Katalog

Katarzyna Jachacy, 2016-06-01
Duczki

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

PLAN PRACY ZESPOŁU EDUKCJI WCZESNOSZKOLNEJ I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZK. 2015/ 2016

- n +PLAN PRACY
ZESPOŁU EDUKCJI WCZESNOSZKOLNEJ I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZK. 2015/ 2016
Cele ogólne:

• uściślenie współpracy,
• efektywna realizacja zadań wynikających z planów wychowawczych i profilaktycznych,
• integracja uczniów klas 0-III; podjęcie działań socjalizujących,
• konkretyzacja zakresu zadań nauczycieli,
• poprawa efektywności kształcenia i wychowania, podnoszenie poziomu osiągnięć
uczniów, motywowanie ucznia, minimalizowanie porażek,
• współdziałanie i komunikacja nauczycieli w sprawach uczniów,
• wzbogacanie własnego warsztatu pracy, przez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w nauczaniu i wychowaniu zdobytym w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,
• współdziałanie w organizowaniu uroczystości , imprez, konkursów,
• współpraca z rodzicami uczniów, wsparcie pedagogiczne rodziców
• opracowanie i konsekwentne przestrzeganie wewnątrzszkolnego oceniania w kl. 1-3Wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania i wychowania.
Wzajemna pomoc i wsparcie.


Planowane działania
Termin realizacji Osoby odpowiedzialne
• Opracowanie planu pracy na rok 2015/2016 Wrzesień 2015 Wszyscy nauczyciele
• Przypomnienie podstawy programowej w kl. 0-3. Wrzesień 2015 Wszyscy nauczyciele
• Opracowanie planów pracy wychowawczej i planów profilaktycznych na poziomie klas 0 –3 w oparciu o plan wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

Wrzesień
2015
wszyscy nauczyciele


• Przeprowadzenie diagnozy wstępnej dydaktycznej i wychowawczej w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej. Analiza i wnioski do dalszej pracy.

Wrzesień
2015


Nauczyciele klas 1• Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej - omówienie wyników diagnozy
I część:
październik
II część
marzec/ kwiecieńNauczyciele
oddziałów przedszkolnych
• Spotkania klasowych zespołów nauczycielskich
• Współpraca nauczycieli w zespołach klasowych;
opracowanie obszarów pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, znajomość opinii, orzeczeń PPP,
dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości
rozwojowych dzieci, stosowanie metod
aktywizujących, pozyskiwanie informacji
dotyczących organizacji procesu edukacyjnego w
sposób sprzyjający uczeniu się i kształtowaniu
umiejętności dzieci.

Wrzesień 2015
Cały rok wg potrzeb


Klasowe zespoły
nauczycieli

• Omawianie i rozwiązywanie problemów dydaktyczno- wychowawczych w zespołach klasowych, wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności, motywowanie, reagowanie na każde negatywne zachowanie uczniów, ich skargi i uwagi, informowanie rodziców-zeszyt korespondencji, pomoc w odrabianiu prac domowych – świetlica.

Według potrzeb
w ciągu roku


Wszyscy nauczyciele

• Przekazanie i omówienie wniosków z testu badań umiejętności trzecioklasisty z roku szkolnego 2014/2015 – „OBUT” (wnioski do wdrożenia do realizacji w pracy z uczniami, informacje co należy rozwijać, ćwiczyć, doskonalić w uczniach kl. 1-3)
Wrzesień
2015

• Analiza i ocena testów kompetencji, diagnozy rocznej po klasie 3

Czerwiec
2016
Nauczyciele
kl. 3
• Przygotowanie przez zespół scenariusza lekcji „Jak jeść smacznie i zdrowo”. Wspólne opracowanie i wdrożenie celów tych zajęć w swojej klasie.

• Przygotowanie scenariuszy zajęć dla
kl. 1-3 z okazji Święta Niepodległości oraz Święta
Konstytucji 3 Maja, gazetki okolicznościowe


Październik
2015


Listopad,
kwiecień

Wszyscy nauczyciele
• Upowszechnianie dobrych praktyk
Obserwacje zajęć koleżeńskich na poziomach,
oddziały przedszkolne kl.1, 2, 3– wspólne
omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć
formułowanie wniosków do dalszej pracy
dydaktycznej. W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy nauczyciele

• Opracowanie i realizacja w roku szkolnym 2015/2016 programu edukacyjnego dotyczącego zdrowia. Październik
2015
Realizacja rok szkolny 2015/2016 Wszyscy nauczyciele

Poszerzanie wiadomości i doskonalenie swoich umiejętności

• Wygłaszanie referatów związanych z pracą dydaktyczno- wychowawczą w ramach samokształcenia

 „Jak aktywizować uczniów”

 „Współczesne funkcjonowanie nauczycieli
w edukacji wczesnoszkolnej”

 „Indywidualne rozmowy z rodzicami; motywowanie rodziców do współpracy”

 „Arteterapia- jako forma terapii”

 „Jak motywować uczniów do nauki?”

