Katalog

Marta Sobiechowska - Marczenia, 2016-06-01
Świebodzin

Język polski, Plany pracy

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +


,, Czegokolwiek się w życiu podejmujemy, mamy szansę powodzenia
tylko wtedy, gdy jesteśmy autentyczni i zaangażowani ”PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Marta Sobiechowska – Marczenia


Powiatowy Zespół Szkół
Technicznych i Zawodowych
w Świebodzinie


MARTA SOBIECHOWSKA-MARCZENIA
NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO I WIEDZY O KULTURZE
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
I ZAWODOWYCH W ŚWIEBODZINIE

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy.
Przewidywana data ukończenia stażu: maj 2016r.
Staż pracy: 10 lat.
Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie na kierunku filologia polska
( Uniwersytet Zielonogórski ), studia podyplomowe na kierunku wiedza o kulturze z filozofią ( Uniwersytet Zielonogórski ).
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel mianowany.
Zatwierdzenie planu: 13 wrzesień 2013r.


Cele stażu:

1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.

2. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności służących rozwojowi zawodowemu oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.

3. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Lp.
ZADANIA ROZWOJOWE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego , przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• wstępna analiza własnych umiejętności
• zapoznanie się z aktualnymi
przepisami prawa oświatowego
dotyczącymi awansu zawodowego

• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

• sporządzenie planu rozwoju zawodowego•śledzenie zmian dokonywanych w
Karcie Nauczyciela

•uzyskiwanie informacji na temat awansu
zawodowego
za pomocą Internetu

• założenie teczki ,, Awans zawodowy ”
sierpień 2013
sierpień / wrzesień 2013


wrzesień 2013

wrzesień 2013okres stażu


okres stażuwrzesień 2013
autorefleksja dotycząca umiejętności, kompetencji oraz dotychczasowych osiągnięć zawodowych

wniosek o rozpoczęcie stażu

plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły

rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego

wydruki z Internetuteczka stażu zawodowego2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• gromadzenie dokumentacji.

• praca nad spełnieniem wymagań
koniecznych do uzyskania stopnia awansu
nauczyciela dyplomowanego

• uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
okres stażu

okres stażuczerwiec 2016
teczka ,, Awans zawodowy ”

ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
3.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• przygotowanie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego

czerwiec 2016
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.


Lp.
ZADANIA ROZWOJOWE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODYREALIZACJI
1.
Bieżąca analiza i ocena pracy własnej.

• prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
szkoły oraz lekcji otwartych przy udziale
innych nauczycieli
w ciągu stażu, zgodnie z terminami przyjętymi przez zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych
konspekty lekcji, arkusze pohospitacyjne
2.
Śledzenie i analizowanie zadań oraz potrzeb szkoły.
• analiza dokumentacji szkolnej:Statutu
Szkoły, Szkolnego Programu
Wychowawczego, Wewnątrzszkolnego
Systemu Oceniania
okres stażu
notatki własne


3.
 Czynny udział w tworzeniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.
• opracowywanie ankiet dla rodziców oraz
pracowników szkoły-analiza zebranych
materiałów

okres stażu
zbiór ankiet wraz z analizą
4.
Udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli.

•dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z
innymi nauczycielami

okres stażu
notatka pohospitacyjna
5.
Przygotowanie i przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w celu zbadania stanu wiedzy i poziomu umiejętności uczniów.
•przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych-
analiza wyników i sformułowanie
wniosków do dalszej pracy w celu
efektywnego przygotowania uczniów do
egzaminu maturalnego
dwa razy do roku – w listopadzie i marcu
analiza wyników wraz z wnioskami
6.
Przygotowanie i przeprowadzenie diagnoz z języka polskiego w klasach I, II, III technikum.
• przygotowanie diagnoz, badających
kompetencje klas I, II, III oraz systematyczne obserwowanie
efektów nauczania
klasa I– wrzesień
klasa II, III – październik
analiza wyników wraz z wnioskami
7.
Opracowanie i wdrożenie programu do realizacji godzin wychowawczych.
• zgromadzenie materiałów niezbędnych
do opracowania programu oraz
merytoryczne opracowanie jego treści
wrzesień 2013
 
 
 
propozycje godzin wychowawczych, zatwierdzonych
przez Radę Pedagogiczną oraz zapisy w dzienniku lekcyjnym.
8.
Praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do udziału w konkursach recytatorskich, literackich, ortograficznych. Rozwijanie zainteresowań humanistycznych.
• indywidualizacja zajęć na lekcjach,
konsultacje w razie potrzeb
okres stażu
potwierdzenie udziału w konkursach
9.


