Katalog

Małgorzata Mazur, 2016-06-01
Opole

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela

dyplomowanego


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie

uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli – Dz. U. z 2013 r., poz. 393.


Cele:

1.Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podwyższenia jakości swojej pracy, a tym

samym pracy szkoły.
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi.
3.Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek

wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy

szkoły.

ZADANIA DOREALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Udział w kursach, szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.

Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym.


FORMY REALIZACJI

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia).

Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN.

Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.

Samodzielne pogłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego.

Zredagowanie planu rozwoju zawodowego


ZADANIA DO REALIZACJI

2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i

wynikających z nich zadań.

Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowo –

wychowawczych, a także reformy oświaty.

FORMY REALIZACJI


Analiza dokumentacji szkoły. Podejmowanie działań ewaluacyjnych wynikających z aktualnych

potrzeb w zakresie zmian:
Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Profilaktycznego, Programu

Wychowawczego.

Udział w pracach zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej.

Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej.


Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego.
ZADANIA DO REALIZACJI

3. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy, pogłębianie własnej wiedzy, umiejętności oraz

wykorzystanie ich w pracy dydaktycznej.

Samokształcenie i samodoskonalenie, aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w

podnoszeniu jakości pracy szkoły.

FORMY REALIZACJI

Gromadzenie materiałów wspierających nauczyciela w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym w

obszarach: metodycznym, wychowawczym i profilaktycznym.

Gromadzenie materiałów w formie broszurki dostępnej w kąciku nauczycieli edukacji

wczesnoszkolnej.

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej , w tym materiałów

udostępnionych w Internecie.


Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli: narady szkoleniowe, warsztaty

zgodnie z planem pracy szkoły.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach WDN.

Przeprowadzenie szkolenia nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach WDN.

Udział w kursach i warsztatach adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły , organizowanych

przez instytucje pozaszkolne.

Udział w zajęciach otwartych i koleżeńskich.
ZADANIA DO REALIZACJI

4. Organizowanie konkursów.

FORMY REALIZACJI


Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów klasowych i międzyklasowych z edukacji

wczesnoszkolnej: plastycznego, recytatorskiego, czytelniczego, kaligraficznego.
ZADADNIA DO REALIZAJI

5. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej.

Realizacja programów profilaktycznych

Uczestniczenie w projektach edukacyjnych.

FORMMY REALIZACJI

Przygotowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej w klasach I - III

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w klasach I – III: Bezpieczne dziecko, Nie pal przy mnie

proszę, Żyjmy zdrowo, Owoce w szkole, Radosny uśmiech, radosna przyszłość, Klub Bezpiecznego

Puchatka.
ZADANIA DO REALIZACJI

6. Pedagogizacja rodziców.

FORMY REALIZACJI

Przygotowanie i wygłaszanie pogadanek dla rodziców:
-Adaptacja do obowiązków szkolnych
-Skuteczne metody wspierania dzieci w pokonywaniu niechęci do szkoły
-Domowe sposoby kształtowania umiejętności dzieci w zakresie czytania, pisania i liczenia

Spotkania integracyjne dla rodziców.ZADANIA DO REALIZACJI

7. Współpraca z rodzicami.

FORMY REALIZAACJI

Angażowanie rodziców do współpracy w organizowaniu klasowych i szkolnych uroczystości: wypieki

ciast, organizowanie loterii fantowej, przygotowanie strojów dla dzieci, itp.

Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców: dni otwarte szkoły.

Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych we współpracy z rodzicami.ZADANIA DO REALIZACJI

8. Realizacja zadań wynikających z Programu Profilaktycznego Szkoły.

FORMY REALIZACJI

Udział w realizacji zadań wynikających z monitorowania i ewaluacji programu profilaktycznego

szkoły w wybranych obszarach.ZADANIA DO REALIZACJI

9. Współpraca z psychologiem szkolnym.

FORMY REALIZACJI

Rozmowy indywidualne dotyczące problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Rozmowy rodziców z psychologiem.

Udział dzieci w zajęciach z psychologiem.ZADANIA DO REALIZACJI

10. Wspomaganie uczniów mających trudności w nauce.

FORMY REALIZACJI

Opracowanie zestawów zadań i ćwiczeń do pracy w domu dla dzieci i dla rodziców.

