Katalog

Anna Kwolek, 2016-05-31
Kombornia

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
mgr Anny Kwolek

Szkoła: Szkoła Podstawowa w Malinówce
Opiekun stażu: mgr M
Posiadane kwalifikacje:
 wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – wychowanie przedszkolne
 studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

Czas trwania stażu : 01.09.2008r – 31.05.2011r.

W latach 1998 – 2001 rozpoczęłam studia wyższe licencjackie na kie-runku Nauczanie Początkowe z Wychowaniem Przedszkolnym. Rozpoczętą naukę kontynuowałam w latach 2001-2003 na studiach magisterskich - kie-runek Pedagogika Wczesnoszkolna, uzyskując tytuł magistra na Uniwersyte-cie Jagiellońskim. W roku 2004 ukończyłam studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – Oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Rzeszowskim.
W okresie 01.10.2001r. – 12.08.2002r. pracowałam w Szkole Podsta-wowej w Malinówce na stanowisku nauczyciela nauczania zintegrowanego, natomiast w latach 2002 – 2005 na etacie, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Krośnie, gdzie po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego uzyskałam w dniu 01.07.2004r. akceptację Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego. Przez kolejny niepełny rok – 25.10. 2005 – 30.06.2006 – zostałam zatrudniona z Zespole Szkół we Wzdowie - nauczyciel nauczania zintegrowanego. Zaś od 01.10.2007 do 31.12.2007 pracowałam jako nauczyciel nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej w Haczowie.
Pracę na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego w Ze-spole Szkół w Malinówce rozpoczęłam 02.01.2008 r.,a 01.09.2008r. rozpo-częłam staż na stopień nauczyciela mianowanego, który trwał do 31.05.2011r. W tym okresie byłam zatrudniona w pełnym wymiarze godzin. Opiekunem stażu była Pani mgr Maria Rachwał.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu za-wodowego przez nauczycieli, oraz rozdz. 3a, art. 9a-9i Karty Nauczyciela, założeń Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Szkolnego Planu Wychowawczego i Profilaktyki, a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów i współpracowników. Starałam się, by uwzględnił on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy. Ponadto przestudiowałam literaturę na temat awansu zawodowego nauczycieli, która zawierała praktyczne wskazówki dotyczące m.in. sposobu prowadzenia dokumentacji. Przygotowany plan skonsultowałam z opiekunem stażu, który pomógł mi w stworzeniu realnego wyobrażenia o pracy w szkole, i przede wszystkim przez cały okres stażu pilotował i ewaluował właściwy przebieg mojej pracy.
W dokumentowaniu planu rozwoju zawodowego znacznym ułatwie-niem okazało się wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej. Mam tu na myśli prowadzenie dokumentacji, opracowywanie kart pracy czy mailowy kontakt z rodzicami dzieci i innymi nauczycielami.
Rozpoczynając staż wyznaczyłam sobie kilka zadań zgodnych z wyma-ganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, okre-ślonymi w Rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzy-skiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Były to:

§7,UST.2,PKT.1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DO-KONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Wraz z rozpoczęciem stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu mgr Marią Rachwał. W zawartym kontrakcie określiłyśmy zasady naszej współ-pracy, wzajemne oczekiwania, zakres obowiązków i formy współpracy. Opra-cowanie kontraktu unormowało naszą współpracę. Pani mgr Maria Rachwał zapoznała mnie z obowiązkami i przywilejami, jakie posiada nauczyciel, ukierunkowała, na co powinnam zwrócić uwagę podczas pracy. Na kolejnych spotkaniach analizowałyśmy stopień realizacji Planu Rozwoju Zawodowego i na bieżąco rozwiązywałyśmy pojawiające się problemy. Nawiązana współpraca przebiegała prawidłowo, zgodnie z zawartym kontraktem. Opiekun służył mi swoją pomocą i dzielił się swoimi doświadczeniami z zakresu metodyki i organizacji pracy.

 Poszerzenie wiedzy w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu

Od początku swojej pracy zawodowej dbałam o doskonalenie osobiste i wła-snego warsztatu pracy. Starałam się wykorzystywać twórcze metody pracy wykorzystując w procesie dydaktyczno – wychowawczym nowoczesne metody aktywizujące. Dlatego uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, które służyły mojemu rozwojowi i podniesieniu jakości pracy szkoły. Ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
 Wykład – „Kinezjologia Edukacyjna. Metoda Dennisona – Brian Gym. Metoda wspomagania procesów uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych” – 10.09.2009r.
 Szkolenie w dziedzinie BHP – 25.09.2009r.
 Warsztaty – „Wady wymowy dziecka w wieku przedszkolnym”- 14.01.2009r.
 Szkolenie – „Percepcja muzyki jako jedna z aktywności w kształceniu zintegrowanym” – 06.03.2009r. – szkolenie zorganizowane przez wy-dawnictwo Nowa Era.
 Szkolenie Rady Pedagogicznej – „Podstawy pomiaru dydaktycznego” – 19.03.2009r.
 Konferencja szkoleniowa – „Reforma oświaty – nowe wyzwania, nowe wymagania, nowe możliwości” – 19.05.2009r.
 Szkolenie Rady Pedagogicznej – „Interpretacja orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – 08.01.2010r.
 Warsztaty – „Diagnoza dziecka przedszkolnego” – 16.11.2010r.
 Szkolenie Rady Pedagogicznej – „Ewaluacja wewnętrzna w szkole” – 10.02.2011r.
 Szkolenie – „Ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój psychomoto-ryczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym” – 04.04.2011r.
 Szkolenie w ramach projektu „Nie znikaj”, dotyczące bioróżnorodności
– 05.04.2011r.
 Szkolenie na temat pisania świadectw i arkuszy gotowości szkolnej przy pomocy programu Vulcan – 07.04.2011r
 E-learning asynchroniczny – szkolenie – „Zaburzenia funkcjonowania społecznego i emocjonalnego u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny, formy pomocy” – 12.05.2011r.
 E-learning asynchroniczny – zaświadczenie o doskonaleniu umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela – 12.05.2011r.
 Szkolenie – „Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego” – 17.05.2011r.
Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzie-ci. Uważam zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wy-miany doświadczeń z innymi nauczycielami.

 Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

W pierwszych dniach września 2008r. wystąpiłam z wnioskiem do Dyrektora o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Była to decyzja przemyślana i uwzględniająca moje umiejętności i możliwości. Wyznaczając sobie poszczególne zadania w planie rozwoju działań starałam się, aby były kontynuacją mojej dotychczasowej pracy dydaktyczno – wychowawczej, były zgodne z wymaganiami prawnymi i planem rozwoju placówki oraz moimi własnymi doświadczeniami, które gromadziłam w toku swojej kilkuletniej pracy. Przez cały czas realizacji planu dokonywałam samooceny i autoreflek-sji swoich działań - opracowałam w tym celu kartę samooceny. Korzystając z tych mechanizmów udoskonalałam swoje metody pracy. Wpłynęło to ko-rzystnie na pracę z dziećmi, kontakt z nauczycielami i rodzicami. Czynnie współpracowałam w Zespole Nauczycieli Kształcenia Zintegrowanego, w któ-rym podczas posiedzeń dzieliłyśmy się swoimi doświadczeniami i rozwiązywałyśmy problemy dydaktyczno-wychowawcze.


 Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.


Oprócz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, skupiłam się również na samodzielnym wyszukiwaniu potrzebnych informacji, które mogłabym wykorzystać podczas pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami. W celu pogłębiania wiedzy metodycznej i pedagogicznej systematycznie czytałam literaturę fachową , śledziłam nowości wydawnicze. Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć. Na bieżąco korzystałam z zasobów własnej biblioteczki i biblioteki szkolnej w zakresie księgozbioru pedagogicznego oraz czasopism zawodowych. Wśród czasopism zawodowych najwięcej informacji czerpałam z miesięcznika „Wychowanie w przedszkolu”. Zawarta w nim treść dostarczała aktualnych informacji z zakresu psychologii i pedagogiki, oprócz tego czasopismo było inspiracją przy doborze tematów tygodniowych do planów miesięcznych. Potrafię wykorzystać różnego rodzaju literaturę w przeprowadzanych zajęciach, np. opowiadania, wiersze, bajki z morałem związane z zachowaniami społecznymi. W trakcie tworzenia scenariuszy i prowadzenia zajęć staram się integrować różne sfery osobowości dziecka: emocjonalną, motywacyjną i intelektual-ną. Systematycznie dbałam o doskonalenie wynikające z własnych po-trzeb i gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi. Aktywnie pracując nad samokształceniem korzystałam i zapoznałam się z następu-jącymi pozycjami:
 Dorota Malko, „Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu”, Warszawa 1990
 Iwona Makuch „Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym”
 Ann Donnelly „365 gier i zabaw dla najmłodszych”
 Genowefa Demel „Minimum logopedyczne nauczycielki przedszkola” Warszawa 1978r
 W. Gniewkowski – „Gimnastyka twórcza / ekspresyjna / Rudolfa La-bana „
 Ewa Tryzno „Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczyna-jących naukę : (wersja po badaniach pilotażowych)
 Barbara Wilgocka-Okoń „O badaniu dojrzałości szkolnej”
 Irena Jundziłł „Nagrody i kary w wychowaniu”
 Golonka Barbara, Jurowicz Grażyna, Migacz Andrzej, Ożarski Piotr: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela (awans zawodowy). Materiały pomocnicze dla nauczycieli (propozycje)
 Ananda Kirby „Dyspraksja – rozwojowe zaburzenia koordynacji”
Dużo wskazówek, rad, sugestii i ciekawych rozwiązań metodycznych zna-lazłam w czasopismach pedagogicznych: „Głos Nauczycielski", „Wychowa-nie w Przedszkolu", „Oświata i Wychowanie” Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę oraz nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka: pedagogika zabawy, elementy pedagogiki alternatywnej M. Montessori, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, Metoda Gimnastyki Twórczej - improwizacji ruchowej R. Labana, Metoda Dennisona (Kinezjologia edukacyjna), zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne.
W swej pracy dydaktycznej stosuję nowatorskie metody aktywizujące dzieci.
Do pracy z dziećmi wprowadzam elementy twórczego działania np. :
- elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
- elementy ćwiczeń Metodą Dennisona,
- elementy Metody Pedagogiki Zabawy,
- elementy Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
W swej pracy z dziećmi kładę duży nacisk na metody pracy kształtujące przyjazny stosunek do przyrody: wycieczki, spacery czy zabawy i doświad-czenia przyrodnicze.
Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego posiadający jedną (własną) salę w ciągu roku czułam się zobowiązana do dbałości o jej wygląd i wyposażenie. W tym celu wraz z opiekunem stażu i przy pomocy Dyrekcji wzbogacałam salę w liczne pomoce naukowe. (książki, zabawki, gry edukacyjne, plansze). Wzbogacając własny warsztat pracy wykonywałam wiele materiałów dydaktycznych i pomocy, które wykorzystywałam w pracy z dziećmi. Między innymi przygotowywałam ekspozycje ścienne i kąciki tematyczne zgodnie z realizowaną tematyką zajęć, porą roku, ułatwiając tym samym dzieciom ciekawsze i łatwiejsze poznanie realizowanych treści.
 W celu doskonalenia sprawności manualnej przez dzieci oraz przygo-towania do nauki pisania opracowałam arkusze szlaczków do rysowa-nia po śladzie.
 Opracowałam wykaz ćwiczeń manualnych do pracy z dziećmi 6 – let-nimi
 Wyszukiwałam i drukowałam liczne ilustracje do zajęć celem wzboga-cenia wiedzy i doznań dziecięcych.
 Wyszukiwałam i opracowywałam obrazki konturowe dla dzieci związa-ne z tematyką realizowanych zajęć. Celem ich było obrazowanie realizowanego tematu, doskonalenie sprawności manualnej poprzez wypełnianie konturów.
 Opracowałam zestaw zabaw relaksacyjnych
 Opracowałam zestaw zabaw logorytmicznych dla dzieci w wieku przed-szkolnym
 Opracowałam zestaw zabaw i ćwiczeń do pracy z dziećmi zdolnymi w wieku przedszkolnym

 Aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej.

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych
i wychowawczych wynikających ze statutu placówki. Jako członek Rady Pe-dagogicznej brałam udział w jej posiedzeniach oraz w posiedzeniach zespołu samokształceniowego , gdzie parokrotnie dzieliłam się z koleżankami swoją wiedzą poprzez wygłaszanie referatów na temat:
 „Profilaktyka niepowodzeń szkolnych”,
 „Wady wymowy dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym”,
 „Diagnoza dziecka przedszkolnego”,
 „Konsekwencje niezaspokajania potrzeb uczniów w wieku wczesno- szkolnym”.
Referaty przekazałam do Biblioteki Szkolnej, aby mogły być wykorzystane przez innych nauczycieli w swojej pracy zawodowej.

