Katalog

Iwona Banat, 2016-06-07
Kalisz

Język polski, Projekty edukacyjne

Odkrywając teraźniejszość pamiętajmy o przyszłości - Powstanie Warszawskie i historia Żołnierzy Wyklętych

- n +

Projekt edukacyjny


" Odkrywając teraźniejszość pamiętajmy o przeszłości
– Powstanie Warszawskie i historia Żołnierzy Wyklętych "Opracowała mgr Iwona Banat


Projekt edukacyjny jest przeznaczony w szczególności dla uczniów klasy VIe Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu oraz pozostałej społeczności uczniowskiej. Zadania projektowe będą realizowane w ramach lekcji wychowawczych. Koordynacją i realizacją projektu zajmować się będzie wychowawca mgr Iwona Banat.


„Cóż, należymy do Narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów”
Prof. St.Pigoń


CELE PROJEKTU

Cele ogólne:

Bliższe poznanie przez uczniów historii i roli Powstania Warszawskiego i Żołnierzy Wyklętych w dziejach Narodu Polskiego, kształtowanie postawy patriotycznej, humanistycznej, obywatelskiej, zapoznanie uczniów z konkretnymi postaciami, oddziałami i dowódcami Powstania, przybliżenie postaw patriotycznych, okupionych cierpieniem i śmiercią, Żołnierzy Wyklętych oraz rozbudzanie poczucia przynależności do Narodu i Jego Bohaterów. Wychowanie najmłodszego pokolenia w duchu miłości do Ojczyzny oraz utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej.

Cele szczegółowe:

Cele edukacyjne i wychowawcze
Uczeń:

* zna symbole narodowe, tekst Hymnu, daty świąt państwowych oraz ważnych rocznic historycznych;
* poznaje historię Polski i losy Polaków w czasie i po zakończeniu Powstania Warszawskiego * wpaja sobie szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu * kształtuje więź z krajem ojczystym, świadomość obywatelską oraz postawy prospołeczne;
* rozumie znaczenia takich wartości jak: honor, prawda, dobro, sprawiedliwość, uczciwość, piękno oraz rozwija wrażliwość moralną i estetyczną;
* poznaje pojęcia pozwalające na posługiwanie się wiedzą historyczną, chronologią i przestrzenią historyczną
* rozwija kształtowanie wyobraźni historycznej;
* kształci zdolności humanistyczne, sprawność językową, umiejętność samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji * kształci umiejętności współpracy w grupie
* rozwija umiejętność planowania pracy
* wdraża się do systematycznej pracy,
* kształtuje nawyk wywiązywania się z powierzonych zadań
* nabiera umiejętności niezbędnych do twórczego rozwiązywania problemów
* rozwija umiejętności prezentowania własnych osiągnięć

Metody dydaktyczne:

* metoda wiodąca projektu:
- mini wykłady z pomocą programów komputerowych, fragmentów filmów i kronik filmowych
- wystawa książek, czasopism, opracowań i gazet zawierających informacje o Powstaniu Warszawskim i Żołnierzach Wyklętych - praca z opracowaniami, materiałem ilustracyjnym
- techniki dramowe: plastyczna, teatralna, muzyczna
* metody wspomagające:
- metoda wywiadu
- praca pod kierunkiem w zespołach klasowych

Źródła informacji:

* książki, albumy
* Internet
* encyklopedie
* opracowania, publikacje, prasa
* przekaz naocznych świadków, ich bliskich (w miarę możliwości)
* eksponaty muzealneOgólny plan realizacji projektu:

1. Projekt realizowany będzie w klasie VIe w roku szkolnym 2015/2016 na lekcjach wychowawczych w wymiarze jednej godziny w miesiącu.
2. Na każdej lekcji uczniowie dowiedzą się o konkretnych wydarzeniach z okresu Powstania Warszawskiego oraz poznają konkretne osoby biorące w nim udział, ich losy w okresie walki i po ich zakończeniu..
3. Będą brali udział w działaniach poza szkołą – odszukanie żyjących uczestników Powstania w naszym mieście, bądź ich grobów.
4. Wezmą udział w przygotowaniach i organizacji Święta Żołnierzy Wyklętych przypadającego 1 marca.
5. Przygotują różnorodne gazetki, ulotki, wystawy i programy przybliżające społeczności szkolnej tamte wydarzenia i ich bohaterów w powiązaniu z innymi historycznymi wydarzeniami.
6. Będą starali się szerzyć postawy patriotyczne wśród swoich rówieśników w szkole i poza nią.


