Katalog

Ewa Dudziak, 2016-05-31
Wadowice

Awans zawodowy, Konspekty

Czasopismo jako żródło informacji. Budowa czasopisma

- n +

Czasopismo jako źródło informacji.
Budowa czasopisma – konspekt zajęć świetlicowych

Czas trwania zajęć: 45 – 60 minut.

Cel główny: zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami czasopism i ich budową.

Cel edukacyjny: uporządkowanie i zracjonalizowanie wiedzy uczniów o prasie, kształtowanie nawyków czytelniczych związanych z określonym tytułem prasowym.

Cele operacyjne:

Na poziomie wiadomości uczeń po lekcji powinien:
dokonać klasyfikacji czasopism;
- znać niektóre elementy budowy czasopisma;
- znać i rozumieć niektóre pojęcia związane z prasą;
- wymienić tytuły prasy lokalnej i krajowej;
- rozumieć, że czasopisma są m. in. źródłem wiedzy.

Na poziomie umiejętności uczeń powinien:
- scharakteryzować układ treści czasopisma;
- określić krąg odbiorców czasopisma;
- zredagować reklamę czasopisma;
- wyrazić opinię o wartości czasopism, ich przydatności w życiu i pracy własnej.

Formy pracy: grupowa, indywidualna

Metody: pogadanka, pokaz, swobodne wypowiedzi uczniów, ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna "Czasopisma" (www.rybnik.pl), zestaw czasopism, plansze z objaśnieniami haseł, koperty z rozsypanką wyrazową, test, "Encyklopedia popularna PWN", "Słownik języka polskiego".

Przebieg zajęć:

1. Rozmowa na temat czasopism, które czytają uczniowie.
Zwrócenie uwagi na walory czasopisma jako źródła aktualnej wiedzy.

2. Praca w grupach. Wyjaśnienie za pomocą encyklopedii i słowników pojęć: prasa, czasopismo, gazeta, periodyk, numer, rocznik.

Prasa – wszelkie publikacje periodyczne ukazujące się rzadziej niż raz w roku.

Czasopismo – wydawnictwo periodyczne ukazujące się (drukiem lub w innej postaci) w regularnych odstępach czasu, ale rzadziej niż gazety.

Gazeta, dziennik - wydawnictwo periodyczne ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, zawierające informacje o wydarzeniach aktualnych, interesujących szeroki krąg odbiorców.

Periodyk - wydawnictwo ciągłe (z wyjątkiem wydawnictwa seryjnego) ukazujące się w określonych odstępach czasu, np. gazeta, czasopismo.

Numer - jeden z wydawanych periodycznie egzemplarzy czasopisma, oznaczony kolejną liczbą.

Rocznik - zbiór wszystkich numerów wydawnictwa periodycznego wydanych w ciągu jednego roku.

3. Prezentacja multimedialna pt. "Czasopisma". Przypomnienie pojęć: prasa drukowana, gazeta, czasopismo. Omówienie budowy czasopisma. Kryteria podziału czasopism: częstotliwość ukazywania się, adresaci, treść.

4. Przeglądanie czasopism. Pobieżne zapoznanie się z czasopismami o różnej tematyce. Uzupełnienie prezentacji o pojęcia związane z budową czasopisma i jego redakcją: format, ilustracja, ilustrator, stałe działy w czasopismach.

Stwierdzenie, iż szybka orientacja w tekście możliwa jest również dzięki niewielkiej objętości oraz podziałowi artykułów na działy i rubryki.

Ćwiczenia indywidualne. Uczniowie wybierają po jednym egzemplarzu czasopisma i po kolei odpowiadają na pytania sformułowane przez nauczyciela:
- Podaj tytuł czasopisma, numer i określ częstotliwość jego ukazywania się.
- Określ tematykę i adresata danego czasopisma.
- Podaj przykłady stałych rubryk, artykułów i wyszukaj stopkę redakcyjną.
- Wyszukaj adres redakcji i warunki prenumeraty.
- Podaj wydawcę czasopisma.

5. Ćwiczenia w grupach: uczniowie otrzymują koperty z rozsypanką wyrazową, wyrazy należy uporządkować według kryteriów podziału czasopism.
a) Ze względu na częstotliwość ukazywania się: dziennik, tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, dwumiesięcznik, kwartalnik, rocznik.
b) Ze względu na treść, tematykę: społeczne,polityczne, naukowe, popularnonaukowe, ekonomiczne, sportowe, filmowe, muzyczne, kulturalne, religijne, literackie, rozrywkowe itp.
d) Ze względu na adresata: dziecięce, młodzieżowe, dla dorosłych (np. kobiece), ogólne, specjalne.
Zwrócenie uwagi na fakt, że dodatkowym kryterium podziału może być również zasięg prasy. Wtedy można wyróżnić czasopisma: szkolne, zakładowe, lokalne, regionalne, krajowe (ogólnopolskie), międzynarodowe.

6. Zaprezentowanie przez uczniów wyników ćwiczeń. Wspólna ocena poprawności wykonanych ćwiczeń.

7. Podsumowanie zajęć.
a) Zadania prasy: informuje o bieżącej sytuacji i wyjaśnia współczesne zjawiska; uczy i pogłębia wiedzę na dany temat; dostarcza rozrywki.
b) Ewaluacja zajęć: Uczniowie otrzymują krótki test do wypełnienia (Zał. nr 1).

Opracowała:
Ewa Dudziak
ZAŁĄCZNIK NR 1

KARTA EWALUACYJNA

BUDOWA CZASOPISMA


Tytuł:Adresat:Częstotliwość ukazywania się:Wydawca:Zespół redakcyjny:
Stałe działyCo jeszcze zawiera?

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.