Katalog

Marta Kałabuk, 2016-05-31
Głogów

Pedagogika, Projekty edukacyjne

Program profilaktyczny "MOJA FAZA. NIE! DLA DOPALACZY.

- n +

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu a także ograniczanie
i likwidowanie czynników blokujących prawidłowy rozwój i zaburzających zdrowy styl życia.
W ostatnim czasie słyszymy w mediach, a także w najbliższym otoczeniu,
o produktach zwanych „dopalaczami”, które posiadają właściwości psychoaktywne zbliżone do działania narkotyków. Sprzedawcy reklamowali je jako środki pobudzające, poprawiające pamięć, koncentrację uwagi czy pozwalające zrelaksować się. Jednocześnie producenci „dopalaczy” w ofercie handlowej zamieszczali informacje, że są to produkty kolekcjonerskie, sole do kąpieli, nawozy do kwiatów „nie nadające się do spożycia”. Część młodzieży, która nigdy wcześniej nie eksperymentowała ze środkami psychoaktywnymi połknęła ten „haczyk”, dała się oszukać. Inni - zażywający narkotyki, czy od nich uzależnieni zaczęli stosować „dopalacze” jako legalne środki zastępcze, alternatywne do narkotyków.
Realizując program chcemy zminimalizować wśród uczniów ryzykowne zachowania prowadzące do zażywania substancji psychoaktywnych, w tym tzw. ”dopalaczy” oraz zaopatrzyć młodzież w rzetelną wiedzę o wszystkich konsekwencjach „eksperymentowania” z tymi substancjami.
Kontakt „naszych” wychowanków z młodzieżą , dzielenie się swoimi doświadczeniami, przeżyciami i rozterkami ma pozwolić im bardziej obiektywnie i krytycznie podejść do własnego uzależnienia, odnaleźć przyczyny jego powstania, dostrzec i przeanalizować negatywne skutki oraz podjąć decyzję odnośnie swojej przyszłości i walki „o siebie”.
W trakcie realizacji programu będziemy posługiwać się filmem zrealizowanym przez nauczyciela j.polskiego
z udziałem wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie pt. „MY Z POPRAWCZAKA 2 – MOJA FAZA”.

W programie uwzględniono metody oceny jego skuteczności oraz ewaluację.

POZIOM: profilaktyka uniwersalna, z elementami profilaktyki selektywnej.

ADRESACI: wybrani uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,rodzice uczniów.

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE: wychowankowie grający w filmie, inni wytypowani wychowankowie, nauczyciele szkoły w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie .
CZAS TRWANIA: ok. 2 godziny lekcyjne, zajęcia w grupie klasowej. Program realizowany będzie od października do maja w roku szkolnym 2015/2016.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:
• DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ - zmiana postaw młodzieży wobec tzw. dopalaczy.
Cel ten osiągamy poprzez przekazywanie wiedzy na temat. dopalaczy z tzw. „pierwszej ręki” i stopniowo odkrywanych konsekwencjach ich działania, ukazanie sposobów manipulacji klientem, odwołanie do świata wartości odbiorców, również w kontekście budowania zdrowej i dojrzałej osobowości.

• DLA WYCHOWANKÓW ZAKŁADU – kształtowanie umiejętności psychospołecznych.
Cel ten osiągamy poprzez publiczne wystąpienia przed młodzieżą gimnazjalną, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.


CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:
• DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

1. Zminimalizowanie wśród uczniów ryzykownych zachowań prowadzących do zażywania substancji psychoaktywnych.
2. Obalenie mitów na temat dopalaczy i zastąpienie ich rzetelną wiedzą.
3. Kreowanie wzorców życia wolnego od uzależnień.
4. Wskazywanie alternatywy dla zażywania narkotyków/dopalaczy oraz możliwości pomagania innym.
5. Wyposażanie młodzieży w umiejętności projektowania asertywnych zachowań,
6. Przekazanie wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych, neurologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych
i środków odurzających.

• DLA WYCHOWANKÓW ZAKŁADU

1. Nabycie umiejętności autoprezentacji w sytuacji ekspozycji społecznej.
2. Rozwijanie zdolności wyrażania swojego zdania, dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami.
3. Pogłębianie własnej świadomości co do przyczyn i skutków sięgania po dopalacze.
4. Kształtowanie refleksji i krytycyzmu wobec własnych postaw.
5. Pogłębienie umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami podczas występów publicznych.

METODY PRACY:

- mini wykład, prezentacja – część edukacyjna,
- projekcja filmu edukacyjnego – „My z poprawczaka 2 – Moja faza”,
- pogadanka, rozmowa, dyskusja w grupie – kierowanie rozmowy na pożądany temat, wymiana myśli i opinii, wspólne rozwiązywanie problemów, poszukiwanie płaszczyzny porozumienia.

ZAKŁADANE REZULTATY PROGRAMU:

• DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

1. Zminimalizowanie wśród uczniów ryzykownych zachowań prowadzących do zażywania dopalaczy.
2. Pogłębienie wiedzy o zagrożeniach związanych z zażywaniem dopalaczy.
3. Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
4. Umiejętne przyjmowanie postaw asertywnych w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi.
5. Dostrzeżenie pozytywnych postaw wychowanków zakładu poprawczego.
6. Przełamanie stereotypu „ chłopaka z poprawczaka”.


• DLA WYCHOWANKÓW ZAKŁADU

1. Zbudowanie pozytywnego wizerunku wychowanka zakładu poprawczego.
2. Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
3. Rozwinięcie kompetencji psychospołecznych.

EWALUACJA
1. Opinie uczestników zajęć.
2. Ankiety skierowane do uczniów .
3. Refleksje własne i wnioski.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.