Katalog

Katrzya Prucnal, 2016-06-07
Wytyczno

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Cenzurka przedszkolaka

- n +


Cenzurka przedszkolaka


Dziecko przedstawia się, podając swoje imię i nazwisko, wskazuje adres zamieszkania. Określa stopień pokrewieństwa w rodzinie, wskazuje imiona rodziców i bliskich członków rodziny. Nazywa zawody swoich rodziców i wyjaśnia, czym się zajmują. Przestrzega reguł ustalonych w grupie, potrafi współpracować w parze i w małym zespole. Nie wywołuje konfliktów z rówieśnikami, a w sytuacji, gdy znajdzie się w sporze, próbuje rozwiązać problem. Chętnie bawi się z kolegami, potrafi inicjować zabawy. Gdy nie potrafi sobie poradzić z zadaniem lub problemem, zwraca się po pomoc do nauczyciela. Nazywa emocje, wskazuje ich przyczynę. W sytuacji, gdy pojawiają się negatywne emocje, próbuje panować nad ich ekspresją. Stara się pokonywać trudności i kończyć rozpoczęte zadanie.

Zauważone trudności

Zapomina o stosowaniu form grzecznościowych, ale po przypomnieniu, stosuje je.

Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka

Prowadzono zabawy z dzieckiem w małych grupkach, omawiano z dzieckiem wprowadzone zasady i reguły postępowania.

Wskazówki dla rodziców

Wzmacniać dziecko, zachęcać do wytrwałości, chwalić za starania.2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania:

Mocne strony dziecka

Dziecko przelicza na konkretach do 20 i podaje prawidłową liczbę przeliczonych elementów. Dodaje i odejmuje na konkretach do 10. Potrafi ustalić równoliczność zbiorów, zna liczebniki porządkowe do dziesięciu, a także zna cyfry i znaki. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. Potrafi dokonywać prostej klasyfikacji elementów wg przeznaczenia, koloru i wielkości. Rozróżnia i stosuje pojęcia: na, pod, obok, przed, za, rozróżnia kierunki prawo i lewo. Wymienia pory roku, dni tygodnia, nazwy miesięcy. Rozróżnia dźwięki z otoczenia. Potrafi podzielić zdanie na kilka wyrazów, dzieli słowa na sylaby, potrafi dokonać analizy i syntezy prostych wyrazów. Dziecko rozpoznaje większość liter i próbuje je składać w wyrazy. Lubi słuchać opowiadań, czytania książek, rozumie ich treść i potrafi je opowiedzieć. Orientuje się na kartce (góra, dół, lewa, prawa strona), układa szeregi z figur i przedmiotów, dostrzega różnice między obrazkami i znakami. Potrafi wskazać brakujące elementy oraz odnajduje wśród innych takie same. Ma dobrą pamięć wzrokową, np. zapamiętuje kilka elementów znajdujących się na obrazku. Poprawnie trzyma narzędzie pisarskie, sprawnie wydziera, rysuje szlaczki na dużej liniaturze.

Zauważone trudności

Zbyt mocno naciska na kartkę, ma problem ze sprawnym wycinaniem.

Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka

Dziecko otrzymywało zadania rozwijające umiejętności matematyczne wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Podtrzymywano zainteresowanie czytaniem, prowadzono działania doskonalące percepcję wzrokową i słuchową. Stosowano różnorodne techniki usprawniające motorykę małą i rozluźniające napięcie mięśniowe, m.in. techniki relaksacyjne.

Wskazówki dla rodziców

Kontynuowanie w domu ćwiczeń usprawniających rękę w szczególności poprzez wycinanie, wydzieranie, nawlekanie, lepienie, konstruowanie układanki, techniki relaksacyjne itp.

3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:

Mocne strony dziecka

Dziecko lubi zabawy ruchowe, sprawnie przyjmuje pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Porusza się zwinnie, ruchy ma płynne, skoordynowane. Dobrze utrzymuje równowagę, rzuca do celu ręką lewą i prawą, po schodach wchodzi ruchem naprzemiennym. Powtarza gesty i ruchy, np. uniesiona ręka, przysiad. Dobrze sobie radzi podczas ćwiczeń typu przetwarzanie obrazu graficznego na obraz ruchowy, np. rysuje w powietrzu koło, falę, linię pionową tak jak na obrazku. Odwzorowuje proste wzory (motywy) graficzne, sprawnie rysuje po śladzie i oburącz. Posługuje się ręką prawą, przy dominującym oku prawym.

Zauważone trudności

Nie zauważono.

Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka

Usprawniano motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową w toku pracy z grupą oraz podczas ćwiczeń indywidualnych. Zachęcano do odwzorowywania na kartce w dużej liniaturze i na kartce w kratkę.

Wskazówki dla rodziców

Dziecko codziennie powinno ćwiczyć ręce, ale niezbyt długo, aby nie zmęczyły się zbytnio, powinno: wycinać, lepić, rysować, wydzierać, konstruować, przewlekać, malować za pomocą farb, mazaków (mały nacisk i mniejsze zmęczenie rąk), ołówka i różnych kredek, zaleca się bawić z dzieckiem w gry paluszkowe, może także rysować z odpowiednią nasadką albo używać grubszych lub trójkątnych kredek. Dziecko powinno być zachęcane do działań i chwalone za wysiłek.

4. Samodzielność, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych:

Mocne strony dziecka

Dziecko jest samodzielne przy czynnościach higienicznych, samo je, rozbiera się i ubiera do zajęć ruchowych, a także do wyjścia na powietrze. W razie potrzeby odwraca odzież na prawą stronę, a także samodzielnie poprawia ubranie, aby wyglądać estetycznie (zapina guziki, zasuwa zamek). Zgodnie z ustaleniami składa odzież i odkłada lub zawiesza na swojej półce w szatni. Samodzielnie zakłada obuwie, potrafi umyć ręce i zęby. Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta przybory i zabawki, jest samodzielne jako dyżurny. Podejmuje decyzje w sprawie rodzaju zabawy i podczas wyboru zabawek. Samodzielnie planuje treść prac plastycznych i stara się bez pomocy wykonywać polecenia nauczyciela. Potrafi wskazać zagrożenia płynące ze świata ludzi, zwierząt i roślin. Wskazuje, co zrobi w sytuacji zagrożenia, a także samo zgłasza złe samopoczucie nauczycielowi.

Zauważone trudności

Nie zauważono.
Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka

Zachęcano i stymulowano dziecko do samodzielności i do udzielania pomocy mniej samodzielnym rówieśnikom.

Wskazówki dla rodziców

Należy podtrzymywać u dziecka chęć bycia samodzielnym, przydzielać obowiązki na miarę możliwości dziecka i rozliczać z wykonywania zadań, nie wyręczać dziecka w różnych czynnościach, należy dawać dziecku dużo swobody w wyborze zabaw i zajęć, ale kontrolować te aktywności.

II. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania:

Opis

Dziecko ma dużą potrzebę ruchu – szuka możliwości biegania, skakania. Wykazuje potrzebę opiekowania się innymi – pomaga słabszym rówieśnikom. Chętnie podlewa kwiatki, interesuje się przyrodą i wykazuje wiedzę daleko wykraczającą poza treści realizowane w przedszkolu. Dziecko ma uzdolnienia plastyczne – dużo i chętnie rysuje. Ma także uzdolnienia matematyczne – dobrze liczy, klasyfikuje, dodaje i odejmuje. Wiedzą i umiejętnościami matematycznymi znacznie przekracza wymagania programowe. Ma dużą wyobraźnię przestrzenną – konstruuje ciekawe budowle z klocków, piasku i innych materiałów. Wykazuje także fantazję i aktywność twórczą – tworzy własne bajki i opowiadania. Dobrze opowiada, ma duży zasób słów. Lubi: rozwiązywać zagadki i rebusy, czytanie książek, próbuje czytać samodzielnie.

Podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu

Dziecko korzystało z dodatkowych zajęć plastycznych na terenie przedszkola. W trakcie zajęć z grupą stosowano zasadę indywidualizacji polegającą na otrzymywaniu przez dziecko zadań trudniejszych, w tym wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Wskazówki dla rodziców

Obserwować czynności, które dziecko lubi wykonywać. Rozmawiać z dzieckiem o tym, co lubi, a czego nie lubi. Tworzyć warunki do rozwijania zainteresowań, utworzyć kącik książki, często z dzieckiem oglądać albumy, warto dziecko zapisać na zajęcia plastyczne i matematyczne w klubach, domach kultury i innych placówkach.III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:

Dobrze adaptuje się do nowych sytuacji. Skupia uwagę na wykonywanych zadaniach, jest spokojne na zajęciach i zainteresowane nimi. Rozumie polecenia złożone, ma doskonałą pamięć wzrokową. Dziecko jest aktywne na zajęciach, często zgłasza się do odpowiedzi, wypowiada się zdaniami poprawną polszczyzną, ma duży zasób słów. Bardzo chętnie pomaga w różnych czynnościach w przedszkolu.


............................................................ ...................................................
(data i podpis nauczyciela) (pieczęć i podpis dyrektora)

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.