Ponadto czynnie uczestniczyłam we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły, posiedzeniach szkoleniowych. Realizacja zadań zawartych w tym obszarze polegała na współpracy ze wszystkimi organami szkoły, tj. Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Jako członek Rady Pedagogicznej starałam się rzetelnie i czynnie współuczestniczyć w przygotowaniach dokumentów organizujących pracę przedszkola. Zdobyłam wiedzę, która pozwoliła mi zgodnie ze specyfiką przedszkola określić zadania jakie ma do wypełnienia nauczyciel –wychowawca.


 Obserwacja i analiza możliwości ucznia.

Aby dokładnie i systematycznie analizować wyniki pracy z dziećmi, opraco-wałam karty obserwacji wszechstronnego rozwoju dziecka, oraz karty obser-wacji sprawności fizycznej dziecka sześcioletniego, na których co dwa mie-siące notowałam spostrzeżenia. Dzięki temu mogłam zauważyć, które z dzieci i w jakim stopniu opanowały kompetencje umysłowe, sprawność motoryczną, umiejętności artystyczno-techniczne oraz rozwój emocjonalny.
Niezbędne i naturalne były również codzienne obserwacje dzieci podczas zabawy, w toku zajęć, a także stwarzanych przeze mnie sytuacjach edukacyjnych, które pozwalały na ujawnienie się indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
Swoje spostrzeżenia wykorzystywałam do uzupełniania obserwacji wstępnej i końcowej dziecka sześcioletniego, diagnozy przedszkolnej i do informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.


 Przeprowadzenie analizy pracy własnej.

Przez cały czas swej pracy dokumentuję działania. W miarę zdobywania do-świadczenia, widzę jakich błędów powinnam unikać, a co „działa” w dobrym stopniu.
W takim też celu dokonywałam analizy zajęć prowadzonych z opiekunem stażu czy podczas hospitacji dyrektorskiej. Określałam mocne i słabe strony własnej działalności.
W trakcie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego systematycznie wy-pełniałam również arkusz samooceny przygotowany przez Dyrektora placów-ki. Rzetelne dokonanie samooceny i wypełnienie arkusza wymagało ode mnie: analizy własnych działań realizowanych w minionym półroczu, okre-ślenie swoich mocnych i słabych stron oraz wysunięcie wniosków do dalszej pracy.


Uzyskane efekty:
 Dzięki studiowaniu literatury fachowej, uzyskałam nowe wiadomości i starałam się je czynnie wykorzystywać.
 Szkolenia wzbogaciły moją wiedzę i warsztat o ciekawsze ćwiczenia, zadania.
 Pogłębienie współpracy z członkami Rady Pedagogicznej.
 Podniesienie kompetencji i pilności zawodowej pod wpływem cennych uwag opiekunki stażu i ciągłych analiz własnego postępowania.
§7,UST.2,PKT.2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁ-CZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

 Organizowanie zajęć otwartych, imprez okolicznościowych, uro-czystości klasowych dla rodziców.


Wykonywanie zawodu nauczyciela pociąga za sobą potrzebę stałego do-skonalenia się, inspiracji zawodowych, poczucia wartości i przydatności zawodowej oraz dużej sprawności pedagogicznej i wychowawczej. Stara-łam się więc być nauczycielem kreatywnym i realizować działania pedagogiczne jako działania twórcze.
W całym okresie swojej pracy pedagogicznej, a szczególnie w okresie sta-żu starałam się tak wypełnić swoje obowiązki zawodowe, aby innym przy-nosiły one radość i sukcesy, a mnie poczucie rzetelnego wykonywania za-dania. W tym celu dążyłam do poszerzenia zakresu swoich działań wyko-nując różne zadania na rzecz edukacji:
 Przedstawienie o tematyce świąt bożonarodzeniowych „Czekamy na święta” – 12.12.2008r.
 Przedstawienie z okazji Dnia Ziemi „Królewna Śmieszka i Ekolud-ki”- 18.05.2009r.
 Przedstawienie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny „Nadchodzi wio-sna”- 21.03.2010r.
 Przedstawienie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny „Żegnaj zimo, witaj wiosno” – 21.03.2011r.

Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów wychowywania dzieci. Daje możli-wość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, oderwania od rzeczywistości. Rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia. Dziecko styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozy-tywnymi i negatywnymi.
Wczesne kontakty ze sztuką zachęcają do własnej twórczości. Małe dziecko śpiewa, tańczy, gra, ponieważ ma taką potrzebę. Zabawa w teatr jest czymś bardzo naturalnym, zapewnia dziecku prawidłowy rozwój. Zabawa w role służy zaspakajaniu wewnętrznej potrzeby przyjmowania przez dziecko roli dorosłego.
Są one wstępem do działalności teatralnej, w której różne rodzaje ekspresji znajdują swój najpełniejszy wyraz.
W naszych teatralnych doświadczeniach dzieci nie tylko odczuwały głębokie przeżycia artystyczne, ale również od samego początku były zaangażowane w przygotowanie przedstawienia. Wspólnie przygotowywaliśmy dekoracje oraz stroje, a na gotowe spektakle zapraszaliśmy klasy I-III wraz z wychowawczyniami, panią Dyrektor oraz rodziców.
Regularne przygotowywanie i opracowywanie scenariuszy wyżej wymienio-nych przedstawień i późniejsze przygotowywanie dzieci do odgrywania swoich ról daje mi wiele satysfakcji, a dzieciom w teatralnych doświadczeniach kształtują się specyficzne głębokie przeżycia artystyczne.
Odkąd podjęłam pracę w Oddziale Przedszkolnym niemal tradycją stało się coroczne organizowanie dla dzieci z kl. „0” i z kl. „I” „Andrzejek” i „Dnia Plu-szowego Misia”.
„Dzień Pluszowego Misia” obchodzony jest przy współpracy p. mgr Iwony Pelczarskiej prowadzącej szkolną bibliotekę. Wspólnie opracowujemy scenariusz zajęć i miejsce jego przeprowadzenia. Jednak bez względu na to czy zajęcia odbywaj się w bibliotece, czy też w sali oddziału przedszkolnego, dzieci przychodziły w ten dzień ze swymi ukochanymi pluszakami i wspólnie brały udział w zajęciach, podczas których przy pomocy prezentacji multimedialnej zapoznawały się z historią powstania pluszowego misia, oraz w jaki sposób przebiegała ewolucja jego wyglądu, czy też przy pomocy tej metody przypominały sobie przyjaciół Kubusia Puchatka. Każdego roku obowiązkowo czytana jest w ten dzień bajka, której bohaterem jest Kubuś Puchatek, wykonywany jest różnymi technikami plastycznymi w pracy grupowej portret misia, a na zakończenie corocznie ogłaszany jest konkurs plastyczny na temat związany z obchodami tego dnia.
Dzieci z oddziału przedszkolnego dodatkowo kilka dni przed „Dniem Pluszo-wego Misia” uczą się piosenek których bohaterem jest miś, wykonują maski, opaski, a w tym roku piekły dla swoich starszych kolegów ciasteczka w kształcie misia.
Podczas trzech lat stażu na każdy „Dzień Pluszowego Misia” zapraszana była Pani Dyrektor.
Jak już wspomniałam wcześniej, corocznie organizowałam również w oddziale przedszkolnym Zabawę Andrzejkową połączoną z wróżbami. Zaproszonymi gośćmi zawsze była ówczesna I klasa z wychowawcą. Głównym celem imprezy było kultywowanie tradycji, zabawa i integracja ze starszymi kolegami i koleżankami.
Podczas wspólnej zabawy dzieci poznawały zwyczaje i obrzędy związane ze świętem andrzejkowym, poznawały wróżby, które przybliżały je do dawnych czasów kiedy to wróżby andrzejkowe traktowane były bardzo poważnie. Dzieci podczas zabawy, zapewniały sobie szczęście na cały rok, wróżyły sobie nowe znajomości, czy poznawały swoje wzajemne cechy charakteru.
Pomiędzy wróżbami w celu uniknięcia znużenia, dzieci tańczyły znane im tańce integracyjne, indywidualne lub zbiorowe, śpiewały piosenki oraz uczestniczyły w różnych konkursach. Na zakończenie zabawy na dzieci cze-kał słodki poczęstunek.
Każdego roku również, opracowywałam scenariusze montaży słowno-muzycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki i Ojca, przygoto-wywałam do nich dzieci i przy współpracy z panią M. Rachwał, wykonywa-łam dekoracje na akademie szkolne z tych okazji.
Systematycznie angażuję się również w organizowanie Wigilii Szkolnej. W roku szkolnym 2008/2009r. wraz z nauczycielkami z klas I-III opracowałam scenariusz Jasełek, które zostały zaprezentowane dla całej szkoły na szkol-nym spotkaniu wigilijnym, a dodatkowo jeszcze raz dla babć i dziadków z okazji ich święta.
W roku szkolnym 2009/2010 wraz z panią I. P – opiekunem kółka teatralne-go opracowałyśmy i przygotowałyśmy przedstawienie o tematyce bożonaro-dzeniowej pt.”Dzwony”.
W roku szkolnym 2010/2011 również z w/w panią przygotowałyśmy Wigilię Szkolną wraz z opracowanym przedstawieniem „Jak dobro pokonało zło”. Z przedstawieniem tym dzieci z kółka teatralnego oraz klasa „0” wystąpiła po raz drugi na wiejskiej wigilii dla osób samotnych, zorganizowanej przez Wiejskie Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”.

 Tworzenie i wdrażanie indywidualnych programów pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zapoznając się z różnorodną literaturą pedagogiczną spotkałam się z wielo-ma ciekawymi opiniami na temat Kinezjologii Edukacyjnej. Metoda ta zain-teresowała mnie na tyle, że w 2009r. postanowiłam wdrożyć ją w swojej pra-cy.
Okazją do napisania i wdrożenia do swej pracy, autorskiego programu z za-kresu Kinezjologii Edukacyjnej stało się zgłoszenie do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, metodycznej innowacji pedagogicznej na temat wyżej wymienionej metody. Po pozytywnym rozpatrzeniu karty wdrożenia innowacji oraz autorskiego programu „Przedszkolna Gimnastyka Mózgu”, rozpoczęłam z grupą dzieci z rocznika 2009/2010, ćwiczenia które miały na celu:
 polepszenie koordynacji ruchowej, wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-ruchowo-słuchowej
 poprawę umiejętności grafomotorycznych
 sprzyjanie poprawnemu oddychaniu i gibkości ciała
 wzrost ogólnego odprężenia
 zwiększenie gotowości do uczenia się
 wzrost poczucia pewności siebie i bezpieczeństwa
 usprawnianie koncentracji i zdolności skupienia uwagi

Treści programowe realizowane były w ciągu całego dnia, a dobór ich dosto-sowany był do wieku , możliwości rozwojowych, zainteresowań i indywidual-nych potrzeb dzieci. Zajęcia rozpoczynały się zawsze od ćwiczeń wstępnych, które są jakby bazą do dalszego etapu pracy.
 punkty na myślenie
 ruchy naprzemienne
 pozycja Dennisona

Inne ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej były wprowadzane w zależności od rodzaju edukacji i stopnia intensywności pracy umysłowej dziecka, przede wszystkim przed zabawami matematycznymi, wprowadzaniem liter czy liczb.

