Katalog

Kinga Bruździak, 2016-06-01
Działdowo

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Samoocena nauczyciela

- n +

SAMOOCENA NAUCZYCIELA
Opracowała Kinga Bruździak

L.P. KRYTERIA OCENY UZASADNIENIE - dowody potwierdzające spełnianie kryteriów

1.
Wymierne osiągnięcia w pracy z młodzieżą –wysokie wyniki uczniów i klas na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych
Rok szkolny 2013/2014 - Udział uczniów w:
- Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem wynik klasy na poziomie zbliżonym do średniej krajowej – 30 pkt na 40 możliwych – 75 %.
- Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasisty zorganizowanym przez CKE średnia klasy wyniosła 9 pkt na 14 możliwych – 64 % i okazała się wyższa od średniej kraju, która wyniosła 7,9 pkt – 56%.


2.
Przygotowanie uczniów do konkursów i uzyskiwane sukcesy w skali pozaszkolnej (regionalnej, krajowej)
Rok szkolny 2014/2015:
- Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion” kategoria U – 8 dziewcząt – I miejsce w gminie i I miejsce w powiecie działdowskim. Zakwalifikowanie się do ostatniego etapu rozgrywek w tej kategorii finałów województwa –III miejsce w województwie.
Rok szkolny 2013/2014 :
- Udział uczniów w konkursie matematycznym KANGUR – dwóch uczniów uzyskało wyróżnienie w tym konkursie – Jeden uczeń uzyskał 78 pkt, zajął 64 miejsce na 1796 osób startujących i 77 pkt 76 miejsce na 1796.
- Uczeń zajął II miejsce w gminnym konkursie matematycznym.
- W konkursie ekologicznym EKO PLANETA brało udział 5 uczniów. Bardzo dobry wynik uzyskał…. Był to najlepszy wynik w szkole w kategorii klasy III i IV.
- W gminnym konkursie recytatorskim POEZJI I PROZY
w Księżym Dworze wzięło udział 3 uczniów. Jedna uczennica zakwalifikowała się do etapu powiatowego tego konkursu.
- W gminnym konkursie „Gier i zabaw ruchowych” brało udział 4 uczniów, zajęli I miejsce.
- Turniej Piłki Nożnej „ Z podwórka na stadion” kategoria U – 10 dziewcząt – I miejsce w gminie i II miejsce w powiecie działdowskim.


3.
Umiejętność pracy
z uczniem słabym i uzyskane wyniki tej pracy
Co roku prowadzę dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny i studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, to ułatwia mi pracę. Wszystkich uczniów, u których zauważyłam znaczące trudności w nauce kierowałam na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie, uzyskane wskazówki i zalecenia stosowałam w codziennej pracy
z uczniami. W roku szkolnym 2013/2014 miałam w klasie czterech uczniów z opinią. Wszyscy uczniowie kończący klasę trzecią opanowali umiejętność czytania, pisania i liczenia
w zakresie umożliwiającym im kontynuację nauki w klasie czwartej.
Obecnie na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze uczęszcza siedmioro dzieci.


4.
Umiejętność pracy
z uczniem uzdolnionym
i uzyskane wyniki tej pracy
Co roku prowadzę dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – kółko matematyczne. Na zajęciach tych przygotowuję dzieci do udziału w różnych konkursach np. matematycznym KANGUR, przyrodniczym EKO PLANETA, ortograficznym,
recytatorskim, muzycznym „Wesoła nutka”, plastycznych.
Uzyskane efekty wyszczególniłam w punkcie 2 i 8.


5.
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i czasu wolnego młodzieży
(imprezy, wyjazdy, wycieczki, wypoczynek)
Zajęcia pozalekcyjne jakie prowadzę to: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i kółko matematyczne.
Wyjazdy i wycieczki:
- Zorganizowałam wycieczkę do Warszawy z BTU „Regiony”
dla uczniów klas I-III.
- Pełniłam funkcję opiekuna w wycieczce do Trójmiasta, Płocka, Torunia klas I – III.
- Brałam udział w wyjazdach do Działdowa w ramach projektu
„Otwarta firma”.
- Pełniłam rolę opiekuna podczas wycieczki do teatru
w Warszawie klas IV-VI i podczas wyjazdu na basen do Mławy i Plusek.
- Organizowałam we współpracy z rodzicami wyjazdy na konkursy i zawody sportowe dzieci.
- Wycieczki z uczniami w ramach żywych lekcji przyrody do lasu, parku, na przejście dla pieszych, na pocztę.


