę (2009),
- konkurs recytatorski zorganizowany przez SP Wyrzysk (2010),
- konkurs poetycki Wiosna (2010),
- konkurs literacki – O złote pióro. Od magii świata do magii słowa (2010),
- konkurs literacki – MDK Piła (2010),
- konkurs polonistyczny Fraszka (2010),
- konkurs dziennikarski na najlepszy reportaż Reporter (2010),
- konkurs poetycki – O Laur Plateranki (2010),
- konkurs literacki – O złote pióro. Od magii świata do magii słowa (2011),
- konkurs ortograficzny – O złote pióro Starosty Pilskiego (2011),
- konkurs recytatorski – MDK Piła (2011),
- konkurs na interpretację wiersza Czesława Miłosza (2011),
- gminny konkurs krasomówczy (2011),
- konkurs poetycki – Wiosna (2012),
-konkurs ortograficzny – O złote pióro Starosty Pilskiego(2012).
b) konkursy szkolne:
-ogólnoszkolne dyktando zorganizowane w ramach obchodów Dnia Kultury Języka (2010),
- konkurs na album na temat życia i twórczości Rafała Wojaczka (2011),
- konkurs recytatorski – Poezja Rafała Wojaczka (2011),
- konkurs recytatorski – Najpiękniejszy wiersz o miłości (2012),
- konkurs na plakat promujący czytanie książek (2012),
- konkurs na reportaż podejmujący problematykę Wyrzyska i jego mieszkańców (2012).

 Organizacja uroczystości szkolnych

- wrzesień 2009 - przygotowanie części artystycznej (występ kabaretu) na Powiatową Inaugurację Roku Szkolnego 2009/2010,
- 2009 – Kopernikalia (obchody Dnia Patrona Szkoły) – wraz z kolegą Ireneuszem Wojciechowskim zmieniliśmy formułę obchodów tego dnia oraz nadaliśmy nazwę: Kopernikalia – impreza ta na tyle spodobała się młodzieży, jak i nauczycielom, że już na stałe wpisała się do kalendarza imprez szkolnych pod tą właśnie nazwą. Od roku 2009 jestem odpowiedzialna za organizację tego właśnie dnia w szkole, korzystając oczywiście ze współpracy innych nauczycieli – do tej pory Kopernikalia współorganizowali ze mną p. Ireneusz Wojciechowski i p. Monika Borucka-Rerek.
- 2010– I Dzień Wiosny – od roku 2010 wiosnę postanowiliśmy witać „w dresie” i od tej pory ten właśnie dzień funkcjonuje pod dwiema nazwami: „Dzień Wiosny”, a przede wszystkim: „Dzień Dresa”. Byłam inicjatorką tej właśnie zamiany, co zaskutkowało tym, że młodzież na przekór tradycji nie uciekała ze szkoły w tym właśnie dniu, ale ubrana w kolorowe dresy brała udział w specjalnie na tę okazję przygotowanych „dresiarskich” konkurencjach.
- 2010 – Dzień Kultury Języka – dzień ten stał się dla mnie inspiracją do zorganizowania ogólnoszkolnego dyktanda oraz rozpropagowania akcji „Stop wulgaryzmom!”. W akcję tę zaangażowałam również wychowawców klas, którzy poproszeni zostali o przeprowadzenie na godzinach wychowawczych pogadanek na temat kultury języka, niszczącej roli wulgaryzmów, itp. Ponadto młodzież uświadomiona została, iż za używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym grozi grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.
- 2010 – Kopernikalia,
- 2011- Dzień Dresa,
- 2011 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012,
- 2011 – Kopernikalia,
- 2011 – współorganizacja dyskoteki andrzejkowej,
- 2012 – Dzień Wiosny.