Działania w/w innowacji były skierowane na dzieci z grupy ryzyka dysleksji, które były nieśmiałe, wycofane z kontaktów, nie wyrażały ochoty na współpracę z rówieśnikami, jednakże sądzę że skorzystały na tym wszystkie dzieci, gdyż moje działania spowodowały, że te przedszkolaki poczuły się lepiej w grupie rówieśniczej, chętniej współpracowały w małych zespołach a czasem inspirowały grupę do działań plastycznych i teatralnych. Odnalazły swoje zainteresowania i pole działań, w którym mogły się realizować. Poprzez samodzielne wykonywanie gazetek tematycznych wzbogaciły zasób słownictwa, co przyczyniło się do lepszego przygotowania dzieci do nauki czytania. Elementy gimnastyki mózgu P. Dennisona rozwinęły płynność ruchów całego ciała i wzmocniły poczucie równowagi. Przekraczanie linii środka ciała przyczyniło się do lepszej znajomości stron ciała i odnalezienia się w przestrzeni. Ćwiczenia te także usuwają zmęczenie, energetyzują, odprężają i relaksują. Są one doskonałe do ustanowienia potrzebnego rytmu i płynności dla dobrej koordynacji ręki i oka. Likwidują nadmierne napięcie mięśni dłoni i doskonalą ruchy precyzyjne. Dlatego też elementy ćwiczeń z zakresu kinezjologii edukacyjnej zawsze będę wprowadzać do swej pracy dydaktycznej.
Ponadto wykorzystując piosenki i muzykę z zakresu kinezjologii edukacyjnej dzieci poznają nowe - inne od wszystkich piosenki które wzbogacone o ruch z zakresu ćwiczeń P. Dennisona integrują pracę całego mózgu, wpływając na polepszenie procesu uczenia się i zwiększenie równowagi emocjonalnej.
W roku 2009 prowadziłam dwa razy w tygodniu nieodpłatne zajęcia z dziec-kiem, u którego badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdziło opóźnienie poziomu umysłowego z pogranicza inteligencji poniżej przeciętnej i upośledzenia w stopniu lekkim, współwystępujące z globalnymi deficytami rozwojowymi i zaburzeniem mowy.
W związku z tym opracowałam program zajęć wyrównawczych, w którym szczególnie skoncentrowałam się na rozwijaniu sprawności manualnych, ćwiczeń grafomotorycznych i usprawnianiu percepcji wzrokowej i słuchowej.
W czasie zajęć dodatkowych, zgodnie z zaleceniami poradni, rozwijana była percepcja słuchowa, wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz spraw-ność grafomotoryczna. Zachęcałam dziecko do aktywności werbalnej z rów-noczesną korekcją nieprawidłowości wypowiedzi.
W czasie trwania zajęć podkreślałam mocne strony dziecka, starałam się na-wiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęcać go do pracy oraz pomagać w pokonywaniu trudności. Zajęcia odbywały się w formie zabawowej, z częstym wykorzystywaniem edukacyjnych programów komputerowych.
W wyniku realizowanych zadań, Mateusz bez obaw poruszał się na terenie szkoły, coraz lepiej funkcjonował w zespole klasowym, budował pozytywne relacje z kolegami i nauczycielem.

 Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.

Podczas całej swojej pracy realizując zadania wychowawczo-opiekuńcze wy-nikające z programu wychowawczego szkoły realizowałam następujące zada-nia:
 Prowadzenie dokumentacji wychowawcy grupy przedszkolnej
 systematycznie i na bieżąco wpisywałam tematy kompleksowe oraz wypełniałam dokumentację szkolną (dziennik zajęć przed-szkola, karty obserwacji dziecka, diagnozę dziecka przedszkol-nego),
 Systematycznie kontrolowałam frekwencję przedszkolaków.
 Uroczystości szkolne
 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 Św. Mikołaj i Wigilia
 Obchody Dnia Babci i Dziadka
 Obchody Dnia Ziemi
 Obchody Dnia Matki i Dnia Ojca,
 Dzień Dziecka
 Zakończenie roku szkolnego
 Rozwijanie współpracy z rodzicami w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych:
 Pomoc rodziców w zorganizowaniu: prezentów na św. Mikołaja, wigilii klasowej, zabawy choinkowej,
 Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzozowie, pedagogizacja Rodziców
 Zgłaszanie trudności dydaktyczno-wychowawczych,
 Współpraca z pedagogiem szkolnym,
 Umawianie dzieci na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, po wcześniejszych sugestiach i rozmowach na ten temat z ich rodzicami,
 Wygłaszanie referatów podczas zebrań z rodzicami,
 Zdrowie i wypoczynek.
 Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zabaw, zajęć, wycieczek pieszych i wyjazdowych czy spacerów
 Stosowanie ćwiczeń między zajęciami.
 Współpraca z Samorządem Szkolnym
 Udział w akcji „Góra grosza”
 Udział w akcji zbierania plastikowych zakrętek do butelek dla mieszkańca Haczowa w celu zgromadzenia środków na zakup protezy kończyny górnej
 Udział w akcji „Sprzątanie świata”
 Nawiązanie bezpośrednich kontaktów z ludźmi różnych zawodów.
 Spotkanie z policjantem
 Spotkanie z pielęgniarką
 Spotkanie z bibliotekarką
 Spotkanie ze stomatologiem

 Udział w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych na miarę dzieci sześcioletnich.

Do ważnych przedsięwzięć mających na celu podniesienie jakości pracy mojej szkoły zaliczam organizację i przeprowadzanie wielu konkursów jako organizator, współorganizator i opiekun uczestników.
 Organizacja całorocznego konkursu plastycznego „Moje ulubione bajki” – 2008r.
 Organizacja przy współpracy biblioteki szkolnej konkursu plastycznego „Biblioteka moich marzeń” – 01.10.2008r. dla wszystkich czytelników biblioteki szkolnej
 Organizacja przy współpracy z nauczycielkami klas I-III konkursu pla-stycznego „Spotkanie z poezją J. Tuwima i J. Brzechwy” – 05.12.2008r. dla dzieci z klas 0- III
 Organizacja przy współpracy z nauczycielkami klas I-III konkursu re-cytatorskiego „Spotkanie z poezją J. Tuwima i J. Brzechwy” – 06.12.2008r. dla dzieci z klas 0 – III
 Udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Gminny Ośro-dek Kultury w Haczowie „Palma Wielkanocna” – 04.2008r i 04.2009r
 organizacja konkursu plastycznego „Mikołaj moich marzeń” – 02.12.2009r – dla dzieci z klas 0-III.
 Przygotowałam i opiekowałam się dziećmi podczas wyjazdu do Gmin-nego Ośrodka Kultury w Haczowie na eliminacje konkursu „Mikołaj-kowe Debiuty” - oraz podczas koncertu finałowego w Brzozowskim Domu Kultury – 01 i 10.12.2009r
 Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym – Pocztówka do Świę-tego Mikołaja” – 15.12.2009r
 Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci z oddziału przedszkolnego „ Dzień Dobry Ptaku” – 17.04.2009r.
 Organizacja przy współpracy Wiejskiej Biblioteki Publicznej w Mali-nówce konkursu plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki” – 20.05.2009r.
 Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez wydawnictwo „Żak”- „Najpiękniejsza laurka dla mamy” – 05.2009r.
 Udział w konkursie plastycznym dla przedszkoli zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie „Rodzina moich marzeń” – 10.2010r
 Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci z kl. „0” „Pisanka” – 04.2011r.
 Organizacja przy współpracy z mgr I. Pelczarską konkursu recytator-skiego „Ekowiersze” dla dzieci z klas 0-III
 Przygotowanie i opieka nad dzieckiem podczas wyjazdu na XVI Festi-wal Piosenki Dziecięcej w Miejscu Piastowym – 05.2011r.
Wszystkie zorganizowane konkursy wnosiły wiele dobrego. Kształtowały sa-modyscyplinę dzieci, poczucie rywalizacji w dążeniu do zwycięstwa, rozwi-jały umiejętności plastyczne, muzyczne oraz recytatorskie. Dzieci chętnie i licznie brały w nich udział dodając sobie odwagi czy dzieląc się pomysłami.
Każdy konkurs zakończony był publicznym jego rozstrzygnięciem, zwycięzcy każdego konkursu otrzymywali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy, które samodzielnie przygotowywałam i drukowałam.