Prowadzenie zajęć konsultacyjno-wyrównawczych.•pomoc uczniom mającym trudności w
nauce oraz pomoc w przygotowaniu do
ustnego egzaminu maturalnego z języka
polskiego
okres stażu
potwierdzenia o udziałach w szkoleniach,
dziennik zajęć pozalekcyjnych
10.
Organizowanie uroczystości szkolnych.
•zachęcanie uczniów do aktywnego
zaangażowania w przygotowanie i
realizację uroczystości szkolnych,
bądź programówpropagujących
pozytywny wizerunek szkoły w
środowisku

okres stażu
przykładowe scenariusze uroczystości
11.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
•współtworzenie kroniki szkolnej
okres stażu
potwierdzenie opiekuna Samorządu Uczniowskiego

12.
Organizowanie wycieczek dydaktyczno – krajoznawczych.
•zachęcanie uczniów do obcowanie z
przyrodą oraz zabytkami kultury
okres stażu
potwierdzenie dyrektora, program wycieczek szkolnych

13.
Aktywna współpraca z Teatrem Lubuskim im.
L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze.

• organizacje wyjazdów na spektakle
Teatralne
okres stażu
potwierdzenia udziału,
wpisy w dzienniku lekcyjnym
14.
Systematyczne poszerzanie
wiedzy w zakresie pracy
wychowawczo- dydaktycznej i
opiekuńczej oraz wykorzystanie
jej w celu podnoszenia jakości
pracy szkoły.
 
 • udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie
z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły
 
 • systematyczne zapoznawanie się
z literaturą pedagogiczną

okres stażu

 
 
 
zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
15.
Samodzielne studiowanie
literatury fachowej i czasopism
pedagogicznych.
• lektura i analiza literatury fachowej w celu
zgromadzenia wiedzy służącej podniesieniu
jakości pracy z uczniem

okres stażu
wykaz tytułów oraz wnioski wypływające z lektury
16.
Pedagogizacja rodziców.
• pogadanki dotyczące trudności
opiekuńczo-wychowawczych oraz
prelekcje na temat zagrożeń
wynikających z różnego rodzaju
uzależnień
kwiecień 2014
ankieta przeprowadzona wśród rodziców
17.
Podsumowanie rocznej realizacji
planu rozwoju zawodowego –
sprawozdanie.
 • analiza przebiegu pracy- samoocena i
autorefleksja• gromadzenie dokumentacji
uzyskanie oceny dorobku zawodowego
okres stażu

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, potwierdzone przez dyrektora szkoły

ocena dorobku zawodowego nauczyciela,
materiały zgromadzone w teczce „Awans zawodowy”

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Lp.
ZADANIA ROZWOJOWE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji.
•opracowywanie narzędzi badawczych oraz
przygotowywanie pomocy dydaktycznych do
pracy z uczniami

• korzystanie z programów edukacyjnych,
encyklopedii multimedialnych i Internetu
okres stażuokres stażu

przykłady narzędzi badawczych przygotowanych przy pomocy komputera
2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
•tworzenie pomocy dydaktycznych w postaci kart pracy, plansz informacyjnych, sprawdzianów


• tworzenie tablic gramatycznych i
leksykalnych ,opracowanych technologią
komputerową

• wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z
Internetu na potrzeby lekcji i uroczystości
szkolnych

• wykorzystanie komputera do wykonywania
dyplomów

• ukończenie kursów i szkoleń
informatycznych
okres stażu
okres stażuokres stażuokres stażu


zgodnie z ofertą szkoleń
kserokopie
przykładowe tablicewykorzystane scenariuszeprzykładowe dyplomy


zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń

3.
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach z języka polskiego i wiedzy o kulturze oraz w celu pogłębiania własnej wiedzy.