 „Wycieczka jako jedna z form organizowania pracy dyd.- wych. z dziećmi”

 „Metody zapobiegania agresji wśród dzieci”

 „Gry w procesie nauczania – bank pomysłów na uatrakcyjnienie lekcji”

 „ Zabawy i ćwiczenia logopedyczne w przerwach śródlekcyjnych”
I okres

I okres


II okres


II okres

I okres

II okres


II okres


I okres


II okres• Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (udział w kursach, konferencjach) - przekazywanie informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w ramach szkoleń zewnętrznych.
w ciągu całego roku szkolnego


Wszyscy nauczyciele• Informowanie o cennych nowościach wydawniczych i wykorzystywanie pomysłów w pracy.
w ciągu roku
szkolnego
wszyscy nauczyciele

• Przygotowywanie pomocy, opracowywanie narzędzi pracy z wykorzystaniem komputera. Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych.
• Wymiana testów, kart pracy, pomocy
dydaktycznych, informacji, zadań własnych oraz zawartych w literaturze fachowej itp.
W ciągu roku szkolnego Wszyscy nauczyciele
• Wymiana uwag i spostrzeżeń na temat zachowania i osiąganych efektów nauczania w zespołach klasowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie w czasie przerw. Na bieżąco Wszyscy nauczyciele
• Ustalenie harmonogramu zmian dekoracji oraz form realizacji gazetek ściennych na korytarzach szkolnych oraz dekoracja okien z uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za sprawną realizację gazetek tematycznych. Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele
• Współdziałanie ze świetlicą szkolną – zapewnienie opieki świetlicowej uczniom zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami rodziców. na bieżąco nauczyciele świetlicy, wychowawcy
Podjęcie działań socjalizujących i integrujących dzieci.
Podnoszenie motywacji i chęci do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz właściwej postawy uczniowskiej. Angażowanie dzieci w życie szkoły.

• Stopniowe , bezstresowe, wprowadzanie dzieci w świat szkoły podczas okresu adaptacyjnego

według potrzeb

wychowawcy
klas 0- 1, wszyscy nauczyciele


• Podejmowanie działań zmierzających do bezstresowego przejścia do kolejnego etapu edukacyjnego, a także zmiany środowiska szkolnego dzieci z klas 3

II okres roku szk. 2015/2016


nauczyciele
klas 3


• Współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą. W porozumieniu z pedagogiem uczniowie
mający problemy z nauką są kierowani do PPP, dzieci uczestniczą w zajęciach terapii logopedycznej. cały rok, według
potrzeb

wszyscy nauczyciele• Przeprowadzanie rozmów i zajęć w klasach 0-3 promujących przyjaźń , koleżeństwo, tolerancję oraz właściwe funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej, zajęcia z komunikacji, przeciwdziałanie agresji, przemocy, programy profilaktyczne „Cukierki”
• Udział w akcjach charytatywnych, loteriach, pomoc dzieciom z Domu Dziecka, akcja „Góra grosza”, zbieranie nakrętek.


cały rok
wszyscy nauczyciele• Praca z uczniem z trudnościami i uczniem zdolnym. Indywidualne podejście do dziecka i motywowanie go (rozmowy indywidualne z dziećmi, chwalenie, unikanie krytyki, pochwała za podjęty wysiłek, zauważanie i okazywanie dziecku pozytywnych efektów jego pracy, zachęcanie do udziału w konkursach), rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w odpowiednich zajęciach


cały rok

wszyscy nauczyciele
• Pochwały ustne i pisemne (za postępy w nauce, koleżeńskie, zachowanie)- przypominanie cech grzecznego ucznia i sympatycznego ucznia.

cały rok


wszyscy nauczyciele


• Zapoznanie dzieci z Prawami i Obowiązków Ucznia, stworzenie Klasowych Katalogów Zachowań
• Dążenie do kształtowania właściwych postaw uczniowskich poprzez propagowanie cech grzecznego i sympatycznego ucznia

wrzesień


cały rok

wszyscy nauczyciele
• Organizowanie wycieczek edukacyjnych, rekreacyjnych (harmonogram – załącznik) i innych imprez integrujących społeczność szkolną ze środowiskiem lokalnym. cały rok szkolny Wychowawcy
• Spotkanie z policjantem z Sekcji Ruchu Drogowego w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze, w szkole i poza nią.
• Nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
• W miarę możliwości spotkanie z przedstawicielami Ratownictwa medycznego – praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy
I okres


cały rok
Policja, wychowawcy
klas 1-3

wychowawcy, pani „Stopka”

Ratownicy medyczni

• Organizowanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach :

 Konkurs plastyczny : „Jesienny kolaż” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
 Konkurs jesienny na najciekawszą pracę plastyczną wykonaną z materiałów przyrodniczych.

