Katalog

Dorota Dawidowska, 2016-08-18
Stara Huta

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko stażysty: mgr Dorota D.
Placówka oświatowa: Punkt Przedszkolny
Okres stażu: od 01.09.2015 r. do 31.05.2018 r.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. i 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Formy realizacji Termin
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
• Andrzejki
• Mikołajki
• Jasełka
• Dzień Seniora
• Dzień Matki
• Dzień Dziecka
3. Współpraca podczas organizowania różnorodnych imprez
• Bal karnawałowy
• Dzień Seniora
• Festyn Rodzinny
4. Współpraca z rodzicami poprzez:
• zebrania
• rozmowy indywidualne
• konsultacje

5. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, zabaw i wyjść pozaszkolnych.
6. Kontakt z Radą Rodziców. Zgodnie z rozkładem posiedzeń Rady PedagogicznejCały okres stażu

§ 7 ust. 1 pkt. 2
Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie oraz przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Formy Realizacji Termin
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, radach szkoleniowych.
2. Udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
• Konferencje szkoleniowe
• Warsztaty metodyczne dotyczące nauczania przedszkolnego
• Ukończenie podyplomowych studiów o kierunku: Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
3. Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez Wydawnictwa Szkolne.
4. Udział w pracach zespołu przedmiotowego- przedszkola.
5. Redagowanie gazetki przedszkolnej.
6. Zaprenumerowanie czasopisma o tematyce przedszkolnej – "Nauczycielka Przedszkola". Cały okres stażu


§ 7 ust. 1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż

Formy realizacji Termin
1. Analiza dokumentacji:
• Rozporządzenie MEN z 1.12.2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela.
• Zapoznawanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego - publikacje w prasie oświatowej, Internet
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
• Udział w szkoleniach podejmujących w/w temat
• Udział w Radach Pedagogicznych podejmujących ten temat
Cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Formy realizacji Termin
1. Współpraca z opiekunem stażu:
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• zawarcie kontraktu z przydzielonym opiekunem stażu
• ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu.
2. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – opracowanie konspektów zajęć i ich analiza z opiekunem.
Określenie mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
• stosowanie w pracy dydaktycznej aktywnych metod nauczania
• opracowywanie pomocy dydaktycznych (gazetki)
5. Publikowanie własnych prac:
• publikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach WWW.
• publikacja scenariuszy zajęć.
6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:
• dziennik
• karty obserwacji
• karty ewaluacji programu nauczania.
7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2015Dwa razy w roku
(lub wedle potrzeb)

Cały okres stażuRok szkolny 2015/2016

Cały okres stażuMaj 2018r.§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Formy realizacji Termin
1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• włączanie rodziców w życie przedszkola - współorganizowanie wycieczek dla dzieci, przygotowywanie Jasełek, Dnia Matki.
• angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć)
• angażowanie rodziców w przygotowywanie kostiumów do uroczystości przedszkolnych
• podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców – pomoc w organizowaniu uroczystości okolicznościowych, festynu rodzinnego
• przygotowanie dzieci do uroczystości
2. Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków: obserwacja dzieci, rozmowy z dziećmi, indywidualne rozmowy z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania i potrzeb rodziców
3. Współpraca ze specjalistami - korzystanie z wiedzy i doświadczenie pedagoga, psychologa, logopedy
4. Diagnozowanie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych dzieci
• kontakty z rodzicami oraz z logopedą, psychologiem, dyrektorem przedszkola
• obserwacje dzieci
5. Promowanie szkoły przez udział dzieci w konkursach.
• przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień publicznych
• przygotowanie wraz z dziećmi prac plastycznych.
6. Udział w akcjach społecznych:
• „Sprzątanie świata”
• „Śniadanie daje moc”
• zachęcanie dzieci do zbierania nakrętek, makulatury i zużytych baterii. Cały okres stażu§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Formy realizacji Termin
1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz informacji z zakresu prawa oświatowego.
• opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera
2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy dydaktycznej
• pisanie scenariuszy zajęć, planów pracy oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej przy pomocy komputera
• tworzenie pomocy dydaktycznych, szukanie pomysłów na dekoracje
3. Publikacje na portalu internetowym i wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
• Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.
• wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych, wyszukiwanie wg potrzeb niezbędnych do pracy informacji
4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się TI w zakresie osobistego rozwoju (zawodowego).
• korzystanie z zasobów informacyjnych i możliwości komunikacyjnych sieci Internet
• nauka nowych programów oraz poznawanie nowych funkcji
• doskonalenie zarządzania pocztą elektroniczną
• doskonalenie obsługi komunikatorów internetowych
• wykorzystywanie TI do czynności związanych z odbywaniem stażu
• poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet
• uczestnictwo w szkoleniach on-line. Cały okres stażuRok szkolny 2015/2016


Cały okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela

Formy realizacji Termin
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
2. Zastosowanie zdobytej wiedzy w swoim warsztacie pracy
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych dzieci:
 prowadzenie arkuszy obserwacji
 rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, psychologiem, logopedą, - analiza opinii z PPP
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych dzieci:
 konsultowanie niepokojących zachowań z rodzicami, dyrektorem i specjalistami oraz podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania, udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo - opiekuńczych podczas Rady Pedagogicznej
3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
4. Aktywna praca nad samokształceniem
5. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
6. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami
• pedagogizacja rodziców w czasie zebrań, współpraca z rodzicami oraz wymiana doświadczeń na nurtujące ich problemy
7. Praca wychowawczą z grupą
• rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy Cały okres stażuPaździernik i kwiecień


Cały okres stażu§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Formy realizacji Termin
1. Analiza przepisów prawa oświatowego
• analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela: Karta Nauczyciela, odpowiednie Rozporządzenia MEN
2. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
• uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy
3. Udział w konferencjach dotyczących systemu oświaty
4. Udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących te tematy
5. Aktualizowanie wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego
6. Posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
• prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
• służenie pomocą, własną bazą aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami innym nauczycielom
• posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin. Cały okres stażuWrzesień 2015
Maj 2018
Czerwiec 2018

Opracowała:
Mgr Dorota D.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.