§ 7. 2. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

 Stworzenie planu wychowawczego dla klasy I TH
Napisany przeze mnie plan wychowawczy został podzielony na kilka kręgów problemowych, które wskazali uczniowie w ankiecie podczas jednej z pierwszych lekcji wychowawczych: społeczny (społeczność szkolna i lokalna), patriotyczny (związek z moją małą ojczyzną), moralny, zdrowotny, itp. Ogólne zadania wychowawcze
i efekty, które chciałam osiągnąć w danym zakresie były dostosowane do aktualnej sytuacji wychowawczej oraz zadań wynikających z planu pracy szkoły. Zadania realizowałam w czasie zajęć dydaktycznych lub podczas rozmów z uczniami wynikających z zaistniałej sytuacji np. konfliktu, potrzeby pomocy w lekcjach słabszemu koledze/koleżance. W wyniku założonych zadań udało mi się zniwelować pojawiające się zachowania agresywne oraz antyspołeczne. Pracowałam również nad polepszeniem frekwencji w mojej klasie i zmianą nastawienia do obowiązków szkolnych kilku uczennic. Po wprowadzeniu karty „godzin do odpracowania” oraz stałemu kontaktowi z rodzicami tychże uczennic, zjawisko wagarowania zostało w ich przypadku zniwelowane.


 Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów

Obejmując w roku szkolnym 2011/2012 wychowawstwo w klasie I TH starałam się poznać środowisko życia swoich wychowanków oraz ich potrzeby. Narzędziem poznania stała się dla mnie ankieta, którą przeprowadziłam na pierwszej godzinie wychowawczej, a która dała mi dokładny ogląd sytuacji domowej danego ucznia oraz oczekiwań, jakie ma on w stosunku do mnie, jak i szkoły.
Pełniąc rolę wychowawcy na bieżąco prowadzę ścisłą współpracę z rodzicami uczniów. W zależności od sytuacji kontaktuję się z nimi na zebraniach klasowych, indywidualnych konsultacjach lub najczęściej poprzez rozmowę telefoniczną, cały czas wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Biorąc pod uwagę dobro uczniów, które jest zarówno dla mnie, jak i dla rodziców wartością nadrzędną, staramy się wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne lub wychowawcze. W miarę możliwości angażowałam rodziców w pracę na rzecz szkoły (tata jednej uczennicy wykonała pamiątkowe statuetki na Kopernikalia 2011). Jako wychowawca kilkakrotnie konsultowałam się z panią pedagog w celu rozwiązania zaistniałych problemów dydaktycznych lub wychowawczych oraz podejmowanie środków zaradczych wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze. Dokonywałam również opinii na temat uczniów na potrzeby Sądu Rodzinnego oraz Kuratora Sądowego.

 Działania integrujące środowisko klasowe

Już od samego początku starałam się, aby klasa była jednym, zgranym zespołem, dlatego na godzinach wychowawczych próbowaliśmy się jak najlepiej poznać poprzez różnego rodzaju zabawy integracyjne. W listopadzie 2011 wraz z wychowawcą klasy I TEI zorganizowałam wyjazd edukacyjno-integracyjny do Bydgoszczy. Ponadto istotną rolę w tego typu przedsięwzięciach mają imprezy klasowe, które staraliśmy się uroczyście obchodzić – Dzień Chłopaka, Wigilia klasowa, Dzień Kobiet. W ramach kształtowania świadomości ekologicznej uczniów brałam wraz z nimi udział w akcji „Sprzątanie świata”. Starałam się jak najbardziej wspierać klasę podczas akcji „Paczka z klasą”, mającej na celu pomoc najuboższym – młodzież nawzajem się dopingowała, co z pewnością pozytywnie wpłynęło na jej integrację. Również podczas tegorocznych Kopernikaliów klasa była zobligowana do wykonania zadań, które również pozwoliły na lepsze poznanie się uczniów, a w szczególności ich talentów, które ujawniły się podczas przygotowań do imprezy.

