Katalog

Karol Jakubaszek, 2016-06-07
Warka

WOS, Gry

Powtórzenie wiadomości

- n +

Powtórzenie wiadomości: Obywatel
1 z 10
1. Co to jest obywatelstwo?
Więź prawna jednostki i państwa
2. Wymień dwa sposoby nabycia obywatelstwa
Prawo krwi i prawo ziemi
3. na czym polega prawo krwi?
Dziecko nabywa obywatelstwo rodziców bez względu na miejsce urodzenia
3. co to jest naturalizacja?
Decyzja prezydenta dotycząca nadania obywatelstwa
4. Wymień 3 obowiązki obywatela w świetle konstytucji RP.
Wierność RP i troska o dobro wspólne
Przestrzeganie prawa RP
Obrona ojczyzny
Dbałość o stan zdrowia
5. Wymień 3 prawa obywatela w świetle konstytucji RP.
Dostęp do służby publicznej
Prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej
Udział w wyborach i referendach
Równy dostęp do opieki zdrowotnej
Dostęp do wykształcenia
6. Co to jest narodowość?
Więź między jednostką a ogółem mająca charakter duchowy i określająca przynależność do danego narodu
7. Co to jest obywatelstwo unijne?
Mają je wszyscy obywatele państw należących do UE
8. Co to jest społeczeństwo obywatelskie?
Zespół jednostek i grup społecznych, które cechuje zdolność do samoorganizacji, niezależnie od władzy państwowej oraz wysoka aktywność społeczna
9. Wymień 4 zasady demokracji?
Państwo prawa
Pluralizm polityczny
Decentralizacja władzy państwowej
Poszanowanie praw człowieka i obywatela
10. co to jest pluralizm polityczny?
Swobodne tworzenie partii politycznych organizacji i związków zawodowych
11. Na czym polega demokracja pośrednia?
Poprzez przedstawicieli wybranych do parlamentu
12. Co to jest suwerenność w naukach politycznych?
Zdolność zbiorowości do samodzielnego sprawowania władzy i podejmowania ostatecznych decyzji dotyczących określonego terytorium
13. Jaki kodeks reguluje sposób przeprowadzenia wyborów?
Kodeks wyborczy
14. Wymień 4 funkcje wyborów we współczesnej demokracji
Legitymizująca
Kreacyjna
Kontrolna
Polityczno-programowa
15. Na czym polega kreacyjna funkcja wyborów?
Wyborcy mają wpływ na skład organów przedstawicielskich
16. Na czym polega bierne prawo wyborcze?
Możliwość kandydowania w wyborach
17. Czy cenzus wyborczy i pozbawienie praw wyborczych to to samo?
Nie
18. Wymień 5 przymiotników wyborczych do sejmu RP
Powszechne
Równe
Bezpośrednie
Proporcjonalne
Tajne
19. co należy zrobić aby można było głosować poza miejscem swojego zamieszkania?
20. Co to jest referendum?
Głosowanie ludowe na temat ważnych spraw
21. Co to jest partycypacja polityczna?
Uczestnictwo polityczne – każda dobrowolna aktywność obywatelska mająca na celu wywarcie wpływu na rządy w państwie
22. Wyjaśnij 2 znaczenia prawa wyborczego.
Określenie zbioru norm prawnych
Określenie uprawnień wyborczych obywateli
23. Ile lat powinien ukończyć kandydat do senatu?
30
P czy F?
24. Wybory parlamentarne w Polsce przeprowadzane są co 3 lata. F
25. prawo wyborcze przysługuje każdemu obywatelowi, który ukończył 21 lat. F
26. Minimalny wiek kandydata na prezydenta państwa to 35 lat. P
27. Wybory do senatu są powszechne, bezpośrednie, tajne. P
28. Obywatelstwo UE umożliwia nam zamieszkanie w dowolnym państwie UE. P
29. Prawo do strajku i manifestacji mają tylko związki zawodowe. F
30. Władze mogą zakazać manifestacji. P
31. Obywatelstwo polskie nabywa osoba, której przynajmniej jedno z rodziców było obywatelem polskim w momencie jej urodzenia . P
32. Naturalizacja jest to wydanie decyzji o nadaniu obywatelstwa osobie urodzonej na terenie kraju, w którym obowiązuje prawo ziemi. F
33. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom powoduje uzyskanie go przez dzieci pozostające pod ich opieką rodzicielską. P
34. O nadanie obywatelstwa polskiego występuje się z wnioskiem do prezydenta. P
35. Każdy obywatel UE może zrzec się obywatelstwa unijnego. F
36. Jaki organ wydaje paszporty?
Wojewoda
37. Wymień 3 zalety jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczą się 2 duże partie rząd zyskuje stabilność
