AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Brożyna, 2016-05-31
Żagań

Edukacja regionalna, Projekty edukacyjne

Innowacja pedagogiczna-Żagań - wczoraj i dziś

- n +

Innowacja pedagogiczna
z zakresu edukacji regionalnej

Żagań – wczoraj i dziś

Wstęp

„ Istotą edukacji regionalnej jest powrót do domu, do źródeł życia każdego człowieka, do źródeł jego etyki i jego języka, a więc do źródeł kultury domowej, lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej”.
Kazimierz Kossak- Główczewski

Współczesny świat odkrywa na nowo wartości tkwiące w szeroko pojętej problematyce regionalnej. Kształtują one bowiem postawy pozwalające wzbogacać wiedzę o własnej tożsamości, uczą tolerancji, zrozumienia i akceptacji różnych kultur.
Konieczność upowszechniania i popularyzowania przez szkołę wiedzy o własnym regionie nie ulega wątpliwości. Najłatwiej i najskuteczniej kształtować postawę młodego człowieka od najmłodszych lat. Szkoła (nauczyciel) może wzbudzać zainteresowania młodego człowieka historią i kulturą ojczystą, zaczynając od spraw prostych i oczywistych, czyli od poznania tradycji, legend, historii związanych z najbliższą okolicą. Łatwo jest wtedy bazować na pozytywnych emocjach i wyobraźni dziecka tak, aby wpajać mu uczucia poszanowania dla tradycji narodowych, dumy z tego czego dokonały poprzednie pokolenia.
Każdy z nas mieszkając w określonym miejscu (regionie), często nie zdaje sobie sprawy z tego, co nas otacza, czym możemy pochwalić się przed innymi.
Głównym celem tej innowacji jest: stworzenie najwłaściwszych warunków do poznania przez wychowanka przeszłości regionu, jego osobliwości przyrodniczych i ich wpływu na współczesność.


Motywacja wprowadzenia innowacji

Środowisko z jakiego się wywodzimy ma ogromny wpływ na nasze przyszłe życie, stanowi ważny składnik integracji, sprzyja zakorzenieniu się w tzw. ,,Małej Ojczyźnie”, kształtuje osobowość. Aby trwać w tradycji i ją kultywować trzeba coś o niej wiedzieć.
Po przeprowadzeniu ankiety dotyczącej znajomości miasta Żagania wśród uczniów, zauważyliśmy, że tylko nieliczni znają najbliższą okolicę, jej historię, zabytki, tradycję.
Motywacją wprowadzenia tej innowacji jest więc potrzeba lepszego poznania środowiska lokalnego i dziedzictwa kulturowego miasta Żagania.
Uczniowie w trakcie zajęć i wycieczek poznają historię i kulturę Żagania, zdobędą wiedzę o ważnych i zasłużonych dla Ziemi Żagańskiej ludziach, którzy tworzyli historię i kulturę miasta. Poznają walory przyrodnicze, położenie geograficzne i architekturę miasta.


Cele i założenia

Proponowany przez nas program innowacji pedagogicznej ma charakter programowy. Wzbogaca cele edukacyjne i treści o nowe działania. Poszerza wiedzę uczniów na temat zagadnień z edukacji regionalnej.
Innowacja obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 8 do 14 lat. Adresowana jest do wychowanków upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym. Będzie realizowana jako cykl zajęć prowadzonych systematycznie, dwa razy w miesiącu przez cały rok szkolny 2014/2015. Rozpoczęcie realizacji innowacji planuje się na wrzesień 2014r.
Zajęcia będą odbywały się w ramach nieobowiązkowych zajęć w internacie. Wszystkie tematy są równie ważne. Kolejność w doborze tematów zależeć będzie od lokalnych warunków, możliwości i potrzeb, a także zainteresowań uczniów.
Realizacja treści polega na kształceniu właściwych postaw społecznych i patriotycznych.
Wprowadzenie innowacji nie powoduje dodatkowych nakładów finansowych
Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone wstępną diagnozą (ankieta dotycząca znajomości miasta (zabytki, historia).

Cele ogólne:

• Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu,
• Rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą, jej przeszłością i teraźniejszością,
• Nabywanie umiejętności właściwych zachowań w stosunku do ludzi i przyrody


Cele szczegółowe:

• Budzenie zaciekawienia krajobrazem znajdującym się w najbliższym otoczeniu,
• Poznawanie miejsca regionu na mapie Polski, flagi, godła miasta,
• Poznanie zwyczajów kulturowych w lokalnym środowisku,
• Poznanie znaczących postaci historycznych i współczesnych,
• Słuchanie legend i podań,
• Poznanie znanych zabytków,
• Budzenie zaciekawienia historią ludzi i miejsc w najbliższej okolicy,
• Poznanie faktów z historii.
• Przygotowanie wystawy dotyczącej miasta i jego historii


Formy pracy:

-praca indywidualna,
-praca zespołowa,
-praca grupowa.