 Współpraca z innymi instytucjami

Podczas trwania stażu próbowałam nawiązać kontakt z instytucjami działającymi na rzecz edukacji. Ciekawym doświadczeniem była dla uczniów wizyta w Bibliotece Miejskiej w Wyrzysku, gdzie wzięli oni czynny udział w lekcji bibliotecznej. Młodzież miała wówczas okazję, aby założyć kartę w tej bibliotece, aby w przyszłości korzystać z jej bogatego księgozbioru. Przygotowując uczniów do konkursu Młodzi dziennikarze na 5-tkę nawiązałam współpracę z MGOPS w Wyrzysku. Uczniowie przeprowadzili wywiad z dyrektor tej placówki i aktywnie włączyli się w promocję akcji wówczas prowadzonej przez MGOPS - „Aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców gminy Wyrzysk”. Nawiązałam również kontakt z Gazetą Regionalną Powiat oraz z redaktorem Faktów Pilskich – łamy tych gazet były otwarte na prace konkursowe naszych uczniów, natomiast Fakty Pilskie objęły patronatem medialnym ostatni konkurs reporterski, którego byłam organizatorem. W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Wyrzysku byłam członkiem jury konkursu recytatorskiego „Korczak dzieciom”.

 Udział w imprezach lokalnych
Aktywnie włączałam się w promocję szkoły w szerszym środowisku. Byłam założycielem i opiekunem kabaretu Niewiele, który w latach 2008-2010 był niewątpliwie wizytówką szkoły. Chłopacy występowali m. in. podczas finałów WOŚP w Wyrzysku ( nawet po zakończeniu edukacji w naszej szkole, na moje zaproszenie wystawili podczas finału WOŚP 2011, jako absolwenci naszej szkoły). Ponadto kabaret Niewiele reprezentował ZSP Wyrzysk podczas konkursu „Mój Talent” w Pile (2010) oraz podczas uroczystego koncertu podsumowującego ten konkurs. Wraz z członkami kabaretu przygotowywaliśmy program artystyczny, nadzorowałam próby – zarówno w Wyrzysku, jak i w Pile, oraz zapewniałam kabaretowi bezpieczeństwo podczas podróży. Występy kabaretu z pewnością przyczyniły się do promocji szkoły w szerszym środowisku.


 Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów
a) Kabaret Niewiele – kabaret powstał w roku 2008 i nieprzerwanie z dużymi sukcesami działał w murach szkoły do roku 2010, ponieważ w tym roku, chłopcy, którzy do niego należeli zakończyli naukę. Niemniej jednak nie zakończyli oni swojej przygody z kabaretem – tworzą do dziś – występowali przed publicznością m.in. w Nakle czy Bydgoszczy. Powstanie kabaretu i jego działalności to jedno z moich największych osiągnięć – byłam jego inicjatorem oraz sprawowałam nad nim opiekę, zarówno w szkole, jak i podczas licznych wyjazdów.
b) Gazetka szkolna Wieści z Wiejskiej – od roku 2006 byłam redaktorem gazetki wydawanej w szkole. Podczas trwania stażu również wyszło kilka numerów gazetki, jednakże po odejściu starego składu redakcji (skończenie przez uczniów szkoły) trudno było reanimować jej wydawanie. Ponadto elementem niesprzyjającym jej dystrybucji był niestety czynnik ekonomiczny (zakup papieru, tonera, itp.).
c) Prowadziłam fakultety z języka polskiego dla klas maturalnych oraz na prośbę wychowawcy pracowałam z uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy przejawiali duże problemy z pisaniem i czytaniem – zajęcia wyrównawcze
d) Prowadziłam dodatkowe zajęcia w ramach projektów z UE: Zarządzanie informacją (techniki szybkiego czytania i zapamiętywania), Trening pamięci, Metody uczenia się. Zajęcia te miały na celu zmianę spojrzenia uczniów na naukę i uświadomienia sobie, że nie zawsze musi ona kojarzyć się z czymś przykrym i męczącym.

