Katalog

Małgorzata Wydra, 2016-08-09
Hucisko

Różne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Wydra – wychowawca świetlicy
Placówka oświatowa: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 – 31.05.2018 r.)
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§ 8. ust 2. pkt 1. )
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących oświaty.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Wniosek,
plan rozwoju zawodowego,
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju,
ocena dorobku zawodowego
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz przez samokształcenie
Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach podejmujących problematykę opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży.
Samokształcenie w oparciu o dostępne pozycje wydawnicze dotyczące pracy świetlicy, materiały dostępne w Internecie i prasie fachowej, w bibliotece pedagogicznej, gromadzenie własnej biblioteczki fachowej.
Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego, spis zebranych pozycji, notatki własne
3. Opracowanie i wdrożenie rocznego planu pracy świetlicy szkolnej . Ewaluacja programu. Podejmowanie działań profilaktycznych
Prowadzenie dokumentacji świetlicy szkolnej, realizacja planu, ewaluacja.
Plan pracy świetlicy szkolnej, sprawozdania
4. Badanie jakości pracy świetlicy i aktywna realizacja nowych pomysłów w pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy
Ankietowanie uczniów, poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących opieki i wychowania.
Opracowanie narzędzi badawczych, porównywanie wyników z potrzebami.
Ankiety, wnioski, wypracowane dokumenty, sprawozdanie

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ( §8.ust.2 pkt.2)
1. Wykorzystanie komputera do opracowania dokumentacji świetlicy (plany zajęć, scenariusze zajęć, pomoce) oraz do prowadzenia dokumentacji pracy
Sporządzanie dokumentacji we właściwej formie.
Samodzielne tworzenie pomocy naukowych.
Pisanie sprawozdań, scenariuszy, regulaminów konkursów, projektowanie dyplomów planów, itp.
Plany zajęć, scenariusze, pomoce dydaktyczne wykonane komputerowo
Umiejętność i wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej do pracy i jako źródła ciekawych ćwiczeń w pracy z uczniami
Zebrane materiały, scenariusze prowadzonych zajęć, konkursów, strona WWW

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§8 ust.2 pkt.3)
1.Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja
 Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich.
 Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w świetlicy.
 Udział w konkursach plastycznych.
 Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, dekorowanie sali.
Własne notatki, scenariusze zajęć, scenariusze imprez
2. Opublikowanie na portalu edukacyjnym Planu rozwoju zawodowego i scenariuszy zajęć
Opublikowanie na stronie internetowej portalu edukacyjnego własnego „Planu rozwoju zawodowego”.
Opracowanie i opublikowanie własnych materiałów(np. scenariuszy lekcji) związanych z wykonywaną pracą na portalach edukacyjnych
Publikacje w Internecie
3. Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach zewnętrznych
Przekazanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.
Udostępnianie materiałów w bibliotece szkolnej.
Potwierdzenia

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.(§ 8.ust.2 pkt. 4a)
1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu regionalnego „Moja mała Ojczyzna”
Opracowanie autorskiego programu regionalnego.
Realizacja programu podczas zajęć, systematyczne prowadzenie dokumentacji.
Kopia programu nauczania, sprawozdanie z realizacji

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(§ 8.ust.2 pkt. 4c)
1. Opracowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć muzycznych
Systematyczna nauka różnorodnych piosenek dziecięcych związanych z realizowanymi zagadnieniami, okolicznościowych,
Słuchanie piosenek z nagrań magnetofonowych i płyt kompaktowych,
Śpiewanie piosenek z całą grupą, w zespołach, indywidualnie,
Rozpoznawanie piosenek na podstawie fragmentu melodii,
Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w występach publicznych na terenie szkoły i poza nią.
Sprawozdania z prowadzonych zajęć
2. Zorganizowanie zajęć czytelniczych. Rozbudzenie zainteresowań słowem pisanym
Udział w zajęciach bibliotecznych, zabawach i quizach związanych z twórczością pisarzy,
Czytanie baśni i bajek, prezentacje audiowizualne
Codzienne czytanie uczniom przez nauczyciela w trakcie zajęć, najlepiej o tej samej porze,
Uzupełnienie czytania domowego,
Umożliwienie zaniedbanym dzieciom szansy codziennego kontaktu ze słowem czytanym.
Potwierdzenia
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystości i konkursów świetlicowych
 Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości i konkursów wg kalendarza zawartego w planie rocznym.
Scenariusze, dyplomy, sprawozdania
4. Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki
Poszukiwanie źródeł pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.
Współpraca z rodzicami lub innymi podmiotami wspierającymi placówkę.
Potwierdzenia dyrektora

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8.ust.2 pkt. 4e)
1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i środowiskowej
Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami, kontakt i współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Systematyczna lektura literatury fachowej, wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.
Organizowanie pomocy socjalnej uczniom.
Zebrane materiały
2. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie gminy
Współpraca z Urzędem Miasta, Nadleśnictwem Stąporków, Komisariatem Policji, itp.
Potwierdzenia, sprawozdania
3. Angażowanie do udziału w akcjach charytatywnych
Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach.
Potwierdzenie dyrektora

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§ 8.ust.2 pkt. 4f)
1. Podwyższenie kwalifikacji – ukończenie studiów podyplomowych lub/i ukończenie kursu kwalifikacyjnego
Ukończenie studiów podyplomowych lub/ i kursu nadającego kwalifikacje z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
Dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. (§ 8.ust.2 pkt.5)
1. Podjęcie działań mających na celu rozpoznanie i rozwiązanie dwóch indywidualnych problemów edukacyjnych lub wychowawczych uczniów
Rozpoznanie i rozwiązanie, opis i analiza dwóch indywidualnych przypadków.
Pisemne przedstawienie analizy i opisu indywidualnych przypadków
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.