 Konkurs plastyczny „Stajenka betlejemska”

 Konkurs plastyczny „Recepta na zdrowie”

 Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Choinka”

 Konkurs recytatorski


 Konkurs „matematyk na medal”

 Konkurs międzynarodowy „Kangurek” oraz „Stypendiada Żaczek”

 Konkurs plastyczny „ Koszyczek wielkanocny”

 Konkurs ortograficzny „Gżegżółka” dla klas 2,3


 Konkurs pięknego czytania

 Przygotowanie dzieci do udziału w konkursie plastycznym powiatowym „Niepełnosprawni są wśród nas”

 Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "Zuch" (organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej termin konkursu 9.03.2016 r. /forma pisemna/

 Festiwal Piosenki Angielskiej dla klas 1-3 SP, termin konkursu 21.04.2016 r.I okres

I okresI okres

I okres

I okres

II okres


II okres


II okres


II okres

II okres


II okres

II okresII okres
II okresA.

• Przeprowadzenie zajęć związanych z patronem szkoły – Janem Pawłem II, jego czynami, autorytetem, ciepłym i serdecznym podejściem do drugiego człowieka (zachęcanie do naśladownictwa) oraz zwrócenie uwagi dzieci na to, jak ogromną rolę przywiązywał do nauki- zajęcia prowadzone na podstawie gazetek ściennych w klasach. Uroczyste obchodzenie Dni Patrona
październik
maj
wychowawcy klas• Kulturalnie rozmawiamy z rówieśnikami i dorosłymi (rozmowy i pogadanki wychowawcze).

w ciągu roku

Wszyscy nauczyciele


• Przygotowywanie imprez klasowych i szkolnych;
- Ślubowanie klas I
- Spotkanie za św. Mikołajem
- Jasełka
- Wigilie klasowe
- spotkanie świąteczne „W świątecznym nastroju”
- Dzień Babci i dziadka
- Bal karnawałowy
- Walentynki
- Wielkanocne życzenia
- Przedstawienie, pt. „Czerwony Kapturek”
- Dzień Dziecka
- Dzień Patrona
w ciągu roku nauczyciele i wychowawcy
Zacieśnianie współpracy z rodzicami uczniów, integracja środowisk.

• Organizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez z udziałem rodziców i rodzin dzieci, pozyskiwanie rodziców do skutecznej współpracy na rzecz wzmacniania pozytywnych postaw uczniowskich:
Ślubowanie klas pierwszych, mikołajki, wigilia, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, wielkanocne spotkania, Dzień Matki i Ojca – przedstawienia , zakończenie kl. 3, współudział w organizacji festynu rodzinnego W ciągu roku szkolnego

wychowawcy klas1, 2, 3• Organizacja lekcji otwartych dla rodziców, uroczystości dla rodziców, wystawianie przedstawień, itp.
W ciągu roku szkolnego
nauczyciele zgodnie z harmonogramem uroczystości, które organizują dla rodziców.

• Spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą w miarę potrzeb I, II okres
Pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciele
• Informowanie rodziców w zakresie: praw i obowiązków rodzica w odniesieniu do sprawowanej opieki nad dzieckiem i realizowanego obowiązku szkolnego, wywiązywanie się z obowiązków wobec szkoły , przestrzeganie ustaleń z wychowawcą i nauczycielem cały rok wszyscy nauczyciele

• Wsparcie pedagogiczne rodziców :

- „Adaptacja w grupie przedszkolnej”
- „ Gotowość szkolna – zapoznanie z badanymi obszarami i sposobami ich rozwijania”, „Rola zabawy w rozwoju dziecka”, „rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej”

- „Jak motywować dziecko do nauki?
- „ Nauka domowa ucznia”

-„ Dziecko przed ekranem – szanse i zagrożenia”

- "Gry w procesie nauczania - bank pomysłów na uatrakcyjnienie lekcji."

- „Wpływ gotowości szkolnej na proces adaptacji”


- „Higiena pracy ucznia”

-,,Wychowanie do istotnych wartości życia ludzkiego"

- „Jaka jest rola Rodziców , gdy dziecko idzie do szkoły”

- „Jak przygotować dziecko do nauki w klasie IV”
- „ Jak być konsekwentnym wobec dziecka”
- „ Kształtowanie samodzielności uczniów klas młodszych”


wrzesień

I i IIokres
I okres

I okres


I okres

I okres


I okres


I okres

II okres

II okres

II okres

I okres
II okres
Analiza kryteriów oceniania i PSO w kl. 1-3


• W zespole omówienie zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Na podstawie tego dokumentu praca w zespole nad tworzeniem nowych zapisów dokumentu Wewnątrzszkolne Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej.
• Konsekwentne przestrzeganie zasad WO i kryteriów oceniania w klasach 1-3

sierpień 2015
cały rok
Wszyscy nauczyciele

Podsumowanie pracy zespołu
• Wybór programów nauczania i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2016/ 2017. Czerwiec 2016 Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
• Klasyfikacja roczna. Nauczyciele dokonują analizy wyników nauczania i zachowania w klasach 1-3, wyciągają wnioski do dalszej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Informują rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu. Czerwiec 2016 Wszyscy nauczyciele
• Podsumowanie pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Opracowanie sprawozdań, wnioski na rok szkolny 2016/2017. Czerwiec 2016 Wszyscy nauczyciele


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.