Katalog

Joanna Witkiewicz, 2016-05-18
Wągrowiec

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
-Wychowanie przedszkolne-


Zadania
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z dn. 01.03.2013 Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

(§ 8 ust.2 pkt 1)
Uzyskanie pozytywnych efektów w racy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Poznanie przepisów i procedur awansu zawodowego, analiza przepisów:
- Ustawa- karta nauczyciela
- Rozporządzenie MENIS z dnia 01.03.2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Wrzesień 2013
Sierpień 2013

Wyrażenie zgody dyrektora na rozpoczęcie stażu
1) Aktualizacja wiedzy odnośnie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły Analiza dokumentów szkolnych: statutu szkoły, planu wychowawczego, profilaktycznego i regionalnego, oraz wewnętrznego systemu oceniania, rozporządzenia wewnętrznego szkoły.
Wrzesień 2013 i przez cały okres stażu
2) Uczestniczenie w pracach organów szkoły
3) Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu 2. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych:
- udział w posiedzeniach szkoleniowych rady pedagogicznej
- współudział w kursach, seminariach i warsztatach metodycznych,
- obserwacja zajęć przez dyrektora szkoły
- opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego dla klasy zerowej
- udział w różnych zadaniach szkoły
- udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych: (Dzień Nauczyciela, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Wiosny, Zakończenie Roku Szkolnego, Dzień Niepodległości)
- Remont Sali lekcyjnej, zadbanie o jej nowy wystrój, doposażenie sali w książki, płyty, zabawki

Luty 2014
Cały okres stażu
Na bieżąco

Potwierdzenia obecności

Zaświadczenia ukończenia

Podpis dyrektora
- Współprzygotowanie dzieci do występu i uczestnictwa
w Koncercie Kolęd
w Święcie Wiosny,
„Talenty są wśród nas”- prezentacja prac klasy „O”
w konkursach tematycznych np.: „Buduję swoje zdrowie”
Konkurs wiedzy w wiedzy o Wągrowcu u Burmistrza w Urzędzie Miasta
w Spartakiadzie klas 0-6 itp. itp.
- Przygotowanie z rodzicami imprez i uroczystości dla dzieci i wycieczek:
wycieczka do Durowa
do Remondisu „Uczymy się segregować śmieci”
- Powiększenie biblioteki szkolnej tworzone przeze mnie referaty o tematyce związanej z wychowaniem dziecka , nt. reagowania na przejawy złego zachowania
- stosowanie aktywnych metod nauczania
- Studiowanie literatury
- Współpraca ze środowiskiem lokalnym: wyjście do Wielspinu, Urzędu Miasta, Domu Samopomocy itp.
- Realizowanie zadań w ramach udziału w Projekcie: „Cudze chwalicie swego nie znacie” (zorganizowanie wycieczki po mieście, przygotowanie z dziećmi prac o Wągrowcu, zorganizowanie wystawy prac)
- Wycieczki klasowe z cyklu „poznajemy swój region” corocznie - karta wycieczek
- Spotkanie z policjantem oraz leśniczym, dentystą, strażakiem, burmistrzem, rehabilitantem, architektem w ramach programu profilaktycznego: „Moje bezpieczeństwo”
- Wyjście do kina, teatru (uczestnictwo w kurtynie)
- Współpraca z mediami -wycieczka do siedziby Gazety Wągrowieckiej
- udział dzieci w zorganizowanych przez szkołę badaniach przesiewowych i logopedycznych
-realizacja projektu „Sprzątanie świata”
- Zorganizowanie spotkania z higienistka szkolną, w ramach programu profilaktycznego, nt. przestrzegania higieny, właściwego odżywiania się; substancji szkodliwych; spożywania warzyw i owoców(w ramach projektu „Warzywno-owocowy zawrót głowy”)
- zorganizowanie przez mnie zajęć i zabaw ruchowych klas od 0-3 dla dzieci w ferie zimowe (co roku)

