Katalog

Magdalena Samek, 2016-07-22
Kraków

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ODBYWAJĄCEGO STAŻ NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Magdalena Samek
Nauczany przedmiot: Wychowanie przedszkolne
Wykształcenie: Wyższe magisterskie
Stopień awansu: Nauczyciel kontraktowy
Miejsce odbywania stażu: Niepubliczne Przedszkole „Clever Kids” w Krakowie
Okres stażu: 01.09.2013r. – 31.05.2016r., 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu:

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania Sposoby realizacji Planowane efekty Termin
1. Współpraca z opiekunem stażu -Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
-Rozpoczęcie współpracy z opiekunem stażu
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
-Określanie słabych i mocnych stron własnej pracy
-Wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy

EFEKTY:
-Zgodna i efektywna współpraca z opiekunem stażu
-Wdrażanie wniosków z obserwacji zajęć, rozmów z opiekunem do praktyki zawodowej
-Dokonywanie analizy i modyfikacji własnych działań
Na bieżąco
2. Organizacja pracy własnej - Planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej
- Organizacja uroczystości, imprez i spotkań okolicznościowych
- Organizacja zajęć dodatkowych-związanych z plastyką, sztuką
-Organizacja wyjść, wycieczek
EFEKTY:
-Zwiększenie efektywności pracy,
-Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez proponowanie zajęć o ciekawej tematyce
-Dzielenie się efektami pracy z innymi
-Poddanie pod ocenę pracy własnej

Na bieżąco
3. Doskonalenie warsztatu pracy - Udział w szkoleniach, warsztatach, kursach dotyczących ciekawych form pracy z dziećmi
- Opracowywanie nowatorskich scenariuszy zajęć, imprez okolicznościowych
-Opracowywanie własnych pomocy dydaktycznych
- Samodoskonalenie, studiowanie literatury fachowej, publikacji
-Współpraca z innymi nauczycielami
- Stosowanie aktywizujących metod w pracy z dziećmi
EFEKTY:
-Podniesienie własnych kwalifikacji
-Poznanie i stosowanie nowych metod pracy
-Wzbogacenie warsztatu pracy
-Zwiększenie motywacji dzieci poprzez wykorzystywanie interesujących materiałów i pomocy dydaktycznych
-Zwiększenie efektywności pracy
Na bieżąco
4. Ewaluacja własnych działań -Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji pedagogicznej
- Opracowanie sposobów ewaluacji osiągnięć wychowanków
- Przygotowywanie zajęć otwartych, uroczystości
- Modyfikacja działań do potrzeb przedszkola, wychowanków
EFEKTY:
-Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przedszkola
-Ocena osiągnięć wychowanków, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy
-Zapoznanie się z opiniami dotyczącymi przebiegu, organizacji uroczystości przedszkolnych
Na bieżąco
5. Opracowywanie dokumentacji -Dokonywanie wpisów do dziennika
-Opracowywanie miesięcznych planów dydaktyczno-wychowawczych
-Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
-Redagowanie protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej
EFEKTY:
-Dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
-Podniesienie jakości pracy placówki Na bieżąco
6. Publikowanie własnych prac -Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
-Publikacja autorskich scenariuszy zajęć
EFEKTY:-Dzielenie się swoją wiedzą Na bieżąco


§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania Sposoby realizacji Planowane efekty Termin
1. Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych dzieci -Obserwacja możliwości dzieci
-Opracowywanie indywidualnych programów pracy z dzieckiem trudnym, zdolnym
-Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem zainteresowań i różnic rozwojowych dzieci
-Eksponowanie prac dzieci
-Udział dzieci w przedstawieniach
-Zachęcanie do udziału w różnych konkursach
-Rozwój zainteresowań dzieci
-Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy, Krakowie
EFEKTY:
-Zwiększenie efektywności pracy,
-Dostosowanie treści i materiałów do poziomu rozwojowego dzieci
-Dowartościowywanie dzieci poprzez
-Wzbudzenie zainteresowania najbliższą okolicą, swoim miastem Na bieżąco
2. Współpraca z rodzicami
-Współorganizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i rodziców-Piknik, Pasowanie na Przedszkolaka
-Organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców, krewnych

-Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

EFEKTY:
-Integracja środowiska rodzinnego wychowanków z przedszkolem Wrzesień
Październik

