AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Seruga-Adamek, 2016-06-07
Nowy Sącz

Inne języki obce, Program nauczania

Łacina - program nauczania

- n +

Aleksandra Seruga-Adamek
„Łacina w medycynie”
PROGRAM NAUCZANIA
JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO I KULTURY ANTYCZNEJ
DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
.

Program przeznaczony jest dla liceum ogólnokształcącego do realizacji w klasie II i III o profilu biologiczno-chemicznym.
Przewidywana liczba godzin dydaktycznych w całym cyklu kształcenia: 60Program jest zgodny z:
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz.977)
• Art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (, Dz. U. z 2004r. Nr. 256, poz.2572, z póżn. zm.)


Łacina w medycynie to program nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej
w zakresie podstawowym opracowany przez Aleksandrę Serugę-Adamek według nowej podstawy programowej. Przewidziana ilość godzina na realizację materiału w całym cyklu nauczania wynosi 60 . Program przeznaczony jest dla szkół ponadgimnazjalnych, dla klas ogólnokształcących o profilu biologiczno-chemicznym.
Program zawiera:
I. Cele edukacyjno-wychowawcze
II. Wymagania szczegółowe- treści nauczania
III. Metody osiągania celów
IV. Zakładane osiągnięcia ucznia i sposoby ich sprawdzania oraz oceniania
V. Środki dydaktyczne do realizacji zagadnień.
VI. Uwagi końcowe
I.
I. Cele edukacyjno-wychowawcze:
a) wiadomości
• podstawowa wiedza z zakresu języka łacińskiego i kultury antycznej
• znajomość gramatyki i morfologii łacińskiej
• znajomość składni łacińskiej
• zapoznanie z pojęciami dotyczącymi kultury śródziemnomorskiej
• zapoznanie ze znanymi sentencjami łacińskimi
• zaznajomienie się ze słownictwem łacińskim,
• zaznajomienie się z wybraną terminologią medyczną i farmaceutyczną
b) umiejętności
• czytanie tekstów łacińskich
• pisanie w języku łacińskim
• wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji
• korzystanie z technologii informacyjnej
• umiejętność logicznego myślenia
• umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
• recepcja kultury śródziemnomorskiej w czasach nowożytnych
• motywowanie do zapoznania się z kulturą antyczną i językiem łacińskim
• dokonywanie przekładów z języka łacińskiego na język polski i odwrotnie
• prawidłowe posługiwanie się językiem polskim w trakcie dokonywania tłumaczeń wyrazów, zdań, tekstów łacińskich
• korzystanie z tekstów łacińskich oryginalnych jak i preparowanych
• wypowiadanie się na temat dzieł sztuki starożytnej
• wskazywanie na związki języków nowożytnych z językiem łacińskim
• wskazywanie na obecność łaciny we współczesnych dyscyplinach

