Katalog

Katarzyna Gryczan, 2016-06-07
Gdańsk

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

Plan Rozwoju Zawodowego

Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli Dz. U. z 2013 r., poz. 393, rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi
zmianami z dnia 14 listopada 2007r. ( Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580.

- nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego

Wykształcenie: wyższe magisterskie
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.
Opiekun stażu:

Główny cel: Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego.


LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
§ 7 ust.2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1
Poznanie procedur awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu


Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2013 r.
wrzesień 2013 r.maj, czerwiec 2016 r.
wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego

kontrakt zawarty między opiekunem stażu i nauczycielem kontraktowym

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
2
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych


Aktywny udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
cały okres stażucały okres stażulisty obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej

zaświadczenia z odbytych kursów i szkoleń
3
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli; prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora Szkoły. Omówienie prowadzonych zajęć.

Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli

Studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej w celu uzupełnienia swoich wiadomości; wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych

Prowadzenie dokumentacji (wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy)


cały okres stażu

cały okres stażucały okres stażu
cały okres stażu
scenariusze zajęć

scenariusze zajęć, zdjęciabibliografia, notatki własnedziennik zajęć, plany pracy
4
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły
Opracowanie i realizacja planu pracy wychowawcy świetlicy


Udział i posiedzeniach Rady Pedagogicznej

Udział w zebraniach Zespołu Nauczania Zintegrowanego

Udział w zebraniach Rady Wychowawczej świetlicy

Współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami

Współpraca z biblioteką szkolną

Cykl zajęć pt. „Książka edukatorem” - bajki terapeutyczne

Prowadzenie dokumentacji wychowawcy świetlicy

Zakup gier, zabawek i pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej

Czynny udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Szlachetna Paczka”

Czynny udział w działaniach promujących szkołę

cały okres stażu
cały okres stażu


cały okres stażucały okres stażu


cały okres stażu (w miarę potrzeb)

cały okres stażu


cały okres stażucały okres stażuwrzesień 2013 r., wrzesień 2014 r. , wrzesień 2015 r.


grudzień 2013 r.
cały okres stażuWpisy w dzienniku zajęć, miesięczne plany pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy

listy obecności na posiedzeniach

potwierdzenie opiekuna stażu


potwierdzenie opiekuna stażu

notatki własne


bajki, książki edukacyjne


wpisy do dziennikadokumentacja szkołypotwierdzenie opiekuna stażu, rachunki


zaświadczenie
potwierdzenie dyrektora szkoły i opiekuna stażu
§ 7 ust.2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1
Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
Czynny udział w programach i akcjach profilaktycznych organizowanych na terenie szkoły promujących zdrowy tryb życia (cykl zajęć, spotkania z pielęgniarką i lekarzem)

Współpraca ze Strażą Miejską w Gdańsku (spotkania z funkcjonariuszami straży miejskiej na temat bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w domu oraz bezpieczeństwa podczas wakacji)

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów.

Organizacja uroczystości szkolnych (np. Pasowanie na świetliczaka, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka)

Wspieranie twórczych inicjatyw uczniów – pomoc w przygotowaniach do konkursów

Organizacja konkursów wewnątrzświetlicowych i międzyświetlicowych
cały okres stażu
wrzesień 2013 r., wrzesień 2014 r., wrzesień 2015 r., czerwiec 2014 r., czerwiec 2015 r.


cały okres stażu
cały okres stażu


cały okres stażu
cały okres stażu
zaświadczenia
dokumentacja szkoły
zdjęcia


dokumentacja szkoły, wpisy do dziennika, zdjęciaplan pracy koła, prace dzieci, dyplomy, adnotacje w dzienniku


scenariusze
potwierdzenie opiekuna stażu
zdjęcia z imprezpotwierdzenie opiekuna stażuregulaminy konkursów
potwierdzenia opiekuna stażu2
Uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego
Udział w organizowanych uroczystościach i imprezach (np. Bieg Przymorski)

Odpowiedzialna za organizację festynu rodzinnego z okazji Święta Szkoły

Współpraca z biblioteką osiedlową, współpraca z klubem osiedlowym „Maciuś”, współpraca z Przedszkolem nr 88

cały okres stażuczerwiec 2014 r.
cały okres stażu
potwierdzenie opiekuna stażu

potwierdzenie dyrektora szkoły lub opiekuna stażu
potwierdzenie dyrektora szkoły lub opiekuna stażu
§ 7 ust.2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komputerowej w warsztacie pracy pedagogicznej
Dokumentacja przebiegu stażu w formie pisemnej i elektronicznej

Praktyczne zastosowanie techniki komputerowej w opracowaniu dokumentacji oraz przygotowaniu pomocy dydaktycznych

Wykorzystanie Internetu do śledzenia na bieżąco informacji z zakresu przepisów prawa oświatowego, szkoleń, warsztatów

Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy własnej

Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego

Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
cały okres stażucały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu


październik 2013 r.okres stażu

Teczka stażysty, CD z zapisem elektronicznym


dokumentacja własna (plany pracy, scenariusze)
spis stron WWW


dokumentacja własna, spis odwiedzanych stron WWW

adres strony internetowejadres strony internetowej

§ 7 ust.2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych
zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w
rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1
Aktywne realizowanie działań opiekuńczo - wychowawczych
Współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych

Zapoznanie się z sytuacją rodzinną wychowanków poprzez analizę kart zgłoszenia dziecka do świetlicy, wywiad z uczniami, nauczycielami, rodzicami, pedagogiem szkolnym; obserwacja zachowania ucznia w kontaktach z rówieśnikami

Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących

Opieka na uczniami podczas wycieczek szkolnych

Aktywizacja uczniów do działalności pozalekcyjnej

Wspieranie ucznia uzdolnionego (np. pomoc w przygotowaniach do konkursów)

Organizowanie spotkań i pogadanek ze specjalistami z różnych dziedzin (np. policjantami, lekarzami)
cały okres stażu

wrzesień każdego roku


cały okres stażu


cały okres stażucały okres stażu


cały okres stażu
cały okres stażu
dokumentacja własna
potwierdzenia pedagoga szkolnegokarty zgłoszenia dziecka do świetlicy; orzeczenia wydane przez Poradnie Psychologiczno – pedagogiczne; rysunki dzieci

wpisy w dzienniku
wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia


dokumentacja szkolnapotwierdzenie opiekuna stażu

potwierdzenie opiekuna stażu


dokumentacja własna
potwierdzenie dyrektora szkoły lub opiekuna stażu

§7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowaniem w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1
Stosowanie przepisów prawa oświatowego oraz dokumentów regulujących pracę szkoły we własnej pracy
Opracowanie dokumentacji konicznej do rozpoczęcia stażu
wrzesień 2013 r.
kopie dokumentów
2
Uaktualnienie wiedzy z zakresu funkcjonowania placówki
Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego

Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły (statutu, planów, regulaminów i programów)
cały okres stażucały okres stażu
wykaz aktów prawnychwykaz dokumentówPowyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.


Plan sporządziła:

Plan zatwierdził:
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.