Katalog

Ewa Dudziak, 2016-05-31
Wadowice

Różne, Konspekty

Katalogi biblioteczne jako narzędzie informacji o dokumentach zgromadzonych w bibliotece

- n +

Katalogi biblioteczne jako narzędzie informacji o dokumentach zgromadzonych w bibliotece

Temat: Katalog alfabetyczny i rzeczowy.
Czas trwania: 60 minut
Uczestnicy: Koło Przyjaciół Biblioteki
Miejsce zajęć: Biblioteka szkolna

Cele ogólne zajęć:

- Utrwalenie postawy samokształcenia i samowychowania.
- Zapoznanie uczniów z katalogami bibliotecznymi i sposobem korzystania z nich.
- Doskonalenie „czytania” karty katalogowej.
- Utrwalenie nawyków związanych z biblioteką i książką oraz nawykowego korzystania z katalogów.

Cele operacyjne:
Na poziomie wiadomości uczeń po lekcji powinien:
- wiedzieć co to jest katalog biblioteczny;
- wyjaśnić czym charakteryzuje się katalog alfabetyczny, a czym rzeczowy;
- wyjaśnić różnicę pomiędzy katalogiem alfabetycznym, a rzeczowym;
- wiedzieć w jakiej sytuacji korzystamy z katalogu rzeczowego;
- znać budowę karty katalogowej.
Na poziomie umiejętności uczeń powinien :
- rozumieć opis karty katalogowej;
- wyszukać książkę danego autora;
- wyszukać książkę na określony temat;
- uzasadnić rolę katalogów w procesie wyszukiwania informacji.

Metody:
objaśnienia, pokaz, instruktaż, ćwiczenia indywidualne

Formy:
zespołowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:
plansze, karty katalogowe, katalogi biblioteczne, zestaw komputerowy do prezentacji multimedialnych, prezentacje multimedialne: www.rybnik.pl - "Poznajemy katalog alfabetyczny" i "Poznajemy katalog rzeczowy".

Przebieg zajęć:

Część I
a) Swobodna rozmowa na temat różnych sposobów poszukiwania książek w bibliotece szkolnej ( i bibliotece publicznej):
- książkę podaje bibliotekarz;
- wybór książki z półki;
- wybór książki poprzez skorzystanie z katalogów.
b) Uczniowie odpowiadają na pytanie: "Co to jest katalog?"
- wypowiedzi uczniów, którzy wymieniają rodzaje katalogów ( alfabetyczny, tytułowy, rzeczowy);
- katalog - spis książek lub innych dokumentów znajdujących się w bibliotece ułożony w określonym porządku, ze wskazaniem miejsca książki lub dokumentu na półce.
c) Zwrócenie uwagi uczniów na fakt, że stopniowo odchodzi się od katalogów kartkowych na rzecz komputerowych (np. BN).
d) Doskonalenie czytania karty katalogowej:
- Jakie informacje o książce można odczytać z karty katalogowej?
(opis książki zwany opisem bibliograficznym powinien zawierać hasło autorskie lub tytułowe, tytuł i dodatki do tytułu, autora i inne osoby odpowiedzialne za książkę, oznaczenie wydania, adres wydawniczy, opis fizyczny książki, nazwę serii, informacje biblioteczne o książce /numer inwentarzowy, symbol klasyfikacji, sygnaturę/).
e) Rodzaje katalogów.
Katalogi formalne:
- katalog alfabetyczny - spis książek ułożony alfabetycznie wg haseł autorskich lub tytułowych (dzieła zbiorowe np. encyklopedie);
- katalog tytułowy - spis książek ułożonych w porządku alfabetycznym wg tytułów, dostępny głównie w oddziałach dla dzieci bibliotek miejskich.
Katalogi rzeczowe:
- Katalog systematyczny zawiera dziesięć działów głównych, dzielących piśmiennictwo naukowe i popularnonaukowe według systemu klasyfikacji dziesiętnej UKD / wyjaśnienie powstania /. Każdy dział główny jest nadrzędny w stosunku do poddziałów niższych stopni / bardziej szczegółowych /. Dzieli księgozbiór według treści.
Przedstawienie i objaśnienie tablic UKD.
- Katalog działowy zawiera dziewięć działów głównych mających klasyfikację literową.
Stosowany jest w bibliotekach szkolnych w odniesieniu do literatury pięknej. Dzieli literaturę piękną na działy według treści książek.
Prezentacja tablicy z podziałem na działy oraz odpowiednich skrzyneczek.

Część II
Obejrzenie prezentacji multimedialnych w celu utrwalenia wiadomości:
- "Poznajemy katalog alfabetyczny";
- "Poznajemy katalog rzeczowy".

Część III
Podsumowanie zajęć:
- ćwiczenia praktyczne w wyszukiwaniu książek danego autora i książek na określony temat.


Opracowała: Ewa Dudziak
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.