Katalog

Agnieszka Thomas, 2016-06-01
Ruda Śląska

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Program kółka matematycznego

- n +
Program kółka matematycznego „Poszukuję, myślę, odkrywam.”
WSTĘP

Program kółka matematycznego jest przeznaczony dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej zainteresowanych matematyką i uzdolnionych w tym kierunku. Realizowany będzie w wymiarze 60 minut tygodniowo, w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie będą mieć możliwość samodzielnego wykonywania zadań, działania na konkretach, świadomego i aktywnego uczestnictwa w procesie nauczania. Zastosowane metody i formy pracy, z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności, umożliwią osiągnięcie założonych celów.
Zadaniem kółka jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, pogłębienie wiedzy i umiejętności myślenia matematycznego. Dzieci będą aktywizowały swoją naturalną ciekawości, chęć poszukiwania informacji, obserwacji, formułowania hipotez i udzielania własnej odpowiedzi.
Punktem wyjścia do realizacji programu jest stymulowanie do twórczej i samodzielnej pracy, wykorzystanie metod aktywizujących, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia. Dopuszcza się płynność w dopasowaniu liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych zagadnień w zależności od potrzeb i oczekiwań uczniów.CELE OGÓLNE:
 Rozwijanie twórczego i matematycznego myślenia;
 Pobudzanie uczniów do aktywności poznawczej;
 Stosowanie matematyki w życiu codziennym;CELE SZCZEGÓŁOWE:
 Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych;
 Rozbudzanie chęci do podejmowania wysiłku intelektualnego;
 Rozwijanie samodzielności;
 Doskonalenie zdobytej wiedzy;
 Poszukiwanie różnych sposobów rozwiązywania zadań;
 Wpajanie zasad zgodnej współpracy w grupie;TREŚCI KSZTAŁCENIA:
1. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100
2. Zapisywanie i odczytywanie liczb w zakresie 1000, porównywanie ich z użyciem znaków <, >, =
3. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
4. Równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.
5. Rozwiązywanie zadań tekstowych.
6. Obliczenia pieniężne.
7. Wykonywanie pomiarów, stosowanie jednostek miar.
8. Ważenie, używanie miar
9. Odmierzanie płynów
10. Odczytywanie temperatur.
11. Wykonywanie obliczeń zegarowych
12. Obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych.
13. Odczytywanie i zapisywanie liczb w systemie rzymskim.
14. Figury geometryczne- wykonywanie rysunków, obliczanie obwodów.
15. Rysowanie drugiej połowy figury symetrycznej; rysowanie figury w powiększeniu i pomniejszeniu;METODY
1. Problemowe:
 Klasyczna metoda problemowa
 Aktywizujące:
• Eksperymenty
• Metoda przypadków
• Metoda sytuacyjna
• Gry i zabawy dydaktyczne
• Burza mózgów
• Metoda kruszenia
• Pogadanka
2. Praktyczne:
 Ćwiczenia przedmiotowe
 Praktycznego działania
 Badania indywidualnego przypadku
FORMY
Na zajęciach będą wykorzystywane różne formy pracy:
 indywidualna:
- jednolita
-zróżnicowana

 zbiorowa z całym zespołem
 grupowa:
-jednolita
-zróżnicowana

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Na zajęciach wykorzystywane będą różne pomoce służące realizacji treści nauczania, w zależności o potrzeb. Będą to między innymi: karty pracy, przyrządy do wykonywania pomiarów (taśmy miernicze), domino, kostki do gry, ilustracje, przybory nietypowe ( np.. guziki, zapałki), karty do gry, karty do bingo, gry planszowe.

OCENIANIE UCZNIÓW
W zajęciach uczestniczyć będą chętni uczniowie zatem ocena pracy będzie opisowa, wyrażana słownie lub pisemnie. Dokonywana będzie na podstawie obserwacji uczniów. Ocenianiu podlega:
• zaangażowanie i wkładany wysiłek
• pomysłowość i twórczość
• aktywny udział w zajęciach
• wytwory pracy uczniów

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

Nauczyciel podczas zajęć kieruje procesem rozwoju ucznia przez:

 rozwijanie twórczego myślenia, stosowanie zadań otwartych
 wyszukiwanie ciekawych zadań, gier i zabaw matematycznych
 prezentowanie przez uczniów sposobów rozwiązywania zadań na forum klasy
 stosowanie różnorodnych form i metod pracy z uczniem
 wykorzystywanie na zajęciach przydatnych pomocy dydaktycznych


OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

UCZEŃ:

 opanował treści kształcenia zawarte w podstawie programowej;
 rozwinął zainteresowania i uzdolnienia matematyczne;
 udoskonalił umiejętności rozwiązywania zadań różnymi sposobami
 rozwinął logiczne myślenie, pamięć, uwagę, dociekliwość, wytrwałość
 wykorzystuje wiadomości i umiejętności matematyczne w praktyczny sposób
 zgodnie współpracuje w grupieWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.