Dostosowanie wymagań.
ZADANIA DO REALIZACJI

11. Prowadzenie zajęć poza klasą szkolną – biblioteka szkolna i publiczna, muzeum, gospodarstwo

rolne, las, sad , pole, Izba Leśna.


FORMY REALIZACJI

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, np. z przedstawicielami wymierających zawodów

(garncarz, wikliniarz, kowal).ZADANIA DO REALIZACJI

12. Cykliczna organizacja imprez, wyjazdów.

FORMY REALIZACJI

Organizacja wycieczek, wyjść do kina, teatru, muzeum, Izby Leśnej.
ZADANIA DO REALIZACJI

13. Promowanie szkoły w środowisku.

FORMY REALIZACJI

Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły wydarzeń z życia klasy i szkoły.

Współorganizowanie festynów oraz dni otwartych w szkole.

Organizacja imprez.

ZADANIA DO REALIZACJI

14. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.

FORMA REALIZACJI

Gromadzenie pomocy dydaktycznych. Pozyskiwanie sponsorów na zakup pomocy dydaktycznych i nagród

konkursowych.
ZADANIA DO REALIZACJI

15. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

FORMY REALIZACJI

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego
§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


ZADANIA DO REALIZACJI

1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej i wychowawczej.

FORMY REALIZACJI

Opracowywanie narzędzi badawczych oraz przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.

Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu.

Korzystanie z multibooka i tablicy interaktywnej.

Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli, pobieranie szablonów, testów itp. ze

stron internetowych.

Tworzenie własnej dokumentacji wykorzystywanej w pracy.

Wykonywanie zdjęć i kręcenie filmów podczas różnych uroczystości szkolnych, wycieczek i innych

ważnych wydarzeń z życia szkoły.
ZADANIA DO REALIZACJI

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

FORMY REALIZACJI

Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji i uroczystości szkolnych.

Wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentów szkolnych zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Opracowywanie wyników sprawdzianów, tabele, zestawienia, prezentacje.
ZDANIA DO REALIZACJI

3. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych
i dodatkowych.

FORMY REALIZACJI

Wykorzystywanie komputera do zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Korzystanie ze stron internetowych różnych wydawnictw pedagogicznych.

Korzystanie na lekcjach z urządzeń multimedialnych – multibooka, tablicy interaktywnej, oraz

programów edukacyjnych.

Prowadzenie lekcji otwartych z wykorzystaniem technologii informacyjnej i

komunikacyjnej.

Wykorzystanie komputera do powtarzania i utrwalania wiedzy.
ZADANIA DO REALIZACJI

4. Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć.

FORMY REALIZACJI

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego, programu pierwszej pomocy przedmedycznej, scenariuszy

zajęć.§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez

prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli

kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia

zawodowego lub innych zajęć.
ZADANIA DO REALIZACJI

1. Współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.

FORMY REALIZACJI

Współpraca z innymi nauczycielami podczas przygotowywania uroczystości szkolnych, konkursów,

itp.

Opracowywanie i udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych, itp.
ZADANIA DO REALIZACJI

2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

FORMY REALIZACJI

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i studentów.

Obserwacje i ocenianie zajęć prowadzonych przez studentów.

Wygłaszanie referatów dla nauczycieli zespołu przedmiotowego.

Prowadzenie warsztatów i konferencji dla nauczycieli w ramach WDN.

Wymiana doświadczeniami z nauczycielami własnej szkoły i innych placówek.
ZADANIA DO REALIZACJI

3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

FORMY REALIZACJI

Prowadzenie zajęć pokazowych.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę, służenie radą i doświadczeniem.

Wystawienie opinii stażyście.

Opracowanie i udostępnianie scenariuszy, kart pracy, testów i innych pomocy dydaktycznych.
§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych

związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
ZADANIA DO REALIZACJI

1. Opracowanie programu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

FORMY REALIZACJI

Udoskonalenie i wdrożenie programu „Młody ratownik”.

