Katalog

Marta Smolen, 2016-06-01
limanowa

Język polski, Plany pracy

Program pracy dydaktycznej

- n +

PROGRAM PRACY
Z UCZNIAMI POSIADAJĄCYMI OPINIE Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCHJeśli szkoła chce być nowoczesna, twórcza, inspirująca,
musi dawać szansę wszystkim i każdemu.
Tadeusz Pilch1.OKRES REALIZACJI: rok szkolny 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

2.OBSZAR OBJĘTY WSPARCIEM: trudności w pisaniu i czytaniu.

3.OBJĘCI PROGRAMEM: uczniowie klasy TE

4.FORMY PRACY: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego.


5.ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
•Założenia programu powstały w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
•W zajęciach udział wezmą uczniowie z tej samej grupy wiekowej, przejawiający specyficzne trudności w nauce, objęci programem wsparcia w ramach prac szkolnego zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
•Realizacja programu została zaplanowana na trzy lata.
•Zajęcia będą się odbywać raz w miesiącu po 45 min.
•Ćwiczenia zaproponowane przez nauczyciela będą zróżnicowane i ukierunkowane na zadania doskonalące umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym, a także pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie ucznia w życiu społeczno-kulturalnym.
•Na zajęciach uwzględniona zostanie indywidualizacja tempa pracy i stopnia trudności zadań.
•Uczniowie nie będą oceniani tradycyjnie z użyciem stopni, a także unikną ocen ze strony kolegów.
•Pod koniec zajęć każdy uczeń otrzyma informację zwrotną w formie oceny słownej, która ma pełnić funkcję wspierającą.
•Ocenianie ma charakter zindywidualizowany, co oznacza, że przedmiotem oceny i kontroli jest postęp edukacyjny, jakiego dokonał uczeń. Ważny są również wysiłek oraz zaangażowanie ucznia.

6.CELE OGÓLNE PRACY:
1) dydaktyczne:
- poprawienie funkcjonowania w zakresie edukacji szkolnej i zwiększenie szans na uzyskanie pozytywnych wyników na egzaminie maturalnym,
- utrwalenie i poszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie poprawności językowej
w mowie i w piśmie,
- zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się niepowodzeń szkolnych,
- przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w życiu kulturalno-społecznym.
2) wychowawcze:
- podniesienie samooceny ucznia i przywrócenie mu wiary we własne możliwości,
- mobilizowanie ucznia do systematycznej pracy nad swoimi słabościami,
- zachęcanie do przełamania barier psychologicznych i zwiększenia aktywności na zajęciach.


7. PROGRAM:

1. Czytanie:
1) doskonalenie tempa czytania cichego i głośnego.
2) doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
- głośne i ciche czytanie z określaniem ilości przeczytanych słów;
- praca z tekstem poprzez systematyczne ćwiczenia (m.in. wyszukiwanie i przetwarzanie informacji, cytowanie, odróżnianie opinii od faktów, rozpoznawanie intencji nadawcy, określanie emocjonalnego zabarwienia wypowiedzi, rozpoznawanie nazywanie środków językowych i określanie ich funkcji w tekście,rozpoznawanie funkcji tekstu);
- samodzielne lub wzajemne sprawdzanie efektów pracy
z wykorzystaniem klucza z odpowiedziami.

2. Technika pisania:
1) doskonalenie grafiki pisma.
2) doskonalenie umiejętności planowania tekstu na stronie.
3) usprawnianie pamięci wzrokowej i słuchowej.
- ćwiczenia usprawniające technikę pisania, jak przepisywanie tekstu z zachowaniem dbałości o estetykę pisma;
- ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, polegające np. na przepisywaniu tekstu ze słuchu, ze zwróceniem uwagi na konieczność użycia marginesów, akapitów, przeniesienia spójników, przed którymi stawiamy przecinek do następnej linijki itp.