Referaty
Zaświadczenia
Wykaz lektur
Wystawa prac
Karta wycieczek


(§ 8 ust.2 pkt 2)
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

- Komputerowe opracowanie planów miesięcznych ,arkuszy diagnozy, ankiet, sprawozdań, dyplomów, dokumentacji wychowawczej, materiałów do biblioteki szkolnej, informacji o konkursach, scenariuszy zajęć
- Przygotowanie dla rodziców ankiet o dziecku, literatury pomocnej w wychowaniu i nauczaniu (w oparciu o strony internetowe, wydawnictwu PWN i WSiP-u ).
- Przygotowanie pomocy dla dzieci ze stron internetowych na zajęcia
systematyczne korzystanie z internetu, encyklopedii multimedialnych, programów komputerowych dla dzieci w celu uatrakcyjnienia zajęć.
-Prowadzenie zajęć komputerowych w sali informatycznej w oparciu o programy edukacyjne dzieci 5-6 letnich.
- Opublikowanie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego
- Przeprowadzenie zajęć o różnej tematyce z wykorzystaniem komputera
Cały okres stażu
Karty pracy
Cały okres stażu
Podczas stażu
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Zaświadczenie o publikacji
Zdjęcia, scenariusze

(§ 8 ust.2 pkt 3)
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego”

- Aktywna praca w zespole przedmiotowym, wymiana doświadczeń między nauczycielami klas 0-3 w ramach spotkań zespołu przedmiotowego (scenariusze, referaty ) Referat o głośnym czytaniu ,,jaki ma wpływ na dzieci’’
- Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom własnych scenariuszy zajęć, konkursów, referatów
- Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
- Prowadzenie zajęć otwartych dla stażystów i kontraktowych oraz rodziców np. zabawy i ćwiczenia metodą W. Sheiborne, obserwacja zajęć u innych nauczycieli
- Organizowanie wystaw prezentujących prace uczniów
- Stosowanie metod aktywizacji
- Przekazywanie materiałów dzieci (metoda W. Sherborna – scenariusz )
Cały okres stażu

Złożone w bibliotece szkolnej „Przemoc wobec dziecka”
Cały okres stażu
Podczas stażu

(§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a)
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

- Opracowywanie i drożenie własnego programu (regionalnego) wychowawczego dla klasy „0” zgodnego z programem wychowawczym szkoły i programu nauczania w celu podniesienia jakości pracy i szkoły i doskonalenia pracy własnej
- Opracowanie cyklu zajęć wychowawczych uwzględniających ścieżki przedmiotowe
- Udział w różnych zadaniach szkoły
- Przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych
- Opracowanie programu zajęć dodatkowych logopedycznych. Własny program zajęć. Podczas stażu

(§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c)
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”.

- Zorganizowanie imprez klasowych i szkolnych , uroczystości o charakterze środowiskowym
- Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi , poznawanie zawodów
- Włączanie uczniów do akcji charytatywnych i zbiórka żywności( …)
- Organizacja wycieczek szkolnych dla zerówek mających na celu zapoznanie z kulturą regionu i kraju
- Udział w konkursach
- Przeprowadzanie zajęć z uczniami mającymi problemy z prawidłową wymową
- Współpraca z Ośrodkiem Kultury: MDK, kino, Biblioteka Miejska, Policja, Nadleśnictwo, OSIR
- organizowanie konkursów szkolnych, regulaminów
- Organizowanie imprez: Dzień Matki , Dzień Dziecka , Dzień Wiosny itd.
- Pedagogizacja rodziców
- Udział w zbiórkach żywności dla schroniska , odzieży używanej
będącej w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej(…)
Cały okres stażu
Zdjęcia na stronie internetowej szkoły
Potwierdzenia dyrektora

(§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e)
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”
- Nawią
zanie kontaktów z osobami oraz instytucjami (policja, muzeum ) mogącymi wzmocnić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze szkoły
- Udział w projektach i przedsięwzięciach szkoły promujących placówkę w środowisku lokalnym
- Współpraca z pedagogiem , PPP, udział w badaniach przesiewowych. Zbiórka odzieży używanej nakrętek na rzecz zakupienia wózka inwalidzkiego
- wykonanie kart urodzinowych dla ciężko chorego dziecka z naszej szkoły
- Współpraca z higienistką szkolną. Zorganizowanie spotkań dla dzieci na temat higieny, zdrowia, zdrowego odżywiania się
- Współpraca ze Strażą Pożarną. Zorganizowanie spotkania ze strażakiem.
- Współpraca z wydawnictwem Nowa Era i innymi (Świerszczykowy Klub, Pożeracze Liter). Pozyskanie pomocy dydaktycznych
Cały okres stażu

(§ 8 ust.2 pkt 5)
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony:.

- Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych:
• praca z dziećmi sprawiającymi problemy edukacyjne i wychowawcze (opis i analiza 2 przypadków)
• -diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• ustalenie i zastosowanie środków zaradczych, podsumowanie i wnioski.
- Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemu we współpracy z rodzicami i specjalistami (pedagog i poradnia psychologiczno-pedagogiczna)

Podczas stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Joanna Witkiewicz
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.