Opracowanie i wdrożenie programu dla klasy III „Uczymy się ratować”.
ZADANIA DO REALIZACJI

2. Opracowanie programu edukacji społecznej.

FORMY REALIZACJI

Opracowanie i wdrożenie programu ,,Spotkania z ciekawymi ludźmi”ZADANIA DO REALIZACJI

3. Opracowanie programów konkursów.

FORMY REALIZACJI

Opracowanie regulaminów i przeprowadzenie konkursów (plastycznego, czytelniczego,

kaligraficznego, recytatorskiego).
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,

wychowawczych lub opiekuńczych.
ZADANIA DO REALIZACJI

1. Prowadzenie zajęć doskonalących technikę głośnego czytania i słuchania.

FORMY REALIZACJI

Współpraca z Biblioteką Publiczną i szkolną.

Realizacja programu „Czytajmy razem”.
ZADANIA DO REALIZACJI

2. Współorganizowanie konkursów, imprez i uroczystości szkolnych


FORMY REALIZACJI

Konkursy plastyczne, recytatorskie, itp.

Jasełka, festyny, itp.


ZADANIA DO REALIZACJI

3. Organizowanie imprez klasowych.

FORMY REALIZACJI

Pasowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień

Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Zajączek.ZADANIA DO REALIZACJI

4. Integracja społeczności lokalnej - prowadzenie edukacji regionalnej.

FORMY REALIZACJI

Lekcje muzealne. Wycieczki po najbliższej okolicy. Poznawanie historii regionu, obrzędów i

zwyczajów. Spotkania z mieszkańcami . Wspólne imprezy środowiskowe – dożynki, Dzień św. Marcina,

wigilia, festyny itp.
Pokaz i nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w czasie imprez środowiskowych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we

współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA DO REALIZACJI

1. Propagowanie akcji charytatywnych.

FORMY REALIZACJI

Udział wraz z uczniami i rodzicami w akcjach
charytatywnych organizowanych przez nauczycieli.ZADANIA DO REALIZACJI

2. Współpraca z Oddziałem Przedszkolnym naszej szkoły.

FORMY REALIZACJI

Organizowanie przedstawień dla dzieci. Spotkania otwarte dla przedszkolaków i ich rodziców.
ZADANIA DO REALIZCJI

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

FORMY REALIZACJI

Praca z dziećmi wg wskazań PPP.

Wskazywanie potrzeby przebadania dzieci w PPP.
ZADANIA DO REALIZACJI

4. Współpraca z Policją i Strażą Pożarną.

FORMY REALIZACJI

Spotkania z przedstawicielami Policji. Wycieczki do Straży Pożarnej.
ZADANIA DO REALIZACJI

5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

FORMY REALIZACJI

Spotkania i współpraca z przedstawicielem pomocy społecznej.
ZADANIA DO REALIZACJI

6. Współpraca z Nadleśnictwem.

FORMY REALIZACJI

Organizowanie zajęć w Izbie Leśnej.

Zorganizowanie pomocy zwierzętom leśnym.
ZADANIA DO REALIZACJI

7. Współpraca z Biblioteką Szkolną oraz Biblioteką Publiczną.

FORMY REALIZACJI

Prowadzenie lekcji bibliotecznych i konkursów czytelniczych.ZADANIA DO REALIZACJI


8. Współpraca z parafią.

FORMY REALIZACJI

Przygotowanie ,,Jasełek” , występy w kościele parafialnym.
Przygotowanie kiermaszu świątecznego.ZADANIA DO REALIZACJI

9. Organizowanie akcji charytatywnych.

FORMY REALIZACJI

Przeprowadzenie akcji ,,Sprzątanie świata’’. Pomoc zwierzętom przebywającym w schronisku.ZADANIA DO REALIZACJI

10. Współpraca z rodzicami.

FORMY REALIZACJI

Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły. Pomoc w organizowaniu

wycieczek i imprez.ZADANIA DO REALIZACJI

11. Współpraca ze służbą zdrowia oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

FORMY REALIZACJI

Spotkania z pielęgniarką szkolną. Promocja zdrowia.

§ 8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.


ZADANIA DO REALIZACJI

1. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania uczniów.

FORMY REALIZACJI

Udział w szkoleniach i warsztatach.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z

uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.ZADANIA DO REALIZACJI

1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnego i wychowawczego.


FORMY REALIZACJI

Charakterystyka. Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Geneza i

dynamika zjawiska. Znaczenie problemu. Prognoza i propozycja rozwiązania. Wdrażanie i ewaluacja.


Plan rozwoju jest otwarty i może ulec modyfikacjom zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.
Opracowała : Małgorzata Mazur
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.