• prezentacje multimedialne na temat
wybranych dzieł sztuki, kultury i literatury

• wykorzystanie Internetu jako źródła
informacji

• śledzenie zmian w przepisach prawa
oświatowego, korzystanie ze stron MEN

okres stażu


na bieżąco


na bieżąco
przykładowe scenariusze


adresy stron i portali dla nauczycieli

4.
Dokumentowanie działań założonych w planie rozwoju zawodowego.
• systematyczna realizacja zadań założonych w
planie rozwoju zawodowego i bieżąca ich
dokumentacja

na bieżąco


teczka stażysty

5.
Publikowanie w Internecie efektów pracy własnej.
• opublikowanie w portalu internetowym
zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego• publikowanie na stronach internetowych
konspektów lekcji oraz
scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych

okres stażu
okres stażu
przesłanie planu na portal, adres strony internetowejwydruki internetowe


§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.Lp.
ZADANIA ROZWOJOWE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1.
Współpraca z innymi
nauczycielami mająca na celu
wzajemną wymianę
doświadczeń.
• prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli


• prowadzenie konkursów i imprez szkolnych
w obecności innych nauczycieli

• wygłoszenie referatów lub przeprowadzenie
szkoleń w zespole nauczycieli
prezentujących nowe umiejętności zdobyte
na kursach metodycznych


• przygotowanie i przeprowadzenie lekcji
otwartych ( język polski, godzina
wychowawcza).

• opracowane scenariusze zajęć i inne
materiały edukacyjne.

okres stażu


okres stażu


okres stażu

okres stażu
potwierdzenia udziału przez nauczycieli

scenariusze, protokoły imprez


potwierdzenie dyrektora szkoły o
przeprowadzonych szkoleniach
scenariusze lekcji koleżeńskich,
potwierdzenia dyrektora szkoły

2.
Udział w procesie WDN.
• udział w pracach komisji przedmiotów
humanistycznych.
okres stażu
sprawozdanie z realizacji zadań
3.
Pedagogizacja rodziców.

• prowadzenie szkoleń przeznaczonych dla
rodziców z wybranych dziedzin dotyczących
problemów dydaktycznych i
wychowawczych, pojawiających się w
okresie nauki ich dzieci.

okres stażu
materiały szkoleniowe4.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Świebodzinie.
• analiza sytuacji uczniów, podejmowanie
wspólnych działań pedagogicznych i
wychowawczych, realizacja zaleceń Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

• kierowanie uczniów na badania mające na
celu zdiagnozowanie dysfunkcji.

okres stażu
na bieżąco
potwierdzenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznejdokumentacja szkolna


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Lp.
ZADANIA ROZWOJOWE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1.
Opracowanie i wdrożenie programu do realizacji godzin wychowawczych.

• opracowanie programu godzin
wychowawczych i jego realizacja
we wrześniu
każdego roku
program z zatwierdzeniem dyrektora szkoły ,zapisy w dzienniku lekcyjnym

2.
Praca z uczniem posiadającym zalecenia lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
• dostosowanie wymagań do możliwości
ucznia.


• zachęcanie uczniów do udziału w
dodatkowych zajęciach mających na celu
pokonanie trudności w nauce

na bieżąco
przykładowe zadania


3.
Opracowanie programu integrującego zespół klasowy
• program imprez klasowych, wycieczek,
pomocy koleżeńskiej i jego realizacja-
diagnoza, monitoring i ewaluacja.

okres stażu
sprawozdanie, karty wycieczek

4.
Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania patologiom.
• uświadomienie uczniom zagrożeń płynących
z agresji, przemocy, nadużywania środków
odurzających, alkoholu i nikotyny


• prowadzenie pogadanek, dyskusji, rozmówokres stażu
okres stażu
program profilaktyczny zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną,
ankiety, ocena i opis uzyskanych efektów

wpisy w dzienniku lekcyjnym
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Lp.
ZADANIA ROZWOJOWE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1.
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku

• angażowanie uczniów do udziału w
konkursach


• przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego
konkursu recytatorskiego , przedstawienia
teatralnego lub wieczoru poetyckiego zgodnie
z tematyką zaproponowaną przez uczniów lub
dotyczącą działań zmierzających do uczczenia
ważnych rocznic

