Katalog

Mieczysław Dowksza, 2016-06-07
Chojnice

Technika, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGONa okres stażu od 2 września 2013 r. do 31 maja 2016 r.


Mieczysław Dowksza
nauczyciel mianowany
Zespół Szkół w Debrznie
Szkoła Podstawowa w Debrznie
Gimnazjum w Debrznie

Cel główny:

• Uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego


Cele szczegółowe:

• Podnoszenie jakości pracy własnej i jakości pracy szkoły

• Doskonalenie warsztatu i metod pracy

• Pogłębienie wiedzy i umiejętności

• Uzyskanie nowych kwalifikacji
§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Poznanie procedury awansu zawodowego *Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
*Założenie ,, teczki awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”
* Opracowanie planu rozwoju nauczyciela IX – X 2013 r.


 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
 Zatwierdzony przez dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego
2. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego * Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego
* Aktywny udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
* Wykorzystanie zdobytej wiedzy w zajęciach dydaktyczno wychowawczych Okres stażu  Potwierdzenie przewodniczącego zespołu
przedmiotowego
 Potwierdzenie dyrektora szkoły
3. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły * Aktywny udział w kursach , szkoleniach i warsztatach, szkoleniach WDN * *Studiowanie czasopism i literatury z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, techniki

Okres stażu  Świadectwa ukończenia
 Opis i analiza uczestnictwa w realizowanych działaniach
4. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych * Opracowanie regulaminu konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego
* Opracowanie planu przygotowań do ogólnopolskiego konkursu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Okres stażu  Regulamin konkursu, testy


§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy * Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym
* Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lekcjach zajęć technicznych i informatycznych w celu podniesienia jakości nauczania Okres stażu  Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
2.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych * Wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych , pisania scenariuszy oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły Okres stażu  Zaświadczenia, scenariusze lekcji
3. Opracowanie prezentacji komputerowych * Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach zajęć komputerowych i technicznych Okres stażu  Prezentacje
4. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej * Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji, wiedzy, ciekawych artykułów, scenariuszy lekcji i imprez szkolnych, wymiany doświadczeń z nauczycielami innych szkół
* Wprowadzenie uczniów do korzystania z poczty elektronicznej na zajęciach technicznych i informatycznych
* Korzystanie z forum internetowych dla nauczycieli Okres stażu  Opis i analiza realizowanych zadań

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla nauczycieli * Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć Okres stażu  Scenariusze
 analizy i sprawozdania
2. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej : scenariuszy lekcji, scenariuszy uroczystości szkolnych, testów i kart pracy.
Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju *Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej

*Znalezienie portalu edukacyjnego i zamieszczenie planu rozwoju Okres stażu Scenariusze ,
 Karty pracy
 Plan rozwoju zawodowego umieszczony w portalu edukacyjnym
3.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów * Opracowanie lekcji wspólnych, przeprowadzanie wspólnych akcji ( np. zbieranie surowców wtórnych, sprzątanie świata, zbiórka żywności itp.).Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości i szkoleń Okres stażu  Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych
 Sprawozdanie i analiza działań wspólnych i akcji
4. Koordynowanie działań nauczycieli innych przedmiotów mających problemy z wykorzystaniem TIK na lekcjach * Doradztwo, pomoc techniczna, konsultacje indywidualne dla nauczycieli
* Pomoc w przeprowadzaniu lekcji wspólnych Okres stażu  Scenariusze, analizy, sprawozdania