 Opieka nad młodzieżą

Podczas trwania stażu chętnie byłam opiekunem szkolnych dyskotek organizowanych przez Klub Europejski. Opiekowałam się również uczniami podczas różnego rodzaju wyjazdów na konkursy, warsztaty dziennikarskie, wycieczki, itp. W lutym 2011 sprawowałam 2-tygodniową opiekę nad młodzieżą podczas zimowiska w Karpaczu, natomiast w roku 2012 sprawowałam 2-tygodniową opiekę nad uczniowską praktyką zawodową, również w Karpaczu. Czas spędzony w ten sposób jest bardzo cenny, ponieważ mamy wówczas możliwość poznania ucznia z innej (niejednokrotnie lepszej) strony. Przez okres stażu byłam również opiekunem pocztu sztandarowego – zarówno podczas uroczystości szkolnych, jak i gminnych.

§ 7. 2. 3.
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 Umiejętne korzystanie z bogactw Internetu
Korzystając z Internetu regularnie odwiedzam strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu www.men.waw.pl i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile www.cdn.pila.pl. Podczas pracy z Internetem często również korzystam z portali edukacyjnych, wyszukiwarek i innych ciekawych stron, w szczególności:
- Profesor (www.profesor.pl )
- Eduseek www.eduseek.interklasa.pl
- Szkoła (www.szkola.net.pl )
- Szkoła – Wirtualny Wszechświat (www.wiw.pl)
- Międzyszkolna Platforma Internetowa (www.oswiata.org.pl )
- Wychowawca (www.wych.wmsd.edu.pl )
- Vulcan (www.vulcan.edu.pl )
- Nauka (www.nauka.pl )
- Edukator (www.edukator.org.pl )
- Polski Serwer Prawa (www.prawo.lex.pl.)
- Portal Oświatowy (www.portaloswiatowy.pl)
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (www.oke.poznan.pl )
Mając świadomości, iż współczesny uczeń to przede wszystkim człowiek cyfrowy, polecam swoim uczniom przydatne w ich cyklu kształcenia strony internetowe. Zachęcam ich również do korzystania z e-bibliotek (www.pbi.edu.pl/index) oraz udzielam wskazówek, jak szukać interesujących nas pozycji w katalogach elektronicznych bibliotek większych miast (np. Piła - www.biblioteka.pila.pl), co jest niezwykle przydatne maturzystom podczas zbierania materiałów do prezentacji maturalnej.
W Internecie szukam również nowych pomysłów na zajęcia, śledzę harmonogram spotkań z doradcami metodycznymi, szukam informacji na temat szkoleń i kursów oraz informacji na temat nowości, szczególnie w momencie zmiany podstawy programowej. Systematycznie obserwowałam zmiany zachodzące w przepisach dotyczących awansu zawodowego i nowej podstawy programowej. W ramach potrzeby brałam również w forach dyskusyjnych m. in. na temat awansu zawodowego nauczycieli, gdzie porad udzielali specjaliści oraz prawnicy. Umiejętność posługiwania się Internetem daje ogromne możliwość nauczycielowi, jak i uczniowi. Aby uczestniczyć we wszechstronnym rozwoju ucznia należy pokazać mu wszelkie możliwe źródła, z których powinien korzystać, aby czerpać swoją wiedzę. Internet jest jednym z nich, jednak należy zwracać uwagą uczniom także na niebezpieczeństwa jakie ze sobą nieświadome z niego korzystanie.
 Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Aby urozmaicić swoje zajęcia i skutecznie dotrzeć do ucznia, często podczas swoich lekcji korzystam z prezentacji multimedialnych, fragmentów filmów, spektakli teatralnych. Obejrzenie filmu czy spektaklu nie ma być jednak sposobem na przeprowadzenie lekcji, ale ma wdrożyć ucznia do świata kultury (jedynie nieliczni uczniowie byli w teatrze). Niejednokrotnie przeprowadzam lekcje w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu.

 Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji medialnej

Jeszcze przed rozpoczęciem stażu ukończyłam studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa na UKW w Bydgoszczy, które upoważniają mnie m. in. do prowadzenia tego typu zajęć. Głównym ich założeniem jest wdrażanie młodego człowieka do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów sieci. Ponadto uczeń na zajęciach poznaje rynek medialny w Polsce (czasopisma, telewizja) i przygotowuje się do krytycznego jego odbioru. Niestety z powodu ograniczeń czasowych jest to zaledwie kilka lekcji nadprogramowych w całym cyklu kształcenia w danej klasie.

