Katalog

Beata Miarka, 2016-08-09
Radomsko

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

PROGRAM EDUKACYJNY ZDROWI I BEZPIECZNI

- n +PROGRAM EDUKACYJNY

DLA KLASY I
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

„ZDROWI I BEZPIECZNI”

Autor programu
mgr Beata Miarka


ISTOTA I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE


„ Zdrowie to dar, o który trzeba dbać – nad zdrowiem trzeba pracować
i praca ta ma również charakter pedagogiczny”

Dzisiejszy świat zachwyca nas wieloma odkryciami i nowinkami technicznymi. Uczniowie chętnie korzystają z technologii komputerowej i innych zdobyczy cywilizacyjnych. W pośpiechu i natłoku informacji zapominamy o tym co jest fundamentem naszego funkcjonowania. Oprócz wyposażenia uczniów w podstawowe umiejętności takie jak: czytanie, pisanie, rachowanie, myślenie, przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym ważnym zadaniem szkoły jest zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo to według mnie najważniejsze zadanie szkoły. Od najmłodszych lat dzieci powinny być przygotowywane do życia w zgodzie z naturą. Zdrowe nawyki żywieniowe, odpowiedni tryb życia i aktywność fizyczna zapobiegają wielu chorobom, które dotykają również najmłodszych. Umiejętności, nawyki związane ze zdrowym stylem życia kształtują się we wczesnym okresie, gdyż wtedy psychika dziecka jest wrażliwa na oddziaływanie otoczenia. Dzieci muszą mieć świadomość, że nie to co kolorowe i pięknie opakowane, dobrze smakuje służy naszemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Opracowany program zachęca uczniów do dbania o własne zdrowie szczególnie w zakresie higieny osobistej, wdraża do prawidłowego odżywiania, pobudza aktywność fizyczną, a także uczula na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz w kontaktach z innymi osobami. Troska o zdrowie a tym samym bezpieczeństwo moich uczniów skłoniła mnie do podjęcia działań prozdrowotnych na początku pierwszego etapu kształcenia.

 CEL OGÓLNY PROGRAMU:
 Kształtowanie postaw warunkujących zgodne z zasadami zdrowia i bezpieczeństwa funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 CELE SZCZEGÓŁOWE:
w zakresie wiedzy:
 poznawanie zasad funkcjonowania własnego organizmu
 poznawanie zasad zdrowego stylu życia
 poznawanie przepisów ruchu drogowego i zasad zachowania na drogach, warunkujących bezpieczeństwo
 poznawanie zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
w zakresie umiejętności:
 planowanie i podejmowanie działań sprzyjających własnemu rozwojowi fizycznemu, psychicznemu i emocjonalnemu
 wdrażanie do zdrowego i racjonalnego odżywiania
 samodzielne przygotowanie zdrowego posiłku
 kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej
 kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia ( pożarów, zatruć, w czasie zabaw ruchowych, podczas przerw szkolnych)
 wdrażanie do właściwego reagowania na kontakty z osobami obcymi
w zakresie postaw:
 kształtowanie nawyków higienicznego i zdrowego stylu życia
 kształtowanie postawy asertywnej
 kształtowanie umiejętności rozróżniania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi

 DZIAŁY DO REALIZACJI
Problematyka uwzględniona w programie obejmuje następujące zagadnienia:
 Higiena osobista
 Zdrowy styl odżywiania
 Bezpieczeństwo w szkole i w domu
 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 Higiena pracy i wypoczynku
 Sport to zdrowie
 Zagrożenia

 TEMATRYKA ZAJĘĆ
 Higiena osobista
1. Jak dbać o higienę jamy ustnej? Poznanie zasad działalności Klubu Wiewiórka.
2. Z wizytą u stomatologa.
3. Dlaczego musimy dbać, aby ręce, włosy i całe ciało było czyste?
4. Dbamy o swoje zdrowie – spotkanie z panią pielęgniarką.
5. W aptece.
6. Zioła w naszym domu, znaczenie ziół, degustacja herbat ziołowych.
7. Co wiemy o zdrowiu – mini konkurs.
8. U pediatry.
9. Przygotowanie inscenizacji o tematyce zdrowotnej.
 Zdrowy tryb życia
10. Jakie produkty są zdrowe dla naszego organizmu, co nam szkodzi? Tworzenie piramidy żywieniowej.
11. Zasady zdrowego odżywiania się -poznanie 12 zasad. Planowanie jadłospisu.
12. Wartości odżywcze warzyw.
13. Przygotowanie kanapek.
14. Wartości odżywcze owoców. Przygotowanie sałatek owocowych.
15. Soki koktajle owocowe. Znaczenie mleka i jego przetworów w diecie człowieka.
16. Jakie zagrożenia powoduje palenie papierosów i picie alkoholu? Wykonanie plakatów.

 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
17. Jak prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po różnych drogach ( również o zmierzchu)? Co oznaczają niektóre znaki drogowe?
18. Jak wezwać pomoc i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu?
19. Mini test „ Jestem bezpieczny na drodze”
20. Przygotowanie apelu dotyczącego bezpieczeństwa.

