Katalog

anna zatorska, 2016-06-01
chełmża

Ewelina Sadolewska
Różne, Konspekty

program zajęć -tolerancja

- n +

Ewelina Sadolewska
Anna Zatorska
Zespół Szkół Specjalnych im. Unii Europiejskiej w Chełmży

Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne z cyklu
„My, Wy, Oni… porozmawiajmy o tolerancji”

1. Ogólne cele cyklu zajęć:
U podstaw cyklu zajęć leży przybliżenie uczniom z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną pojęcia tolerancji, jej znaczenia w codziennym życiu zarówno w szkole jak i poza nią. Autorki programu spotkań starały się w jak najbardziej przystępny dla uczniów sposób przekazać znaczenie poczucia równości mimo różności ludzi na naszej planecie, w naszym kraju, mieście i szkole. Celem zaplanowanych spotkań były lekcje akceptowania i tolerowania różnic, które często mogą dzielić i doprowadzać do negatywnych emocji oraz przykrych sytuacji. Tolerancyjny uczeń to przecież, ktoś to nie boi się tego co nowe, odmienne, ale i ktoś kto śmiało wyraża swoje poglądy, bo nie czuje lęku przed odrzuceniem przez innych. Program powstał i został wdrożony również po to, aby zapobiegać jakimkolwiek oznakom dyskryminacji i nietolerancji w środowisku szkolnym, a co za tym idzie i lokalnym. Zależy nam bowiem, aby nasi uczniowie zarówno w społeczności szkolnej jak i poza murami naszej szkoły byli rozpoznawani jako otwarci i tolerancyjni młodzi ludzie, którzy wiedzą, że każdy zasługuje na szacunek, a dyskryminacja i nietolerancja to zachowania na które trzeba reagować bo często prowadzą do nienawiści i agresji.
2. Założenia cyklu spotkań:
• zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, uczniów Zespołów Edukacyjno- Terapeutycznych na poziomie SP i Gimnazjum oraz uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy;
• cykl obejmuje 3 comiesięczne spotkania o charakterze warsztatowym z elementami biblioterapii;
• miejsce spotkań sala gimnastyczna, boisko;
• uczniowie uczestniczą w zajęciach pod opieką swoich wychowawców;
• czas trwania spotkania to ok. 70 minut
3. Metody:
• słowne;
• czytane;
• rozmowa;
• pogadanka;
• drama;
• „burza mózgów”;
• „mapa mentalna”
4. Techniki:
• elementy biblioterapii;
• elementy pedagogiki zabawy;
• twórcze;
• plastyczne;
5. Formy:
• zbiorowa;
• grupowa;
• indywidualna
6. Środki dydaktyczne:
• utwory literackie zgodne z tematyka zajęć;
• ilustracje, zdjęcia tematyczne;
• inne dostosowane do poszczególnych tematów zajęć
7. Tematyka spotkań:
• „Równi pomimo różnic”;
• „Tak bardzo się różnimy, a i tak się lubimy”;
• „Szkoła wolna od „Wredzików””
8. Wykorzystane pozycje literackie:
• „Niebieska niedźwiedzica”, autor Joanna M. Chmielewska;
• „Basia i kolega z Haiti” autorzy Zofia Stanecka i Marianna Oklejak;
• „Pan Wredzik”, autor Grzegorz Kasdepke ;
• „My ludzie” autor Eliza Piotrowska
9. Scenariusze poszczególnych spotkań:
I.
Temat warsztatów: „Równi pomimo różnic”
Data spotkania: 11 marca 2016
Miejsce: Zespół Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży
Uczestnicy: uczniów klas I-III SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, uczniów Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych na poziomie SP i Gimnazjum oraz uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy;
Cele zajęć:
- uczniowie słuchają ze zrozumieniem czytanego tekstu;
- uczniowie biorą czynny udział w proponowanych aktywnościach warsztatowych;
- uczniowie współpracują w grupach;
- uczniowie wskazują różnice i podobieństwa omawianych postaci i ich zachowania;
- uczniowie dostrzegają fakt, że różnice nie dyskryminują, ale są ciekawe
i wyjątkowe
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
Metody pracy: praca z tekstem, warsztaty plastyczne, elementy dramy, uproszczona burza mózgów, tworzenie mapy mentalnej.
Środki dydaktyczne: książki pt. „Niebieska niedźwiedzica” autorstwa Joanny M. Chmielewskiej, materiały plastyczne, parawan do inscenizacji kukiełkowej, kukiełki z papieru, karty pracy, kłębek sznurka, pudełko „pyszne różności”
Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do zajęć osób prowadzących: powitanie, zajęcie miejsc, przedstawienie celu i przebiegu spotkania.
2. Przeczytanie fragmentów książki pt. „Niebieska niedźwiedzica” autorstwa Joanny M. Chmielewskiej.
3. Praca z tekstem w oparciu o pytania nauczycieli.
4. Warsztaty w grupach pod opieką wychowawców:
- I GRUPA- przygotowanie postaci brunatnego niedźwiedzia z otrzymanych materiałów plastycznych w oparciu o gotowy kontur postaci;
- II GRUPA- przygotowanie postaci niebieskiego niedźwiedzia z otrzymanych materiałów plastycznych w oparciu o gotowy kontur postaci;
- III GRUPA- przygotowanie scenki na podstawie usłyszanej historii z wykorzystaniem otrzymanych kukiełek;
5. Zaprezentowanie wykonania zadań w grupach:
- omówienie cech i porównanie przygotowanych niedźwiedzi przez I i II grupę;
- przedstawienie przygotowanej scenki z wykorzystaniem kukiełek przez grupę III
6. Wspólne złożenie mapy mentalnej z gotowych elementów- przygotowanych postaci niedźwiedzi i ilustracji tematycznych pt. „Równi pomimo różnic”.
7. Ćwiczenie „krąg równości”- podawanie scalającego kłębka sznurka z ręki do ręki, każda z osób trzyma część rozwijanego sznurka, aż do połączenia kłębka z końcem sznurka.
8. Podsumowanie spotkania, poczęstowanie słodyczami z „pudełka różności” w ramach nagrody za aktywny udział w zajęciach.
9. Pożegnanie i zaproszenie na kolejne spotkanie w przyszłym miesiącu.