 Pełnienie funkcji rzecznika prasowego szkoły

Od 2009 roku pełnię funkcję rzecznika prasowego szkoły. W ramach tej funkcji uaktualniam stronę internetową szkoły oraz utrzymuję kontakt z lokalnymi mediami – www.naszwyrzysk.pl, www.faktypilskie.pl, gazetami: Tygodnik Nowy, Gazeta Powiat. Współpracuję również z panią inspektor do spraw promocji i rozwoju gminy Wyrzysk. W ten sposób przyczyniam się do promowania naszej szkoły w szerszym środowisku. Ponadto opiekuję się gablotą na korytarzu szkolnym: „ZSPW w mediach” – to właśnie tam umieszczam informacje na temat naszej szkoły, które ukazały się w gazetach.

 Opracowywanie materiałów

Kolejnym zadaniem wynikającym z planu rozwoju zawodowego było wykorzystywanie sprzętu i oprogramowania do opracowywania bieżącej dokumentacji nauczyciela i dokumentacji dotyczącej awansu. Przy pomocy komputera prowadziłam dokumentację sporządzaną na potrzeby szkoły (rozkłady materiałów, Przedmiotowy System Oceniania, różnego typu ogłoszenia, dyplomy itp.) oraz dokumentację dotyczącą awansu (wniosek, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie). W ten sposób opracowywałam również różnego rodzaju testy, informacje dla rodziców, pisma urzędowe oraz protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych. Jeszcze przed rozpoczęciem stażu w formie elektronicznej opracowywałam świadectwa szkolne dla mojej poprzedniej klasy. Ponadto jestem odpowiedzialna za prowadzenie kroniki szkolnej do której niemalże wszystkie materiały również opracowywuje przy pomocy komputera. Swoją pomocą służyłam również czuwając nad stylistyczną i językową poprawnością tekstów zamieszczanych w folderach promujących szkołę.


§ 7. 2. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań..


 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Z nowym rokiem szkolnym wprowadzany jest pierwszy etap nowych zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.). W pełnym zakresie rozporządzenie to w naszej szkole będzie stosowane w roku szkolnym 2012/13. Niemniej jednak już w bieżącym roku szkolnym powołano zespoły odpowiedzialne za tego typu pomoc naszym uczniom. Jestem przewodniczącą trzech zespołów, natomiast członkiem dwóch zespołów. Już w styczniu wskazałam uczniów, których należy objąć pomocą p-p, natomiast w kwietniu przeprowadziłam rozmowy z rodzicami z tym związane i sporządziłam odpowiednią dokumentację.

