Katalog

Renata Janowska, 2016-06-07
Błonie

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Renata Janowska
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
ul. Narutowicza 21 05–870 Błonie
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013
Data zakończenia stażu: 31.05.2016

Cel podstawowy: - podwyższenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły


• Wzbogacanie warsztatu pracy.
- Konstruowanie sprawdzianów z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej.
- Systematyczne, tematyczne przygotowywanie dekoracji korytarza oraz innych pomieszczeń szkolnych.
- Utworzenie klasowej biblioteczki z książkami i czasopismami.
• Promowanie szkoły w środowisku.
- Organizacja spotkań integracyjnych z przedszkolakami w szkole.
- Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla grup przedszkolnych (zerówek).
- Organizacja i prowadzenie Dnia Otwartego dla przedszkolaków, przyszłych uczniów szkoły.
- Nagrywanie filmu lip-dub promującego szkołę i jej uczniów.

• Sobotnia integracja nauczycieli, rodziców i uczniów.
- Organizowanie zajęć dodatkowych:
• „Pozytywnie zakręceni” – rajd rowerowy
• „Z kopyta kulig rwie…” – kulig
• „Święto pieczonego ziemniaka” – ognisko na zakończenie lata

- Zorganizowanie festynu sportowo – rodzinnego „Mamo, tato baw się ze mną”.

• Ewaluacja metod pracy.
- Sprawdzanie efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez:
• ankiety (ankiety dla rodziców)
• wywiady z rodzicami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie (anglista, katecheta, informatyk, terapeuta, logopeda, terapeuta SI)
• obserwację uczniów podczas pracy na lekcji oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
• analizę dokumentów (testy, sprawdziany)

- Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy na podstawie obserwacji, analizy, wniosków i wyników pracy


§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

• Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
- Sporządzanie dokumentacji szkolnej, referatów, dyplomów, testów, scenariuszy lekcji i uroczystości.
- Pisanie świadectw i arkuszy z wykorzystaniem programów komputerowych
- Wykorzystanie komputera w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, dekoracji, gazetek okolicznościowych.
- Tworzenie prezentacji multimedialnych do wykorzystywania na lekcjach.
- Korzystanie ze stron MEN, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli, portali dla nauczycieli na potrzeby lekcji i uroczystości szkolnych.
- Założenie własnej strony internetowej.
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci podczas zajęć.

• Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć.
- Publikowanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych na stronach internetowych.
- Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego.

• Promowanie szkoły w środowisku.
- Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły wydarzeń z życia klasy i szkoły
- Przygotowywanie i zamieszczanie w prasie lokalnej artykułów dotyczących ważniejszych wydarzeń z życia klasy i szkoły.


§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem i innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Przygotowanie, prowadzenie i omówienie zajęć otwartych dla nauczycieli z uwzględnieniem:
• aktywnych form i metod pracy
• aktywizowania uczniów
• pracy z dzieckiem zdolnym
• wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami edukacyjnymi
• stymulowania uczniów do działań polisensorycznych.

- Opieka nad studentami odbywającymi praktyki w szkole w zakresie edukacji wczesnoszkolnej:
• pomoc w opracowywaniu scenariuszy zajęć
• prowadzenie zajęć pokazowych
• obserwowanie zajęć prowadzonych przez praktykantkę, służenie radą i doświadczeniem
rozmowa podsumowująca obserwacje
• Współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.
- Współpraca z innymi nauczycielami podczas opracowywania scenariuszy uroczystości klasowych, szkolnych oraz podczas ich organizacji
- Opracowywanie i udostępnienie własnych materiałów dydaktycznych, sprawdzianów, testów, pomocy dydaktycznych, itp.


§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

• Opracowanie i wdrożenie programu własnego oraz programu koła zainteresowań.
- Opracowanie i wdrożenie programów własnych „Z ortografią za pan brat” , Mój region - moja ojczyzna” oraz programu koła zainteresowań „Wesoły matematyk”.
- Ewaluacja powyższych programów.

