Katalog

Agnieszka Zalewska, 2016-05-31
Grójec

Język polski, Projekty edukacyjne

Program koła polonistycznego

- n +

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO
„Potęga mowy”


1.WSTĘP
Program ten jest opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania. Program realizowany będzie na zajęciach pozalekcyjnych. Tematyka spotkań związana jest z propozycjami zainteresowanych uczniów.
Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego, a także rozwój PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO
„Potęga mowy”


1.WSTĘP
Program ten jest opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania. Program realizowany będzie na zajęciach pozalekcyjnych. Tematyka spotkań związana jest z propozycjami zainteresowanych uczniów.
Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego, a także rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów.

2.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
• Adresatami programu są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu. • Cele i treści programu będą realizowane na zajęciach KOŁA POLONISTYCZNEGO.
• Program jest otwarty, może ulegać zmianom.
• Aby w pełni zrealizować program muszę zabezpieczyć uczestnikom koła dobry dostęp do różnych źródeł informacji np., książek, prasy, słowników, Internetu, albumów . W tym celu nawiążę współpracę z biblioteką szkolną i publiczną.
• Wszelkie konkursy będą realizowane za zgodą dyrektora szkoły.
3.CELE
CELE OGÓLNE:
Ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego.
Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Doskonalenie umiejętności korzystania z Internetu oraz programów komputerowych.
Kształcenie umiejętności posługiwania się określonymi formami wypowiedzi
( objętych programem nauczania).
Poszerzanie wiedzy o kulturze ( film, teatr, literatura, muzyka, malarstwo).
Motywowanie do czytania i krytycznego odbioru tekstów literackich, a także innych tekstów kultury.
Zapoznanie uczniów z ofertą lokalnych bibliotek i instytucji kulturalnych.
Kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa kultury.
Zachęcenie do podejmowania prób własnej działalności literackiej, artystycznej.
Wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań .
Kształtowanie umiejętności pracy w grupie; rozwijanie odpowiedzialności za podjęte działania jednostkowe.

4. TREŚCI
ROZSZERZENIE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU LITERATURY PIĘKNEJ; najważniejsze terminy literackie ( program nauczania), prezentowanie przez uczniów przeczytanych wierszy ulubionych autorów.
WIADOMOŚCI Z DZIEDZINY TEATRU i FILMU- obejrzenie sztuki teatralnej, filmu, recenzje filmów, spektakli.
PRÓBY WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ, ARTYSTYCZNEJ ( z zastosowaniem wszystkich form wypowiedzi pisemnej objętych programem nauczania );np. pisanie tekstów wolnych , scenariuszy itp.
PRACA NA RZECZ SZKOŁY umieszczanie efektów własnej pracy na gazetce szkolnej, na stronie internetowej, pomoc w przygotowaniu konkursów polonistycznych i udział w nich.

5. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Program kółka polonistycznego ma za zadanie poszerzenie zdobytych na lekcjach wiadomości i umiejętności. Osiągnięcie oczekiwanych wyników zależy w dużej mierze od stosowania różnorodnych metod i form pracy. Nadrzędną ich cechą jest przygotowanie uczniów do ciągłego samokształcenia. W związku z tym nauczyciel powinien stać się dla swoich podopiecznych organizatorem ich intelektualnego rozwoju w czasie zajęć i poza nimi , a podawane przez niego wiadomości powinny stanowić tylko niezbędną podstawę do samodzielnej aktywności myślowej uczniów. Stosowane metody i techniki pracy powinny angażować uczniów emocjonalnie, budzić motywację i zainteresowania, uczyć samodzielnego myślenia, wdrażać do sprawnego posługiwania się polszczyzną w mowie i piśmie z zachowaniem estetyki i kultury języka, zachęcać do efektywnego porozumiewania się i podejmowania działań we współpracy z innymi, umożliwić zrozumienie siebie i świata, uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka. Warunki te spełniają przede wszystkim metody i techniki aktywizujące uczniów.
Metody i techniki dydaktyczne zaproponowane w programie:
1. Techniki uczenia się we współpracy ( różne formy pracy w grupach)
- umożliwiają one kształcenie takich umiejętności, jak właściwy dobór informacji, analiza, porównanie, formułowania opinii , sądów o poznanych faktach, podejmowanie właściwych decyzji, zaprezentowanie i obrona własnych poglądów i przekonanie do nich innych. Uczą współdziałania w grupie i odpowiedzialności za uzyskane efekty pracy.
2. Metody interaktywne polegające na łączeniu treści języka polskiego z innymi przedmiotami ( np. historią, sztuką ) umożliwią uczniom rozszerzenie umiejętności przewidzianych w podstawie programowej.
3. Praca metodą projektu.

6. PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
Po zrealizowaniu programu uczeń powinien:
- dostrzec bogactwo , wieloznaczność i wielofunkcyjność słów,
- osiągnąć sprawność komunikowania się z otoczeniem,
- dokonywać selekcji materiału z różnych źródeł wiedzy,
- wykorzystywać Internet oraz programy komputerowe jako źródło cennych i łatwo
dostępnych informacji,
- wzbogacić swą wiedzę z zakresu nauki o języku , literatury i kultury,
- mieć poczucie odpowiedzialności za podjęte zadania jednostkowe i zbiorowe.

Tematyka zajęć KOŁA POLONISTYCZNEGO

1. Ciekawostki polonistyczne.PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO
„Potęga mowy”


1.WSTĘP
Program ten jest opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania. Program realizowany będzie na zajęciach pozalekcyjnych. Tematyka spotkań związana jest z propozycjami zainteresowanych uczniów.
Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego, a także rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów.

2.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
• Adresatami programu są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu. • Cele i treści programu będą realizowane na zajęciach KOŁA POLONISTYCZNEGO.
• Program jest otwarty, może ulegać zmianom.
• Aby w pełni zrealizować program muszę zabezpieczyć uczestnikom koła dobry dostęp do różnych źródeł informacji np., książek, prasy, słowników, Internetu, albumów . W tym celu nawiążę współpracę z biblioteką szkolną i publiczną.
• Wszelkie konkursy będą realizowane za zgodą dyrektora szkoły.
3.CELE
CELE OGÓLNE:
Ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego.
Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Doskonalenie umiejętności korzystania z Internetu oraz programów komputerowych.
Kształcenie umiejętności posługiwania się określonymi formami wypowiedzi
( objętych programem nauczania).
Poszerzanie wiedzy o kulturze ( film, teatr, literatura, muzyka, malarstwo).
Motywowanie do czytania i krytycznego odbioru tekstów literackich, a także innych tekstów kultury.
Zapoznanie uczniów z ofertą lokalnych bibliotek i instytucji kulturalnych.
Kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa kultury.
Zachęcenie do podejmowania prób własnej działalności literackiej, artystycznej.
Wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań .
Kształtowanie umiejętności pracy w grupie; rozwijanie odpowiedzialności za podjęte działania jednostkowe.

4. TREŚCI
ROZSZERZENIE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU LITERATURY PIĘKNEJ; najważniejsze terminy literackie ( program nauczania), prezentowanie przez uczniów przeczytanych wierszy ulubionych autorów.
WIADOMOŚCI Z DZIEDZINY TEATRU i FILMU- obejrzenie sztuki teatralnej, filmu, recenzje filmów, spektakli.
PRÓBY WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ, ARTYSTYCZNEJ ( z zastosowaniem wszystkich form wypowiedzi pisemnej objętych programem nauczania );np. pisanie tekstów wolnych , scenariuszy itp.
PRACA NA RZECZ SZKOŁY umieszczanie efektów własnej pracy na gazetce szkolnej, na stronie internetowej, pomoc w przygotowaniu konkursów polonistycznych i udział w nich.

5. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Program kółka polonistycznego ma za zadanie poszerzenie zdobytych na lekcjach wiadomości i umiejętności. Osiągnięcie oczekiwanych wyników zależy w dużej mierze od stosowania różnorodnych metod i form pracy. Nadrzędną ich cechą jest przygotowanie uczniów do ciągłego samokształcenia. W związku z tym nauczyciel powinien stać się dla swoich podopiecznych organizatorem ich intelektualnego rozwoju w czasie zajęć i poza nimi , a podawane przez niego wiadomości powinny stanowić tylko niezbędną podstawę do samodzielnej aktywności myślowej uczniów. Stosowane metody i techniki pracy powinny angażować uczniów emocjonalnie, budzić motywację i zainteresowania, uczyć samodzielnego myślenia, wdrażać do sprawnego posługiwania się polszczyzną w mowie i piśmie z zachowaniem estetyki i kultury języka, zachęcać do efektywnego porozumiewania się i podejmowania działań we współpracy z innymi, umożliwić zrozumienie siebie i świata, uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka. Warunki te spełniają przede wszystkim metody i techniki aktywizujące uczniów.
Metody i techniki dydaktyczne zaproponowane w programie:
1. Techniki uczenia się we współpracy ( różne formy pracy w grupach)
- umożliwiają one kształcenie takich umiejętności, jak właściwy dobór informacji, analiza, porównanie, formułowania opinii , sądów o poznanych faktach, podejmowanie właściwych decyzji, zaprezentowanie i obrona własnych poglądów i przekonanie do nich innych. Uczą współdziałania w grupie i odpowiedzialności za uzyskane efekty pracy.
2. Metody interaktywne polegające na łączeniu treści języka polskiego z innymi przedmiotami ( np. historią, sztuką ) umożliwią uczniom rozszerzenie umiejętności przewidzianych w podstawie programowej.
3. Praca metodą projektu.

6. PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
Po zrealizowaniu programu uczeń powinien:
- dostrzec bogactwo , wieloznaczność i wielofunkcyjność słów,
- osiągnąć sprawność komunikowania się z otoczeniem,
- dokonywać selekcji materiału z różnych źródeł wiedzy,
- wykorzystywać Internet oraz programy komputerowe jako źródło cennych i łatwo
dostępnych informacji,
- wzbogacić swą wiedzę z zakresu nauki o języku , literatury i kultury,
- mieć poczucie odpowiedzialności za podjęte zadania jednostkowe i zbiorowe.

Tematyka zajęć KOŁA POLONISTYCZNEGO

1. Ciekawostki polonistyczne.
2. W świecie filmów- gatunki

3. Co o teatrze wiedzieć wypada?
4. W krainie dźwięków- przykłady inspiracji literackich w muzyce.
5. „Piszę, mówię… więc jestem” uczestnictwo w konkursach przedmiotowych.
6. Przedstawienia teatralne.

Opracowała: Agnieszka Zalewska

2. W świecie filmów- gatunki

3. Co o teatrze wiedzieć wypada?
4. W krainie dźwięków- przykłady inspiracji literackich w muzyce.
5. „Piszę, mówię… więc jestem” uczestnictwo w konkursach przedmiotowych.
6. Przedstawienia teatralne.2.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
• Adresatami programu są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu. • Cele i treści programu będą realizowane na zajęciach KOŁA POLONISTYCZNEGO.
• Program jest otwarty, może ulegać zmianom.
• Aby w pełni zrealizować program muszę zabezpieczyć uczestnikom koła dobry dostęp do różnych źródeł informacji np., książek, prasy, słowników, Internetu, albumów . W tym celu nawiążę współpracę z biblioteką szkolną i publiczną.
• Wszelkie konkursy będą realizowane za zgodą dyrektora szkoły.
3.CELE
CELE OGÓLNE:
Ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego.
Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Doskonalenie umiejętności korzystania z Internetu oraz programów komputerowych.
Kształcenie umiejętności posługiwania się określonymi formami wypowiedzi
( objętych programem nauczania).
Poszerzanie wiedzy o kulturze ( film, teatr, literatura, muzyka, malarstwo).
Motywowanie do czytania i krytycznego odbioru tekstów literackich, a także innych tekstów kultury.
Zapoznanie uczniów z ofertą lokalnych bibliotek i instytucji kulturalnych.
Kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa kultury.
Zachęcenie do podejmowania prób własnej działalności literackiej, artystycznej.
Wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań .
Kształtowanie umiejętności pracy w grupie; rozwijanie odpowiedzialności za podjęte działania jednostkowe.