6.
Podejmowanie działań na rzecz szkoły i środowiska – organizacja
i przygotowanie imprez szkolnych
i środowiskowych, konkursów
Imprezy szkolne i środowiskowe:
- Organizacja i przygotowanie występu dzieci z okazji „Ślubowania” uczniów klasy pierwszej. Zaproszenie rodziców, dziadków pierwszaków, nauczycieli i uczniów klas 0 – III, pana Dyrektora szkoły i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
- Organizowanie i przygotowanie imprezy z okazji Dnia Matki
i Dnia Ojca.
- Organizowanie klasowego Dnia Dziecka we współpracy
z rodzicami.
- Organizacja i przygotowanie z uczniami Dnia Babci i Dziadka.
- Przygotowanie z dziewczynkami części artystycznej na wizytę studyjną „Szkoły Promującej Zdrowie”.
- Przygotowanie uczniów do występów z okazji Dnia Patrona (bajki „Pies i wilk”, „ Zając i żaba”, „Chłop i żmija”).
- Udział w akcji „ Poczytaj Bratkowi” moja klasa III czytała książeczki dzieciom z zerówki.

Konkursy:
- Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolnego konkursu ortograficznego klas III – VI o tytuł „ Mistrza Ortografii”. Sprawdzanie prac, wyłonienie laureata.
- Przeprowadzenie trwającego cały rok konkursu biblioteki szkolnej na najlepszego Czytelnika Roku.
- Przeprowadzenie szkolnych konkursów kwalifikujących uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych (artystycznych – recytatorskich, plastycznych, przedmiotowych – matematycznych, ortograficznych, przyrodniczych i sportowych)


7.
Opiekowanie się organizacjami uczniowskimi – Samorząd Uczniowski, gazetka, kluby szkolne
Pełnienie roli opiekuna drużyny piłki nożnej dziewcząt „Smerfetki” U – 8. Wyjazdy na zawody, prowadzenie dokumentacji zawodników, zgłoszenie zawodników do udziału
w zawodach.

8.
Pobudzanie aktywności klasowej do udziału
w konkursach szkolnych; klasa, której jest wychowawcą uzyskuje wysokie wyniki
w rankingach i konkursach szkolnych
- Wszyscy uczniowie mojej klasy biorą udział w różnego rodzaju konkursach plastycznych na etapie szkolnym i pozaszkolnym. Każdy ma szansę na zwycięstwo.
- Zachęcam uczniów do udziału w konkursach artystycznych.
W zeszłym roku moja klasa zajęła I miejsce w szkolnym konkursie tańca i śpiewu „Mini listy przebojów” z okazji pierwszego dnia wiosny. Cały układ choreograficzny przygotowała uczennica kl. III Klaudia Lemańska.
- III miejsce w szkolnym konkursie ortograficznym dla klas III-VI
zajął uczeń mojej kl. III.
- W tym roku szkolnym moja klasa dwa razy we wrześniu
i listopadzie uzyskała tytuł „Super Klasy” za najwyższą frekwencję.

9.
Szczególna aktywność
w organizowaniu
i wyposażeniu pracowni
- Samodzielne przygotowanie wielu pomocy dydaktycznych
w postaci plakatów, plansz, gazetek, obrazków drukowanych na kolorowej drukarce.
- Zakup pomocy demonstracyjnych, liczydeł.
- Przygotowanie we współpracy z rodzicami boxów dla wszystkich dzieci w klasie, gdzie można przechowywać książki
i zeszyty.
- Zorganizowanie kącików w klasie: kącik czytelniczy – książki wypożyczone z biblioteki, gier dydaktycznych i zabawek –
z dawnej zerówki, kącika muzycznego i przyrodniczego.
- Wymiana posiadanych pomocy z innymi nauczycielami (wypożyczenia pomocy z klasy historycznej, matematycznej, przyrodniczej i klas I –III).
- Wyposażenie klasy w komputer z dostępem do Internetu.