• Opracowanie i wdrożenie programu wspomagającego rodziców w wychowywaniu dzieci.
- Program „Dziecko – Twój największy skarb”:
• „Co każdy rodzić wiedzieć powinien?” - dostarczanie rodzicom wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, uwrażliwianie na potrzeby i możliwości dziecka, dzieleni się wiedzą i doświadczeniem z rodzicami uczniów
• „Co wiesz o swoim dziecku?” - organizowanie ogólnych i indywidualnych spotkań z rodzicami
• „Z mamą i tatą w nauce i zabawie” - prowadzenie zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców
• zachęcanie rodziców do czytania lektur o tematyce pedagogicznej i psychologicznej
• dostarczanie ciekawych artykułów pedagogicznych
• przygotowanie imprez i spotkań okolicznościowych dla rodziców, angażowanie rodziców do współpracy w ich organizacji
• spotkania integracyjne dla rodziców.


§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakresie nauki czytania, pisania i matematyki.
- Prowadzenie zajęć „Każdy może być aktorem!” rozwijających u dzieci uzdolnienia aktorskie, fantazję, ćwiczących pamięć, dykcję i swobodę sceniczną. Zorganizowanie „Klasowego dnia teatralnego”.

• Organizowanie wypoczynku dzieciom.
- Zorganizowanie wyjazdu na „Zieloną szkołę”
- Organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do teatru, kina.

• Organizowanie i udział w konkursach
- Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach szkolnych i międzyszkolnych z edukacji wczesnoszkolnej.

- Organizowanie konkursów klasowych i szkolnych sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów (konkursy: plastyczne, muzyczne, o bezpieczeństwie, ortograficzne, recytatorskie)
• Konkurs Recytatorski „Czarodziejskie słowa” (etap klasowy)
• Konkurs piosenki żołnierskiej, patriotycznej i harcerskiej (etap szkolny)
Konkurs kolęd i pastorałek (etap szkolny)

• Uwzględnienie potrzeb rozwojowych dzieci i problematyki środowiska lokalnego w pracy.
- Organizowanie pomocy materialnej potrzebującym rodzinom uczniów według potrzeb poprzez zbiórkę artykułów szkolnych, zabawek, pieniędzy.


§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
• Współpraca z Policją, Strażą Pożarną
- „Jestem bezpieczny” - zapraszanie przedstawicieli policji i straży pożarnej na pogadanki, wycieczki szkolne do komend
• Kontakty ze służbą zdrowia.
- Promocja zdrowia poprzez udział różnorodnych konkursach:
• „Owoce i warzywa są naj!” – konkurs plastyczny
• „Mamo, tato nie pal!” – konkurs literacki na napisanie wiersza
• „W zdrowym ciele, zdrowy duch” - konkurs plastyczny

- Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez samodzielne przygotowywanie posiłków zgodne z zasadami racjonalnego odżywiania.

- Projekt „Nasze zdrowie w naszych rękach” – przygotowanie gazetki szkolnej „Zdrowa klasa na medal”

• Współpraca z Biblioteką Miejską. Czynny udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- Udział w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę Miejską.

- Nawiązanie współpracy z nauczycielami i wychowankami przedszkola. Wzbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą. Prowadzenie zajęć pod hasłem „Dzieci czytają dzieciom”.

- „Kącik czytelniczy” – zorganizowanie i prowadzenie kącika czytelniczego na świetlicy. Czytanie dzieciom przez nauczyciela, rodziców czy kolegów i koleżanki tekstów literatury dziecięcej.

cały okres stażu
wg potrzeb


• Propagowanie i czynny udział w akcjach charytatywnych i ogólnospołecznych.
Udział wraz z uczniami i rodzicami w akcjach społecznych i charytatywnych organizowanych poprzez różne instytucje:
• „Sprzątanie świata”
• „Wielka orkiestra świątecznej pomocy”
• „Góra grosza”
• „Klub bezpiecznego Puchatka”
• cały okres stażu
• na bieżąco
§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Opis i analiza dwóch przypadków.
wg potrzeb cały okres stażu


Powyższy plan rozwoju może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.