§ 8 ust.2 pkt.4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym • Opracowanie programu koła informatyczno- technicznego
• Działania podejmowane na zajęciach koła Okres stażu  Plan pracy koła,
 Sprawozdanie
2. Przygotowanie uczniów do konkursów i egzaminów • Praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i egzaminów na zajęciach koła technicznego
• Dodatkowe zadania na lekcjach techniki i informatyki mające na celu lepsze przygotowanie do konkursu i egzaminu
• Wykorzystanie TIK przez uczniów na lekcjach i w domu w celu rozwijania swoich zainteresowań, pogłębianiu wiedzy, rozwiązywaniu testów
• Pomoc w przygotowaniu prac konkursowych Okres stażu  Opis działań podejmowanych
 Dyplomy i wyróżnienia
3. Wdrażanie nowych metod pracy z uczniami • Praca nowymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne W okresie stażu  Opis i analiza działań
4. Wyrównywanie braków edukacyjnych u uczniów • Praca z uczniem posiadającym zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
• Zajęcia wyrównawcze W okresie stażu  Opis działań
 Potwierdzenie pedagoga szkolnego
5. Współpraca z rodzicami • Indywidualne rozmowy z rodzicami
• Rozmowy z rodzicami podczas wywiadówek i dni otwartych
• Zaangażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły (pomoc i uczestnictwo rodziców w akcjach i imprezach szkolnych) W okresie stażu  Dziennik lekcyjny
 Potwierdzenie dyrektora szkoły
6. Praca na rzecz świetlicy szkolnej • Opieka nad uczniami dojeżdżjącymi
• Zorganizowanie zajęć technicznych w świetlicy szkolnej
• Doraźna pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych
• Prowadzenie zajęć komputerowych dla uczniów korzystających z świetlicy szkolnej W okresie stażu  Sprawozdanie z podjętych działań
 Potwierdzenie kierownika świetlicy szkolnej


§ 8 ust. 2 pkt.4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych.Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji . * Ukończenie kursów, szkoleń. Okres stażu  Zaświadczenia i dyplomy.
2. Nawiązanie współpracy ze szkolnym kołem ,, CARITAS’’ * Pomoc w przeprowadzaniu na terenie szkoły akcji charytatywnych
* Spotkania z przewodnicząca szkolnego koła ,,CARITAS” Okres stażu  Potwierdzenie opiekuna koła ,, CARITAS”
3. Organizowanie konkursów dla uczniów szkoły podstawowej * Opracowanie regulaminu konkursów:
- makieta skrzyżowania
- plakat ,,Jestem bezpieczny na drodze”
Okres stażu  Regulamin konkursu
 Zdjęcia prac konkursowych
4. Współpraca z POLICJĄ, STRAŻĄ MIEJSKĄ * Spotkanie z przedstawicielami POLICJI, STRAŻY MIEJSKIEJ dla uczniów szkoły podstawowej (pogadanka na temat bezpieczeństwa) Okres stażu  Scenariusz spotkania
 Opis i analiza
5. UDZIAŁ POLICJI W KOMISJI EGZAMINACYJNEJ NA KARTĘ ROWEROWĄ) * Zorganizowanie egzaminu praktycznego na kartę rowerową i udział w nim przedstawicieli POLICJI wchodzącej w skład komisji egzaminacyjnej miesiąc
czerwiec  Opis i analiza


§ 8 ust.2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Współpraca z samorządem szkolnym * Pomoc w przygotowaniu i zorganizowaniu imprez szkolnych Okres stażu  Potwierdzenie opiekuna samorządu
2. Nawiązanie współpracy z pracownikami służby zdrowia * Spotkanie z pielęgniarką szkolną i przeprowadzenie zajęć z udzielania pierwszej pomocy na lekcjach zajęć technicznych
Okres stażu  Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej
 Sprawozdanie z przebiegu współpracy
3. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną * Wspólnie podejmowane działania w sprawie uczniów mających problemy w nauce
* Wspólne działania na rzecz uczniów mających problemy wychowawcze
* Lekcje, apele z udziałem pedagoga szkolnego W okresie stażu  Potwierdzenie pedagoga szkolnego
4. Współpraca z policją i strażą miejską * Zorganizowanie apelu dla uczniów szkoły podstawowowej z udziałem przedstawicieli straży miejskiej i policji (tematyka apeli związana z bezpieczeństwem i przestrzeganiem prawa) W okresie stażu  Sprawozdanie z przebiegu współpracy


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i podjęcie odpowiednich działań mających na celu ich zaspokojenie
*Wnikliwa obserwacja oraz podejmowanie skutecznych działań mających na celu eliminowanie problemów edukacyjnych ucznia Okres stażu  Opis i analiza przypadku
2. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych * Podejmowanie działań i stosowanie środków zaradczych mających na celu eliminowanie problemów wychowawczych
Okres stażu  Opis i analiza przypadku


Plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i nauczyciela

Opracował: Mieczysław Dowksza
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.