Procedury osiągnięcia celów

Uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim lub umiarkowanym uczą się przez działanie. Skupiają swoją uwagę na tym, co ich zaciekawi i zainteresuje. Odpowiedni dobór metod i form pracy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ich osobowości. W celu osiągnięcia zaplanowanych celów innowacji przewiduje się przede wszystkim zastosowanie metod aktywizujących i technik twórczych.

Planowane działania:
• Prezentacje multimedialne,
• Zwiedzanie zabytków miasta,
• Spacery ulicami miasta,
• Spotkania z ciekawymi ludźmi,
• Wystawy prac wychowanków,
• Elementy wykładu, dyskusja,
• Zajęcia w formie wypraw np., poszukiwanie miejsc i śladów przeszłości,
• Zajęcia artystyczne w plenerze,
• Uczestniczenie w akcjach i imprezach lokalnych i szkolnych.Treści nauczania


Treści Cele operacyjne Sposób realizacji

Moja miejscowość na mapie Polski Uczeń:
-umie wskazać Żagań na mapie,
-zna niektóre nazwy okolicznych miast i wsi,
-zna nazwę rzeki płynącej przez miasto,
-poprawnie posługuje się kierunkami świata, określając położenie swojej miejscowości -praca z mapą,
-zaznaczenie miasta na mapce

Flaga i godło Żagania Uczeń:
-zna herb miasta i jego genezę,
-wie, jak wygląda flaga miasta
-układanie puzzli – herb,
-wykonanie flagi Żagania,
750 lat miasta Żagania Uczeń:
-zna historię miasta,
-posługuje się przeglądarką internetową -prezentacja multimedialna,
-pogadanka
Zapraszamy na wycieczkę Uczeń:
-wie, co można załatwić w Urzędzie Miasta,
-poznaje siedzibę władz miasta, osoby rządzące,
-wymienia zabytki Żagania, -wycieczka do Urzędu Miasta,
-zwiedzanie: Pałacu Książęcego, Biblioteki poaugustiańskiej, Wieży Kościoła Łaski

Spacery po okolicy Uczeń:
-odnajduje opisane w legendach miejsca podczas spacerów,
-wie, co to jest pomnik przyrody,
-umie nazwać okazy rzadkich gatunków drzew (platan, sosna kaukaska), -spacer po okolicy wskazywanie uczniom ważniejszych obiektów, nazywanie ich (kamieniczki, ratusz, Kaplica Bożego Grobu, mury miejskie itp),
-spacer po parku, uwrażliwianie na piękno przyrody
Legendy naszego miasta Uczeń:
-zna legendy żagańskie,
-słuchanie legend związanych z zabytkami miasta,


Ciekawi ludzie i fakty Uczeń:
-wyszukuje w Internecie informacje na podany temat,
-wie, gdzie znajduje się najstarszy w Polsce dąb- Chrobry,
-umie wymienić jakie wynalazki techniczne znajdują się w mieście: piorunochron (pierwsze zastosowanie w Europie), elektrownia wodna na rzekach Czerna i Bóbr, drukarnia,
-zna zastosowanie tych urządzeń i wynalazków,
-wie, kim był Johannes Kepler (matematyk, astronom) -pogadanka,
-wykład
-pokaz,

Żagań dawniej i dziś Uczeń:
-dostrzega różnicę w zabudowie miasta dawniej i dziś,
-poznaje miejscowość na fotografiach, widokówkach i ilustracjach,
-szkicuje w plenerze pejzaż,
-pogadanka,
-pokaz
Żagań za 100 lat… Uczeń:
-chętnie tworzy obrazy plastyczne ukazujące piękno miasta -prezentacja prac


Ewaluacja i monitoring
Ewaluacja przeprowadzona będzie na podstawie:
-obserwacji,
-wypowiedzi uczniów,
-wyników ankiety,
-zorganizowania wystawy prac dzieci.

Zasady monitoringu:

-sprawozdanie przed Radą Pedagogiczną (na koniec każdego półrocza) z przebiegu realizacji innowacji,
-wytwory pracy uczniów.


Ankieta dla uczniów

1.Jaka rzeka płynie przez Żagań?
a) Bóbr b) Kwisa c) Wisła
2.Jakie kolory są na fladze Żagania?
a) biały, czerwony b) biały, pomarańczowy c) czerwony, żółty
3.Wymień trzy zabytki Żagania
a)…………………………………
b)…………………………………
c)…………………………………
4.Czy wiesz jaki sławny astronom działał w Żaganiu?
a) Mikołaj Kopernik b) Johannes Kepler c) Adam Stawczyk
5.Jakie osiągnięcia techniki i wynalazki znalazły się w Żaganiu?
a) piuronochron b) elektrownia wodna c) drukarnia d) koło młyńskie
6.Gdzie w Żaganiu znajduje się globus Nieba i Ziemi?
……………………………………..
7.Czy zwiedziłeś/aś już kiedyś Żagański Pałac Kultury?
a) tak b) nie