 Organizacja wycieczek przy współpracy z nauczycielami kształcenia zintegrowanego.

W ciągu swojej paroletniej pracy pedagogicznej, zawsze stosowałam i stosuję wycieczki jako jedną z form łączenia nauczania z życiem społecznym. Uczniowie w czasie wycieczki mają możliwość łączenia obserwacji z przyswo-jeniem lub utrwaleniem pojęć i wyrobienia nowych sądów na podstawie po-znanych faktów i danych poprzez operacje myślowe, manualne ( np. zobacz-cie, dotknijcie, porównajcie, zmierzcie itp. – polecenie zależy od charakteru i celu wycieczki).
Zdaję sobie sprawę z tego, że atrakcyjne formy nauczania wpływają na rozwój zainteresowania oraz aktywność twórczą uczniów, dlatego w tym celu opracowałam całoroczny plan wycieczek i spacerów „Z przyrodą przez cały rok”, w którym zawarłam propozycje działań z zadaniami i wynikiem na poszczególne miesiące.
Organizowałam lub współorganizowałam wspólnie z innymi nauczycielami wycieczki wyjazdowe całodzienne lub kilkugodzinne, dzięki którym uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w różnych formach kultury i imprezach środowiskowych. Były to:
widowiska słowno-muzyczne:
 Współczesnego Teatru w Krośnieńskim Domu Kultury „Cudowna Lampa Aladyna”
 Gminny Dom Kultury w Haczowie „O rycerzu Pryszczycerzu i księż-niczce Pięknisi”.
 Brzozowski Dom Kultury „Calineczka”
wyjazdy do kina:
 „Wyprawa na księżyc”
 „Muchy w kosmosie” – film 3D
 „Opowieści z Narnii”
Zorganizowałam jako kierownik wycieczki wyjazdy:
 Karpackie Parki Krajobrazowe w Krośnie
 Fikoland – Krosno
 Wycieczka całodniowa do Rzeszowa dla dzieci z klas I-III
Pojechałam również jako dodatkowy opiekun dzieci z klas I-III podczas cało-dniowych wycieczek szkolnych do Krakowa i Łagiewnik – 2010r oraz do Bał-towa 2011r.

 Prowadzenie spotkań z rodzicami.

Praca w oddziale przedszkolnym umożliwia codzienny kontakt z rodzicami przez co wszelkie problemy i sytuacje z życia grupy rozwiązywane były na bieżąco. Jednakże w wyznaczonych przez Dyrekcję szkoły dniach, jako wy-chowawca klasy, przeprowadzałam wywiadówki, na których informowałam rodziców o postępach edukacyjnych i zachowaniu dzieci, poruszałam bieżące problemy, które próbowaliśmy wspólnie rozwiązać. Dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami, udzielałam wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem w domu. Rozmowy te były również dla mnie cennym źródłem informacji o środowisku rodzinnym uczniów i pomogły mi w zrozumieniu przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych niektórych uczniów. Na wywiadówkach odbywała się również pedagogizacja rodziców. W oparciu o literaturę psychologiczno-pedagogiczną oraz własną wiedzę przygotowywałam referaty, które wygłaszałam i udostępniałam rodzicom: „Niepowodzenia szkolne i próby ich przezwyciężania”, „Konsekwencje niezaspokajania potrzeb uczniów w wieku wczesnoszkolnym”, „Gotowość szkolna dziecka sześcioletniego”.


 Współpraca z biblioteką szkolną oraz z instytucjami użyteczności publicznej.

W czasie trwania stażu starałam się współpracować z lokalnymi instytucjami i organizacjami.
Systematycznie współpracuję z Wiejską Biblioteką Publiczną w Malinówce. Corocznie odbywam lekcje biblioteczne, gdzie z pomocą pani bibliotekarki zapoznaję dzieci z regulaminem biblioteki, układem księgozbioru, rodzajami katalogów i sposobem wypożyczania książek. Częste korzystanie z księgo-zbiorów biblioteki owocuje organizacją z Biblioteką Publiczną wspólnych konkursów rysunkowych oraz umieszczaniem prac dziecięcych z oddziału przedszkolnego na gazetce bibliotecznej.
Podobną współpracę nawiązałam z biblioteką szkolną, gdzie oprócz przepro-wadzonych wspólnie z panią bibliotekarką konkursów, organizujemy dwa razy w miesiącu głośne czytanie bajek, do których dzieci wykonują następnie prace rysunkowe. W ten sposób powstają dziecięce albumy: „Moje ulubione bajki”.
Prowadzę również systematyczną współpracę z Ośrodkiem Zdrowia. uzupeł-niam karty bilansu dziecka sześcioletniego oraz zapoznaję dzieci z pracą pie-lęgniarki. W 2010r odwiedziliśmy również z całą grupą gabinet stomatolo-giczny, poznając pracę stomatologa, a przy okazji został wykonany przegląd uzębienia wszystkich uczniów klasy „0”.
Nawiązałam również współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzozowie. We wrześniu 2008r. po rozmowie z rodzicami dziecka u którego zauważyłam opóźnienie poziomu umysłowego, telefonicznie umówiłam je do poradni . Po kolejnym badaniu we wrześniu poradnia wydała opinię o odroczeniu chłopca od obowiązku szkolnego.

