Katalog

Monika Błoch, 2016-06-28
Łódź

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego

Informacje personalne:
1. Imię i nazwisko nauczyciela: Monika Błoch
2. Posiadane kwalifikacje:
a) magister filologii polskiej – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
b) Podyplomowe Studium Historii i Wiedzy o Społeczeństwie - Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Nauczane przedmioty: wiedza o społeczeństwie
4. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: świetlica szkolna
5. Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
6. Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013 r.
7. Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.


Zadania organizacyjne
Zadania Sposoby, formy realizacji Termin realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz dokumentacji szkolnej

Złożenie wniosku

Opracowanie planu rozwoju zawodowego IX 2013IX 2013

IX 2013
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie materiałów i dokumentów W toku stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania Analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego V 2016

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
Doskonalenie metod i warsztatu pracy Samokształcenie w oparciu o dostępną literaturę fachową oraz artykuły z prasy oświatowej

Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach metodycznych poza szkołą

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, posiedzeniach i szkoleniach
Rady Pedagogicznej W toku stażuW toku stażu


W toku stażu
Zdobycie dodatkowych kwalifikacji Studia podyplomowe Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 2013-2014
Udział w zajęciach otwartych
prowadzonych przez innych nauczycieli Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli W toku stażu
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów Opracowanie narzędzi badawczych
do diagnozy edukacyjnej

Dokonywanie korekty i modyfikacji pracy
z uczniami pod katem uzyskanych wyników

Porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podjętych działań W toku stażu
Prowadzenie zajęć dodatkowych:
praca z uczniem mającym trudności w nauce oraz z uczniem zdolnym Podejmowanie działań na rzecz uczniów mających trudności w nauce oraz na rzecz uczniów zdolnych; praca z uczniami

Zorganizowanie pomocy uczniowskiej
w zespole świetlicowym W toku stażu


Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów mających uogólnione trudności
w nauce w ramach świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej Opracowanie scenariuszy, kart pracy
W toku stażu

Organizowanie imprez świetlicowych oraz uroczystości szkolnych Opracowanie scenariuszy

Przygotowanie uczniów

Wykonanie dekoracji W toku stażu
zgodnie
z kalendarzem
imprez świetlicowych
i szkolnych
Analiza Egzaminów gimnazjalnych w części humanistycznej
i opracowanie wyników Sporządzenie raportu i zapoznanie z nim Rady Pedagogicznej

Wykorzystanie wyników z egzaminu w celu podniesienia jakości pracy szkoły W październiku w toku stażu

W toku stażu
Praca w komisji w trakcie egzaminów zewnętrznych Pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka zespołu egzaminacyjnego i udział w pracach komisji W toku stażu
Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych
Udział w pracy zespołów aktualizujących i tworzących szkolne dokumenty; opracowanie wniosków do dalszej pracy W toku stażu zgodnie
z potrzebami
Ewaluacja Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie na lata 2013-2015 Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet; opracowanie wniosków do dalszej pracy 2014/2015

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy dydaktycznej
i opiekuńczo–wychowawczej Doskonalenie umiejętności komputerowych

Publikacje na stronach internetowych (www. szkoły, portale edukacyjne)

Wykorzystanie zasobów Internetu,
np. do przygotowywania konkursów

Wzbogacanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz środków audiowizualnych:
- wykonanie pomocy dydaktycznych
na zajęcia (kart pracy, rebusów, łamigłówek, prezentacji multimedialnych)
- opracowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń technologią komputerową

Słuchanie utworów muzycznych (CD), oglądanie bajek i filmów (DVD), prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera, Internetu i programów multimedialnych W toku stażu

W toku stażu


W toku stażu


W toku stażu
W toku stażu
Opracowanie dokumentacji świetlicy (listy, karty zgłoszeń, plany, sprawozdania) Opracowanie materiałów przy użyciu technologii komputerowej W toku stażu

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z i innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie i analiza, ewaluacja W toku stażu
Prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych Przygotowanie materiałów szkoleniowych W toku stażu

Zamieszczanie w Internecie własnych publikacji Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć oraz uroczystości szkolnych W toku stażu

Praca w Zespole przedmiotowym humanistów
Opracowanie planu pracy, konsultacje
i wymiana doświadczeń, opracowanie sprawozdania W toku stażu

Pełnienie funkcji opiekuna stażu / pomoc nauczycielowi stażyście
Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty

Obserwowanie lekcji

Pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania
z jego realizacji

Przygotowanie projektu oceny W toku stażu, zgodnie
z potrzebami szkoły
Udostępnienie swojego warsztatu pracy innym nauczycielom Udostępnianie innym nauczycielom własnych: opracowań i referatów, pomocy dydaktycznych W toku stażu, według potrzeb


§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu z zakresu działań opiekuńczo-wychowawczych świetlicy dotyczącego bezpieczeństwa Opracowanie programu

Pozyskanie opinii Rady Pedagogicznej

Realizacja programu

Ewaluacja programu 2014/2015

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
Organizowanie konkursów szkolnych oraz udział w konkursach międzyszkolnych
Opracowanie regulaminów konkursów

Przygotowanie uczniów

Zorganizowanie konkursów lub udział w nich W toku stażu
Zorganizowanie akcji „Tydzień czytania” Opracowanie programu akcji i jego realizacja; współpraca z biblioteką szkolną W toku stażu
Zorganizowanie wieczorku poetyckiego Przygotowanie uczniów do poprawnej recytacji W toku stażu
Organizowanie wycieczek
Wycieczki tematyczne i okolicznościowe (np. Miejsca Pamięci Narodowej, ZOO, kina, muzea) W toku stażu
Promowanie działalności świetlicy Przygotowanie wystaw prac uczniów
jako dekoracji świetlicy W toku stażu


§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
Rozwiązywanie problemów dydaktycznych
i opiekuńczo-wychowawczych Kontakty z rodzicami, wychowawcami
i pedagogiem szkolnym W toku stażu
Nawiązanie współpracy ze strażą pożarną oraz służbą zdrowia Organizacja spotkań oraz wycieczek do miejsc pracy strażaka, lekarza W toku stażu

Współpraca ze szkolną pielęgniarką Cykl pogadanek na temat zdrowego stylu życia: „Odżywiaj się zdrowo” W toku stażu
Udział w akcjach charytatywnych
i społecznych Udział w akcji “Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”

Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych Styczeń 2014-2016

W toku stażu
Współpraca z pedagogiem szkolnym Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, pomoc wychowankom i rodzicom

Zapoznanie się z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej W toku stażu

W toku stażu


§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego
i wychowawczego Sporządzenie opisu i analizy przypadku:
- wychowawczego
- edukacyjnego W toku stażu
Czarnocin, 13.09.2013 roku........................
podpis nauczyciela

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzam / nie zatwierdzam

................................. ..........................................
data podpis dyrektora

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.