Katalog

Dagmara Żebrowska, 2016-06-01
Szczytno

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Żyj zdrowo i bezpiecznie

- n +

1. PROBLEM, ZAŁOŻENIA PROGRAMU I JEGO CHARAKTERYSTYKA

Współczesna świetlica szkolna, jako wewnątrzszkolna instytucja opieki i wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach:
- opieki w ramach której zaspakaja podstawowe potrzeby dzieci, takie jak bezpieczeństwo, akceptacja, radość oraz zapewnia warunki sprzyjające zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu;
- wychowania – wywierania takiego wpływu na dzieci, aby powodować pozytywne, prowadzące do osiągnięcia samodzielności zmiany w ich osobowości, w tym troska o dobre relacje tak aby dzieci mogły zbierać pozytywne doświadczenia społeczne mające znaczny wpływ na ich rówieśnicze funkcjonowanie;
- dydaktyki – na terenie świetlicy polega na wspomaganiu dydaktycznych zadań szkoły, które sprowadzają się do poszerzenia wiedzy uczniów, kształtowaniu różnego rodzaju umiejętności;
- oddziaływań profilaktyczno – terapeutycznych – czyli takich oddziaływań, które zapobiegają utrwalaniu nieprawidłowych wzorców.
Jak widać funkcjonowanie świetlicy polega nie tylko na zapewnieniu właściwej opieki dzieciom, ale również na wdrożeniu uczniów do przestrzegania zdrowych nawyków i bezpiecznych zachowań. Doświadczenia ubiegłych lat przekonały mnie, że dzieci interesują się problemami zdrowia i swojego bezpieczeństwa. Problematyka ta powinna być szczególnie wyeksponowana, biorąc pod uwagę wprowadzenie do szkół od 1 września 2015 roku ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ma ona pokazać dzieciom i rodzinom, na czym polega zdrowe i bezpieczne odżywianie. Dlatego podstawowym zadaniem jest nauczanie dzieci, by mogły same zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie; kształtowanie ich osobowości, uświadamianie ich o grożących niebezpieczeństwach. Należy nauczyć dzieci oceniać okoliczności, odróżniać i rozpoznawać sytuacje niebezpieczne od bezpiecznych. Powinny wiedzieć,jak się zachować, by nie ucierpieć.
Opracowany przeze mnie program jest odpowiedzią na szeroko rozumiana potrzebę propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci. Program „Żyj zdrowo i bezpiecznie” jest skierowany do uczniów z klas I-III. Będzie on realizowany w ramach zajęć świetlicowych. Uwzględnia założenia zawarte w podstawie programowej, Programie wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły. Łączy on w sobie treści z różnych dziedzin edukacji: polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, plastycznej, technicznej i ruchowej. Dobrane zostały w taki sposób, aby były ciekawe, pobudzały do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim – do działania. Program składa się z dziesięciu zajęć spójnych tematycznie, które będą realizowane w okresie od września do czerwca. Każde zajęcie jest przypisane do danego miesiąca. Pierwsze zajęcie stanowi wprowadzenie do tematyki, uczniowie zdobywają informacje ogólne dotyczące służb związanych z ochroną bezpieczeństwa i zdrowia, do których mogą zwrócić się o pomoc. Kolejne zajęcia to cykl spotkań z: policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym, pielęgniarką, psychologiem, dietetyczką,pedagogiem i kucharką. Ostatnie zajęcie zostało zaplanowane w formie konkursu wiedzy o bezpiecznych zachowaniach i zdrowym odżywianiu, którą dzieci zdobyły podczas wcześniejszych zajęć, a zarazem stanowi ewaluację opracowanego programu.

2. INSTYTUCJE, ORGANIZACJE WSPÓŁDZIAŁAJĄCE, WSPIERAJĄCE

Komenda Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Pogotowie Ratunkowe, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.

3. CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Podstawowym celem tego programu jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z zasadami higieny i bezpieczeństwa w życiu codziennym. Służy on nie tylko pogłębianiu wiedzy, ale pobudza również aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka.

4. CELE SZCZEGÓŁOWE

Kształtowanie umiejętności, postaw i nawyków:

- zapoznania uczniów z przedstawicielami służb związanych z ochroną bezpieczeństwa i zdrowia, do których mogą zwrócić się o pomoc,
- kształtowania umiejętności trafnej oceny sytuacji, w której należy wezwać odpowiednie służby,
- nabycie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach pieszo oraz różnymi środkami lokomcji,
- wdrożenia dzieci do noszenia elementów odblaskowych,
- kształtowania nawyków zdrowego żywienia,
- poznania wartości odżywczych różnych produktów,
- rozumienia konieczności przestrzegania zasad higieny podczas przygotowywania posiłków,
- uświadomienia dzieciom występowania różnych przejawów złości i agresji w życiu codziennym,
- zapoznania ze skutecznymi sposobami radzenia sobie z agresją i przemocą,
- rozwijania umiejętności budowania poczucia własnej wartości,
- nabycia wiedzy o znaczącej roli higieny osobistej oraz czystości otoczenia dla zdrowia,
- rozwijania świadomości uczniów, jaka żywność jest zdrowa dla organizmu, a jaka mu szkodzi,
- poszerzenia informacji dotyczących „Talerza zdrowego żywienia”,
- kształtowania umiejętności rozpoznawania produktów, w których występują ważne składniki odżywcze,
- nabycia umiejętności asertywnych w wyrażaniu opinii, krytyki, potrzeb,
- poszerzenia wiedzy o skutkach niebezpiecznych zachowań,
- rozwijania zdolności komunikacyjnych,
- rozwijania umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia codziennego,
- utrwalenia numerów telefonów alarmowych,
- kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- rozwijania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.


5. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Do realizacji tego programu niezbędna jest umiejętność aktywizowania ucznia i motywowania go do dalszej pracy zespołowej, grupowej i indywidualnej. Celowe więc jest stosowanie zróżnicowanych metod pracy przede wszystkim wyzwalających aktywność uczenia się oraz umożliwiających samodzielność w formułowaniu wniosków:
- aktywizujące ( drama, burza mózgów ),
- słowne ( wypowiedzi, praca z tekstem, czytanie, pogadanka, dyskusja ),
- oglądowe ( pokaz, obserwacja, prezentacja multimedialna ).

Formy realizacji:
- zajęcia warsztatowe,
- gry i zabawy ruchowe,
- ćwiczenia praktyczne,
- udział w konkursie dotyczącym tematyki.

6. TREŚCI KSZTAŁCENIA I PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ

Realizacja treści zawartych w programie umożliwi w przyszłości wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu, dbałość o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Proponowana tematyka została zawarta w scenariuszach zajęć:
1. Żyj zdrowo i bezpiecznie.
2. Jestem bezpieczny na drodze.
3. Mały kucharz – zajęcia kulinarne.
4. Mówimy stop przemocy i agresji – radzimy sobie w trudnych sytuacjach.
5. Co o zdrowiu wiedza dzieci?
6. Prowadzimy zdrowy tryb życia.
7. Obrona własnych granic.
8. Jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia?
10. Wiem, jak żyć zdrowo i bezpiecznie.

7. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

Cele operacyjne. Uczeń:

- wie w jakich sytuacjach należy wezwać odpowiednie służby,
- potrafi przewidzieć różne sytuacje zagrażające jego życiu i zdrowiu,
- umie się zachować w określonych sytuacjach,
- zna zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni i stosuje je w praktyce,
- zna i stosuje zasady prawidłowego odżywiania się,
- przestrzega zasad higieny osobistej,
- spędza wolny czas aktywnie i w większości na świeżym powietrzu,
- potrafi rozróżnić substancje szkodliwe dla zdrowia,
- zna telefony alarmowe straży pożarnej, pogotowia i policji,
- wie, jakie sposoby są skuteczne w radzeniu sobie ze agresją i przemocą,
- umie asertywnie wyrażać opinie, krytykę, potrzeby,
- wie, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
- ma ukształtowane poczucie własnej wartości.

9. Ewaluacja.
Program zakłada osiąganie przez ucznia umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy.
Ewaluacji programu dokonam na podstawie:
- obserwacji zachowań uczniów w określonych sytuacjach;
- udziału uczniów w konkursie dotyczącym tematyki.
9. BIBLIOGRAFIA

1. A. Pery, D. Kmita, Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych poradnik dla gmin i dyrektorów szkół. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.
2. M. M. Skrobacz, Nasza klasa. Przewodnik metodyczny klasa 0, część I, Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce 2007.
3. H. Schwinghammer, Ołówkiem po papierze, Klub dla Ciebie, 2004.
4. J. Rojewska, Grupa bawi się i pracuje, Wrocław 2000.
5. H. Pienschke, Twórcze myślenie jako metoda aktywizująca uczniów, www.poradnia.wrocław.pl
6. B. Roszkiewicz, J. Jarej, Warsztaty Edukacji Teatralnej. Teatr dziecięcy, Wydawnictwo Europa 2009.
7. M. Moniewicz, A. Nowak – Kowal, Z. Smutek, Przysposobienie obronne, część II, Gdynia 2007.
8. A. Mikołajczuk, Pierwsza pomoc – ilustrowany poradnik, Poznań 2008.
SPIS TREŚCI

1. Problem, założenia programu i jego charakterystyka.............str. 1

2. Instytucje, organizacje współdziałające, wspierające...........str. 2

3. Cel główny programu............................................str. 2

4. Cele szczegółowe ..............................................str. 2

5. Metody i formy realizacji programu ............................str. 3

6. Treście edukacyjne i proponowana tematyka zajęć ...............str. 3

7. Przewidywane osiągnięcia uczniów ..............................str.

8. Ewaluacja .....................................................str. 4

9. Bibliografia ..................................................str. 5PROGRAM AUTORSKI

„ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE”

opracowała:
mgr Dagmara Żebrowska
nauczyciel świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.