Katalog

Barbara Polus, 2016-06-07
Żary

Awans zawodowy, Prezentacje

Ewaluacja wewnątrzszkolna dotycząca wpływu frekwencji na wyniki nauczania w klasach zasadniczych

- n +

Plan ewaluacji


1. Przedmiot ewaluacji: frekwencja a wyniki nauczania w klasach zasadniczych
2. Osoby odpowiedzialne: Monika Delost, Barbara Polus, Maciej Dragańczuk, Adrianna Tatarczuk
3. Termin: drugi semestr roku szkolnego 2015/2016
4. Pytania kluczowe:
Jak frekwencja wpływa na poziom nauczania w szkole?
Jak można poprawić frekwencję w klasie?

5. Metody badawcze:
- ankieta dla uczniów- kwiecień 2016
- wywiad z wychowawcami -marzec/ kwiecień 2016
-zestawienie frekwencji i wyników nauczania wybranych uczniów – koniec I semestru oraz dane z lat poprzednich

6. Wyciągnięcie wniosków i opracowanie rekomendacji do przyszłej pracy wychowawczej
7. Przedstawienie wyników badań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w maju 2016.

Wywiad z wychowawcami

Przeprowadziłyśmy wywiad z 6 wychowawcami klas zasadniczych na temat wpływu frekwencji na wyniki nauczania w szkole.
Większość wychowawców zapoznaje swoich uczniów z zasadami usprawiedliwiania nieobecności oraz karami za niską frekwencję. Mimo to uczniowie często nie stosują się do tych zaleceń i nie przestrzegają regulaminu.
Nauczyciele potwierdzają, że niska frekwencja wpływa na wyniki nauczania oraz wskazują na problem współpracy z rodzicami w monitorowaniu frekwencji uczniów.

ANKIETA EWALUACYJNA

1.Z jakich powodów najczęściej opuszczasz zajęcia szkolne ?
a. z powodu choroby
b. z powodów rodzinnych
c. za namową kolegów
d. nie lubię się uczyć
e. inne (napisz jakie ) : …………………………………………………………………………………
2.Jakie najczęściej stosujesz zasady usprawiedliwiania nieobecności ?
a. zwolnienie lekarskie
b. usprawiedliwienie pisemne od rodziców (opiekunów)
c. inne ( jakie): …………………………………………………………………………………………….
3.Co sądzisz o konieczności usprawiedliwiania nieobecności w szkole ?
a. jest ważne, ponieważ wpływa na ocenę z zachowania
b. jest ważne, ponieważ nauczyciele wiedzą , że uczeń nie wagaruje
c. nie ma to dla mnie większego znaczenia


Klasa : ……………………………………….
Płeć : …………………………………………


Wyniki ankiety ewaluacyjnej
Ankieta została przeprowadzona wśród wybranych 30 osób z trzech klas zasadniczych, w tym 12 dziewcząt i 18 chłopców.

Pytanie 1- Z jakich powodów najczęściej opuszczasz zajęcia szkolne?
9 odpowiedzi – z powodu choroby
5 odpowiedzi – z powodów rodzinnych
6- za namową kolegów
12- nie lubię się uczyć
5 innych odpowiedzi- np. brak dojazdu, problemy osobiste, za długo trwają lekcje, zmęczenie, lubię długo spać

Pytanie 2- Jakie najczęściej stosujesz zasady usprawiedliwiania nieobecności?

24 odpowiedzi- usprawiedliwienie pisemne od rodziców
6- zwolnienie lekarskie
4 inne- piszę sam, proszę koleżankę, nie usprawiedliwiam, zwolnienie od pracodawcy

Pytanie 3- Co sądzisz o konieczności usprawiedliwiania nieobecności w szkole?

9 odpowiedzi- jest ważne, gdyż wpływa na ocenę z zachowania
10- jest ważne, ponieważ nauczyciele wiedzą, że uczeń nie wagaruje
12- nie ma to dla mnie żadnego znaczeniaWyniki ankiety ewaluacyjnej
Ankieta została przeprowadzona wśród wybranych 30 osób z trzech klas zasadniczych, w tym 12 dziewcząt i 18 chłopców.

Pytanie 1- Z jakich powodów najczęściej opuszczasz zajęcia szkolne?
9 odpowiedzi – z powodu choroby
5 odpowiedzi – z powodów rodzinnych
6- za namową kolegów
12- nie lubię się uczyć
5 innych odpowiedzi- np. brak dojazdu, problemy osobiste, za długo trwają lekcje, zmęczenie, lubię długo spać

Pytanie 2- Jakie najczęściej stosujesz zasady usprawiedliwiania nieobecności?

24 odpowiedzi- usprawiedliwienie pisemne od rodziców
6- zwolnienie lekarskie
4 inne- piszę sam, proszę koleżankę, nie usprawiedliwiam, zwolnienie od pracodawcy

Pytanie 3- Co sądzisz o konieczności usprawiedliwiania nieobecności w szkole?

9 odpowiedzi- jest ważne, gdyż wpływa na ocenę z zachowania
10- jest ważne, ponieważ nauczyciele wiedzą, że uczeń nie wagaruje
12- nie ma to dla mnie żadnego znaczeniaWnioski z ankiety i z analizy ocen oraz frekwencji klas
Najczęstszym powodem opuszczania zajęć szkolnych jest brak chęci i motywacji do nauki. Większość uczniów twierdzi, że nie lubi się uczyć.
Istotnym powodem opuszczania zajęć dla 30 % uczniów jest choroba.
Wielu uczniów opuszcza lekcje z powodów rodzinnych oraz za namową kolegów.

Najczęstszym sposobem usprawiedliwiania nieobecności stosowanym przez uczniów jest usprawiedliwienie pisemne id rodziców.
Nieliczne osoby przynoszą zwolnienia lekarskie.
Nieliczni przyznali się do samodzielnego pisania usprawiedliwień, a jeden uczeń przynosił usprawiedliwienia od pracodawcy.

Dla połowy uczniów usprawiedliwianie nieobecności w szkole jest ważne, ponieważ wpływa na ocenę z zachowania, a nauczyciele wiedzą, że uczeń nie wagaruje.
Niestety dla połowy uczniów nie ma to większego znaczenia.

Z analizy frekwencji i ocen przebadanych uczniów wynika jednoznacznie, że frekwencja ma istotny wpływ na wyniki nauczania. Uczniowie, którzy mieli niską frekwencję, otrzymywali dużo ocen niedostatecznych, bądź nieklasyfikacji.

Rekomendacje

1. Aby poprawić frekwencję uczniów, należy pracować nad motywacją uczniów do nauki.
2. Na początku roku szkolnego należy uświadomić uczniom zasady usprawiedliwiania nieobecności i poinformować o konsekwencjach nieusprawiedliwiania nieobecności (upomnienie wychowawcy, nagana wychowawcy, nagana dyrektora szkoły, skreślenie z listy uczniów).
3. Należy systematycznie monitorować frekwencję poszczególnych uczniów i wyciągać natychmiast konsekwencje.
4. Należy włączyć rodziców do współpracy z wychowawcą i ze szkołą (częstsze zebrania i kontakty indywidualne oraz współpraca z Radą Rodziców).
5. Należy przeprowadzać godziny wychowawcze związane z tematem frekwencji i motywacji do nauki.
6. Należy współpracować w trudniejszych przypadkach z pedagogiem szkolnym.

Autor: Barbara Polus, Monika Delost
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.