II.
Temat warsztatów: „Tak bardzo się różnimy, a i tak się lubimy”

Data spotkania: 7 kwietnia 2016
Miejsce: Zespół Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży
Uczestnicy: uczniów klas I-III SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, uczniów Zespołów Edukacyjno- Terapeutycznych na poziomie SP i Gimnazjum oraz uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy;
Cele zajęć:
- uczniowie słuchają ze zrozumieniem czytanego tekstu;
- uczniowie biorą czynny udział w proponowanych aktywnościach warsztatowych;
- uczniowie współpracują w grupach;
- uczniowie wypowiadają się samodzielnie;
- uczniowie poznają cechy różniące ludzi na całym świecie;
- uczniowie dostrzegają różnice w wyglądzie, upodobaniach i zachowaniu swoim oraz innych ludzi;
- uczniowie poznają pojęcie: tolerancja.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
Metody pracy: praca z tekstem, warsztaty plastyczne, uproszczona burza mózgów, tworzenie mapy mentalnej.
Środki dydaktyczne: książki pt. „Basia i kolega z Haiti” autorstwa Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak oraz „My ludzie” autorstwa Elizy Piotrowskiej, arkusz szarego papieru, marker, materiały plastyczne, kredki, wycinki z gazet, karty pracy, lustra, sznurek, pudełko „pyszne różności”
Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do zajęć osób prowadzących: powitanie, zajęcie miejsc, przedstawienie celu i przebiegu spotkania.
2. Ćwiczenie „podobieństwa i różnice”- siedzenie w kręgu, każdy uczeń wskazuje jedno podobieństwo i jedną różnicę w wyglądzie lub zachowaniu swoim i kolegi po swojej prawej stronie, ćwiczenie powtarzamy, aż wszyscy w kręgu się wypowiedzą.
2. Przeczytanie fragmentów książki pt. „Basia i kolega z Haiti” autorstwa Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak.
3. Praca z tekstem w oparciu o pytania nauczycieli, mająca na celu wyciągnięcie wniosków z usłyszanej historii.
4. Przedstawienie przez prowadzących w oparciu o sylwetkę chłopca z Haiti oraz ilustracje z książki pt. „My ludzie” Elizy Piotrowskiej cech różniących wygląd, zachowania i różne preferencje ludzi na całym świecie.
5. Stworzenie w oparciu o „burzę mózgów” mapy mentalnej na odrysowanej na arkuszu szarego papieru sylwetce jednego z uczniów pt. „Czym różnią się ludzie?”.
6. Ćwiczenia w grupach z lustrami: porównywanie swojego wyglądu z wyglądem kolegów, szukanie różnic i podobieństw.
7. Warsztaty w grupach pod opieką wychowawców: tworzenie techniką kolażu z wykorzystaniem kart pracy i wydzieranek z gazet i kredek swoich luster upodobań na temat: „mój ulubiony kolor/moje ulubione jedzenie”.
8. Prezentowanie, omawianie i porównywanie przez chętnych uczniów lustra swoich upodobań z lustrem ulubionego kolegi.
9. Wprowadzenie pojęcia TOLERANCJA- rozmowa kierowana dla której punktem wyjścia będzie wzajemna sympatia między ludźmi mimo dostrzeganych różnic w wyglądzie, preferencjach i zachowaniu.
10. Ćwiczenie „krąg równości”- podawanie scalającego kłębka sznurka z ręki do ręki, każda z osób trzyma część rozwijanego sznurka, aż do połączenia kłębka z końcem sznurka.
11. Podsumowanie spotkania, poczęstowanie słodyczami z „pudełka różności” w ramach nagrody za aktywny udział w zajęciach.
12. Podziękowanie za aktywny udział cukierkiem z pudełka pt. „pyszne różności”.
13. Pożegnanie i zaproszenie na kolejne spotkanie z cyklu: „My, Wy, Oni… porozmawiajmy o tolerancji” w następnym miesiącu.