 Higiena pracy i wypoczynku
21. Dbam o porządek w miejscu pracy ( wietrzę klasę i pokój), dbam o prawidłową pozycję podczas pracy.
22. Jak spędzamy wolny czas, na czym polega wypoczynek czynny i bierny? Jak zaplanować swój dzień? Mój dzień bez telewizora – konkurs plastyczny.
23. Jak przyjemnie i bezpiecznie organizować zabawy na świeżym powietrzu w czasie ferii zimowych?
24. Jak przyjemnie i bezpiecznie spędzać czas podczas wakacji?

 Bezpieczeństwo w szkole i w domu
25. Jakie działania człowieka mogą wywołać pożar, jak zachować się w czasie pożaru? Jak zachować się w czasie burzy i huraganu?
26. Jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi? Spotkanie ze przedstawicielem Straży Miejskiej.
27. Konkurs „ Wzorce zachowania”

 Pierwsza pomoc
28. Co można znaleźć w apteczce? Jak postępować, gdy się skaleczysz, z nosa leci krew, oparzysz się? Nauka udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia z wolontariuszami PCK ( zaplanowane 5 spotkań ).

 METODY PRACY:
 podające,
 poszukujące,
 eksponujące,
 aktywizujące,
 praktykujące,

 FORMY PRACY:
 indywidualna,
 zespołowa,
 zbiorowa
Program ma przede wszystkim charakter czynnościowy. Powinien aktywizować uczniów do jak największej samodzielności. Zajęcia prowadzone będą głównie metodami aktywizującymi, wymuszającymi aktywność ucznia, aby każdy uczeń miał możliwość wykazania się inicjatywą. Często stosowane będą zajęcia praktyczne, które uatrakcyjnią zajęcia.


WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Program zajęć przeznaczony jest dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu podczas jednej godzinie lekcyjnej w ramach zajęć edukacyjnych. Efektem tego programu powinno być nabycie przez uczniów właściwych postaw pozwalających na zachowanie zdrowia oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Cele będą realizowane poprzez: obserwacje, doświadczenia, wycieczki spotkania z przedstawicielami służby zdrowia i służb bezpieczeństwa, zajęcia z wolontariuszami PCK.
Program zajęć z edukacji prozdrowotnej jest zgodny z podstawą programową dla I etapu kształcenia szkoły podstawowej z dnia 23 grudnia 2008 r., treściami zawartymi w programie edukacji wczesnoszkolnej, Programem Wychowawczym klas I – III, Statutem Szkoły.
Zajęcia będą prowadzone w formie działania i zabawy. Uczniowie poprzez aktywność najbliższą najmłodszym dzieciom; plastyczną, muzyczną, literacką, ruchową będą przyswajać nowe wiadomości i umiejętności. W czasie realizacji programu pierwszoklasiści przygotują inscenizacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dla innych uczniów naszej szkoły. W ramach programu odbędą się konkursy związane z realizowaną tematyką m.in. „Wzorce zachowania” w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów podczas przerw. Istotą naszych działań będą wspólnie przygotowane śniadanka pod hasłem „ Smacznie, zdrowo, kolorowo”.
Rodzice zostaną zapoznani z celami działań i zaangażowani w realizację przedsięwzięcia. Wspólne zaangażowanie w promowanie zdrowego trybu życie ułatwi maluchom start w dorosłe życie.

 EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU:
 umiejętność rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia i życia,
 znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą w ruchu drogowym,
 umiejętność prawidłowego zachowania, odpowiedniego reagowania i radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,
 postępowanie zgodne z zasadami zdrowego odżywiania,
 dbałość o higienę osobistą,
 prawidłowa postawa w zakresie higieny, pracy i wypoczynku,
 troska o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 poprawa bezpieczeństwa w szkole

SPOSOBY POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
1. Ocena słowna dokonywana na podstawie bieżącej obserwacji uczniów przez nauczyciela podczas zajęć. Ocenie będzie podlegał wkład pracy i zaangażowanie w wykonywane działania.
2. Ocena wytworów uczniowskich (prace plastyczne, plakaty, rymowanki, wierszyki, prace z materiałów przyrodniczych, przygotowane posiłki, ). Ocenie będzie podlegała wiedza i umiejętności.
3. Ocena za pomocą: dyplomów,
znaczków:


4. Słowna samoocena ucznia.

 EWALUACJA:
 obserwacja zachowań i osiągnięć uczniów,
 wytwory prac
 konkursy
 rozmowy z rodzicami, ankieta dla rodziców
 inscenizacje, przedstawieniaLITERATURA:

1. „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie” Brudnik E. ,Owczarska B., Moszyńska A.; 2000: Zakład Wydawniczy SFS Kielce.
2. „Program edukacji wczesnoszkolnej” J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went :Wydanie I 2013.
3. „ Jestem zdrowy i czuję się bezpiecznie”: Bubis B.Wychowawca 2003, nr 12.
4. „ Dekalog zdrowego stylu życia”; Cendrowski Z.: Warszawa, Agencja Pro-Lider, 1993.
5. „Promocja zdrowia w nowym systemie edukacji”: Lipińska M.: Kraków, WN AP, 1999.
6. „Program o zdrowiu”: Sekutowska M.; Życie Szkoły, 2001, nr 8.
7. „ Bezpiecznie przez życie, czyli jak uczyć dziecko unikania zagrożeń: w domu, w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu” R. Dąbrowska –Gdańsk, Harmonia, 2009.

………………………………..


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.