Na bieżąco
3. Współpraca z psychologiem, logopedą -Konsultacje, wymiana informacji
-Omawianie trudnych przypadków, planowanie dalszych działań
EFEKTY:
-Zwiększenie efektywności pracy
-Zdobycie wiedzy
-Pomoc wychowankom
Na bieżąco
4. Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci
-Prowadzenie kart obserwacji dzieci
-Rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu się dziecka
-Prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców, zamieszczanie informacji dotyczących rozwoju dzieci, ciekawostki, pomysły na ciekawe spędzanie czasu z dzieckiem
EFEKTY:
-Efektywność pracy dydaktyczno – wychowawczej
-Wspieranie rodziców w ich działalności wychowawczej Na bieżąco
5. Prowadzenie działań proekologicznych i prozdrowotnych -Udział w akcjach ogólnopolskich i lokalnych
Akademia Zdrowego Przedszkolaka,
Kubusiowi Przyjaciele Natury
-Segregacja przedszkolnych odpadów
-Rozpowszechnianie informacji zawartych na stronach WWF, udział w akcjach wspieranych przez organizacje proekologiczne
EFEKTY:
-Rozwój świadomości ekologicznej i prozdrowotnej dzieci i rodziców Na bieżąco6. Działania na rzecz osób i zwierząt potrzebujących pomocy


-Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych:
Góra grosza
-Akcje na rzecz Schroniska dla zwierząt w Krakowie
EFEKTY:
-Zwiększenie świadomości dzieci,
-Zachęcanie dzieci do pomocy innym, motywowanie do działania

Na bieżąco
7. Współorganizowanie wyjść, uroczystości przedszkolnych, konkursów -Organizowanie wyjść do ciekawych miejsc, instytucji kulturalnych
-Przybliżanie dzieciom dorobku kultury polskiej i zagranicznej poprzez odwiedzanie oddziałów Muzeum Narodowego
-Organizowanie, współorganizowanie imprez, uroczystości przedszkolnych
-organizowanie konkursów: Jack’o’Lantern,
konkurs piosenki w języku angielskim, konkursy plastyczne
EFEKTY:
-Poznanie nowych miejsc, faktów z nimi związanych
-Zapoznanie się dorobkiem kulturalnym Krakowa, Polski, innych krajów
-Motywowanie dzieci do nauki, zdobywanie umiejętności językowych, uatrakcyjnienie zajęć z języka angielskiego
-Uatrakcyjnienie życia przedszkolnego
W okresie stażu
8. Praca z dzieckiem zdolnym i trudnym
-Organizowanie dodatkowych zajęć dostosowanych do potrzeb
EFEKTY:
-Rozwijanie zdolności dzieci
-Wyrównywanie braków Na bieżąco
9. Promowanie wielokulturowości -Obchodzenie świąt zagranicznych
-Przybliżanie postaci, ciekawostek, symboli znanych powszechnie w krajach zagranicznych
-Zaznajamianie z różnorodnością językową na świecie
-Tworzenie projektów, zajęć przybliżających kulturę i zwyczaje innych krajów
-Wizyty w Instytutach Języków obcych, zwiedzanie bibliotek, udział w otwartych zajęciach
-Nawiązanie współpracy z zagranicznym przedszkolem-wymiana rysunków opowiadających o kulturze w naszych krajach
-Obchodzenie Europejskiego Dnia Języków Obcych
-Praca z Europejskim Portfolio Językowym
EFEKTY:
-Motywowanie do nauki języka
-Zwiększenie świadomości dzieci, promowanie tolerancji i otwartości na inne kultury
-Rozbudzanie ciekawości innymi kulturami
-Dostrzeganie sukcesów w nauce języków i motywacji do dalszej nauki Na bieżąco
10. Promocja placówki -Organizacja imprez okolicznościowych
-Przygotowanie i udział w przedstawieniu na Święto Dzielnicy
-Rozpowszechnienie informacji o wydarzeniach otwartych dla lokalnej społeczności (Święto Dzielnicy, Wspólne kolędowanie)
-Aktualizacja strony internetowej Przedszkola, zamieszczanie ogłoszeń, zdjęć dokumentujących wydarzenia przedszkolne
-Udział w konkursach
EFEKTY:
-Promocja placówki w środowisku lokalnym
-Zachęcenie rodziców, dzieci i innych nauczycieli do brania udziału w poza przedszkolnych wydarzeniach
W okresie stażu
11. Współpraca z Instytucjami -Nawiązanie współpracy z Biblioteką Wojewódzką, Biblioteką Wojewodzką, Strażą Miejską
EFEKTY:
-Zwiększenie efektywności działań dydaktycznych
-Wzbudzanie zainteresowania instytucjami lokalnymi W okresie stażu


