Katalog

Tomasz Gwiżdż, 2016-06-01
Sidzina

Edukacja dla bezpieczeństwa, Scenariusze

Konspekt lekcji EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA - ZAGROŻENIA POŻAROWE

- n +

KONSPEKT LEKCJI EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
KLASA III GIM.
Temat: Zagrożenia pożarowe

Czas realizacji: 45min.
Zagadnienia z podstawy programowej:
Uczeń:
 przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas pożaru.(pp 2.1)
 charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy. (pp 2.4)
 wyjaśnia, jak należy gasić zarzewie ognia. (pp 2.5)
 wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku. (pp 2.6)
 uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice. (pp 2.8)
Cele lekcji:
 podniesienie świadomości ewentualnego zagrożenia pożarowego m.in. w domu, w szkole;
 uświadomienie działań jakie należy podjąć w sytuacji zagrożenia pożarowego;
 zapoznanie ze środkami gaśniczymi i ich zastosowaniem,
 zapoznanie z zasadami gaszenia odzieży palącej się na człowieku;
 uwrażliwienie na konieczność podejmowania działań zapobiegających pożarom.
Treści nauczania
 rodzaje zagrożeń,
 zapobieganie pożarom,
 postępowanie w czasie pożaru,
 ewakuacja z rejonów objętych pożarem.
Metody pracy:
 pogadanka i dyskusja,
 obserwacja i udział w niektórych ćwiczeniach praktycznych,
 prezentacja.
Środki dydaktyczne
Podręcznik, prezentacja multimedialna, karty pracy.

6. Przebieg lekcji:
1. Przywitanie uczniów i sprawdzenie obecności.
2. Zapoznanie z tematem i celami lekcji.
3. Określenie definicji pożaru.
4. Określenie zagrożeń występujących podczas pożaru. (uzupełnienie informacji z wyświetlonej prezentacji lub podręcznika).
5. Uczniowie próbują określić najczęstsze przyczyny pożarów. Następnie uzupełniają wypowiedzi z wyświetlonej prezentacji lub podręcznika.
6. Uczniowie próbują określić zagrożenia pożarowe występujące m.in. w domu, szkole.
7. Omówienie grup pożarów oraz środków gaśniczych i ich zastosowania. (uzupełnienie informacji z wyświetlonej prezentacji lub podręcznika).
8. Zasady postępowania podczas pożaru (prezentacja)
9. Zasady gaszenia palącej się odzieży na człowieku – pokaz praktycznego działania – algorytm z podręcznika lub prezentacji.
10. Zasady zgłaszania pożaru.
Podsumowanie
Nauczyciel przypomina cele lekcji, ocenia najbardziej aktywnych uczniów
Wypełnienie kart pracy.
Ocenianie uczniów
• Praca samodzielna: aktywność na lekcji, wykonywanie poleceń, samodzielność.
• Praca grupowa: pomoc innym uczniom w razie potrzeby, przestrzeganie regulaminu i przepisów BHP.

Karta pracy ucznia
Nazwisko Imię................................................................................. Klasa ................

Ćw. 1. Wymień najczęstsze przyczyny powstawania pożarów.
Ćw. 2.
W zależności od rodzaju pożaru, zaproponuj, czym go gasić.
 Pożar w szatni szkolnej?


 Pożar komputera, silnika elektrycznego?


 Pożar samochodu?


 Pożar benzyny, oleju napędowego?


Ćw. 3.
Jak powinieneś zachować sie, gdy zauważysz pożar?

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.