Nie ma konieczności zawiązywania koalicji
Reprezentanci są bardziej związani ze swoim elektoratem i o niego dbają
Zapobiega ekstremizmom, co sprzyja stabilności w państwie
38. Od jakiego wieku można kierować samochodem ważącymi do 3,5t?
18
39. Od jakiego wieku można kierować skuterem?
14.
40. Jak nazywa się referendum przeprowadzone w sprawie przystąpienia Polski do UE?
Ratyfikacyjne
41. w którym roku przeprowadzono referendum dotyczące przystąpienia Polski do UE
2003
42. Podaj 2 argumenty za posiadaniem paszportu.
Potwierdza tożsamość
Możliwość przekraczania granic
Potwierdza obywatelstwo
43. W którym roku przeprowadzono w Polsce ostatnie referendum konstytucyjne?
1997
44. Jakie 3 elementy obejmuje strefa życia publicznego?
Politykę
Gospodarkę
Kulturę
45.Komu przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej?
100 tys. obywateli posiadających czynne prawo wyborcze.
46. W jakim zakresie Polacy nie mogą podejmować inicjatywy obywatelskiej?
Finanse państwa
Zmiany w ustawie zasadniczej
47. Wskaż 4 elementy składowe pism kierowanych do władz.
Data i miejsce sporządzenia
Autor
Dane adresata
Czego dotyczy
Podpis autora
48. ile osób tworzy zgromadzenie?
15
49. Kogo należy poinformować o zamiarze zorganizowania zgromadzenia?
Wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
50. Wymień 4 rodzaje strajku
Włoski
Okupacyjny
Głodowy
Grupowy
Generalny
51. Na czym polega strajk włoski?
Praca bardzo wolno
52. Jak dzielimy administracje publiczną?
Samorządowa i rządowa
53. Co to są terenowe organy administracji rządowej?
16 wojewodów, powołanych przez prezesa rady ministrów
54. Kto stoi na czele powiatu?
Starosta
55. Jak podzielona jest administracja samorządowa?
Rada miasta (gminy), rada powiatu i zarząd powiatu, sejmik województwa i zarząd województwa
56. Z czego muszą rezygnować pracownicy i urzędnicy służby cywilnej?
Przynależenia do partii
Manifestowanie publiczne swoich poglądów politycznych
57. Czy pracownicy służby cywilnej musza zdać odpowiedni egzamin państwowy
Nie
58. Co tworzy naczelne organy administracji rządowej?
Prezydent, premier, ministrowie
59. Gdzie załatwimy zezwolenie na prowadzenie zbiórek publicznych?
Urząd gminy lub miasta
60. gdzie załatwimy licencję na przewóz osób?
W urzędzie marszałkowskim
61. Gdzie załatwimy paszport?
Urząd wojewódzki
62. Od ilu lat można starać się o prawo jazdy na ciągnik?
16
63. Komu przysługuje paszport dyplomatyczny?
Np.: prezydent, marszałkowie sejmu i senatu, ministrom, premierowi, posłom i senatorom
64.Gdzie kierujemy wniosek o rejestracje pojazdu?
Starostwo powiatowe lub UM (w miastach na prawach powiatu)
65. co należy dołączyć do wniosku przy rejestracji pojazdu?
Dowód rejestracyjny (gdy samochód jest używany)
Karta pojazdu
Umowa kupna-sprzedaży
Tablica rejestracyjna
OC
Ważne badanie techniczne
66. Jaką ważność ma paszport?
10 lat dzieci do 13 roku życia 5 lat
67. Ile dni czeka się paszport zwykły?
30
68. Kto ma prawo do posługiwania się dowodem osobistym bezterminowo?
Osoby powyżej 65 rokiem życia
69. Co to jest BIP?
Biuletyn informacji publicznej
70. Co to jest informacja publiczna?
Każda informacja dotycząca spraw publicznych.
72. Podaj przykład informacji publicznej?
Budżet miasta
73. Co należy zrobić jeśli w BIPie nie jest zawarta informacja, która nas interesuje?
Wystosowanie pisemnego wniosku
74. Wymień 4 prawa obywatela.
75. co to jest ePUAP?
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
76. Co to jest profil zaufanego?
Bezpłatna metoda potwierdzenia tożsamości obywatela
77. Co to jest e-urząd?
78. Wymień 3 pisma kierowane do urzędów
Podania
Skargi
Wnioski
78. Do kogo odwołujemy się od decyzji jednostek samorządu terytorialnego?
Samorządowe kolegium odwoławcze
79. Wymień 4 elementy podania
80. Czy potwierdzenie złożenia podania jest istotne?
Tak
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.