Katalog

Aneta Szuba, 2016-06-16
tarnów

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +


NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Czas rozpoczęcia stażu: od 1 września 2013r. (2 lata i 9 miesięcy)

Cel ogólny rozwoju zawodowego:
1.Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu
poziomu pracy szkoły.
3. Wspieranie uczniów w ich rozwoju.
4. Doskonalenie sposobu analizowania i dokumentowania swojej pracy i działań.
5. Aktywna współpraca w zespole przedmiotowym, zespole wychowawczym oraz pedagogiem szkolnym.


Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zmianami) – rozdział 3a awans zawodowy nauczycieli,
• Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

W związku ze zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela wychowania przedszkolnego na nauczyciela wspomagającego w Szkole Podstawowej Integracyjnej, plan rozwoju zawodowego sporządzony 01.IX.2013r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu. W poniższym aneksie znajdują się dodatkowe zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.

1.Dane personalne nauczyciela kontraktowego:

Imię i nazwisko nauczyciela : mgr Aneta Szuba
Stanowisko: Nauczyciel wspomagający
Miejsce rozpoczęcia stażu: Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Tarnowie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Miejsce kontynuacji stażu: : Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Tarnowie
Planowana data zakończenia stażu: 31.05. 2016 r.
Opiekun stażu : mgr Elżbieta Sikora
ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU
§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWOD REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

1. Analiza przepisów prawa oświatowego, regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego. cały staż

Gromadzenie niezbędnej dokumentacji
2.Opracowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego. IX 2015r, zgodnie z Rozporządze -niem MENiS Wniosek
Opracowanie aneksu planu rozwoju zawodowego

3.Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów, aktów prawnych dotyczących awansu. cały staż
Biblioteczka
4.Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.
zgodnie z harmonogra- -mem posiedzeń Rady,
cały staż Potwierdzenia obecności na posiedzeniach Rady, zaświadczenia egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
5.Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).
Cały okres stażu Biblioteczka
2. Współpraca z opiekunem stażu 1.Ustalenie zasad współpracy, kontynuowanie kontraktu. IX 2015 Kontrakt
2.Korzystanie z pomocy opiekuna podczas realizacji stażu.

Cały okres stażu
Właściwa współpraca,
notatki własne, scenariusze zajęć, podpisy opiekuna,
scenariusze zajęć, omówienia,
arkusz obserwacyjny, wnioski
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz przez innych nauczycieli – zajęcia koleżeńskie
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
5.Spotkania, konsultacje, rozmowy.
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej 1.Wpisy w dziennikach zajęć. Cały okres stażu
Dzienniki zajęć
2. Konstruowanie programów rewalidacji indywidualnej, planów pracy, kół zainteresowań, konspektów lekcji. Sporządzone dokumenty
3.Prowadzenie dokumentacji własnego dorobku. Dokumentacja własna
4. Aktywny udział w podwyższaniu jakości pracy szkoły, podejmowanie dodatkowych zadań. 1. 1. Prowadzenie zajęć dodatkowych, kół zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych.
Cały okres stażu, zgodnie z harmonogramem
Zdjęcia, dzienniki, dokumenty,
publikacje na szkolnej stronie WWW,

2.
6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

1. Udział w zewnętrznych formach szkolenia zawodowego
- warsztatach metodycznych,
- kursach,
- spotkaniach,
- konferencjach Cały okres stażu
Potwierdzenie udziału

2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami – udział w zajęciach otwartych.
3. Praca w zespołach nauczycielskich.
4. Stosowanie nowoczesnych metod pracy. Wytwory pracy uczniów
5. Tworzenie pomocy dydaktycznych podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć.
7. Uczestniczenie w wycieczkach 1. Udział w wycieczkach i wyjściach klas. Cały okres stażu Zdjęcia
§7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWOD REALIZACJI
1.
Współorganizowanie imprez szkolnych Apele, uroczystości, dyskoteki, wycieczki, wydarzenia szkolne.