• współpraca z innymi nauczycielami przy
organizowaniu uroczystości o charakterze
środowiskowym wynikających z kalendarza
uroczystości szkolnych.

okres stażuokres stażu


okres stażu
dyplomy, podziękowania, potwierdzenie dyrektora szkoły


protokół z przebiegu konkursów, przykładowe scenariusze

scenariusze uroczystości

2.
Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy ,, Samaria ”.
• pomoc młodzieży uzależnionej w
zdobywaniu wykształcenia
2014/2015
spotkania raz w tygodniu

potwierdzenia wystawione przez pracowników Stowarzyszenia


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Lp.
ZADANIA ROZWOJOWE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1.
Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi i przestępczości wśród młodzieży oraz zaznajomienie ich z zasadami bezpieczeństwa przy współpracy z Policją i Służbą Zdrowia.

• nawiązanie współpracy z przedstawicielami
Policji i Służby Zdrowia w celu poszerzenia
świadomości uczniów na temat uzależnień i
odpowiedzialności karnej za popełniane
czyny.

• zaplanowanie cyklu zajęć z klasą na temat
narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu


•zorganizowanie spotkania rodziców z
pielęgniarką szkolną w celu zwiększenia
świadomości na temat sposobów
rozpoznawania symptomów uzależnień

•przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży i
rodziców na temat ich wiedzy o
uzależnieniach

• opracowanie z uczniami plakatów i gazetek
ściennych dotyczących uzależnień
okres stażu

listopad / gru-
dzień 2013


grudzień 2013
grudzień 2013grudzień 2013
zaświadczenia o współpracy

program cyklu zajęć wychowawczych – spis tematów.


ankieta przeprowadzona wśród rodzicówwyniki badań ankietowychprzykładowe plakaty2.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

• udział w imprezach organizowanych przez
Samorząd Uczniowski

• pomoc w przygotowaniu niektórych imprez i
uroczystościokres stażu
potwierdzenia opiekuna Samorządu Uczniowskiego

3.
Współpraca z organizacjami i instytucjami oświatowymi przygotowującymi i prowadzącymi konkursy dla uczniów.
• współpraca z ŚwiebodzińskimDomem
Kultury

•uczestnictwo w konkursach i turniejach


• rozwijanie umiejętności uczniów szczególnie
uzdolnionych, zachęcanie do podejmowania
dodatkowych zadań wykraczających poza
ramy programowe

okres stażu


okres stażu


okres stażu
potwierdzenie Dyrektora Domu Kultury

potwierdzenie o uczestnictwie uczniów w konkursach

potwierdzenie o uczestnictwie uczniów w konkursach


§ 8 ust. 2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej


Lp.
ZADANIA ROZWOJOWE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1.
Opublikowanie w portalu
internetowym „Planu rozwoju
zawodowego”.

• przygotowanie planu oraz przesłanie na
stronę internetową
 
październik 2013
publikacja na stronie internetowej
2.
Publikacja autorskich
scenariuszy lekcji.
• redakcja scenariuszy przeznaczonych do
publikacji

okres stażu
adresy stron internetowych

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Lp.
ZADANIA ROZWOJOWE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
• stała współpraca z rodzicami, poznawanie
środowisk wychowanków, diagnozowanie
problemów, ustalenie metod pracy i form
pomocy

• opieka nad uczniami o obniżonych
możliwościach intelektualnych,
wyrównywanie braków edukacyjnych oraz
zachęcanie do korzystania z pomocy
koleżeńskiej

okres stażu
okres stażu
ankiety, notatki własne
dokumentacja szkolna


2.
Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych wśród uczniów.
• rozpoznanie przypadków uczniów
wymagających szczególnej pomocy ze strony
nauczyciela

• zdiagnozowanie problemu, opis oraz sposoby
pomocy

• planowane a uzyskane efekty
na bieżąco,
zgodnie z
potrzebami wynikającymi z sytuacji
podopiecznych
opisy przypadków, analiza podjętych działań oraz wnioski


Plan rozwoju jest otwarty i może ulec zmianom (w zależności przydziału czynności osobie realizującej)


Świebodzin 13 września 2013r.
opracowała : mgr Marta Sobiechowska - Marczenia
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.