 Indywidualizacja pracy z uczniem

W zespole klasowym mamy do czynienia z uczniami zarówno o różnym poziomie wiedzy, jak i z uczniami z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z pewnego rodzaju dysfunkcji. Zawsze na początku roku szkolnego staram się poznać każdą nową klasę pod tym właśnie kątem i tym samym zindywidualizować pracę z uczniami, co jest równoznaczne z dostosowaniem wymagań (wymagania te w formie pisemnej kieruję do pedagoga szkolnego). Ponadto czasami zdarza się uczeń wyjątkowo uzdolniony, z którym również należy pracować w sposób nieco inny, tak aby zapewnić mu nieustanny rozwój na wyższym poziomie – w ten sposób zminimalizuje się u niego poczucie znudzenia i brak motywacji, który będzie wynikał z przeświadczenia, że „już wszystko wie”. Jeszcze przed rozpoczęciem stażu brałam udział w szkoleniach podejmujących problem specyfiki pracy z uczniem zdolnym, stąd też poczyniłam odpowiednie kroki, idące w kierunku metaforycznie ujmując – „szlifowania diamentów”. W czasie trwania stażu miałam niebywałe szczęście pracować z trzema uczennicami, przejawiającymi uzdolnienia idące w kierunku języka polskiego. Aby zaszczepić im „bakcyla polonistyki” prowadziłam z nimi indywidualne rozmowy, podsuwałam do przeczytania dodatkowe książki (co u jednej uczennicy skutkowało zdawaniem matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym). Motywowałam je również do brania udziału w różnego rodzaju konkursach (jedna z uczennic zajmowała zaszczytne miejsca w konkursach literackich). Samodzielna lektura literatury naukowej z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki
Specyfika pracy nauczyciela zmusza nijako do ciągłego poszukiwania odpowiedzi na wiele pojawiających się wraz z latami pracy pytań. Mimo tego, iż zasady w szkole są zawsze te same, to tyle ile wychowanków, tyle odrębnych problemów i trudności. Studia co prawda przygotowują do pracy na takim stanowisku, niemniej jednak w rzeczywistości nie sposób spocząć na laurach i zrezygnować z dalszego dokształcania się w tym kierunku. Stąd też brałam udział w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach tematycznych (pisałam już o tym wyżej), ale przede wszystkim sama szukałam odpowiedniej literatury na ten temat, z pomocą przyszło mi również czasopismo Polonistyka, które oprócz treści stricte polonistycznych, zawiera również artykuły o kondycji współczesnej młodzieży, ich problemach, itp.
§ 7. 2. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

 Poznanie procedury awansu zawodowego
Poznanie procedury awansu zawodowego rozpoczęłam od zaznajomienia się z przepisami prawa oświatowego tj. Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz rozdział 3 artykuł 9 Karty Nauczyciela. Dodatkowo starałam się tworzyć własną biblioteczkę aktów prawnych dotyczących awansu, a także korzystałam ze wskazówek zamieszczonych na portalach edukacyjnych. Z pomocą przyszedł mi również magazyn nauczyciela Mentor, w którym znalazłam wiele istotnych informacji na temat przebiegu stażu oraz dokumentacji z nim związanej. W ramach podsumowania stażu wzięłam udział w kursie Nauczyciel kontraktowy przed komisja egzaminacyjną, natomiast w sprawach budzących moje wątpliwości konsultowałam się z p. Mirosławą Horodok – kierownikiem Pracowni Doradztwa w CDN Piła.
Analizę dokumentacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku rozpoczęłam od Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Program Rozwoju Szkoły i regulaminów. Przeanalizowałam również Szkolny Program Wychowawczy. Poznałam również przepisy i zasady BHP. W codziennej pracy zawodowej posługuję się zasadami nakreślonymi w tych dokumentach.
Oprócz tego dokonałam analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty. Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. i Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Przeanalizowałam dokładnie Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego z dnia 1 grudnia 2004 r. Przez cały okres stażu zapoznawałam się również z bieżącymi rozporządzeniami MENiS, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Podczas aktualizacji znajomości obowiązującego prawa korzystałam głównie ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu www.men.waw.pl.
W tworzeniu własnego Przedmiotowego Systemu Oceniania opieram się przede wszystkim na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. WSO wymaga ciągłego monitorowania ze względu na zmiany wprowadzane przez Ministerstwo w formie rozporządzeń o ocenianiu, dlatego podczas analizy tego dokumentu również na to zwracałam uwagę. Uczestniczę w wdrażaniu WSO na prowadzonych przeze mnie zajęciach.

Podsumowanie:

Okres stażu to zaledwie niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem, ale przede wszystkim okazją do sprawdzenia, jakim jestem nauczycielem i wychowawcą. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego. To co zrobiłam z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz lepszego funkcjonowania szkoły. Udało mi się zrealizować zadania, dzięki którym poszerzyłam zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności pedagogiczne. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań, wszak stoję dopiero na początku swojej zawodowej drogi. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły, a przede wszystkim aby być dobrym nauczycielem i wychowawcą. Mam nadzieję, że każdy następny rok będzie równie owocny jak minione i przyniesie równie wiele satysfakcji i spełnienia.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.