Cały okres stażu


Zdjęcia , publikacje na szkolnej stronie WWW


2. Współpraca z Rodzicami 1. Udział w zebraniach z rodzicami.
2. Prowadzenie konsultacji indywidualnych, bieżące kontakty z rodzicami dzieci: rozmowy indywidualne.
3.Pedagogizacja rodziców.
Zgodnie z harmonogramem
Zeszyt z zebrań grupowych
Scenariusze z zajęć
Zdjęcia
2. Rozpoznawanie problemów środowiska dziecka i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych. 1. Diagnozowanie dzieci.
2.Nawiązanie współpracy z logopedą.
3. Obserwacja i kierowanie dzieci do psychologa.
4.Realizowanie zadań wychowawczych.
5.Prowadzenie zajęć wyrównawczych z dziećmi mających problemy dydaktyczno – wychowawczych, logopedyczne, trudności manualne. IX 2015Cały okres stażu

Wnioski z rozmów przeprowadzonych z pedagogiem, logopedą

wpisy w zeszyt,
wpisy w dzienniku zajęć, kart pracy
3. Praca z dziećmi zdolnymi, realizowane programy 1.Opracowanie programu koła interaktywnego.
2.Podsumowania z realizacji kółka . 2015/2016
Program


Wpisy w dziennik pozalekcyjny
Zdjęcia z wystaw oraz prac dzieci

Podsumowanie, sprawozdanie
4. Organizacja i przygotowywanie imprez szkolnych 1.Opracowanie scenariuszy, materiałów i przygotowanie dekoracji do imprez.
2.Praca z dziećmi, przygotowywanie dzieci do występów. Cały okres stażu
Scenariusz, zdjęcia, dyplomy
§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWOD REALIZACJI
1. Przygotowanie wymaganej w pracy dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem komputera

1. Przygotowywanie potrzebnych dokumentów np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków itp.
2. Opracowanie różnych artykułów dla rodziców .
3. Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciela.
4. Korzystanie z internetu w celu śledzenia wszelkich zmian, nowości.
5. Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej. Cały okres stażu
Plany miesięczne, plan rozwoju, scenariusze, karty pracy
Artykuły dla rodziców, dyplomy, podziękowania
Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego
Wykaz adresów portali edukacyjnych

2. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
1. Opracowanie indywidualnych kart pracy dla dzieci, scenariuszy inscenizacji, imprez itp.
2. Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie internetu, różnych stron internetowych do opracowywania różnych pomocy dydaktycznych .
3. Dokumentowanie przebiegu stażu.
4. Przygotowywanie dyplomów, projektowanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań. Cały okres stażu Zaświadczenia i inne materiały
Załączniki wykonane techniką komputerową

Plany pracy, przedmiotowy system oceniania.
Dyplomy, Potwierdzenie opiekuna stażu& 7 ust. 2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWOD REALIZACJI

1.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami 1. Udział w zajęciach koleżeńskich
2. Prowadzenie zajęć koleżeńskich
3. Powadzenie zajęć obserwowanych przez Dyrekcję
4. Opracowanie i udostępnianie scenariuszy ciekawych zajęć, uroczystości, inscenizacji
Cały okres stażu
Zdjęcia, dyplomy


Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć


2. Aktualizacja wiedzy poprzez aktywne samokształcenie 1. Studiowanie literatury przedmiotu, korzystanie z biblioteczki szkolnej.
2. Systematyczne studiowanie czasopism „Wychowawca”, „Mały artysta”.
3. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
4. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Cały okres stażu
Wykaz lektur, notatki
& 7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWOD REALIZACJI

1.

Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły 1. Analiza obowiązujących dokumentów: Statut Szkoły, Rocznych Planów pracy, regulaminów, programów, Podstawa programowa, Program wychowawczy.
2. Zapoznanie się z Kartą Nauczyciela z ustawami i rozporządzeniami regulującymi funkcjonowaniu przedszkola IX 2013


2. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego 1. Aktywny udział w zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej.
2. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Cały staż
Zaświadczenia

3. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego 1.Analiza Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)
Analizowanie Ustawy o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela. Zapoznanie z rozporządzeniami MENiS dotyczącymi:
- podstawy programowej,
- organizacji kształcenia i wychowania,
- organizacji imprez i wycieczek szkolnych,
- bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy
- Konwencji Praw Dziecka.
2. Analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach
Potwierdzenie Dyrektora placówki
Potwierdzenie złożenia planu rozwoju zawodowego IX 2013
4.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji ścieżki awansu zawodowego.
1. Autorefleksja
2. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego oraz załączenie różnych potrzebnych dokumentów wg rozporządzenia MEN z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
3. Kompletowanie, opracowanie, uporządkowanie materiałów
4. Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego: wyłonienie zadań, które nie zostały zrealizowane lub uległy modyfikacji (autorefleksja)
5. Przygotowanie sprawozdania
6.Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju zawodowego
w czasie trwania stażu
na bieżąco oraz po zakończeniu stażu


po zakończeniu stażu
IV 2016

Zatwierdzam do realizacji:data i podpis dyrektora podpis opiekuna stażu podpis nauczyciela


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.