I. Treści nauczania- wymagania szczegółowe
1. Alfabet łaciński, wymowa, akcentowanie.
2. Deklinacja: nazwy przypadków łacińskich, rzeczowniki i przymiotniki deklinacji I-III oraz ich odmiana, rzeczowniki deklinacji IV i V ; zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, pytające, względne, występujące w recepturze; liczebniki.
3. Koniugacja: odmiana czasowników koniugacji od I-IV w stronie czynnej
i biernej, czasy praesens, imperfectum, futurum primum; czasowniki nieregularne: sum, esse, fui,; czasowniki złożone z czasownikiem być; czasownik fio, fieri
4. Składnie: budowa zdania, technika tłumaczenia zdań, orzeczenie imienne, accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, dativus possesivus, nominativus duplex, accusativus duplex
5. Przyimki
6. Spójniki
7. Terminologia: skróty recepturowe, części ciała, nazwy niektórych roślin
i chorób, zwroty i sentencje łacińskie oraz inne terminy z zakresu omawianego materiału.
8. Budowa recepty.
9. Z zakresu kultury antycznej: łacina żywa, edukacja w starożytności, związek języka łacińskiego z językami romańskimi, legendarne początki Rzymu, medycyna starożytna, mit o Latonie.
II. Język łaciński jest przedmiotem, który powinien rozwijać zdolność logicznego myślenia, kształtować wrażliwość ucznia na osiągnięcia dorobku cywilizacji antycznej oraz motywować go do zapoznania się
z cywilizacją śródziemnomorską jako źródłem kultury europejskiej oraz do dostrzegania funkcjonowania łaciny w językach nowożytnych, zwłaszcza
w języku polskim, a także związków językowych z kulturowymi. Ważne jest również wskazanie na zajęciach na istnienia tego przedmiotu we współczesnych dyscyplinach. Dlatego do realizacji celów nauczania proponuje się różnorodne metody takie jak:
Gramatyczno-tłumaczeniowa, wykład, dyskusja, gry dydaktyczne, konkursy tematyczne, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, słuchowo-słowne prezentacje tekstów, przygotowanie referatów dotyczących wybranego zagadnienia, samodzielne zdobywanie i przetwarzanie informacji na temat kultury antycznej np. poprzez korzystanie z technologii informacyjnej, wykonywanie prac plastycznych, praca indywidualna lub w grupach.
iv. Osiągnięcia ucznia oraz sposoby ich sprawdzania i oceniania.
Uczeń powinien:
• dostrzegać i rozumieć konieczność zapoznania się z kulturą antyczną
• posługiwać się językiem łacińskim w sposób umożliwiający czytanie
i przekładanie tekstów
• dokonywać transformacji gramatycznych
• opanować pewien zakres słownictwa,
• opanować słownictwo z zakresu terminologii medycznej, farmaceutycznej
• opanować najważniejsze skróty recepturowe
• opanować wybrane sentencje klasyczne
• dostrzegać związek języka łacińskiego z językami nowożytnymi
• dostrzegać związek języka łacińskiego ze współczesnymi dyscyplinami
• odnosić elementy kultury antycznej do czasów nowożytnych
• analizować dzieła sztuki starożytnej
• samodzielnie wyszukiwać oraz przetwarzać informacje na temat kultury śródziemnomorskiej i jej recepcji w czasach nowożytnych
• przygotowywać prezentacje multimedialne i referaty
• brać aktywny udział w różnych formach pracy na lekcji
• samodzielnie poszerzać wiedzę o kulturze antycznej, doceniać i rozumieć wpływ cywilizacji śródziemnomorskiej na kulturę europejską
• dostrzegać wpływ antyku na kulturę polską

Ocenie podlegać będą:
Zaangażowanie ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, samodzielność
w zdobywaniu informacji, udział w konkursach, tworzenie prezentacji multimedialnych i referatów, aktywność podczas różnych form pracy na lekcji, umiejętność dzielenia się zainteresowaniami i wiedzą, przygotowanie się do lekcji, wiedza.
Uczeń oceniany będzie na podstawie sprawdzianów, testów, konkursów, odpowiedzi ustnych, aktywności, pracy na lekcji.
Niezbędnym elementem oceny będzie także pochwała osiągnięć ucznia, udzielanie informacji zwrotnej, dostrzeganie dobrych efektów pracy.
v. Środki dydaktyczne:
• „Lingua Latina ad usum medicinae studentium” S. Filipczak-Nowicka,
Z. Grech-Żmijewska
• „Ludzie, zwyczaje i obyczaje Starożytnej Grecji I Rzymu” L. Winniczuk
• „Porta Latina Nova” St. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska
• Repetytorium języka łacińskiego
• Fiszki łacińsko-polskie
• Samodzielnie przygotowane zestawy ćwiczeń
• Słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński
• Inne dostępne opracowania z zakresu języka łacińskiego i kultury antycznej,
VI. Uwagi końcowe.:
• Zastrzega się dokonania drobnych zmian w programie w zależności od potrzeb.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.