Katalog

Anna Witkowska, 2016-05-18
Bełk

Daria Morgała
Awans zawodowy, Bazy danych

Pytania do egzaminu na nauczyciela mianowanego

- n +

21. Na czym polega współpraca z opiekunem stażu?
- spisanie kontraktu,
- stworzenie harmonogramu spotkań,
- wymiana doświadczeń podczas pisania: sprawozdań oraz planu rozwoju zawodowego,
- bieżące konsultacje w razie potrzeby.

22. Omów procedurę, jaka może wystąpić w przypadku braku akceptacji komisji egzaminacyjnej.
Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu przed komisją, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym, że:
1) nauczyciel stażysta i kontraktowy mogą przystąpić ponownie odpowiednio do rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole;
2) nauczyciel mianowany przed ponownym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest zobowiązany do odbycia stażu w wymiarze określonym w art. 9 ust. 1 pkt.2 (1 rok i 9 miesięcy lub za zgodą dyrektora 9 miesięcy).

23. Na jakiej podstawie nawiązuje się stosunek pracy z nauczycielem np. kontraktowym?
- Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony,
- Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeśli spełnione są warunki z wyszczególnieniem p.6, który brzmi:
• istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.
W przeciwnym wypadku stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

24. Wyjaśnij kwestię czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze.
Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. W ramach tego czasu nauczyciel ma obowiązek realizować:
- zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z uczniami lub na ich rzecz,
- inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,
- zajęcia i czynności związane z przygotowaniem do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

25. W jaki sposób można wykorzystać komputer na lekcjach matematyki?
- na lekcjach powtórkowych, do sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów, poprzez różnego rodzaju zadania multimedialne,
- do prezentacji nowego tematu lekcji wymagającego wyjaśnień,
- różnorodnych i ciekawych zadań z wybranych tematów,
- prezentacji różnych ciekawostek matematycznych,
- prezentacji ciekawych i godnych obejrzenia stron internetowych.

26. Jak zaplanować i wdrożyć współpracę z rodzicami?
Przepis na dobrą współpracę z rodzicami:
1. Zawsze pamiętaj o odpowiednim ubraniu i uśmiechu.
2. Przygotuj program spotkania i staraj się trzymać dyscyplinę czasową, podziękuj za obecność.
3. Zaplanuj spotkanie umożliwiające wzajemną identyfikację i poznanie siebie.
4. Przedstaw misję i wizję szkoły. Podkreślaj mocne strony.
5. Bądź pozytywny, dobrze przygotowany, przekonujący i zaangażowany.
6. Słuchaj rodziców i na końcu wyciągaj wnioski.
7. Podkreślaj w rozmowie z rodzicami znaczenie dobrych chęci dziecka, nie krytykuj ich działań i nie narzucaj własnego punktu widzenia.
8. Wyznaczaj granicę spoufałości i partnerstwa.
9. Podtrzymuj rodziców w ich roli opiekuna i wychowawcy dziecka, nie krytykuj ich działań i nie narzucaj własnego punktu widzenia.
10. Rozmawiaj, a nie wygłaszaj mowy i nie przekazuj samych komunikatów.
11. Od pierwszych chwil spotkania z rodzicami, dbaj o porozumienie na płaszczyźnie wspólnych wartości.
12. Mów dobrze o innych nauczycielach, podkreślaj ich mocne strony.
13. Staraj się dyplomatycznie rozwiązać problem.
14. Zadbaj o dostarczenie rodzicom dobrych informacji.
15. Bądź życzliwym doradcą edukacyjnym i rozwojowym dziecka, a nie egzekutorem jego wiedzy i umiejętności.
W trakcie indywidualnych spotkań i rozmów z rodzicami nauczyciel powinien:
1. Wybrać miejsce do rozmowy, w którym rodzic czuje się dobrze,
2. Nawiązać kontakt wzrokowy, który będzie wspierał rodzica,
3. Wykazać zainteresowanie problemem zgłaszanym przez rodzica,
4. Powtarzać istotne dla rozmowy słowa,
5. Zadawać pytania otwarte,
6. Wypowiadać ponownie wyrażone przez rodzica poglądy w celu ich uporządkowania,
7. Nie okazywać znudzenia, zniecierpliwienia czy wrogości,
8. Nie wyciągać wniosków, zanim rodzic nie skończy wypowiedzi,
9. Pozwolić rodzicowi wypowiedzieć się do końca,
10. Nie osądzać,
11. Nie mówić za dużo,
12. Nie przerywać rodzicom,
13. Nie zadawać wielu pytań, gdy rodzic zastanawia się nad odpowiedzią.

27. Kto powołuje komisję na egzamin dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego?
Komisję na ten egzamin powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący,
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) dyrektor szkoły,
4) dwóch ekspertów z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
5) na wniosek nauczyciela - przedstawiciel związków zawodowych.

28. Co może zrobić uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku?
§ 19. 1. Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno - wychowawcze kończą się w styczniu - w ostatnim tygodniu ferii zimowych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu poprawkowego,
c) pytania egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno - wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem ust.10
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

29. Jakie są różnice w wymaganiach na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego?
A) Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
B) Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
1) umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętności samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenie karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;
2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych; prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;
b) wykonywaniem zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej;
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, a szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym;
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
g) umiejętność poznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

30. Jakie znasz metody stymulowania wyobraźni i myślenia twórczego? Odnieś się do wybranej literatury.
Literatura" Edukacja i dialog"
Oprócz nauczania problemowego gry dydaktyczne stwarzają również możliwości stymulowania twórczego myślenia. Zalicza się do nich metodę symulacyjną, sytuacyjną i inscenizacyjną, przy czym niektórzy autorzy uzupełniają ów podział o grę zwaną „burzą mózgów”. Jej celem jest zachęcanie uczniów do wysuwania śmiałych pomysłów, do formułowania hipotez wedle zasady " pierwsza myśl najlepsza", słowem do rozwiązywania problemu opartego na intuicji i wyobraźni.
Stosunkowo rzadko w szkole znajduje zastosowanie synektyka. Ta technika stymulowania twórczości opiera się na założeniach asocjacyjnych. W synektyce wyróżnia się następujące operacyjne mechanizmy stymulowania twórczości: analogię bezpośrednią, analogię personalną, analogię symboliczną i analogię fantastyczną. Możliwości stymulowania twórczego myślenia stwarza również metoda projektów. Metody rozwijające twórcze myślenie to metody czynne na przykład:
- samodzielnych doświadczeń,
- ekspresja ruchowa,
- ekspresja plastyczna,
- rozwiązywanie zagadek,
- abstrahowanie,
- lista atrybutów,
- podobieństwa,
- tysiąc definicji,
- rozumowanie dedukcyjne,
- dokonywanie skojarzeń,
- zabawy badawcze,
- burza mózgów.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.