4. TREŚCI
ROZSZERZENIE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU LITERATURY PIĘKNEJ; najważniejsze terminy literackie ( program nauczania), prezentowanie przez uczniów przeczytanych wierszy ulubionych autorów.
WIADOMOŚCI Z DZIEDZINY TEATRU i FILMU- obejrzenie sztuki teatralnej, filmu, recenzje filmów, spektakli.
PRÓBY WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ, ARTYSTYCZNEJ ( z zastosowaniem wszystkich form wypowiedzi pisemnej objętych programem nauczania );np. pisanie tekstów wolnych , scenariuszy itp.
PRACA NA RZECZ SZKOŁY umieszczanie efektów własnej pracy na gazetce szkolnej, na stronie internetowej, pomoc w przygotowaniu konkursów polonistycznych i udział w nich.

5. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Program kółka polonistycznego ma za zadanie poszerzenie zdobytych na lekcjach wiadomości i umiejętności. Osiągnięcie oczekiwanych wyników zależy w dużej mierze od stosowania różnorodnych metod i form pracy. Nadrzędną ich cechą jest przygotowanie uczniów do ciągłego samokształcenia. W związku z tym nauczyciel powinien stać się dla swoich podopiecznych organizatorem ich intelektualnego rozwoju w czasie zajęć i poza nimi , a podawane przez niego wiadomości powinny stanowić tylko niezbędną podstawę do samodzielnej aktywności myślowej uczniów. Stosowane metody i techniki pracy powinny angażować uczniów emocjonalnie, budzić motywację i zainteresowania, uczyć samodzielnego myślenia, wdrażać do sprawnego posługiwania się polszczyzną w mowie i piśmie z zachowaniem estetyki i kultury języka, zachęcać do efektywnego porozumiewania się i podejmowania działań we współpracy z innymi, umożliwić zrozumienie siebie i świata, uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka. Warunki te spełniają przede wszystkim metody i techniki aktywizujące uczniów.
Metody i techniki dydaktyczne zaproponowane w programie:
1. Techniki uczenia się we współpracy ( różne formy pracy w grupach)
- umożliwiają one kształcenie takich umiejętności, jak właściwy dobór informacji, analiza, porównanie, formułowania opinii , sądów o poznanych faktach, podejmowanie właściwych decyzji, zaprezentowanie i obrona własnych poglądów i przekonanie do nich innych. Uczą współdziałania w grupie i odpowiedzialności za uzyskane efekty pracy.
2. Metody interaktywne polegające na łączeniu treści języka polskiego z innymi przedmiotami ( np. historią, sztuką ) umożliwią uczniom rozszerzenie umiejętności przewidzianych w podstawie programowej.
3. Praca metodą projektu.

6. PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
Po zrealizowaniu programu uczeń powinien:
- dostrzec bogactwo , wieloznaczność i wielofunkcyjność słów,
- osiągnąć sprawność komunikowania się z otoczeniem,
- dokonywać selekcji materiału z różnych źródeł wiedzy,
- wykorzystywać Internet oraz programy komputerowe jako źródło cennych i łatwo
dostępnych informacji,
- wzbogacić swą wiedzę z zakresu nauki o języku , literatury i kultury,
- mieć poczucie odpowiedzialności za podjęte zadania jednostkowe i zbiorowe.

Tematyka zajęć KOŁA POLONISTYCZNEGO

1. Ciekawostki polonistyczne.
2. W świecie filmów- gatunki

3. Co o teatrze wiedzieć wypada?
4. W krainie dźwięków- przykłady inspiracji literackich w muzyce.
5. „Piszę, mówię… więc jestem” uczestnictwo w konkursach przedmiotowych.
6. Przedstawienia teatralne.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.