10.
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Ukończone studia podyplomowe:
- Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
- Terapia Pedagogiczna
Aktywny udział w szkoleniach:
Rok szkolny 2014/2015
- Zmiany w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej. Nowy elementarz w realizacji podstawy programowej – ODN Olsztyn
- Narkotyki – gmina Działdowo
- Dysprasja „Kiedy wykonywanie prostych czynności staje się problemem” Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Działdowie
- Ocena rozwojowa – szkolenie dwudniowe Olsztyn
- Tablica interaktywna – SP Uzdowo
- „Adaptacja sześciolatka w szkole” - e-konferencja MAC
A. Piotrowska
- Matematyka w „Naszym Elementarzu” i „Ćwiczeniach
z pomysłem” - e-konferencja WSiP J. Hanisz
- „Poczucie własnej wartości uczniów jako źródło motywacji osiągnięć”- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Działdowie
Rok szkolny 2013/2014
- Metody doskonalenia umiejętności w zakresie rozwijania myślenia matematycznego – szkolenie dwudniowe Warmińsko Mazurski ODN Olsztyn
- Koncepcja Pracy Szkoły – gmina Działdowo
- Matematyczne stacje badawcze - wydawnictwo WSiP
- Dojrzałoś szkolna – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Działdowie
- Problemy diagnozy uczniów z przejawami trudności w uczeniu się matematyki – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Działdowie.
- Pole minowe czy pole do popisu? Fakty i mity edukacji wczesnoszkolnej w świetle reformy oświaty i praktyki w pracy nauczyciela – wydawnictwo MAC
- Jak pracować z dzieckiem młodszym w szkole? – TWP w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie
- Nauczyciel trener i doradca – cały semestr DAR
Działdowo


11.
Wprowadzanie innowacji pedagogicznych, nowoczesnych rozwiązań metodycznych, stosowanie aktywnych metod pracy
- Stopniowe wprowadzanie oceny rozwojowej w ocenie ucznia.
- Stosowanie aktywnych metod nauczania – ukończony kurs nauczyciela trenera, doradcy.
- Wykorzystanie do pracy technologii informacyjnej, komputera, rzutnika multimedialnego, tabletu. Tworzenie prezentacji multimedialnych, korzystanie z zasobów scholaris.
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych z pomocą komputera.
- Udział w e-konferencjach za pośrednictwem Internetu.

12.
Podejmowanie prac organizacyjnych w radzie pedagogicznej i zespołach nauczycielskich, udział
w realizacji projektów
- Opracowanie Rocznego Planu Pracy Szkoły
- Przygotowanie Kalendarza roku szkolnego 2014/2015
- Pełnienie funkcji członka zespołu ewaluacyjnego
- WZO edukacja wczesnoszkolna

13.
Dzielenie się wiedzą
i umiejętnościami z innymi nauczycielami – prowadzenie lekcji otwartych, szkoleń dla nauczycieli

- Przekazywanie informacji, notatek
materiałów ze szkoleń innym nauczycielom.
- Prowadzenie lekcji dla praktykantów i nowych nauczycieli.

14.
Umiejętność organizacji współpracy z rodzicami
i angażowanie ich do działań na rzecz szkoły
- Współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze. Mam
z rodzicami moich uczniów codzienny kontakt przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci ze szkoły.
- Rodzice z Rady klasowej bardzo angażują się w życie klasy, chętnie uczestniczą i pomagają w przygotowaniu
takich imprez klasowych jak Ślubowanie, Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki – rodzice ufundowali i zakupili prezenty. Rodzice chętnie przychodzą na bale i dyskoteki, chętnie uczestniczą
w uroczystościach szkolnych, gdy występują ich dzieci.
Wszyscy interesują się postępami w nauce swoich dzieci, przychodzą na zebrania.
- Rodzice pomagają w dowożeniu dzieci na konkursy i zawody sportowe.
- W zeszłym roku rodzice z własnej inicjatywy przygotowali uroczystość zakończenia nauki w klasie III. Zaprosili, pana Dyrektora, nauczycieli uczących i wychowawcę. Dzieci mówiły wierszyki i śpiewały piosenki przygotowane przez rodziców.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.