Przykładowe scenariusze zajęć
Scenariusz 1
Temat bloku: Żagań wczoraj i dziś
Temat dnia: Herb Żagania
Cel główny:
zapoznanie z herbem Żagania,
wzmacnianie więzi z miejscem zamieszkania.
Cele szczegółowe:
Uczeń zna:
herb swojego miasta,
rozpoznaje swoją miejscowość na ilustracjach, widokówkach,
układa puzzle,
układa podpisy pod ilustracją,
odczytuje wyrazy
Metody: podające – rozmowa, pokaz; poszukujące – burza mózgów; praktycznego działania.
Formy: grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: puzzle z herbem Żagania, mały herb dla każdego dziecka, opis herbu (załącznik), kredki, plastelina, bibuła, klej, farby
Przebieg zajęć
1.Wprowadzenie – chciałabym porozmawiać dzisiaj z wami o szczególnym miejscu, miejscu bliskim każdemu z nas. Czy domyślacie się, co to za miejsce?
2.Podział dzieci na zespoły, rozdanie puzzli z herbem miasta( załącznik).
Formułowanie odpowiedzi na pytania:
• co przedstawiają ułożone puzzle?
• czy domyślacie się jakiego miasta jest to herb?
3.Co to jest herb? (burza mózgów)
• jakie są elementy herbu? (tarcza herbowa, godło – figury, hełm lub korona)
• dlaczego miasta mają różne herby?
4.Omówienie symboli i barw znajdujących się w herbie Żagania (załącznik).
Pytania:
co widzicie w polu herbu?
kto stoi w otwartej bramie?
jak wygląda rycerz, co trzyma w ręku?
co znajduje się po bokach wieży?
jakie są barwy herbu?
5.Wykonanie herbu Żagania – technika dowolna
Załącznik
Opis herbu miasta Żagania
Herb miasta Żagania wzorowany jest na najstarszej pieczęci miasta. W jego polu znajdują się mury obronne, pośrodku dwuokienna wieża nakryta trójkątnym dachem. W otwartej bramie stoi rycerz bez nakrycia głowy z włócznią w prawej i trójkątną tarczą z wizerunkiem orła w lewej ręce. Po bokach wieży nad murem: z prawej strony hełm zdobny półkolisty grzebień z pawich piór, z lewej strony trójkątna tarcza z wizerunkiem orła z półksiężycem (herb Piastów dolnośląskich) w polu.
Barwy herbu: tło – czerwone; mur i wieża – białe, srebrne; brama, orzeł z białym półksiężycem – czarne na tarczy żółtej, złotej; hełm z pióropuszem, rycerz i dach wieży – srebrne

Scenariusz 2

Temat bloku: Żagań wczoraj i dziś
Temat dnia: Flaga Żagania
Cel główny:
zapoznanie z wyglądem flagi Żagania,
wzmacnianie więzi z miejscem zamieszkania.
Cele szczegółowe:
Uczeń zna: - flagę swojego miasta,
rozpoznaje swoją miejscowość na ilustracjach, widokówkach,
odczytuje wyrazy
Metody: podające – rozmowa, pokaz; praktycznego działania, poszukujące-burza mózgów
Formy: grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: kolorowe figury geometryczne, kartka papieru dla każdego dziecka, farby, pędzelek, kubek, albumy, pocztówki, słomki, ilustracje o Żaganiu, karta pracy (załącznik), rozsypanka wyrazowa.

Przebieg zajęć

1.Flaga miasta – burza mózgów ,,co to jest flaga?”
2.Czytanie informacji na temat flagi (załącznik)
3.Uklądanie flagi według instrukcji nauczyciela
 czerwony prostokąt połóż na górze
 pod nim połóż prostokąt żółty
 pod nim połóż prostokąt taki sam jaki jest na samej górze
2.Praca plastyczna – wykonanie flagi Żagania
3.Oglądanie pocztówek, albumów o Żaganiu. Poznanie ciekawostek na temat miasta.
4.Podsumowanie zajęć – wypełnienie karty pracy ( załącznik).
5.Spacer ulicami miasta – poszukiwanie flagi Żagania w miejscach publicznych (Urząd Miasta, Pałac Książęcy)

Załącznik
Żagań należy do miast, które zgodnie z obowiązująca ustawą samorządową oprócz herbu używa także swojej flagi. Jest to płat tkaniny o kształcie prostokąta w kolorach: czerwony, żółty, czerwony,. Barwy te ułożone są poziomo. Ich liczba odpowiada ilości głównych barw w herbie miejskim. Ponadto barwy flagi nawiązują do historycznych barw Księstwa Żagańskiego. Flaga wywieszana jest z okazji obchodów uroczystości miejskich.
Karta pracy

MOJE MIASTO
1.Żagań leży nad rzeką ...................................................
2.Najważniejsze elementy w herbie Żagania to:
3.Flaga Żagania ma następujące kolory:
Rozsypanka wyrazowa:
2. mury obronne wieża pałac rycerz kot klejnot syrena hełm z pawimi piórami trójkątna tarcza z orłem korona

3. czerwony zielony biały czarny żółty fioletowy różowy srebrny niebieski pomarańczowy czerwony
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.