Uzyskane efekty:
 Osiągane przez dzieci sukcesy zwiększyły ich wiarę we własne możli-wości
 Poznałam dobrze wychowanków i ich środowisko rodzinne. Rozmowy z rodzicami pomogły na bieżąco śledzić postępy uczniów oraz zbierać informacje o różnego typu trudnościach
 Zorganizowane akcje uczą poszanowania innych ludzi czy środowiska
 Przybliżenie tradycji i obyczajów
 Umożliwienie uczniom udziału w różnych wydarzeniach szkolnych, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji
 Integrowanie uczniów i zespołów klasowych
 Uczestniczenie uczniów w różnych formach spędzania wolnego czasu


§7,ust.2,pkt.3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMA-CYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

 Wykorzystywanie technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej.

Przez cały okres stażu opracowywałam i wykonywałam materiały dydaktycz-ne przy pomocy komputera ( plany pracy, plany miesięczne, dyplomy, spra-wozdania itp.) Znacznie przyśpieszyło i usprawniło mi to pracę. Z odpowied-nich programów komputerowych korzystałam również podczas dokumento-wania przebiegu stażu i przygotowywania dokumentów szkolnych. Bardzo często korzystałam z Internetu, który jest dla mnie źródłem samokształcenia.
Wykorzystywałam umiejętności stosowania technologii informacyjnej i ko-munikacyjnej przez :
 korzystanie z Internetu – poczty elektronicznej, pobieranie informacji , grafiki
 wyszukując nowości wydawnicze oraz recenzje na stronach interneto-wych wydawnictw i w portalach internetowych
 śledząc zmiany w prawie oświatowym
 korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyj-nych metod pracy, a także prezentowałam swoje propozycje i artykuły dotyczące pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 korzystanie ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczy-cieli:
 www.menis.pl
 www.kuratorium.rzesz.pl
 www.1iterka.pl
 www.interklasa.pl
 www.przedszkolak.
 www.blizejprzedszkola.pl,
 www.eDziecko.pl,
 www.smyk.pl,
 www.eduforum.pl
 www.kochamydzieci.pl
 www.profesor.pl
 www.publikacje.edux.pl
 www.scholaris.pl
 www.szkolnictwo.pl
 www.literka.pl
 www.awans.net
Listę opracowanych stron Internetowych przekazałam do biblioteki szkolnej
 kontaktowanie się z niektórymi rodzicami moich uczniów poprzez pocztę elektroniczną : wymiana poglądów i spostrzeżeń odnośnie dzieci , przesyłanie zdjęć z uroczystości i wydarzeń w szkole, przesyłanie aktualnych informacji dotyczących wyjść, konkursów, itp.
 komunikowanie się z innymi nauczycielami poprzez uczestnictwo w forach dyskusyjnych przeznaczonych dla nauczycieli :
 www.edusek.pl – forum nauczycieli ,
 www.eduinfo.pl – forum nauczycieli,
 www.profesor.pl forum nauczycieli
 www.portal nauczycieli przedszkola – forum dla nauczycieli
 prezentowanie własnego dorobku zawodowego koleżankom po fachu.
Należę również do klubu ”Nauczycielki Przedszkola”, dzięki któremu mam możliwość wymiany poglądów i dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielkami.

 Wykorzystywanie środków audiowizualnych do uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych.

Na swoich zajęciach z dziećmi codziennie korzystam ze środków audiowizu-alnych takich jak: kasety VHS, filmy wideo, a przede wszystkim kasety ma-gnetofonowe i płyty CD. Magnetofon stał się nieodzownym narzędziem mojej pracy. Podczas wielu lat zgromadziłam pokaźną płytotekę, którą dziele się również z pozostałymi koleżankami. Odtwarzane melodie i piosenki uatrak-cyjniają zajęcia, służąc nie tylko do nauki piosenek, ale również do zajęć re-laksacyjnych , plastycznych, tanecznych, uroczystości grupowych i przed-szkolnych.
Wspólne wycieczki, wyjazdy i uroczystości zarówno przedszkolne, jak i gru-powe utrwalam przy pomocy aparatu cyfrowego.

 Wykorzystywanie komputera do przygotowania pomocy dydaktycz-nych

Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową:
 zaproszenia
 dyplomy
 podziękowania
 karty pracy dla dzieci
 pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw z dziećmi oraz do pracy indywi-dualnej z dzieckiem zdolnym, słabszym oraz z wadami wymowy
 plany pracy
 ankiety
 scenariusze zajęć uroczystości, imprez
 karty obserwacji
 indywidualne karty pracy dziecka
 prace konkursowe
 ankiety ewaluacyjne i sprawozdania.

Korzystam z edytora tekstu Microsoft Word, programu graficznego Power Po-int (w programach tych wykonuję rysunki, które wykorzystuję w edytorze tekstu).

Uzyskane efekty:
Umiejętność posługiwania się komputerem :
 ułatwiła mi moją pracę
 wzbogaciła warsztat pracy
 pogłębiła moje zainteresowania związane ze światem techniki
§7,ust.2,pkt.4
UMIEJĘTNOŚĆ Z ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIAZYWANIU PROBLEMÓW ZWIAZANYCH Z ZAKRE-SEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ


 Rozwijanie i doskonalenie umiejętności zastosowania w praktyce wie-dzy psychologicznej i pedagogicznej.

W ciągu trwania stażu starałam się na bieżąco gromadzić informacje , któ-rych znajomość mogłaby wpłynąć na poprawę jakości mojej pracy, rozwiąza-nie sytuacji wychowawczej, dydaktycznej czy opiekuńczej, pomoc dziecku lub rodzicowi w rozwiązaniu problemu. Zapoznanie się z literaturą metodyczną w ciągu ostatnich lat oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności pracy pedagoga . Prowadząc zajęcia, starałam się wykorzystywać metody aktywizujące dzieci , co jak wynika z moich spostrzeżeń, znacząco wpływa u nich na lepszą percepcję poznanych treści. Kierunek zdobywania wiedzy był ściśle związany z sytuacjami i problemami jakie napotykałam w codziennej pracy. Wynikał on głównie z przeprowadzonej obserwacji, wywiadu środowiskowego lub rozmowy z rodzicami. Starałam się również aktualizować swoją wiedzę w zakresie aktywizujących metod pracy z dziećmi, w celu zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć.
Wiedzę na temat interesujących mnie tematów zdobywałam głównie poprzez samokształcenie:
 Poszukiwałam nowości wydawniczych z interesujących mnie dziedzin
 Poszukiwałam pozycji książkowych, artykułów na nurtujące mnie te-maty, sytuacje problemy występujące w grupie przedszkolnej, ciekawe propozycje zajęć
 Czytałam na bieżąco czasopisma pedagogiczne
 Poszukiwałam rozwiązań na portalach internetowych, często korzysta-jąc z porad ekspertów
W ciągu trwania stażu przeprowadziłam szereg obserwacji, dzięki którym podzieliłam dzieci na zespoły dyspanseryjne. Informacje te pozwoliły poznać mi możliwości rozwojowe dzieci, skupić się nad sferami, które wymagają usprawnienia.


 Podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców.

Pełniąc funkcję nauczyciela wychowawcy starałam się podnosić świadomość pedagogiczną rodziców. Na zebraniach z rodzicami przedstawiałam rodzicom referaty na temat niepowodzeń szkolnych i profilaktyki ich przezwyciężania, diagnozy szkolnej oraz konsekwencji niezaspokajania potrzeb dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Rozmawiałam często z rodzicami na nurtujące ich sprawy, starając się wskazać im właściwą drogę postępowania.


 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie.

Jak wspominałam już wcześniej, moja współpraca z Poradnią Psychologicz-no-Pedagogiczną w Brzozowie opierała się szczególnie na wymianie informacji u uczniach, a szczególnie o chłopcu odroczonym od obowiązku szkolnego. Wskazane przez nią formy pomocy nakierowały moją pracę wyrównawczą na dobry tor, dzięki czemu zastosowałam prawidłową terapię wyrównującą globalne deficyty rozwojowe.


 Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i bieżące rozwiązywanie problemów.

Sytuację rodzinną starałam się poznawać już w momencie zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego poprzez kartę zapisu. W późniejszym czasie, kiedy jako wychowawca utrzymywałam stały kontakt z rodzicami swoich wycho-wanków, służąc pomocą w razie pojawienia się problemów. W rozmowach indywidualnych często wypływały sprawy, które pozwalały mi zrozumieć problem dziecka. Było to niezmiernie przydatne do udzielenia mu kompe-tentnej pomocy.

Uzyskane efekty
 Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
 Wyższa świadomość rodziców na temat dojrzałości szkolnej dziecka oraz niepowodzeń szkolnych
 Owocna współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzo-zowie
 Stosowanie metod aktywizujących wzmogło zainteresowanie dzieci przeprowadzonymi zajęciami.

§7,ust.2,pkt.5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ.


 Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.


Rozpoczynając staż zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawo-dowego przez nauczycieli. W trakcie odbywania stażu zapoznałam się również z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W szczególności w zakresie wymagań egzaminacyjnych stawianych przed nauczycielami ubiegającymi się o awans zawodowy. Przez cały okres stażu starałam się zapoznać z przepisami prawa oświatowego. Poznanie podstawowych aktów prawnych prawa oświatowego oraz umiejętność stasowania w praktyce przepisów dotyczących oceniania i klasyfikowania uczniów.

Rozpoczynając pracę w szkole zapoznałam się z przepisami dotyczącymi za-sad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami, odbyłam Szkolenie BHP. Opracowałam również spis aktów prawnych w zakresie funkcjonowania placówki:
Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 24 sierpnia 2000r.). W szczególności w zakresie obowiązku dokumentowania swoich osiągnięć w okresie odbywania stażu i wymagań egzaminacyjnych stawianych przed nauczycielami ubiegającymi się o awans zawodowy. Zgodnie z rozporządzeniem przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą zrealizowane zadania.
W czasie okresu stażu zanalizowałam przepisy prawa oświatowego. Zapo-znałam się z hierarchią aktów prawnych, według których funkcjonuje pla-cówka oświatowa. Przedstawia się ona następująco:
- Konstytucja RP z 1997r.
- Ustawa o Systemie Oświaty z 1991r.
- Karta Nauczyciela z 1982r.
- Rozporządzenia Ministra Oświaty
- Prawo samorządowe
- Statut Szkoły
Ze względu na ogrom zagadnienia z pewnością nie udało mi się poznać wszystkich przepisów prawa. Starałam się jak najbardziej zapoznać z istot-nymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami, w czym istotnie po-mogły mi adresy stron internetowych, oraz ustawy zamieszczone w poradni-ku dla nauczycieli „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela” J. Pielachowskie-go.
Zastosowałam również w praktyce przepisy dotyczące sprawdzianów i kon-kursów przedmiotowych, gdyż brałam udział w pracach komisji :
 Sprawdzian po szóstej klasie szkoły podstawowej – 2009r i 2011r
 Humanistyczny konkurs interdyscyplinarny I stopnia dla uczniów szkoły podstawowej – 2009r

Uzyskane efekty:
 Prawidłowo opracowany plan rozwoju
 Znajomość aktów prawnych z zakresu prawa oświatowegoPodsumowanie:

Odbyty staż pozwolił mi na dokonanie analizy oraz określenie mocnych i sła-bych stron własnej aktywności zawodowej. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki ale przede wszyst-kim potrzebom i wymaganiom moich wychowanków. Dokonywałam więc weryfikacji wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów.
Okres stażu był dla mnie nie tylko sprawdzianem wiedzy i umiejętności, był wielkim wyzwaniem i czasem wytężonej pracy i aktywności.
W trakcie odbywania stażu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki oraz dydaktyki zajęć przedszkolnych. Na nowo ugruntowałam swoja wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej. Myślę, że podejmowane działania i moje zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą przeniosło się na wypracowanie zaufania u dzieci do mnie oraz pozytywnych opinii rodziców. Mam poczucie, że okres stażu wzbogacił mnie o nowe cenne doświadczenia, poszerzył moją wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, socjologiczną i metodyczną. W latach stażu – w 2010r – za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i wdrożenie innowacji pedagogicznej otrzymałam Nagrodę Dyrektora.
Za mocną stronę mojej aktywności zawodowej uważam ustawiczne dokształ-canie się. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym chciałabym kontynuować pod-czas dalszych lat pracy zawodowej.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego dosko-nalenia posiadanych umiejętności i pracy nad sobą, aby być po prostu dobrym nauczycielem, pedagogiem. Starałam się pracować systematycznie, być otwarta dla dzieci i rodziców. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej przydatne i atrakcyjne dla dzieci. Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane.


Data złożenia sprawozdania: 02.06.2011r
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.