Katalog

Katarzyna Ogórkiewicz, 2016-06-07
Bydgoszcz

Przedsiębiorczość, Scenariusze

Scenariusz zajęć - Rozmowa Kwalifikacyjna

- n +

Konspekt lekcji


KLASA: 2 zasadnicza szkoła zawodowa.

PRZEDMIOT: Podstawy przedsiębiorczości.

TEMAT: Rozmowa kwalifikacyjna.

CELE NAUCZANIA:
Cel ogólny – uczeń stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji.
Cele szczegółowe:
Kategoria A (zapamiętywanie wiadomości), uczeń:
- wymienia etapy procesu rekrutacji pracowników.
- wie, co to jest rozmowa kwalifikacyjna.
Kategoria B (rozumienie omawianego zadania), uczeń:
- wyjaśnia znaczenie rozmowy kwalifikacyjnej w procesie rekrutacji.
- wymienia zasady przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Kategoria C (stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych), uczeń:
- analizuje najczęstsze pytania pojawiające się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
- omawia najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Kategoria D (stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych), uczeń:
- przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej i uczestniczy w niej w warunkach symulowanych.
Cele wychowawcze:
- wdrożenie do samodzielnego myślenia i aktywności.

METODY NAUCZANIA: Wykład z elementami pogadanki, burza mózgów (wersja tzw.3,5,6), symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Zeszyt, film instruktarzowy, karta pracy.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 min x 2.

PRZEBIEG ZAJĘĆ 1
1. Faza wprowadzająca:
Sprawdzenie obecności uczniów, sprawdzenie zadania domowego (5 min.).
Wprowadzenie do tematu lekcji poprzez przypomnienie zagadnień z poprzednich zajęć – luźne pytania dotyczące etapów procesu rekrutacji pracowników (5 min.).
2. Faza realizacji:
Omówienie ilustracji przedstawiającej potencjalną rozmowę kwalifikacyjną. Podanie tematu lekcji (5 min.).
Obejrzenie filmu instruktarzowego z prawidłowo przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz złej rozmowy kwalifikacyjnej (17 min.).
Wskazanie najczęściej pojawiających się błędów podczas rozmowy kwalifikacyjnej - uczniowie w grupach 4-5 osobowych podpisują własną kartę pracy i wypisują trzy przykłady błędów, następnie przekazują kartkę dalej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, następna osoba dopisuje kolejne trzy przykłady i przekazuje kartkę dalej aż wróci do właściciela, na zakończenie ochotnicy odczytują swoje przykłady błędów (8 min.).
Rozdanie tekstów źródłowych z informacją jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej - uczniowie ustalają etapy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej (3 min.).
3. Faza podsumowująca:
Odpowiadam na pytania. Oceniam uczniów (2 min.).


PRZEBIEG ZAJĘĆ 2
1. Faza wprowadzająca:
Sprawdzenie obecności uczniów, sprawdzenie zadania domowego (5 min.).
2. Faza realizacji:
Przypomnienie tematu lekcji (2 min.).
Nauczyciel prosi uczniów o podawanie przykładów pytań, jakie pracodawca może zadać kandydatowi - uczniowie zapisują propozycje pytań na tablicy (10 min.).
Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej - wskazani uczniowie odgrywają rolę potencjalnego pracodawcy i pracownika (15 min.).
Rozdanie arkuszy obserwacji rozmowy kwalifikacyjnej - uczniowie uzupełniają kartę pracy i odpowiadają na pytania: Co było przygotowane dobrze? Co było przygotowane źle? Pozytywne zachowania. Negatywne zachowania. Jak oceniasz przygotowanie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej? (10 min.).
3. Faza podsumowująca:
Odpowiadam na pytania. Oceniam uczniów (3 min.).
Opracowała: Katarzyna Ogórkiewicz
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.