§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania Sposoby realizacji Planowane efekty Termin
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy wychowawczo - dydaktycznej -Opracowanie przy użyciu technik komputerowych pomocy dydaktycznych: dyplomów, gazetek, historyjek obrazkowych
-Przygotowanie scenariuszy, planów miesięcznych przy użyciu komputera i Internetu
EFEKTY:
-Zwiększenie atrakcyjności zajęć
-Sprawniejsze organizowanie pracy własnej Na bieżąco
2. Wykorzystanie urządzeń multimedialnych do przygotowania oraz przeprowadzenia zajęć
-Własnoręcznie robione prezentacje w Power Poincie, oglądanie filmików, bajek, słuchanie piosenek, opisywanie obrazków etc.
-Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych środków audiowizualnych
EFEKTY:
-Zwiększenie efektywności działań dydaktycznych
-Wzbudzanie zainteresowania zajęciami Na bieżąco
3. Korzystanie z portali edukacyjnych zawierających przydatne informacje z zakresu dydaktyki oraz metodyki min. nauczania języka angielskiego
EFEKTY:
-Systematyczne przygotowywanie się do zajęć
z dziećmi poprzez wyszukiwanie przydatnych materiałów do pracy -Zwiększenie zasobu własnej wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych Na bieżąco
4. Aktualizowanie strony internetowej przedszkola -Umieszczanie zdjęć z imprez przedszkolnych
-Zamieszczanie informacji o ciekawych wydarzeniach, uroczystościach przedszkolnych
EFEKTY:
-Promowanie przedszkola Na bieżąco
5. Wykorzystanie komputera do udziału w kursach
e-learningowych -Udział w internetowych kursach dla nauczycieli języka angielskiego
EFEKTY:-Poznanie nowych, ciekawych metod pracy Na bieżąco
§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.
Lp. Zadania Sposoby realizacji Planowane efekty Termin
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
-Uczestniczenie w szkoleniach metodycznych, pedagogicznych, korzystanie z Internetu w celu doskonalenia kompetencji
-Zapoznanie się z artykułami o tematyce psychologicznej
EFEKTY:
-Zwiększenie własnej wiedzy
-Podniesienie kwalifikacji zawodowych Na bieżąco
2. Pedagogizacja rodziców -Nawiązanie przyjaznych relacji z rodzicami
-Rozmowy na temat zaobserwowanych problemów dzieci
-Informowanie o zaobserwowanych słabych i mocnych stronach dzieci, proponowanie działań
EFEKTY:
-Zdobycie zaufania rodziców,
-Lepsza współpraca rodziców z wychowawcą,
-Pomoc w rozwiązywaniu problemów
-Wspólne planowanie spójnych działań w przedszkolu i w domu Wrzesień, na bieżąco
4. Zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii -Opracowywanie arkuszy diagnostycznych do obserwacji dzieci
-Opracowywanie indywidualnych planów pracy z dziećmi
-Opracowywanie ćwiczeń wspomagających rozwój dzieci
EFEKTY:
-Dokonanie adekwatnej obserwacji dzieci i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy Na bieżąco
5. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej -Opracowywanie protokołów z przebiegu Rady Pedagogicznej
EFEKTY:-Polepszenie współpracy, zwiększenie efektywności pracy
Na bieżąco


§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Lp. Zadania Sposoby realizacji Planowane efekty Termin
1. Analiza przepisów prawa oświatowego -Analiza dokumentacji prawnej
-Dostosowanie prowadzonej dokumentacji pedagogicznej do wymogów prawa oświatowego -Znajomość praw i obowiązków nauczyciela
-Znajomość przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji pracy,
EFEKTY:
-Podniesienie własnych kompetencji jako wychowawcy Na bieżąco
2. Praca z Radą Pedagogiczną – aktualizacja prawa oświatowego -Obecność na zebraniach i radach pedagogicznych,
-Udział w szkoleniach
-Udział w tworzeniu koncepcji pedagogicznej przedszkola
-Doskonalenie działań własnych,
EFEKTY:
-Stworzenie koncepcji pedagogicznej przedszkola Na bieżąco
3. Zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli
-Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
EFEKTY:-Doskonalenie działań własnych, właściwa dokumentacja dotycząca przebiegu stażu Na bieżąco
4. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej

-zapoznanie się z możliwościami pomocy, interwencji w szczególności związanymi ze sprawami nieletnich
-Zapoznanie się z warunkami zakładania niebieskiej karty; udzielania pomocy materialnej
-Udzielanie informacji chętnym rodzicom z zakresu pomocy społecznej
EFEKTY:
-Udzielanie pomocy rodzinom, dzieciom jej potrzebującym Na bieżąco

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.