3. Ortografia i interpunkcja:
1) pogłębianie świadomości ortograficznej.
2) utrwalanie zasad ortografii i interpunkcji.
3) Kształtowanie nawyku korzystania ze słownika ortograficznego.
- przypomnienie rozmaitych zasad pisowni;
- zapoznanie z klasyfikacją błędów ortograficznych ustaloną przez Radę Języka Polskiego;
- pisemne ćwiczenia poświęcone trudnościom ortograficznym,
z uwzględnieniem reguł i wyjątków;
- wzajemne sprawdzanie efektów pracy z wykorzystaniem słownika ortograficznego.


4. Poprawność językowa:
1) pogłębianie świadomości językowej i wdrażanie zasad poprawności językowej.
2) doskonalenie umiejętności tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej i ustnej z zachowaniem zasad poprawności gramatycznej, składniowej i stylistycznej.
3) kształtowanie umiejętności korzystania ze słoników: języka polskiego, frazeologicznego, poprawnej polszczyzny i in.
- indywidualne redagowanie krótkiej pisemnej wypowiedzi na określony temat;
- indywidualne redagowanie krótkiej ustnej wypowiedzi na określony temat,
- ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, stylistyczne, składniowe, frazeologiczne;
- praca w grupach: ćwiczenia polegające na redagowaniu błędnie sformułowanych wypowiedzi, z określeniem przyczyny błędu i z użyciem odpowiednich słowników.

5.Uczestnictwo w dialogu:
1) kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa
w dyskusji i dialogu.
2) pomoc w przełamywaniu barier psychologicznych, nieśmiałości itp.
3) utwierdzanie ucznia w poczuciu własnej wartości.
4) doskonalenie umiejętności wnioskowania, argumentowania
i przekonywania do swoich racji.
5) doskonalenie umiejętności płynnego i poprawnego wypowiadania się.
- stosowanie dydaktyczno-wychowawczych gier aktywizujących (słownych, ruchowych, intelektualnych);
- podejmowanie w dyskusji lub luźnych konwersacjach określonych zagadnień z kręgów tematycznych takich jak: rozwój psychiczny, moralny i fizyczny człowieka,
uniwersalne wartości humanistyczne;
- stosowanie pytań naprowadzających;
- ćwiczenia usprawniające posługiwanie się różnymi odmianami polszczyzny przy zachowaniu granic stosowności;
- zadania polegające na formułowaniu własnego stanowiska
i argumentowaniu go.


6. Recepcja tekstów kultury:
1) doskonalenie umiejętności interpretowania różnych tekstów kultury.
2) pogłębianie świadomości uczestniczenia
w życiu kulturalnym.
- redagowanie krótkich wypowiedzi pisemnych lub ustnych na określony temat w oparciu o tekst kultury (przedstawianie tematu dzieła, uniwersalnego przesłania);
- metoda poglądowa polegająca na prezentowaniu przykładowych wypowiedzi.
8. METODY EWALUACJI PROGRAMU:
- sprawdzenie zadań wykonanych samodzielnie przez ucznia w trakcie zajęć,
- obserwacja postępów ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych (głownie pod kątem poprawy jego wyników nauczania oraz zwiększenia aktywności na lekcjach),
- wywiad z rodzicami,
- ankieta ewaluacyjna dla uczniów,
- wyniki egzaminu maturalnego.


9. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE PROGRAM:
- współpraca ze szkolnym pedagogiem oraz szkolnym psychologiem, polegająca na poszukiwaniu nowych rozwiązań zwiększających efektywność działań dydaktycznych,
- współpraca w szkolnym zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegająca na wymianie doświadczeń oraz wspólnym diagnozowaniu potrzeb uczniów,
- współpraca z rodzicami polegająca na rozmowach diagnozujących sytuację ich dziecka, na informowaniu o jego postępach w nauce, frekwencji oraz na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań problemów,
- współpraca ze szkolną biblioteką w zakresie pozyskiwania pomocy dydaktycznych.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.