L.p Tematyka zajęć Zadania do realizacji
1./09 Historia i rola Powstania Warszawskiego w dziejach Narodu Polskiego.
• Gazetka ścienna
• Dyskusja nt. oczekiwań uczniów związanych z powyższym projektem
• Quiz
• Umiejscowienie PW na osi czasu historii Polski

2./10 Bataliony „Parasol” i „Zośka” w Powstaniu. • Zdjęcia i filmy dot. Batalionów
• Gazetka
• Poszukiwanie śladów członków batalionów
• Plakaty dot. Batalionów

3./11 Odzyskanie niepodległości w 1918 r. a wybuch Powstania – rola wychowania i kształtowania określonych postaw patriotycznych.
• Pogadanka
• Porównanie obydwu wydarzeń i wyciąganie wniosków z ich roli i wpływu na przyszłość Polski
• Gazetka w formie pisemnej dostępna na stronie internetowej szkoły, ulotki rozdawane uczniom

4./12 Być żołnierzem AK – biografie bohaterów.
• Tworzenie biogramów powstańczych

5./01 Życie i śmierć „idą ze sobą pod rękę” – „normalność” tamtych dni.
• Zdjęcia, filmy
• Porównanie życia dziś z życiem wtedy
• Odgrywanie scenek rodzajowych

6./02 Powstanie upadło i co dalej? Koleje losu tych, którzy przeżyli.
• Dlaczego Powstanie upadło? – pogadanka
• Poszukiwanie informacji w różnych źródłach

7./03 Życie żołnierzy AK w powojennej Polsce – historia Żołnierzy Wyklętych.
• Żołnierze Wyklęci – historia, biografia,
• Wystawa dot. Żołnierzy Wyklętych

8./04 „Godzina pomsty wybija.” – to słowa pieśni Hymnu Polski Podziemnej – poezja w Powstaniu.

• Poszukiwanie twórczości powstańczej
• Poznanie biografii twórców okresu Powstania
• Zdjęcia

9./05 „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek” – poszukujemy bohaterów tamtych czasów w naszym mieście.
• Poszukiwanie żywych uczestników Powstania w naszym mieście
• Poszukiwanie grobów
• Próba poznania biografii i losów tych, którzy przeżyli

10./06 Patriotyzm – to postawa, którą warto krzewić…” – podsumowanie projektu.
• Pomysł na szerzenie patriotyzmu – burza mózgów
• Wyniki projektu zaprezentowane w formie wystawy zdjęć
• Ognisko


Uczestnictwo uczniów klasy 6 w projekcie ma na celu dogłębne poznanie historii Powstania Warszawskiego, jej uczestników, a także powojennych losów. Dzieci będą uczestnikami, a często odkrywcami i organizatorami żywych spotkań z historią poprzez poszukiwanie w środowisku lokalnym ludzi uczestniczących w Powstaniu Warszawskim, poznanie ich historii, ale także odszukanie grobów nieżyjących bohaterów i otoczenie ich opieką.
Projekt ma kształtować świadomość i postawę patriotyczną, tożsamość narodową i dumę z przynależności do Narodu Bohaterów. Uczniowie będą obcować z filmem, literaturą i archiwalnymi materiałami odnoszącymi się do tamtych czasów, opisującymi je.
Poznają losy zwykłych ludzi, którzy często przypadkowo stali się bohaterami, ale też historie mieszkańców Warszawy, którzy bez broni też stawali się bohaterami dnia codziennego - żyjąc w uwłaczających człowiekowi warunkach, strachu, brudzie i nędzy.
Wyniki swoich badań i poszukiwań będą też przedstawiać na forum szkoły poprzez liczne prezentacje, wystawy, gazetki, ulotki, organizację Święta Żołnierzy Wyklętych.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.