Katalog

Monika Leszczyńska, 2016-05-18
Gryfów Śląski

Różne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Monika Leszczyńska

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO - Monika Leszczyńska


Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Monika Leszczyńska
Stopień: nauczyciel mianowany w ZPEW we Lwówku Śl.
Czas odbywania stażu: 01.09.2013r.-31.05.2016r.

Posiadane kwalifikacje:
Wyższe magisterskie – Dolnośląska Szkoła Wyższa Wydział nauk Pedagogicznych - specjalność: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych umysłowo
Studia licencjackie - Uniwersytet Zielonogórski Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych – specjalność:
Pedagogika opiekuńcza i specjalna.
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Zakres działania:
- zadania wynikające z organizacji stażu
- zakres dotyczące osobistego rozwoju nauczyciela
- zadania dydaktyczno - wychowawcze – opiekuńcze
- zadania podejmowane dla lepszego funkcjonowania szkoły
§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dokumentowanie
Poznawanie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Rozporządzenie MEN z 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
- Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego.
• Zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych MEN i portali edukacyjnych.

Na bieżąco w trakcie trwania stażu Sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego,
wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego • Wybór odpowiedniej tematyki szkoleń, warsztatów adekwatnych do pracy z uczniami upośledzonymi
• Ukończenie studiów podyplomowych
• Ukończenie kursów W trakcie trwania stażu Świadectwa ukończenia

Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu • Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
• Samodzielne studiowanie dostępnej literatury pedagogicznej
W trakcie trwania stażu Potwierdzenie udziału
Planowanie pracy własnej
• Opracowanie planów pracy
• Opracowanie sprawozdań W trakcie trwania stażu Dokumentacja własna
Analiza zasad funkcjonowania i organizacji SOSW w ZPEW • Analiza dokumentacji:
- statutu szkoły
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów
- regulaminu pracy
- kalendarza roku szkolnego
Na bieżąco w trakcie trwania stażu Notatki własne
Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań
• Pełnienie funkcji członka komisji ds. dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
• Współpraca z Zespołem ds. Sportu i Turystyki w szkole
• Pełnienie opieki nad uczniami podczas imprez, zawodów sportowych, wycieczek Cały okres stażu Sprawozdania


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dokumentowanie
Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej
• Śledzenie aktualności na internetowych portalach edukacyjnych, na stronach MEN
• Gromadzenie materiałów związanych z technologią
komputerową,
• Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów przydatnych w pracy
• Wykorzystanie komputera do pisania scenariuszy zajęć, konspektów, planów i programów pracy
• Przygotowywanie za pomocą komputera kart pracy, pomocy dydaktycznych , itp. Cały okres stażu Wykaz stron internetowych
Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy • Wykorzystanie programów graficznych, encyklopedii multimedialnych do tworzenia pomocy dydaktycznych zarówno w programie Word jak i Power Point,
• Wykorzystanie aparatów cyfrowych oraz telefonii cyfrowej w celu uwieczniania różnego rodzaju przedsięwzięć

Cały okres stażu Dokumentacja własna, narzędzia pracy

Wykorzystanie technik komputerowych
• Wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu do komunikacji alternatywnej w pracy
z uczniem z niepełnosprawnością w stopniu głębokim Cały okres stażu Dokumentacja własna, dziennik lekcyjny

Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym
• Komputerowe opracowanie materiałów związanych z uzyskaniem awansu zawodowego nauczyciela, Cały okres stażu Teczka „Awans zawodowy”
Płyta CD


§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez
prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie
zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.

Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dokumentowanie
Prowadzenie zajęć otwartych.
• Prowadzenie zajęć otwartych z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim Rok szkolny
2013/2014
2014/2015 Harmonogram zajęć
Współpraca z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń dotyczących pracy zawodowej
• Udostępnienie nauczycielom wypracowanej dokumentacji, zgromadzonych pomocy dydaktycznych. oraz informacji dotyczących ich realizacji
• Przekazywanie nauczycielom zdobytych umiejętności w zakresie innowacyjnych metod nauczania
• Współpraca z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń Cały okres stażu Dokumentacja własna
Własne publikacje
• Publikacja „Plan rozwoju zawodowego” na stronach portali edukacyjnych
• Opracowanie i opublikowanie materiałów edukacyjnych z pracy zawodowej
Cały okres stażu Wykaz stron internetowych

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dokumentowanie
Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-wychowawczego

Opracowanie autorskiego programu edukacyjno-wychowawczego z zakresu funkcjonowania społecznego dla wychowanki Aleksandry Bernat
• Prowadzenie zajęć wynikających z realizacji programu autorskiego
• Przeprowadzenie ewaluacji Cały okres stażu Program edukacyjno-wychowawczy
Opracowanie i wdrożenie projektu zajęć plastyczno - technicznych
• Napisanie projektu edukacyjnego pod hasłem „W świecie wyobraźni”
• Przeprowadzenie zajęć w/w projektu w grupie dzieci dojeżdżających
• Przeprowadzenie ewaluacji Cały okres stażu Zapisy w dzienniku
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły • Poznawanie i stosowanie przepisów – ustaw w praktyce zawodowej
• Analiza ustaw: o systemie oświaty, opiece społecznej, postępowaniu w sprawach nieletnich Cały okres stażu Notatki własne

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.

Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dokumentowanie
Przygotowywanie uczniów do udziału
w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury

• Współorganizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, ognisk, festynów itp.
• Uczestniczenie w występach artystycznych z okazji różnych uroczystości
W trakcie trwania stażu Sprawozdania, zdjęcia


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dokumentowanie
Realizowanie zadań opiekuna prawnego
• Sprawowanie opieki prawnej nad nieletnią wychowanką Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
W trakcie trwania stażu Sprawozdania
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
• Współpraca z PPP
• Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej
• Współpraca z PCPR
• Współpraca z Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich
W trakcie trwania stażu Zaświadczenia§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania, cele Formy realizacji Termin realizacji Dokumentowanie
Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami.
• Obserwacja i analiza możliwości ucznia oraz wpływ środowiska rodzinnego na efektywność pracy
• Rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i wychowawcami grupy w celu zdiagnozowania problemu.
• Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem, w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności.
• Podjęcie działań w celu rozwiązania problemu, ewaluacja.

• Dokonanie opisu i analizy przypadków rozwiązania problemów edukacyjnych (wychowawczych) W trakcie trwania stażu Opis i analiza problemu
Powyższy plan, w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.