Katalog

Katarzyna Chojnacka, 2016-09-16
Klimontów

Język polski, Program nauczania

Program koła polonistycznego

- n +

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO

dla uczniów oddziałów IV-VI,,Literackie podróże”

Opracowała: mgr Katarzyna Chojnacka
WSTĘP

Książka w dzisiejszych czasach ma wielu konkurentów: adaptacje filmowe, telewizję, komputer z dostępem do Internetu, gazety ze zdecydowaną przewagą obrazu nad tekstem, atrakcyjne zajęcia wypełniające czas wolny, zaabsorbowanie dzieci i młodzieży sportem, dodatkowymi lekcjami, nauką języków obcych…
Można powiedzieć, że książka jest wypierana przez kulturę obrazkową, a czas potencjalnie przeznaczony na czytanie – zabierany przez mnóstwo innych zajęć.
Rolą nauczyciela, a przede wszystkim polonisty, jest torowanie książce drogi do dziecka. Aby uczeń czytał, należy go oprowadzić po szczególnie bogatym, pełnym różnorodności świecie literatury, a jest to tym trudniejsze, że każdy człowiek preferuje innego rodzaju książki. Nauczyciel polonista stoi przed wyzwaniem, by nie zniechęcić swoich uczniów do czytania chociażby poprzez chybione rekomendacje czytelnicze. Ten, kto kocha książki, łatwo się nie zrazi, ale ktoś stojący na progu literackiej przygody łatwo może się wycofać.
Na lekcjach języka polskiego brakuje czasu na rozmawianie o książkach, polecanie ich sobie nawzajem, recenzowanie podczas luźnych rozmów. To zainspirowało mnie do poprowadzenia koła polonistycznego dla uczniów, którzy chcą wiedzieć więcej o literaturze oraz brać udział w konkursach literackich i recytatorskich.


I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE


Program przeznaczony jest do realizacji podczas zajęć koła polonistycznego. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny. Nabór do zespołu odbywa się w sposób dobrowolny na początku roku szkolnego. Program zakłada stosowanie różnorodnych metod i form pracy, które będą wspierać i uatrakcyjniać proces wchodzenia ucznia w świat literatury.

Podstawowe zasady nauczania uwzględnione w programie:

• zasada planowości i systematyczności wyrażająca się w odpowiednim
rozplanowaniu treści nauczania i systematycznym ich
realizowaniu,


• zasada integracji literatury z innymi dziedzinami sztuki,

• zasada poglądowości wyrażająca się właściwym doborem środków
dydaktycznych,

• zasada stopniowania trudności, czyli stopniowego przechodzenia od zadań prostych do coraz trudniejszych,

• zasada oceny postępów służąca motywowaniu uczniów do wnikliwej lektury, będącej bazą do próby dyskusji

Treści programu realizowane będą w następujących grupach tematycznych:

1. Literacka mapa świata – klasyka .

2. Polscy pisarze dla dzieci i młodzieży.

3. W świecie baśni ludowej.

4. Baśń literacka.

5. Poezja dla dzieci i młodzieży.

6. Kultura żywego słowa.7. Literatura popularnonaukowa.

8. W świecie fantasy.

9. Miejsca pełne książek – praca bibliotekarza i księgarza.Na realizację każdej z grup tematycznych przeznaczę odpowiednią liczbę zajęć w zależności od potrzeb (przygotowanie do konkursów, a także uwzględnienie pomysłów uczniów). Pod koniec roku szkolnego pewna liczba zajęć przeznaczona będzie na pracę z literaturą w kontekście innych dzieł sztuki (film, malarstwo, słuchowisko).

II. CELE PROGRAMU


Cel główny:

Rozwijanie naturalnej ciekawości ucznia dotyczącej dziedziny literatury; pomoc w przygotowaniu do konkursów.

Cele szczegółowe:
• Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
• Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
• Rozszerzanie wiadomości z zakresu literatury pięknej
• Utrwalanie wiadomości dotyczących najważniejszych terminów literackich
• Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego;
• Motywowanie do krytycznego czytania i odbioru tekstów literackich i innych;
• Kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy;
• Doskonalenie umiejętności wyrażania poglądów;
• Wzbogacanie słownika uczniów;
• Kultura dyskusji i wymiany poglądów
• Inspirowanie do aktywnego udziału w zajęciach poprzez czytanie;
• Wyrobienie nawyku czytania

III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Wymienione cele zostaną osiągnięte przez:

-prezentowanie fragmentów (powieści, dramaty dla dzieci, opowiadania) lub całości (wiersze) dzieł literackich
-analiza języka wybranych powieści
-umiejętność wskazywania cech świata przedstawionego
-doskonalenie posługiwania się terminami literackimi
- lekcje w bibliotece miejskiej,
- doskonalenie form wypowiedzi pisemnej,
- zachęcanie do podejmowania prób literackich,
- prezentowanie słuchowisk (baśnie)
- prezentowanie sylwetek pisarzy klasycznych i współczesnych
- zachęcanie uczniów do przygotowywania prezentacji na temat wybranych książek lub autorów
- dyskusję na temat książek,
- analizowanie ankiet przygotowanych wspólnie z uczniami do przeprowadzanie wśród rodziny,
- ćwiczenie interpretacji –recytacji teksów prozatorskich i poetyckich
- Zastosowanie atrakcyjnych środków dydaktycznych: leksykonów o tematyce literackiej, prezentacji, gier dydaktycznych na podstawie książek, stron www wybranych pisarzy
- Zastosowanie metod aktywizujących: drzewa decyzyjnego, meta planu, mapki mentalnej, dramy
-Stosowanie samokontroli pisanych tekstów.
- Pozytywne motywowanie ucznia do czytania i pisania
- Udział w konkursach

IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


Uczeń:

• Zna podstawowe terminy literackie

• Potrafi samodzielnie korzystać z biblioteki (orientuje się w działach, wyraża swoje potrzeby czytelnicze);

• Potrafi uzasadnić swoje zdanie podczas dyskusji

• Operuje bogatym słownictwem;

• Pisze samodzielnie redagowane teksty wolne;

• Ma nawyk korzystania ze słownika ortograficznego;

• Dokonuje samokontroli i samooceny;

• Chętnie uczestniczy w zajęciach przejawiając różne formy aktywności;

• Chętnie bierze udział w konkursach
V.SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW


Udział uczniów w zajęciach koła polonistycznego jest dobrowolny, dlatego też ocena będzie miała formę pochwały ustnej lub pisemnej oraz dyplomu. W trakcie realizacji programu oceniana będzie aktywność i zaangażowanie uczniów podczas zajęć, wytwory pracy (plastyczne, literackie), umiejętność stosowania wiedzy w praktyce, czytelnictwo.
VI. EWALUACJA PROGRAMU


Do ewaluacji programu zostaną wykorzystane:

• Scenariusze wybranych zajęć;
• Prezentacje uczniów dotyczące literatury
• Wyniki konkursów


PLAN PRACY KOŁA POLONISTYCZEGOTermin
realizacji Tematyka spotkania Proponowane formy zajęć

wrzesień - literacka mapa świata: najważniejsi pisarze z różnych kontynentów
-lekcja biblioteczna – różne działy w bibliotece miejskiej
-prezentacja wybranych postaci ważnych w świecie literackim (Mark Twain, Lewis Caroll, C.S.Lewis, F.H.Burnett, Jan Brzechwa,H.Sienkiewicz)
• Wizyta w bibliotece miejskiej połączona z lekcją biblioteczną
• Korzystanie z różnych źródeł informacji – ćwiczenia praktyczne na leksykonach, encyklopediach, internetowych bibliotekach
• Tworzenie prezentacji
• dyskusja

październik - polska mapa literacka: poszerzanie wiedzy na temat polskich pisarzy i poetów (M.Musierowicz, K.Siesicka, M.Fox, Z.Nienacki, H.Ożogowska, W.Chotomska i in.)
• Odczytywanie fragmentów powieści
• Próba słownej interpretacji tekstów
• Pisanie recenzji/ćwiczenie różnych form wypowiedzi pisemnej
• Plastyczna interpretacja wybranych wierszy


listopad - w świecie baśni ludowej: prezentacja słuchowisk i adaptacji teatralnych wybranych utworów (baśnie z terenu Europy)


• Drama
• Interpretacja plastyczna wybranych baśni
• Praca ilustratora książek dla dzieci i młodzieży

grudzień
Baśń literacka – postać H.Ch.Andersena i J.M.Szancera

• Słuchowisko pt.”Królowa Śniegu”
• Analiza i interpretacja wybranych baśni Andersna (z kl.4)

styczeń
- poezja dla dzieci i młodzieży: sylwetki klasyków i współczesnych
• Wiersze M. Konopnickiej – pouczenia i morały, interpretacja
• Twórczość W.Chotomskiej
• Sylwetka S.Michałkowa
(dyskusja, korzysanie z różnych źródeł informacji, interpretacja recytatorska)

luty
- kultura żywego słowa, interpretacja teksów poetyckich
• Recytowanie i odczytywanie tekstów
• Korzystanie z różnych źródeł informacji
• Drama (praca w parach lub małych grupach)
marzec
- literatura popularnonaukowa
• Lekcja biblioteczna
• Serie wydawnicze encyklopedii dla dzieci i młodzieży
• Podział na zespoły: przygotowanie prezentacji na temat serii lub pozycji traktujących o różnych dziedzinach wiedzy


kwiecień
- w świecie fantasy: sylwetki pisarzy zajmujących się tematyką fantasy (J.K.Rowling, C.S.Lewis, J.M.Payet, D.Terakowska, J.Jodełka)
• Próba literacka stworzenia świata przedstawionego do swojej powieści fantasy
• Rozmowa o adaptacjach filmowych i oryginałach literackich wybranych dzieł

maj
W świecie fantasy: własne próby literackie/interpretacje plastyczne
• Pisanie opowiadania z dialogiem i opisem uczuć
• Wykonywanie prac plastycznych
• Prezentacja czytnika elektronicznego

czerwiec
Lektura na wakacje: prezentowanie pozycji książkowych, recenzja, dyskusja
• Wypowiedź pisemna: W czym pomaga mi książka i jak wpływa na moje życie?
• Ludzie pracujący z książką: ilustrator (spotkanie z ilustratorem książek przyrodniczych), wydawca, recenzent, księgarz, drukarz, redaktorBIBLIOGRAFIA

1.Bortnowski S., Jak uczyć poezji?. Warszawa 1998.
2.Bugajska T. i in., Słowa jak klucze II. Program nauczania języka polskiego dla klas IV – VI. Warszawa 1999.
3.Nagajowa M., Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej. Warszawa 1985.
4.Szczepańska E. i in., Koło polonistyczne i teatralne. Płock 1999.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.