III.
Temat warsztatów: „Szkoła wolna od „Wredziaków””

Data spotkania: 16 maja 2016
Miejsce: Zespół Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży
Uczestnicy: uczniów klas I-III SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, uczniów Zespołów Edukacyjno- Terapeutycznych na poziomie SP i Gimnazjum oraz uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy;
Cele zajęć:
- uczniowie słuchają ze zrozumieniem czytanego tekstu;
- uczniowie biorą czynny udział w proponowanych aktywnościach warsztatowych;
- uczniowie współpracują w grupach;
- uczniowie wypowiadają się samodzielnie;
- uczniowie poznają sylwetkę człowieka nietolerancyjnego i jego wpływ na innych;
- uczniowie utrwalają zachowania właściwe dla tolerancji.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
Metody pracy: praca z tekstem, warsztaty plastyczne, uproszczona burza mózgów, tworzenie mapy mentalnej.
Środki dydaktyczne: opowiadanie pt. „Pan Wredzik” autorstwa Grzegorza Kasdepke, arkusze szarego papieru, kreda kolorowa, duży schemat szkoły przygotowany z tektury z motywem tęczy, zdjęcia uczniów, kleje, nożyczki, marker tablica, kredki, karty pracy z symbolami sylwetek/wózków inwalidzkich, kłębek sznurka, pudełko „pyszne różności”
Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do zajęć osób prowadzących: powitanie, zajęcie miejsc, przedstawienie celu i przebiegu spotkania.
2. Ćwiczenie „co w Tobie lubię”- siedzenie w kręgu, każdy uczeń mówi do kolegi po swojej prawej stronie jaką jego cecha podoba się mu nim najbardziej np. lubię w Tobie to, że chętnie pomagasz innym… lubię Twój uśmiech itp. ćwiczenie powtarzamy, aż wszyscy w kręgu się wypowiedzą.
3. Przeczytanie przez prowadzących opowiadania pt. „Pan Wredzik” autorstwa Grzegorza Kasdepke.
3. Praca z tekstem w oparciu o pytania nauczycieli, mająca na celu wyciągnięcie wniosków z usłyszanej historii.
4. Zapisanie na tablicy cech osoby „nietolerancyjnej” w oparciu o usłyszaną historię- „burza mózgów”.
5. Stworzenie w oparciu mapy mentalnej pt. „Szkoła wolna od Wredzików” (czyli ludzi nietolerancyjnych):
- uczniowie przygotowują swoje sylwetki w oparciu o karty pracy, symbole i swoje zdjęcia;
- każdy uczeń nakleja swoją postać na przygotowany schemat budynku szkoły tektury z tęczowym motywem;
- prowadzący podsumowują: „po naszych spotkaniach wszyscy będziemy starać się być tolerancyjni, aby w naszej szkole nigdy nie zagościł żaden nietolerancyjny „Wredzik””.
6. Prowadzący zapraszają całą grupę na boisko i proponują wspólne zaprojektowanie i namalowanie na betonowym podłożu z użyciem kredy szkolnej maskotki w tęczowych barwach (uczniowie siedzący na wózkach inwalidzkich rysują na szarym papierze).
7. Wspólne wymyślanie i wybranie nazwy dla stworzonego stworka i nazwanie (np. Różnorodek, „Tolerek” itp.), sesja zdjęciowa z nową szkolną maskotką.
8. Ćwiczenie „krąg równości”- podawanie scalającego kłębka sznurka z ręki do ręki, każda z osób trzyma część rozwijanego sznurka, aż do połączenia kłębka z końcem sznurka.
9. Podsumowanie cyklu spotkań stojąc w „kręgu równości” przez prowadzących i swobodne wypowiedzi uczniów na temat wrażeń jakie one dla nich przyniosły (elementy ewaluacji).
10. Podziękowanie za aktywny udział cukierkiem z pudełka pt. „pyszne różności”.
11. Pożegnanie.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.