Katalog

Zbigniew Stebel, 2016-05-31
Świdnica

Pedagogika, Wypracowania

Uczniowie szczególnie uzdolnieni-charakterystyka

- n +

Uczniowie szczególnie uzdolnieni

Pod względem intelektualnym uczniowie zdolni charakteryzują się wysoką aktywnością poznawczą, dociekliwością, spostrzegawczością, dogłębnym rozumieniem złożonych i trudnych treści, logicznością myślenia, trafnością oceniania i wartościowania, analizowania i syntetyzowania, wielością elementów abstrakcyjnego rozumowania i uogólniania, łatwością wytwarzania w krótkim czasie dużej liczby określeń, wyrażeń,a także pomysłów rozwiązania zadania. Mają bogatą, twórczą wyobraźnię i intuicję, zdolność do koncentrowania uwagi, trwałą pamięć. Cechuje ich krytyczny stosunek do informacji, otwartość umysłu, przejawiająca się gotowością poznania wiedzy.
Pod względem umiejętności uczniowie szczególnie uzdolnieni przejawiają skłonność do podejmowania trudniejszych, złożonych zadań, trafność w doborze różnorodnych metod rozwiązywania problemów i zadań, oryginalność w interpretowaniu wyników oraz pomysłowość w ich praktycznym zastosowaniu. Mają inicjatywę w samokształceniu, łatwość osiągania rozwiązań jasnych, prostych i ekonomicznych. Posiadają wrodzone lub nabyte umiejętności dydaktyczne przejawiające się w interesującym, logicznym, zrozumiałym przez kolegów przekazie wiadomości, umiejętności organizacyjne przejawiające się w samodzielnym, skutecznym inicjowaniu pracy, szczególnie pracy zespołowej.
Pod względem charakteru uczniowie zdolni odznaczają się poczuciem obowiązku i pracowitością, zdolnością do intensywnej pracy całymi godzinami nad tym samym problemem, wielostronnymi zainteresowaniami, którym towarzyszą pogłębione zamiłowania np. matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, humanistyczne, przeradzające się często w trwałe, realizowane przez całe życie, pasje poznawcze. Są samodzielni w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w decydowaniu o sobie, o własnym rozwoju intelektualnym i moralnym. Charakteryzują się koleżeńskością, nastawianiem na dawanie, zdolnością do poświęceń, zaangażowaną pracą na rzecz dobra wspólnego, wzbogacaniem otoczenia własnymi wartościami poznawczymi i moralnymi, wysoką samooceną, wypływającą ze stawiania przed sobą dużych wymagań.
Uczniowie zdolni charakteryzują się również wytrwałością, odpornością na niepowodzenia, na brak uznania i nagród zewnętrznych, znajdowania satysfakcji w postępach, które tylko uczniowi są znane. W swoich działaniach wykazują się spontanicznością, energią życiową, witalnością, skłonnością do wyrażania swych przeżyć, dużą ekspresją artystyczną.
Oprócz wymienionych cech pozytywnych u uczniów zdolnych obserwujemy również cechy negatywne. Należą do nich brak emocjonalnego zrównoważenia, wysoki stopień znerwicowania, łatwość popadania w konflikty z otoczeniem, agresywność, skłonność do dominacji, egoizm, nadmierna próżność i pewność siebie, rywalizacja, skłonność do izolacji, samotność, skrytość, zrywanie społecznych kontaktów, brak identyfikacji z grupą, brak nawyków systematycznej pracy, lenistwo, brak znaczących osiągnięć szkolnych.
Uczniowie zdolni nie zawsze są dobrymi uczniami w szkole. Często zadają zresztą słusznie trudne dla nauczycieli pytania, zagłębiają się w interesujące ich problemy zaburzając tym tok lekcji. Zdarza się, że bywają również nieśmiali, zagubieni,z trudnościami w przekazywaniu wiedzy, czują się inni, wyobcowani,mając głębsze zainteresowania niż ich rówieśnicy. Uczniom tym trudno jest znaleźć przyjaciela, który będzie podzielał ich zainteresowania i będzie partnerem w ich rozwoju intelektualnym.
Specjalne potrzeby uczniów zdolnych, wynikają przede wszystkim z ich szkolnych trudności. Każdy uczeń również uczeń zdolny wymaga indywidualnego podejścia i analizy rozwoju w trzech strefach.Są to sfery intelektualno – poznawcza, społeczna i emocjonalna. Istotne jest aby rozwój społeczny i emocjonalny tych uczniów dorównywał poziomowi rozwoju intelektualno – poznawczego. Ważne jest także wyrobienie w uczniach nawyku systematycznej pracy już od początku edukacji szkolnej, oraz umożliwienie im zaspokajania ciekawości poznawczej.

Opracowanie:Zbigniew Stebel


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.