Katalog

Sylwia Kaczmarzyk, 2016-07-22
Częstochowa

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA:
& 8 ust.2 pkt 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”


1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, przygotowanie planu rozwoju.

• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
• Zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stro-nach internetowych i korzystanie z tych zasobów
• Zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stro-nach internetowych i korzystanie z tych zasobów
• Regularna lektura publikacji MEN
• Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu awansu zawodowego
• Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifika-cyjnego


2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikają-cych z nich zadań

• Analiza dokumentacji szkoły (Statut Szkoły, We-wnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktycz-ny, Program Wychowawczy)
• Udział w pracach zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej
• Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania


3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły

• Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym do-skonaleniu nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły


4. Czytanie literatury pedagogicznej
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej , w tym materiałów udostępnionych w Internecie
• Gromadzenie pomysłów i materiałów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz wybranych problemów wy-chowawczych


5.Współpraca z rodzicami

• Angażowanie rodziców do współpracy w organizowaniu klasowych i szkolnych uroczystości
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
• Pedagogizacja rodziców (przygotowanie i referatów lub prezentacji multimedialnych dla rodziców)
• Rozmowy indywidualne z rodzicami


6.Promowanie szkoły w środowisku

• Opieka nad stroną internetową szkoły
• Współorganizowanie festynów szkolnychZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA:
& 8 ust.2 pkt 2
„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej i wychowawczej

• Opracowywanie narzędzi badawczych oraz przygoto-wywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami
• Wykonywanie różnego rodzaju zaproszeń i dyplomów
• Korzystanie z programu „Świadectwa” przy redagowaniu końcoworocznych ocen opisowych
• Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu
• Wykorzystanie komputera do przygotowywania doku-mentów szkolnych zgodnie z bieżącymi potrzebami
• Przygotowywanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej


2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy

• Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji i uroczystości szkolnych
• Korzystanie ze stron internetowych różnych wydaw-nictw pedagogicznych


3. Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć

• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w portalu edukacyjnym
• Publikowanie scenariuszy zajęć, uroczystości i imprez szkolnychZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA:
& 8 ust.2 pkt 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”


1. Współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej

• Wymiana doświadczeń z nauczycielami własnej szkoły oraz innych placówek
• Współpraca z nauczycielami podczas przygotowywania uroczystości szkolnych, konkursów itp.
• Opracowywanie i udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych (testów, scenariuszy, kart pracy itp.)
• Prowadzenie zajęć otwartych dla chętnych nauczycieli i praktykantek


2. Dzielenie się swoja wiedzą i do-świadczeniami z innymi nauczycielami

• Przygotowywanie prezentacji multimedialnych i wygła-szanie referatów podczas zebrań Rady PedagogicznejZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA:
& 8 ust.2 pkt 4a
„Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych , wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”1. Opracowanie i realizacja programu kółka ortograficznego.

• Opracowanie celów, tematyki, zakresu treści realizo-wanych podczas kółka
• Wdrożenie programu do realizacji
• Prowadzenie kółka w ramach zajęć pozalekcyjnych


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA:
& 8 ust.2 pkt 4c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych”1. Rozwijanie zainteresowań dzieci

• Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych
• Pełnienie funkcji kierownika wycieczek
• Organizowanie zajęć tematycznych w terenie
• Organizowanie wyjść do kina i teatru

2. Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych

• Dzień Babci i Dziadka
• Święto Ziemi
• Dzień Matki
• Szkolne festyny środowiskowe
• Akademia na rozpoczęcie roku szkolnego
• Pasowanie uczniów klasy I

3. Propagowanie konkursów

• Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych
• Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu ortogra-ficznego dla uczniów klas I – III

4. Przystąpienie do szkolnego programu REBA „Ochrona środowiska naturalnego

• Nawiązanie i koordynowanie współpracy z firmą REBA
• Pogadana na temat ochrony środowiska
• Systematyczna zbiórka zużytych baterii

5. Udział w dorocznych ogólnopolskich akcjach „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”

• Przeprowadzanie zajęć z dziećmi związanych z tematyką ekologiczną
• Przygotowanie akademii na temat ochrony środowiska
• Zbieranie śmieci na terenie szkoły oraz najbliższej okolicy


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA:
& 8 ust.2 pkt 4e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”


1. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i pomocy społecznej: (Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja, Biblioteka Miejska, Służba Zdrowia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)

• Organizowanie spotkań dotyczących bezpieczeństwa dzieci
• Wycieczka do Komisariatu Policji w Częstochowie
• Zwiedzanie budynku Straży Pożarnej w Częstochowie
• Zorganizowanie pogadanek prowadzonych przez pra-cowników Służby Zdrowia
• Diagnozowanie i praca z dziećmi według wskazań Po-radni Psychologiczno-Pedagogicznej

2. Propagowanie akcji charytatywnych

• Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez różne instytucje (zbiórka plastikowych nakrętek, zbiórka makulatury, coroczna akcja WOŚP)
• Współorganizacja pochodu Przebierańców w Rększowi-cachZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA:
& 8 ust.2 pkt 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”


1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych

• Stała współpraca z rodzicami, poznanie środowiska wychowanków, diagnozowanie problemów i ustalanie metod pracy i pomocy

2. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych


Plan rozwoju jest otwarty i może ulec modyfikacjom zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.