Katalog

Sylwia Brusik-Bryła, 2016-06-07
Katowice

Przedsiębiorczość, Prezentacje

Cele działalności gospodarczej.

- n +

Działalność gospodarcza
to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany


Cele gospodarowania
- ekonomiczne
- społeczne


Głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiąganie maksymalnych korzyści finansowych


Inne ekonomiczne cele działalności gospodarczej przedsiębiorstw to:
- poszerzanie rynku zbytu
- utrwalanie własnej pozycji na rynku oraz podnoszenie konkurencyjności firmy
- maksymalizacja wartości rynkowej przedsiębiorstwa


Społeczne cele gospodarowania
- jest to działanie zgodne z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu ( CSR Corporate Social Responsibility), działania na rzecz społeczeństwa są traktowane nie jako koszty, ale inwestycje prowadzące do osiągnięcia zysku.
Przykłady:
- dobre relacje z pracownikami:
przejrzystość zasad współpracy
wsparcie w rozwoju zawodowym
wdrażanie programów dodatkowych świadczeń pracowniczych
- dobre relacje z partnerami biznesowymi
wiarygodna polityka informacyjna
dbałość o jakość produktów
terminowe regulowanie zobowiązań
- edukacja dzieci i młodzieży
realizowanie projektów edukacyjnych
fundowanie stypendiów
- dbałość o ochronę środowiska
podejmowanie dobrowolnych działań na rzecz ochrony środowiska np. wprowadzanie mniej energochłonnych technologii
- dbałość o prawa człowieka i prawa pracownicze
podejmowanie współpracy z kontrahentami przestrzegającymi określonych praw pracowniczych ( np. płacącymi za nadgodziny)
- uwzględnienie interesów lokalnej społeczności
wspieranie inicjatyw społecznych ( np. finansowanie klubów np. sportowych)


Czynniki produkcji
- efekty działalności gospodarczej zależą od umiejętności i stopnia wykorzystania zasobów zwanych czynnikami produkcji:
są to materialne i niematerialne środki, które służą do produkcji towarów bądź świadczenia usług:
- ziemia- zasoby naturalne
- zasoby siły roboczej, określane jako kapitał ludzki ( praca)
- kapitał ( rzeczowy i finansowy)
- informacje ( wiedza)- innowacyjne pomysły, projekty, rozwiązania
- przedsiębiorczość,
Rodzaje działalności gospodarczej:

- działalność przemysłowa- wydobywanie lub przetwarzania zasobów naturalnych w celu bezpośredniego lu pośredniego zaspokajania potrzeb konsumentów
- działalność budowlana- wznoszenie budowli, remontowanie i konserwacja
- działalność usługowa- zaspokajanie szeroko rozumianych potrzeb konsumentów
- działalność handlowa

PKD- usystematyzowany wykaz wszystkich rodzajów działalności społeczno- gospodarczej

Sekcje e PKD


Sekcja Rodzaj działalności
A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B Górnictwo i wydobywanie
C Przetwórstwo przemysłowe
D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych.
E Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami
oraz działalność związana z rekultywacją
F Budownictwo
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
H Transport i gospodarka magazynowa
I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J Informacja i komunikacja
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne
P Edukacja
Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S Pozostała działalność usługowa
T Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
U Organizacje i zespoły eksterytorialne
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.